Wzory Pism:

Uregulowanie władzy rodzicielskiej

Wniosek dotyczy sytuacji, w której ojciec małoletniej nie wywiązuje się z obowiązków rodzicielskich.

Poznań, dnia …………………… roku


WNIOSEK 
o uregulowanie władzy rodzicielskiej


w sprawie:
„A”
ul. ……………………………
………………………………………

- wnioskodawczyni - 

zast. przez adwokatów
Tomasza Grzybkowskiego i Tomasza Guzka
Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski & Guzek
61-762 Poznań, ul. Dominikańska 3

- c/a -

„B”
ul. …………………………
……………………………………

- uczestnik postępowania -

opłata sądowa w kwocie 40,00 zł
uiszczona w znakach opłaty sądowejVII Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sądu Rejonowego
ul. ……………………………
………………………………………


W imieniu wnioskodawczyni, z powołaniem na załączone pełnomocnictwo do reprezentowania w sprawie, wnoszę o :

I. uregulowanie władzy rodzicielskiej uczestnika postępowania, „B” z małoletnią „C” poprzez: zmianę wyroku Sądu Okręgowego w ……………… z dnia ……………………. roku, sygn. akt I C …………… i przyznanie uczestnikowi prawa do spotykania się z małoletnią poza jej miejscem zamieszkania:
- w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 14.00 do 18.00, zobowiązując uczestnika do odbierania małoletniej z przedszkola,
- co drugiej soboty miesiąca, w godzinach od 10.00 do 18.00,
- spędzania z małoletnią w okresie wakacji letnich oraz zimowych, wskazanych przez uczestnika 7 kolejnych dni w godzinach od 10.00 do 18.00, o czym zobowiązany jest powiadomić wnioskodawczynię co najmniej tydzień wcześniej,

II. zasądzenie od uczestnika na rzecz wnioskodawczyni zwrotu kosztów postępowania, w tym zwrotu kosztów zastępstwa adwokackiego w umówionej kwocie 480,00 złotych, oraz 15,00 złotych opłaty za pełnomocnictwo.


Uzasadnienie 

I.


Wnioskodawczyni oraz uczestnik postępowania są rodzicami małoletniej „C”. Wyrokiem z dnia ……………… roku, sygn. akt I C …………., Sąd Okręgowy w …………………, orzekając rozwód małżeństwa wnioskodawczyni oraz uczestnika postępowania, przyznał prawo do opieki nad małoletnią wnioskodawczyni, pozostawiając uczestnikowi postępowania prawo do decydowania w istotnych sprawach małoletniej. Nadto przyznał uczestnikowi prawo do nieograniczonych kontaktów z małoletnią, w szczególności spotykania się z nią poza miejscem jej zamieszkania w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 14.00 do 18.00, każdy drugi i czwarty weekend miesiąca począwszy od soboty godzina 10.00 do niedzieli godzina 18.00 w miejscu zamieszkania uczestnika oraz do spędzania z małoletnią tygodnia wakacji letnich.

Dowód: 1. wyrok Sądu Okręgowego w ………………… z dnia …………………. roku
2. przesłuchanie stron

II.

Uczestnik postępowania nie realizuje przysługującego mu prawa zgodnie z treścią wyroku. Spóźnia się na spotkania lub nie przychodzi na nie w ogóle. Po zakończeniu spotkań odprowadza małoletnią do miejsca jej zamieszkania z opóźnieniem.
Małoletnia ma w chwili obecnej …. lat. Jada posiłki o regularnych porach dnia. Jako dziecko w wieku przedszkolnym chodzi spać o godzinie 20.00. Brak przestrzegania wyznaczonych godzin spotkań dezorganizuje plan dnia małoletniej i powoduje zaburzenia jej funkcjonowania. Małoletnia ma bóle brzucha i problemy z zasypianiem, co w konsekwencji powoduje niewyspanie dnia następnego po spotkaniu z uczestnikiem.  

Dowód: przesłuchanie wnioskodawczyni

III.

