Wzory Pism:

Skarga na czynności komornika

Co powinien zawierać wniosek egzekucyjny?

Poznań, dnia ..............roku

SKARGA
na czynności komornika


w sprawie:


- wierzyciela -

zast. przez: adwokatów:
Tomasza Grzybkowskiego i Tomasza Guzka,
Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski & Guzek
61-762 Poznań, ul. Dominikańska 3

- c/a -

 S

- dłużnikowi-

sygn. akt VI KM  
Komornika Sądowego Rewiru VI przy Sądzie Rejonowym w Gdańsku


I Wydział Cywilny
Sądu Rejonowego
ul. Nowe Ogrody 30/34
80-803 Gdańsk


W imieniu wierzyciela, z powołaniem się na załączone pełnomocnictwo do reprezentowania w tej sprawie, wnoszę:

skargę

na zarządzenie Komornika Sądowego Rewiru VI przy Sądzie Rejonowym w Gdańsku w przedmiocie zwrotu wniosku egzekucyjnego wierzyciela z dnia 20 czerwca 2005 roku wraz z tytułem wykonawczym i wnoszę o:

I. uchylenie zaskarżonego zarządzenia i przekazanie sprawy Komornikowi do dalszego prowadzenia,

II. zasądzenie od dłużnika na rzecz wierzyciela zwrotu kosztów postępowania, w tym zwrotu kosztów zastępstwa adwokackiego w kwocie 240,00 złotych, określonych umową pomiędzy pełnomocnikiem a wierzycielem, oraz kwoty 15,00 złotych tytułem zwrotu opłaty za pełnomocnictwo.

zaskarżonej czynności zarzucam:

I. naruszenie przepisu art. 130 § 2 kpc w zw. z art. 13 § 2 kpc poprzez przyjęcie, iż pismo wierzyciela zawierało braki formalne, które nie zostały uzupełnione i wobec tego podlegało zwrotowi,

II. naruszenie przepisu art. 89 § 1 kpc poprzez przyjęcie, iż pełnomocnictwo zostało udzielone w sposób nieprawidłowy,

III. naruszenie art. 126 § 3 w zw. z art. 13 § 2 poprzez przyjęcie, iż pełnomocnik zobowiązany był do załączenia do wniosku egzekucyjnego pełnomocnictwa do reprezentacji w sprawie,

IV. naruszenie przepisu art. 91 kpc poprzez przyjęcie, iż udzielone pełnomocnikowi wierzyciela pełnomocnictwo procesowe nie obejmowało umocowania do czynności w postępowaniu egzekucyjnym.


Uzasadnienie

I.


Pismem z dnia 15 czerwca 2005 roku pełnomocnik wierzyciela wniósł do Komornika Rewiru VI przy Sądzie Rejonowym w Gdańsku o przeprowadzenie egzekucji z majątku dłużnika, na podstawie tytułu wykonawczego – nakazu zapłaty Sądu Rejonowego w Poznaniu z dnia  ......... 2005 roku wraz z klauzulą wykonalności.

Dowód: 1. wniosek egzekucyjny z dnia 15 czerwca 2005 roku,  
2. akta sprawy Komornika Sądowego Rewiru VI w Gdańsku, sygn. akt … 

W dniu 23 czerwca 2005 roku Komornik wezwał wierzyciela do uzupełnienia braków formalnych wniosku egzekucyjnego poprzez dołączenie prawidłowego pełnomocnictwa. Jako podstawę wezwania Komornik wskazał art. 130 § 1 kpc w zw. z art. 13 § 2 kpc. W odpowiedzi na pismo Komornika pełnomocnik wierzyciela zwrócił się do komornika z zapytaniem, co należy rozumieć pod zwrotem „prawidłowe pełnomocnictwo.”

Dowód: 1. pismo Komornika z dnia 23 czerwca 2005 roku
2. pismo wierzyciela z dnia 1 lipca 2005 roku,
3. akta sprawy Komornika Sądowego Rewiru VI w Gdańsku, sygn. akt …  

Pismem z dnia 8 lipca 2005 roku Komornik zarządził zwrot wniosku egzekucyjnego wniesionego dnia 20 czerwca 2005 roku wraz z tytułem wykonawczym wobec nieuzupełnienia braków formalnych wniosku – nie złożenia wierzytelnego odpisu pełnomocnictwa.

Dowód: 1. zarządzenie z dnia 8 lipca 2005 roku
2. akta sprawy Komornika Sądowego Rewiru VI w Gdańsku, sygn. akt …  

W ocenie wierzyciela w takiej sytuacji wydanie zarządzenia o zwrocie wniosku egzekucyjnego nie znajduje oparcia w przepisach kodeksu postępowania cywilnego.

II.

