Wzory Pism:

Sprzeciw co do uznania wierzytelności innego wierzyciela

Pismo jest sprzeciwem wobec uznania wierzytelności. Upadła spółka, w myśl listy wierzytelności, powinna zapłacić jednemu z wierzycieli kwotę ponad 27 tysięcy złotych. Strona powodowa kwestionuje ten dług.

Poznań, dnia ....

 

w sprawie:

 

 • C (…)

x 2x, , x, x

(numer w Rejestrze: xxxx)

 

- wierzyciela skarżącego -

 

zast. przez. adw.:

Tomasza Grzybkowskiego, Tomasza Guzka, dr. Michała Jackowskiego

Grzybkowski Guzek Jackowski Adwokacka Spółka Partnerska

61-762 Poznań, ul. Dominikańska 3

 

c/a

 

 • Krzysztof (..)

x 19, 00-000 x, PESEL 00000000000

- wierzyciel, którego wierzytelność podlega zaskarżeniu-

 

 • X  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości układowej

x 13, 00-000 x, KRS Nr: 00000000000

 

- upadła-

 

 • Maria (…)

ul. x 20, 00-000 x

 

-nadzorca sądowy-

 

Wartość przedmiotu zaskarżenia: 27.941,00 złotych

Sygn. akt XII GUp 32/13

Zgłoszenie wierzytelności nr7, 7/I, 7/II

………………………………………………………………………………………………….

 

Sędzia Komisarz SSR x

XII Wydział Gospodarczy

Sądu Rejonowego Szczecin Centrum w Szczecinie

ul. Narutowicza 19

70-231 Szczecin

 

Osnowa sprzeciwu

………………………………………………………………………………………………….

W imieniu wierzyciela kwestionującego – C(…)z siedzibą w x, powołując się na załączone pełnomocnictwo do reprezentowania w tej sprawie, niniejszym na podstawie art. 256 i nast. ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe i naprawcze (zwanej dalej: Prawem upadłościowym i naprawczym) wnoszę sprzeciw co do uznania wierzytelności zgłoszonej przez Krzysztofa (…)w kwocie 27.940,51  złotych (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych 51/100), na liście wierzytelności z dnia 16 marca 2014 roku przekazanej Sędziemu komisarzowi dnia 20 marca 2014 roku, opublikowanej w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu c roku (MSiG 0000000000000000000000) oraz wnoszę o:

 1. odmowę uznania wierzytelności wierzyciela Krzysztofa (…)w kwocie 27.940,51 złotych,
 2. skorygowanie listy wierzytelności po uprawomocnieniu się orzeczenia uwzględniającego niniejszy sprzeciw,
 1.    III.            przeprowadzenie dowodów wnioskowanych (wskazanych) w petitum niniejszego pisma i w ramach uzasadnienia, na fakty tam powołane, w tym w szczególności dowodu z:

1)       protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy upadłej z dnia 18 listopada 2013 roku – tj. protokołu Zgromadzenia, jakie odbyło się na kilka dni przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości,

2)       opinii biegłego z zakresu rachunkowości,

3)       opinii biegłego z zakresu finansów przedsiębiorstw,

4)       opinii biegłego z zakresu szacowania wartości rynkowej wynagrodzeń członków organów nadzorczych,

5)       zeznań świadka Krzysztofa (…)– wezwanie na adres – x 19, 00-000 x,

6)       zeznań świadka Anny (…)– wezwanie na adres – x 23, 00-000 x

7)       zeznań świadka Sławomira (…)– wezwanie na adres – x 13, 00-000 x,

8)       zeznań świadka Romana (…)– wezwanie na adres – x 13, 00-000 x,

9)            zeznań świadka Ilony (…) – wezwanie na adres – x 13, 00-000 x

10)        zeznań świadka Agnieszki (…)– wezwanie na adres – x 13, 00-000 x,

11)        zeznań świadka Jana (…)– wezwanie na adres – x 13, 00-000 x

12)        zeznań świadka Jana Aleksandra (…)– wezwanie na adres –x 13, 00-000 x,