Sposób sprawowania opieki nad małoletnią przez uczestnika postępowania jest sprzeczny z dobrem małoletniej.
Z powodu uczulenia na białko mleka krowiego, małoletnia przebywa na diecie. Pomimo to, uczestnik postępowania podaje małoletniej produkty spożywcze, których nie powinna jeść.
Uczestnik postępowania nie opiekuje się małoletnią z dbałością stosowną do wieku małoletniej. Wielokrotnie małoletnia wracała ze spotkań z uczestnikiem brudna, głodna, a nawet chora i poturbowana.

Dowód: 1. zaświadczenie od lekarza
2. przesłuchanie wnioskodawczyni

Rodzice powinni władzę rodzicielską sprawować w taki sposób, aby wszystkie ich poczynania odpowiadały interesom dziecka. Sprawując władzę rodzicielską sprawują nad dzieckiem pieczę, przez którą należy rozumieć zespół obowiązków i uprawnień rodziców, obejmujących stałą troskę o osobę dziecka, dbałość o to, aby dziecko było należycie wychowane, aby nie stała się mu krzywda, aby jego dziecinne lata upływały w warunkach rodzinnego szczęścia.1 Swoje obowiązki rodzice powinni wykonywać z maksymalną starannością, obejmującą nawet największe poświęcenie.2
Podawanie małoletniej pokarmów, które zgodnie z oceną lekarza nie powinny znaleźć się w jej diecie, wpływa niekorzystnie na stan zdrowia małoletniej. Opóźnione zabieranie małoletniej na spotkania oraz opóźnione powroty ze spotkań dezorganizują pory jej karmienia oraz kładzenia małoletniej spać.
Wypadki zdarzające się podczas sprawowania opieki nad małoletnią przez uczestnika postępowania, skutkujące obrażeniami ciała oraz zaburzeniami funkcjonowania organizmu i rozstrojem zdrowia wymagają niezwłocznej interwencji lekarza. W obawie o zdrowie małoletniej, wnioskodawczyni wnosi o uregulowanie spotkań uczestnika postępowania z małoletnią w ten sposób, by małoletnia każdorazowo po spotkaniu wracała na noc pod opiekę wnioskodawczyni.
 
IV.


Brak punktualności w realizowaniu umówionych spotkań małoletniej z uczestnikiem dezorganizuje również plany wnioskodawczyni. Zgodnie z wytycznymi Sądu Najwyższego, przy podejmowaniu określonych decyzji związanych z opieką nad dziećmi, winien być również brany pod uwagę interes rodziców, o ile nie jest on sprzeczny z interesem dziecka.3 W niniejszym przypadku punktualne realizowanie spotkań małoletniej z uczestnikiem postępowania jest zgodne zarówno z interesem małoletniej jak i wnioskodawczyni.

Dowód: przesłuchanie wnioskodawczyni

V.

Wniosek znajduje oparcie w art. 97 § 2 kro w zw. z art. 95 § 3 kro w zw. z art. 579 kpc w zw. z art. 109 § 2 pkt. 1.

 


/adwokat Tomasz Grzybkowski, adwokat Tomasz Guzek/


Załączniki:
1. pełnomocnictwo,
2. kopia wyroku Sądu Okręgowego w …………. z dnia ……………… roku,
3. kopia zaświadczenia o stanie zdrowia małoletniej
4. kopia wypisu z księgi głównej izby przyjęć
5. odpis pisma
6. 40,00 złotych opłaty sądowej

 

Przypisy:

1 System Prawa Rodzinnego i opiekuńczego, red. Józef Piątowski, część I, PAN 1985 r, str. 805, 812
2 System Prawa Rodzinnego i opiekuńczego, red. Józef Piątowski, część I, PAN 1985 r, str. 815
3 T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze. Analiza i wykładnia, Warszawa 2001, str. 311, postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 5 maja 2000 roku, sygn. akt II CKN 765/00, opubl. elektroniczny zbiór wydawnictwa LEX nr 51981

 

 

Materiał archiwalny oparty o przepisy prawa obowiązujące w dniu jego sporządzenia. Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski Guzek Jackowski nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywane treści.