Wzory Pism:

Spadek wartości nieruchomości

Sprawa dotyczy spadku wartości nieruchomości wskutek ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania utworzonego dla lotniska znajdującego się w sąsiedztwie.

Poznań, dnia ………………………… roku

POZEW

 

w sprawie:

„A”
ul. ………………………………
…………………………………………

- powoda -

zast. przez adwokatów:
Tomasza Grzybkowskiego i Tomasza Guzka
Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski & Guzek
61-762 Poznań, ul. Dominikańska 3

- c/a -

Skarb Państwa
………………………………………………
ul. ……………………………………
………………………………………………

- pozwanemu -

wartość przedmiotu sporu:
……………………… złotych


I Wydział Cywilny
Sądu Okręgowego
w  ……………………………


W imieniu powoda, powołując się na załączone pełnomocnictwo do prowadzenia niniejszej sprawy, wnoszę o:

I. zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty …………………… złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia …………………… roku do dnia zapłaty;


II.    przeprowadzenie rozprawy również w razie nieobecności strony powodowej;

III. przeprowadzenie dowodów wskazanych w uzasadnieniu pozwu na okoliczności w nim powołane, a w szczególności dowodów z opinii biegłych:
- biegłego z dziedziny obrotu nieruchomościami, na okoliczność wartości nieruchomości przed ustanowieniem obszaru ograniczonego użytkowania utworzonego dla lotniska ………………… oraz po jego ustanowieniu, jak również wartości utraconej przez nieruchomość powódki wskutek ustanowienia tej strefy,
- biegłego z dziedziny budownictwa oraz akustyki na okoliczność konieczności prac, których wykonanie jest konieczne dla zapewnienia właściwego klimatu akustycznego nieruchomości,

IV. zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki zwrotu kosztów procesu, w tym zwrotu kosztów zastępstwa adwokackiego w umówionej kwocie ………………… złotych oraz 15,00 złotych opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.


Uzasadnienie 

I.


Powód jest współwłaścicielem dwóch nieruchomości położonych w …………………… przy ul. ………………… (działki nr …, ……, ……… i ……………, nr mapy ……), dla których Sąd Rejonowy w …………… prowadzi księgi wieczyste KW nr ………… i KW nr …………….
Nieruchomości te są funkcjonalnie związane i tworzą jedną działkę stanowiącą w całości współwłasność powoda.

Dowód: 1. dwa odpisy zaświadczenia o wpisie do księgi wieczystej,
2. przesłuchanie świadka – ……………………, ul. ……………………, ………………………,
3. przesłuchanie stron.

Na przedmiotowych nieruchomościach znajduje się dom mieszkalny jednorodzinny, o powierzchni około ………… m2, stanowiącym mieszkanie prywatne powoda.

Dowód: 1. przesłuchanie świadka – ………………, ul. ………………, ……………………,
2. przesłuchanie stron.

Nieruchomości stanowiące własność powoda są położone w granicach obszaru ograniczonego użytkowania utworzonego dla lotniska ………………., ustanowionego rozporządzeniem Wojewody …………………… z dnia ………………… r1, w strefie „B” tego obszaru. Znajdują się one w linii lotów samolotów wojskowych, naprzeciwko pasa startowego lotniska.
Ponadto w niewielkiej odległości od nieruchomości powoda położona jest wieża naprowadzania samolotów – radiolatarnia lotnicza, służąca naprowadzaniu samolotów na właściwy tor lotu, przebiegający nad nieruchomością powoda.

Dowód: 1. pismo …………………… Urzędu Wojewódzkiego z dnia …………………… roku,
2. pismo ………………… Urzędu Wojewódzkiego z dnia ……………………… roku,
3. przesłuchanie świadka – ……………………, ul. ……………………, ………………………,
4. przesłuchanie stron.

Dom stanowiący własność powoda został w ostatnich latach poddany całkowitej modernizacji w zakresie aranżacji wnętrz oraz elewacji zewnętrznej (wraz z wykonaniem dodatkowego ocieplenia). Standard wykończenia wnętrz jest bardzo wysoki.
Dom jest otoczony ogrodem o wysokim standardzie.
Przed dniem ………………… roku – przed dniem wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia, nieruchomości miały łącznie wartość około ……………… złotych.