Stosownie do art. 130 § 1 i § 2 kpc w zw. z art. 13 § 2 kpc jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, Komornik wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia lub uzupełnienia go w terminie tygodniowym. Po bezskutecznym upływie terminu Komornik zwraca pismo stronie.
W niniejszej sprawie Komornik przyjął, iż wnosząc o wszczęcie egzekucji, pełnomocnik wierzyciela nie wykazał umocowania do reprezentacji, bowiem nie załączył do wniosku prawidłowego pełnomocnictwa. Pomimo prośby wierzyciela, Komornik nie wskazał, co należy rozumieć pod pojęciem „prawidłowe pełnomocnictwo.”
Zgodnie z art. 89 § 1 kpc pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa. W ocenie wierzyciela pełnomocnictwo do reprezentowania w niniejszej sprawie jest sporządzone prawidłowo: zostało udzielone na piśmie, jest oznaczone jako pełnomocnictwo procesowe w sprawie cywilnej, zawiera wskazanie sprawy, w której mocodawca ma być reprezentowany przez pełnomocnika oraz podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu mocodawcy, a mocodawca i pełnomocnik są w jego treści oznaczeni w sposób jednoznacznie pozwalający na ich identyfikację.1

Dowód: pełnomocnictwo
 
Z zarządzenia Komornika z dnia 8 lipca 2005 roku wynika, iż zwrot wniosku egzekucyjnego nastąpił na skutek braku załączenia wierzytelnego odpisu pełnomocnictwa. Twierdzenie Komornika, iż w niniejszej sprawie do wniosku egzekucyjnego winno zostać załączone pełnomocnictwo w oryginale lub jego wierzytelny odpis, jest błędne. Zgodnie bowiem z art. 126 § 3 kpc  do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który przedtem nie złożył pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo do reprezentowania wierzyciela – ............... z siedzibą w Poznaniu, w sprawie przeciwko dłużnikowi – S zostało już jednak złożone do akt sprawy Sądu Rejonowego, sygn. akt XI GNc  , o czym Komornik został poinformowany w treści wniosku egzekucyjnego. Fakt udzielenia pełnomocnictwa został potwierdzony poprzez załączenie do wniosku egzekucyjnego kopii tego pełnomocnictwa.

Dowód: akta sprawy Komornika Sądowego Rewiru VI w Gdańsku, sygn. akt …  

Wobec powyższego wniosek egzekucyjny z dnia 20 czerwca 2005 roku nie zawierał braku formalnego w postaci nieprawidłowego pełnomocnictwa, a tym samym braku wykazania umocowania do reprezentowania wierzyciela w tej sprawie.

III.

Stosownie do art. 91 pkt 2 kpc pełnomocnictwo procesowe obejmuje z samego prawa umocowanie do wszelkich czynności dotyczących egzekucji. Zmiana zakresu umocowania wynikającego z ustawy (rozszerzenie lub ograniczenie) jest dopuszczalna, ale wymaga wyraźnego zaznaczenia w treści pełnomocnictwa.2 Jeżeli natomiast pełnomocnictwo nie wymienia czynności procesowych, do których podejmowania upoważniony jest pełnomocnik, ani też nie rozszerza uprawnień, poza zakres określony w art. 91, domniemywa się, że udzielone zostało pełnomocnictwo procesowe.3 
W treści udzielonego pełnomocnictwa złożonego do akt sprawy Sądu Rejonowego w Poznaniu, sygn. akt XI GNc  nie zaznaczono zakresu uprawnień pełnomocnika. Wobec powyższego udzielone pełnomocnictwo, jako pełnomocnictwo procesowe, upoważnia pełnomocnika także do podejmowania czynności w postępowaniu egzekucyjnym.

IV.

Podstawę prawną skargi stanowi norma prawna wynikająca z treści art. 767 § 1 kpc.

V.

Koszty zastępstwa adwokackiego w tej sprawie, wynikają z zawartej umowy pomiędzy Adwokacką Spółką Partnerską Grzybkowski & Guzek a wierzycielem i znajdują pełne oparcie w normie prawnej wynikającej z § 10 pkt. 8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1348).
/adwokat Tomasz Grzybkowski, adwokat Tomasz Guzek/


Załączniki:
1. pełnomocnictwo,
2. odpis z KRS wierzyciela,
3. wniosek egzekucyjny z dnia 15 czerwca 2005 roku,
4. pismo Komornika z dnia 23 czerwca 2005 roku
5. pismo wierzyciela z dnia 1 lipca 2005 roku,
6. zarządzenie z dnia 8 lipca 2005 roku,
7. kopia pełnomocnictwa udzielonego w dniu 23 marca 2005 roku,
8. 50,00 złotych opłaty sądowej,
9. 2 odpisy skargi wraz z załącznikami

 

Przypisy:
1 Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego, część pierwsza postępowanie rozpoznawcze, tom I, red: T. Ereciński, wydanie IV, Warszawa 2003 r., str. 238
2 Kodeks Postępowania Cywilnego. Komentarz por red: T. Erecińskiego, J. Gudowskiego, M. Jędrzejewskiej t. I, Warszawa 2001, str. 221
3 Kodeks Postępowania Cywilnego. Komentarz por red: T. Erecińskiego, J. Gudowskiego, M. Jędrzejewskiej t. I, Warszawa 2001, str. 222

 

 

Materiał archiwalny oparty o przepisy prawa obowiązujące w dniu jego sporządzenia. Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski Guzek Jackowski nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywane treści.