13)        zeznań świadka Anny (…) (…)–wezwanie na adres – x 23, 00-000 x,

14)        zeznań świadka Józefa (…)– wezwanie na adres – x 13, 00-000 x

15)        zeznań świadka Lesa (…)– wezwanie na adres – ul. x x 82, 00-000 x

16)        zeznań świadka Stanisława (…)– wezwanie na adres – x 13, 00-000 x

17)        zeznań świadka Tomasza (…)– wezwanie na adres – x 13, 00-000 x,

18)        przesłuchania wierzyciela zgłaszającego,

19)        przesłuchania wierzyciela kwestionującego, poprzez przesłuchanie członków Rady Dyrektorów Wojciecha (…), Krzysztofa (…)i Ewy (…),

na fakt:

a)        pozorności uchwały ustalającej wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej upadłej podjętej podczas Walnego Zgromadzenia w dniu 17 października 2012 roku,

b)        bezskuteczności uchwały ustalającej wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej upadłej podjętej podczas Walnego Zgromadzenia w dniu 17 października 2012 roku wobec masy upadłości,

c)         nieekwiwalentnego, nierynkowego charakteru wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej upadłej podjętej podczas Walnego Zgromadzenia w dniu 18 17 października 2012 roku wobec masy upadłości,

d)        powiązań osobowych i kapitałowych wierzyciela zgłaszającego z właścicielami ekonomicznymi upadłej,

e)        podjęcia uchwały ustalającej wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej upadłej podjętej podczas Walnego Zgromadzenia w dniu 17 października 2012  roku w celu pokrzywdzenia wierzycieli spoza grupy spółek,

………………………………………………………………………………………………….

Uzasadnienie

wraz ze wskazaniem dowodów na poparcie wniosku o odmowę uznania wierzytelności

………………………………………………………………………………………………….

 1.     I.            Oznaczenie wierzyciela skarżącego
 2.   VI.            Uwagi ogólne – wymogi formalne sprzeciwu
 1. Oznaczenie wierzytelności i wierzyciela, którego wierzytelność została zaskarżona
 2. Niedostateczne sprawdzenie wierzytelności przez nadzorcę sądowego
 3. Nieistnienie wierzytelności wierzyciela zgłaszającego – okoliczności przeprowadzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia upadłej z dnia 17 października 2012 roku
 4. Nieskuteczność zgłoszenia – uwagi w sferze prawnej

………………………………………………………………………………………………….

I. Oznaczenie wierzyciela skarżącego

Wierzyciel wnoszący niniejszy sprzeciw jest spółką z siedzibą w x (Republika x) inkorporowaną zgodnie z prawem Republiki x z firmą, siedzibą i adresem podanym na pierwszej stronie niniejszego zgłoszenia. Pełnomocnictwa procesowego do reprezentacji wierzyciela udzielili wszyscy członkowie Rady Dyrektorów. Niemożliwe są dalej idące zasady reprezentacji wierzyciela. Poprawność wykazania reprezentacji w ten sposób została potwierdzona w ramach postanowienia Sądu Rejonowego Szczecin Centrum w Szczecinie Wydział XII Gospodarczy z dnia 24 marca 2014 roku, sygn. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Dowód:

 1. zaświadczenie Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Turystyki Republiki x w przedmiocie rejestracji powódki (certificate of incorporation) wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski,
 2. zaświadczenie Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Turystyki Republiki x w przedmiocie siedziby powódki wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski,
 3. zaświadczenie Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Turystki Republiki x w przedmiocie składu Rady Dyrektorów C(…), wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski,
 4. zaświadczenie Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Turystki Republiki x w przedmiocie składu Rady Dyrektorów F (…), wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski,
 5. zaświadczenie Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Turystki Republiki x w przedmiocie składu Rady Dyrektorów F (…), wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski,
 6. postanowienie z dnia 23 lutego 2013 roku, sygn. akt XII GUp xxxxxxxxxxx.