Dowód: 1. opinia biegłego z dziedziny obrotu nieruchomościami,
2. przesłuchanie świadka – …………………, ul. ……………………, ………………………,
3. przesłuchanie stron.

II.

Podmiotem korzystającym z lotniska wojskowego w ………………… jest pozwany Skarb Państwa – ………………………… w ………………………….
To działalność pozwanego spowodowała wprowadzenie ograniczeń w związku z ustanowieniem obszaru ograniczonego użytkowania utworzonego dla lotniska ………………………….

III.

Wskutek ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania utworzonego dla lotniska ……………………… powód poniósł szkodę, którą szacuję na kwotę …………………… złotych.

A/

Wskutek wejścia w życie rozporządzenia nastąpiło istotne ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości.
Położenie mieszkania powódki w tak niewielkiej odległości od lotniska wiąże się z permanentną koniecznością znoszenia olbrzymich hałasów generowanych przez lądujące i startujące samoloty wojskowe (poziom długotrwałego hałasu przekracza 60 dBA). Hałas uniemożliwia korzystanie nieruchomości w szczególności dla celów wypoczynku oraz życia prywatnego i społecznego.

B/

W myśl przepisów rozporządzenia konieczne jest zapewnienie w lokalach i domach znajdujących się w obszarze ograniczonego użytkowania utworzonego dla lotniska …………………, właściwego klimatu akustycznego2.
Zapewnienie właściwego klimatu akustycznego na nieruchomości powoda wymaga przeprowadzenia procesu izolacji akustycznej domu, polegającego na:
- wykonaniu izolacji płytami z wełny mineralnej,
- instalacji specjalnych dachów oraz ich kilkuwarstwowego pokrycia papą termozgrzewalną,
- wymiany okien na nowe o zwiększonej izolacyjności akustycznej,
- montaż rolet aluminiowych;
- wymiany bramy garażowej na izolowaną.
Konsekwencją prac modernizacyjnych jest konieczność wymiany części dotychczasowych elementów konstrukcji budynku (poprzez rozebranie płyt dachowych, zerwanie wylewki cementowej, wymianę rynien dachowych itp.).
Zapewnienie spokojnego korzystania z nieruchomości powoda oraz względnej ciszy w domu zapewnić może wyłącznie powstrzymywanie się od otwierania okien i drzwi. W związku z tym konieczne jest zainstalowanie w domu powoda urządzeń klimatyzacyjnych, aby zapobiec nadmiernemu nagrzewaniu się wnętrz, szczególnie w okresie lata, gdy niezbędne jest ich chłodzenie oraz w okresie zimy, gdy konieczne jest wietrzenie wnętrza.

Dowód: 1. opinia biegłego z dziedziny budownictwa oraz akustyki na okoliczność prac, których wykonanie jest konieczne dla zapewnienia właściwego klimatu akustycznego nieruchomości,
2. przesłuchanie świadka – ……………………, ul. …………………, …………………………,
3. przesłuchanie stron.

Łączna wartość prac, które musi wykonać powódka dla zapewnienia właściwego klimatu akustycznego nieruchomości wynosi …………… złotych.

Dowód: 1. opinia biegłego z dziedziny budownictwa oraz akustyki na okoliczność konieczności prac, których wykonanie jest konieczne dla zapewnienia właściwego klimatu akustycznego nieruchomości,
2. przesłuchanie świadka – ………………….., ul. ……………………, ………………………,
3. przesłuchanie stron.

C/

W przedmiotowym obszarze ograniczonego użytkowania korzystanie z nieruchomości jest w istotny sposób ograniczone. Nie jest dopuszczalne w szczególności budowanie budynków użyteczności publicznej. W nowopowstających i istniejących budynkach należy zapewnić właściwy klimat akustyczny poprzez stosowanie przegród zewnętrznych o odpowiedniej izolacyjności akustycznej. Wskutek uciążliwości akustycznej znacznie ograniczona została również możliwość zbycia przedmiotowej nieruchomości. Liczne publikacje prasowe dotyczące tego terenu i związanych z nim problemów spowodowały, iż w świadomości społeczeństwa zrodziło się przekonanie, że parcele położone w okolicy lotniska są nieatrakcyjne. Popyt na nieruchomości powoda uległ znacznemu obniżeniu.

