Wzory Pism:

Wniosek egzekucyjny

Wniosek o wszczęcie przeciwko dłużnikowi postępowania egzekucyjnego.

Poznań, dnia ………………… roku


WNIOSEK

w sprawie:

„A” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. …

- wierzyciela -

zast. przez adw.:
Tomasza Grzybkowskiego i Tomasza Guzka
Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski & Guzek
61-762 Poznań, ul. Dominikańska 3

- c/a -

„B”
ul. …

- dłużnikowi - 

wartość przedmiotu postępowania:
…………………… złotych
plus odsetki, koszty procesu, koszty postępowania egzekucyjnego, w tym koszty zastępstwa adwokackiego w kwocie 180,00 złotych

Komornik Sądowy Rewiru VIII
przy Sądzie Rejonowym
ul. …………………………
……………………………………

W imieniu wierzyciela, z powołaniem się na pełnomocnictwo do reprezentowania w tej sprawie, złożone do akt sprawy Sądu Rejonowego w ……………… pod sygn. akt I C ……………, przedkładając tytuł wykonawczy – wyrok Sądu Rejonowego w ……………… z dnia …………………… roku, sygn. akt I C …………… wraz z klauzulą wykonalności nadaną w dniu ……………………. roku, wnoszę o:

I. wszczęcie przeciwko dłużnikowi postępowania egzekucyjnego, co do kwot:
- …………… złotych – należność główna,
- odsetki liczone jak w tytule wykonawczym,
- …………… złotych – koszty procesu,

II. przeprowadzenie egzekucji z rachunków bankowych dłużnika, z wierzytelności przysługujących dłużnikowi od Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika z tytułu nadpłaconych podatków, wynagrodzenia z tytułu świadczonej pracy, ruchomości znajdujących się w miejscu zamieszkania dłużnika oraz o przeprowadzenie innych skutecznych czynności egzekucyjnych,

III. zawiadamianie o czynnościach w toku postępowania,

IV. udzielenie wierzycielowi, stosownie do art. 7601 k.p.c., informacji czy Komornik prowadzi przeciwko dłużnikowi postępowanie egzekucyjne, a jeżeli tak, to o powiadomienie o stosowanych sposobach egzekucji oraz o wysokości egzekwowanych roszczeń, a także o aktualnym stanie sprawy,

V. zażądanie od dłużnika wyjaśnień co do posiadanego majątku stosownie do art. 761 § 1 k.p.c.,

VI. zasięgnięcie informacji, stosownie do art. 761 § 1 k.p.c., od:
- Urzędu Miejskiego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika – Wydział Komunikacji, czy dłużnik posiada zarejestrowane tam na siebie środki transportu,
- Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika, czy dłużnik rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku od towarów i usług, a jeśli tak, to jakie są źródła dochodów dłużnika oraz o podanie rachunków bankowych dłużnika,
- Urzędu Miejskiego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika – Wydziału Ewidencji Gruntów, o doręczenie wyciągu z rejestru gruntów, budynków i lokali stanowiących własność lub współwłasność dłużnika lub oddanych mu w użytkowanie wieczyste, oraz do Wydziału Finansowego – o wskazanie rachunków bankowych dłużnika,
- Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika – czy pobiera on świadczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego, a w szczególności rentę oraz o podanie rachunków bankowych dłużnika,

VII. przekazanie wyegzekwowanych kwot na rachunek wierzyciela w Banku ……………… nr ………………………………………,

VIII. ściągnięcie od dłużników kosztów egzekucyjnych, w tym kwoty ………………… złotych tytułem kosztów zastępstwa adwokackiego.

Umocowanie do reprezentowania wierzyciela w tej sprawie wynika z pełnomocnictwa, złożonego do akt sprawy, w której wydany został tytuł wykonawczy – stosownie do normy prawnej, określonej w art. 91 pkt 2 Kodeksu postępowania cywilnego./adwokat Tomasz Grzybkowski, adwokat Tomasz Guzek/


Załączniki:
1. odpis pełnomocnictwa,
2. odpis z KRS „A” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.,
3. oryginał wyroku Sądu Rejonowego w ……………… z dnia …………………… roku wraz z klauzulą wykonalności.

 

 

Materiał archiwalny oparty o przepisy prawa obowiązujące w dniu jego sporządzenia. Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski Guzek Jackowski nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywane treści.