 

Wierzyciel C (…) jest uprawniony do wniesienia sprzeciwu co do uznania wierzytelności wierzyciela Stanisława (…). C (…)zgłosiła swoje wierzytelności wobec upadłej, a zgłoszenia zostały zarejestrowane w niniejszym postępowaniu m.in. pod nr xxxx.

 

Dowód: lista wierzytelności z dnia 16 lutego 2014 roku, sygn. akt xxxxx, w aktach sprawy.

………………………………………………………………………………………………….

II. Oznaczenie wierzytelności i wierzyciela, którego wierzytelność została zaskarżona

Wierzyciel C(…)wnosi sprzeciw co do uznania w kategorii IV na liście wierzytelności z dnia 16 lutego 2014 roku, sygn. akt xxxxx wierzytelności Krzysztofa (…)w wysokości 27.941,00 złotych

 

Wierzytelność Krzysztofa (…)objęta zgłoszeniem 7, 7/I, 7/II nie istnieje i nie powinna zostać uwzględniona na liście wierzytelności.

………………………………………………………………………………………………….

III. Niedostateczne sprawdzenie wierzytelności przez nadzorcę sądowego

Zgodnie z art. 243 Prawa upadłościowego i naprawczego nadzorca sądowy sprawdza czy zgłoszona wierzytelność znajduje potwierdzenie w dokumentach upadłego, w szczególności w księgach rachunkowych, wpisach w księdze wieczystej, rejestrach lub w innych dokumentach upadłego.

Sprawdzenie wierzytelności ma na celu ustalenie, czy zgłoszona wierzytelność rzeczywiście istnieje i jaka jest jej wysokość. W tym celu nadzorca sądowy powinien w pierwszej kolejności zbadać treść zgłoszenia wierzytelności oraz załączonych do niego dokumentów. Sprawdzenie polega na weryfikacji, czy w świetle całej dokumentacji zgromadzonej u upadłego zgłoszona wierzytelność rzeczywiście istnieje i w jakiej wysokości. Ponadto sprawdzenie obejmuje publiczne rejestry, jak rejestr zastawów, księgi wieczyste itp.

Podejmując decyzję co do uznania lub odmowy uznania każdej zgłoszonej wierzytelności nadzorca sądowy powinien w ramach tej decyzji ustosunkować się zarówno co do istnienia wierzytelności, jej wysokości, jak i kategorii zaspokojeni, a także czy i w jakim zakresie może być potrącona ze wzajemnej wierzytelności upadłego.

Nadzorca sadowy zobowiązany jest wezwać upadłego do złożenia oświadczenia, czy uznaje zgłoszoną wierzytelność. Odbierane przez nadzorcę sądowego od upadłego wyjaśnienia i oświadczenia nie są odbierane w trybie wysłuchania z art. 217 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego, w związku z czym ustawodawca przewidział w art. 218 Prawa upadłościowego i naprawczego iż, jeżeli nadzorca sądowy uzna za konieczne ustalenie okoliczności sprawy w drodze postępowania dowodowego, składa sędziemu-komisarzowi wniosek o przeprowadzenie dowodu.

W sytuacji, gdy zaistnieją wątpliwości co do zasadności uznania wierzytelności bądź też odmowy jej uznania, nadzorca sądowy powinien skierować wniosek do Sędziego-komisarza w trybie art. 218 Prawa upadłościowego i naprawczego o przeprowadzenie postępowania dowodowego co do istnienia zgłoszonej wierzytelności.

 

Nadzorca sądowy nie zbadał istnienia zgłoszonej przez Wierzyciela wierzytelności w sposób w jaki nakazuje tego treść art. 243 Prawa upadłościowego i naprawczego. Pomimo występujących wątpliwości co do istnienia zgłoszonej wierzytelności nie wystąpił do sędziego komisarza z wnioskiem w trybie art. 218 Prawa upadłościowego i naprawczego.

 

W niniejszym postępowaniu nadzorca sądowy uznał wierzytelność Stanisława (…)na liście wierzytelności pomimo, że wierzytelność ta nie istnieje. Wierzytelność nie znajduje oparcia w dokumentach rachunkowych, ani w żadnych innych dokumentach upadłej, rejestrach czy też księgach.

