Wzory Pism:

Wniosek o drugi tytuł wykonawczy

Wniosek o drugi tytuł wykonawczy w celu zabezpieczenia interesów wierzyciela poprzez obciążenie nieruchomości dłużnika hipoteką przymusową.

Poznań, dnia … kwietnia 2008 roku

w sprawie:

…………….. c/a ………………

Sygn. akt …………………..

II Wydział Cywilny
Sądu Rejonowego
w  Poznaniu 

W imieniu wierzyciela, z powołaniem się na pełnomocnictwo w aktach sprawy, wnoszę o:

wydanie dalszego tytułu wykonawczego przeciwko dłużnikowi ………………. - nakazu zapłaty Sądu Rejonowego w Poznaniu z dnia ………….. roku, sygn. akt ……. z klauzulą wykonalności – oznaczonego liczbą porządkową II, w celu wpisania hipoteki przymusowej zwykłej na nieruchomości dłużników położonej w ……………, przy ul. …………………., obręb ……………….. działka nr ……………, zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w …………….pod numerem ………….


Uzasadnienie 

I.


Na podstawie pierwszego tytułu wykonawczego wierzyciel wszczął postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi. Egzekucja wszczęta została m.in. z nieruchomości dłużnika położonej w …………….., przy ul. …………….., obręb …………….., działka nr ………………, dla której Sąd Rejonowy w ……………….. prowadzi księgę wieczystą Kw nr …………………….

Dowód:
1. zawiadomienie  Komornika z dnia ………………. roku,
2. zawiadomienie Sądu Rejonowego w Poznaniu z dnia …………………. roku.

W celu zabezpieczenia swoich interesów wierzyciel zamierza obciążyć wyżej wymienioną nieruchomość hipoteką przymusową. W tym celu, zgodnie z art. 109 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, dysponować musi tytułem wykonawczym. Ponieważ pierwszy tytuł wykonawczy stanowi podstawę prowadzenia egzekucji, w oparciu o normę prawną wynikającą z treści art. 793 kpc, w związku z art. 109 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, wierzyciel wnosi o wydanie dalszego tytułu wykonawczego.
(adwokat Tomasz Grzybkowski)

Załączniki:
1.    odpis zawiadomienia Komornika z dnia …………….. roku,
2.    odpis zawiadomienia SR w Poznaniu z dnia ………………… roku,
3.    12,00 złotych opłaty sądowej.

 

Materiał archiwalny oparty o przepisy prawa obowiązujące w dniu jego sporządzenia. Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski Guzek Jackowski nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywane treści.