Dowód: 1. opinia biegłego z dziedziny obrotu nieruchomościami,
2. publikacje prasowe dotyczące obszaru ograniczonego użytkowania,
3. przesłuchanie świadka – …………………, ul. ……………………, ……………………,
4. przesłuchanie stron.

Wskutek wejścia w życie rozporządzenia Wojewody …………………… wartość przedmiotowych nieruchomości uległa obniżeniu łącznie o ………………… złotych.

Dowód: 1. opinia biegłego z dziedziny obrotu nieruchomościami,
2. przesłuchanie świadka – ………………, ul. ……………………, ……………………,
3. przesłuchanie stron.

D/

Powód dochodzi niniejszym pozwem jedynie części należnego mu odszkodowania w kwocie ……………… złotych, tj. ……………. złotych z tytułu odszkodowania za pogorszenie warunków akustycznych na nieruchomości stanowiącej jego własność oraz ………………… złotych z tytułu obniżenia wartości jego nieruchomości.

IV.

Powód wezwał pozwanego do zapłaty na jego rzecz kwoty ………………… złotych. Do dnia dzisiejszego pozwany nie uiścił odszkodowania należnego powodowi.

Dowód: 1. pismo powoda z dnia 16 marca 2005 roku,
2. przesłuchanie stron.

V.

Podstawę prawną roszczeń odszkodowawczych powoda stanowi treść przepisów art. 129 ust. 2 w związku z art. 136 ustawy – Prawo ochrony środowiska w zw. z art. 417 kc.
Powód dochodzi odszkodowania za szkody poniesione wskutek ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania utworzonego dla lotniska ……………………, w tym szkody wynikające z:
- konieczności znoszenia olbrzymich hałasów generowanych przez lądujące i startujące samoloty wojskowe;
- wartości prac, których wykonanie jest konieczne dla zapewnienia właściwego klimatu akustycznego nieruchomości;
- zmniejszenia wartości nieruchomości powoda.
W myśl art. 135 § 1 Prawa ochrony środowiska, obowiązany do wypłaty odszkodowania jest ten, którego działalność spowodowała wprowadzenie ograniczeń będących rezultatem  ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania. W tym przypadku jest to pozwany korzystający z lotniska …………………….

VI.

Podstawę prawną roszczenia o odsetki z tytułu opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego stanowi norma prawna wynikająca z treści art. 481 kc. Termin spełnienia świadczenia wynika z treści wezwania powoda.

VII.

Właściwość Sądu Okręgowego w ………………… wynika z treści art. 35 kpc.
Roszczenie powoda wynika z czynu niedozwolonego pozwanego. Miejscem zdarzenia stanowiącego czyn niedozwolony – ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego ……………….., jest ……………………. Powództwo zostało wytoczone przed Sądem, w którego okręgu nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

VIII.

Koszty zastępstwa adwokackiego w tej sprawie, wynikają z zawartej umowy pomiędzy Adwokacką Spółką Partnerską Grzybkowski & Guzek a powodem i znajdują pełne oparcie w normie prawnej wynikającej z § 6 pkt 6 w związku z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu /Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1348/.


Wpis sądowy w tej sprawie w kwocie ……………… złotych załączam./adwokat Tomasz Grzybkowski, adwokat Tomasz Guzek/


Załączniki:
1. pełnomocnictwo;
2. dwa odpisy zaświadczenia o wpisie do księgi wieczystej,
3. publikacje prasowe dotyczące obszaru ograniczonego użytkowania,
4. wezwanie powoda z dnia …………………… roku,
5. pismo ………………… Urzędu Wojewódzkiego z dnia ……………………… roku,
6. pismo ………………… Urzędu Wojewódzkiego z dnia …………………… roku,
7. rozporządzenie 82/03 Wojewody …………………………,
8. dowód wpłaty kwoty …………… złotych na rachunek bankowy Sądu Okręgowego,
9. odpis pozwu wraz z załącznikami.

 

Przypisy:

1 Rozporządzenie 82/03 Wojewody ……………… z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego …………… w …………… (Dz. Urz. Woj. ……………… Nr 200, poz.: 3873).
2 Załącznik nr 3 do cyt. rozporządzenia, kolumna 4, wiersz 5.

 

Materiał archiwalny oparty o przepisy prawa obowiązujące w dniu jego sporządzenia. Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski Guzek Jackowski nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywane treści.