 

………………………………………………………………………………………………….

IV. Nieistnienie wierzytelności wierzyciela zgłaszającego – okoliczności przeprowadzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia upadłej z dnia 17 października 2012 roku

Wierzytelność wierzyciela zgłaszającego wynika z wynagrodzenia za zasiadanie w Radzie Nadzorczej upadłej.

Uchwała o podwyższeniu wynagrodzenia została podjęta bezpośrednio przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Jej wyłącznym celem było pokrzywdzenie wierzycieli niepowiązanych z właścicielami ekonomicznymi upadłej.

Krzysztof (…)to stały współpracownik spółek powiązanych z rodziną (…), osobą bezpośrednio zaangażowaną w zarządzanie upadłą i spółek powiązanych z upadłą. Świadczenie ustalone podczas Walnego Zgromadzenia w dniu 17 października 2012 roku ma charakter nieekwiwalentny, jest czynnością pozorną podjętą w celu pokrzywdzenia wierzycieli w bezpośrednim związku czasowym z decyzją o złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, po to by storpedować tok postępowania w sprawie xxxxx Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

 

Dowód:

 1. protokół Walnego Zgromadzenia upadłej z dnia 17 października 2012 roku, w aktach sprawy,
  1. opinia biegłego z zakresu rachunkowości,
  2. opinia biegłego z zakresu finansów przedsiębiorstw,
  3. opinia biegłego z zakresu szacowania wartości rynkowej kosztów udzielenia kredytu,
  4. akta sprawy xxxx Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie – wszystkie karty na dzień przeprowadzania dowodu, w dyspozycji wskazanego Sądu,
   1. śwd. Anna (…),
   2. śwd. Sławomir (…),
   3. śwd. Romana (…),
   4. śwd. Ilona (…),
   5. śwd. Agnieszka (…),
   6. śwd. Jan (…),
   7. śwd. Jan (…) (…),
   8. śwd. Halina (…),
   9. śwd. Józef (…),
   10. śwd. Les (…),
   11. śwd. Stanisław (…),
   12. śwd. Tomasz (…),
   13. przesłuchania wierzyciela zgłaszającego,
   14. przesłuchania wierzyciela kwestionującego, poprzez przesłuchanie członków Rady Dyrektorów Wojciecha (…), Krzysztofa (…)i Ewy (…)

………………………………………………………………………………………………….

V. Nieskuteczność zgłoszenia – uwagi w sferze prawnej

Przepisy ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze w art. od 127 do 130 przewidują bezskuteczność czynności upadłego.

Przepisy te wskazują czynności, które dokonane przez upadłego przed ogłoszeniem upadłości są bezskuteczne z mocy prawa oraz czynności, które dla swej bezskuteczności wymagają wydania konstytutywnego orzeczenia o uznaniu ich za bezskuteczne na skutek wytoczenia powództwa.

Zgodnie z art. 132 Prawa upadłościowego i naprawczego powództwo o uznanie czynności za bezskuteczną może wytoczyć syndyk, nadzorca sądowy albo zarządca. Wierzycielowi nie przysługuje prawo wytoczenia takiego powództwa, jednakże ma on prawo złożenia sprzeciwu co do uznania wierzytelności wynikającej z czynności upadłego dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli.[1], w którym to sprzeciwie może powołać się na ową bezskuteczność.

 

Przepis art. 127 Prawa upadłościowego i naprawczego stanowi o bezskuteczności czynności prawnych dokonanych przez upadłego bez wskazywania podmiotu, z którym dana czynność miałaby być dokonana. Przepisy art. 128 oraz 129 Prawa upadłościowego i naprawczego mówią o bezskuteczności czynności dokonywanych z m.in. reprezentantem upadłego.

Przez „reprezentanta” należy rozumieć piastuna organów przedsiębiorcy w rozumieniu art. 38 kc.[2], w tym członka rady nadzorczej.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 18 listopada 2006 roku, sygn. akt V xxxxx uchwała podjęta przez organ korporacyjny osoby prawnej, w granicach kompetencji tej osoby i samego organu jest to tzw. zbiorowa czynność prawna.

 

Zgodnie z treścią art. 127. ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego bezskuteczne w stosunku do masy upadłości są czynności prawne dokonane przez upadłego w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, którymi rozporządził on swoim majątkiem, jeżeli dokonane zostały nieodpłatnie albo odpłatnie, ale wartość świadczenia upadłego przewyższa w rażącym stopniu wartość świadczenia otrzymanego przez upadłego lub zastrzeżonego dla upadłego lub dla osoby trzeciej.

 

Zgodnie z treścią art. 128 ust. 1 i 2 Prawa upadłościowego i naprawczego Czynności prawne odpłatne dokonane przez upadłego, będącego spółką z jej reprezentantami w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości są bezskuteczne w stosunku do masy upadłości.

Zgodnie z tym przepisem „odpłatna” czynność upadłego z jego reprezentantem, dokonana w ciągu sześciu miesięcy przed dniem ogłoszenia upadłości jest bezskuteczna z mocy samego prawa. Bez znaczenia pozostają wszelkie inne okoliczności jak np. to czy czynność była ekwiwalentna, czy też dokonano jej ze szkodą na rzecz wierzycieli, czy upadły był świadomy tej szkody, a jego kontrahent o tym wiedział.[3]

 

Zgodnie z treścią art. 129. ust. 1.Jeżeli wynagrodzenie za pracę reprezentanta upadłego, określone w umowie o pracę lub umowie o świadczenie usług zawartej przed ogłoszeniem upadłości, jest rażąco wyższe od przeciętnego wynagrodzenia za tego rodzaju pracę lub usługi i nie jest uzasadnione nakładem pracy, sędzia-komisarz z urzędu albo na wniosek syndyka, nadzorcy sądowego lub zarządcy uzna, że określona część wynagrodzenia, przypadająca za okres przed ogłoszeniem upadłości, nie dłużej jednak niż sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jest bezskuteczna w stosunku do masy upadłości, chociażby wynagrodzenie zostało już wypłacone. Sędzia-komisarz może uznać za bezskuteczne w całości lub części w stosunku do masy upadłości wynagrodzenie reprezentanta upadłego, przypadające za czas po ogłoszeniu upadłości, jeżeli ze względu na objęcie zarządu przez syndyka lub zarządcę nie jest ono uzasadnione nakładem pracy.

 

Mając na uwadze treść powyższych przepisów należy wskazać, że uchwała podjęta na kilka dni przed ogłoszeniem upadłości na mocy której członkowie rady nadzorczej upadłego uzyskali wynagrodzenie, które jest rażąco wyższe od przeciętnego wynagrodzenia za takiego rodzaju świadczenie oraz w rażącym stopniu przewyższa wartość ich świadczenia na rzecz upadłego jest bezskuteczna w stosunku do masy upadłości.

 

………………………………………………………………………………………………….

VI. Uwagi ogólne – wymogi formalne sprzeciwu

Na podstawie art. 256 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu-komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego-komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

Uprawnienie wierzyciela do złożenia sprzeciwu od uznania wierzytelności innego wierzyciela nie zależy od tego, aby jego wierzytelność była uznana; wystarczy jeżeli wierzyciel zgłosił swoją wierzytelność w trybie i terminie przepisanym (art. 236 ust. 1, art. 239 i 240).[4]

W doktrynie panuje przekonanie, że sprzeciw od listy wierzytelności jest specyficznym środkiem odwoławczym, przysługuje bowiem nie od orzeczenia, a od dokumentu przygotowanego przez syndyka (nadzorcę sądowego, zarządcę). Z tego względu należy wykluczyć możliwość wniesienia zażalenia od listy wierzytelności, a przepisy kpc o zażaleniu do postępowania wywołanego sprzeciwem należy stosować nie tyle odpowiednio, co ostrożnie.[5]

 

 1. A.   Forma sprzeciwu

Zgodnie z art. 257 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze sprzeciw powinien oprócz spełnienia wymagań dla pisma procesowego zawierać[6]:

 • oznaczenie sądu, oznaczenie upadłego, sygnatura akt (GUp), oznaczenie wnoszącego sprzeciw i oznaczenie wierzyciela, którego wierzytelności dotyczy sprzeciw [nazwa (firma) oraz sygnatura (Zw)];
 • wskazanie zaskarżonej wierzytelności (jest to element konstrukcyjny sprzeciwu nieco zbliżony do zakresu zaskarżenia w rozumieniu kpc, ale poza kwotą wierzytelności należy podać przynajmniej kategorię zaspokojenia, tak by można było przedmiot zaskarżenia w prosty sposób zindywidualizować, zwłaszcza w sytuacji, gdy wierzyciel dokonał wielu zgłoszeń a przedmiotem zaskarżenia nie jest całość uznanej lub nieuznanej wierzytelności);
 • wniosek co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności;
 • uzasadnienie wniosku wraz ze wskazaniem dowodów na poparcie twierdzeń wniosku;
 • podpis strony (jeżeli pełnomocnika to również pełnomocnictwo), w wypadku gdy nie był składany wcześniej - także odpis z rejestru dla wykazania prawa do reprezentacji osób podpisanych pod wnioskiem lub pod pełnomocnictwem;
 • odpowiednią do liczby uczestników liczba odpisów poza oryginałem. Liczbę uczestników należy ustalić w oparciu o treść art. 259 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze: w wypadku sprzeciwu wierzyciela przeciwko odmowie uznania jego wierzytelności są to dwa odpisy [dla syndyka (zarządcy, nadzorcy sądowego) oraz dla upadłego], w wypadku sprzeciwu przeciwko uznaniu wierzytelności: trzy odpisy (jak wyżej, a trzeci dla wierzyciela, którego wierzytelność jest kwestionowana), w wypadku sprzeciwu upadłego dwa odpisy [dla syndyka (zarządcy, nadzorcy sądowego) i dla wierzyciela, którego wierzytelności sprzeciw dotyczy].

 

 1. B.    Opłata od sprzeciwu

Opłata od sprzeciwu ma charakter stały i zgodnie z art. 75 pkt 3 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wynosi 200 złotych.

 

 1. C.    Termin do wniesienia sprzeciwu

Zgodnie z treścią art. 256 ust. 1 Prawo upadłościowe i naprawcze w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu-komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego-komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

………………………………………………………………………………………………….

/adwokat Tomasz Grzybkowski/

………………………………………………………………………………………………….

Załączniki

 1. poświadczony za zgodność odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w kwocie 51,00 złotych,
 2. poświadczona kopia zaświadczenia Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Turystyki Republiki x w przedmiocie rejestracji powódki (c (…) wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski,
 3. poświadczona kopia zaświadczenia Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Turystyki Republiki x w przedmiocie siedziby powódki wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski,
 4. poświadczona kopia zaświadczenia Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Turystki Republiki x w przedmiocie składu Rady Dyrektorów C (…), wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski,
 5. poświadczona kopia zaświadczenia Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Turystki Republiki x w przedmiocie składu Rady Dyrektorów FCI Management Limited, wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski,
 6. poświadczona kopia zaświadczenia Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Turystki Republiki x w przedmiocie składu Rady Dyrektorów (…), wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.
 7. odpis KRS upadłej,
 8. opłata od sprzeciwu w wysokości 200,00 złotych,
 9. trzy odpisy sprzeciwu wraz z załącznikami (dla nadzorcy sądowego, upadłego oraz wierzyciela kwestionowanego).

………………………………………………………………………………………………….

 Przypisy[1] Stanisław Gurgul. Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. wyd. 7.2010. C.H. Beck. str. 495.

[2] tamże. str. 483.

[3] Tamże, str. 477, 479.

[4] Świeboda Zdzisław, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, wyd. III, LexisNexis 2006. Sip.lex.pl.

[5][5] Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Piotr Zimmerman, Rok wydania: 2014, Wydawnictwo: C.H.Beck, Wydanie: 3

[6][6] Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Piotr Zimmerman, Rok wydania: 2014, Wydawnictwo: C.H.Beck, Wydanie: 3.