Wzory Pism:

Rozdzielność majątkowa

W jakiej sytuacji każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej?

Poznań, dnia … listopada 2009 roku

 

ODPOWIEDŹ

na pozew

 

w sprawie:

A.A. c/a B.B.

 

Sygn. akt …

 

Termin: … 2009 roku

 

IV Wydział Rodzinny

Sądu Rejonowego

Poznań-Stare Miasto

w  Poznaniu

 

 

W imieniu pozwanej, powołując się na pełnomocnictwo w aktach sprawy, w odpowiedzi na pozew z dnia … września 2009 roku, wnoszę o:

 

oddalenie powództwa,

 

zwrócenie się przez Sąd do spółki X Sp. z o.o. o zestawienie faktur wystawionych przez spółkę X na rzecz pana C.C. lub spółki Y w latach 2004-2007, w dokumentach księgowych spółki X Sp. z o.o., Al. …, …,

 

zwrócenie się do Deutsche Bank Polska, Oddział w Poznaniu, Poznań (61-808), św. Marcin 2 o udzielenie informacji na temat osób odpowiedzialnych za prowadzenie umów kredytu numer … oraz kredytu numer …, celem przesłuchania ich w charakterze świadków na okoliczność, czy ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy stronami wpłynie na wzrost ryzyka kredytowego stron,

 

przeprowadzenie wnioskowanych przez pozwaną dowodów,

 

zasądzenie od powoda na rzecz pozwanej zwrotu kosztów postępowania, w tym zwrotu kosztów zastępstwa adwokackiego według norm przepisanych oraz opłaty skarbowej od pełnomocnictwa – 34,00 złotych.

 

 

Uzasadnienie

 

I.

 

Pozwana zaprzecza wszystkim faktom wskazanym przez powoda, które nie zostały wyraźnie przez nią przyznane. Przyznaje, że obecnie toczy się postępowanie o rozwiązanie małżeństwa stron.

Orzeczenie przez Sąd rozdzielności majątkowej jest w niniejszym stanie faktycznym niedopuszczalne.

 

II.

 

A/

 

Na gruncie przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego orzekanie przez Sąd rozdzielności majątkowej na żądanie jednego z małżonków wyłącznie, gdy przemawiają za tym ważne powody (art. 52 § 1 kro).

Pod pojęciem ważnych powodów rozumie się przede wszystkim okoliczności związane z szeroko pojętym dobrem rodziny, a także interesem wierzycieli jednego z małżonków1. Żądanie ustanowienia rozdzielności majątkowej podlega również ocenie z punktu widzenia zasad współżycia społecznego2.

Ocena dopuszczalności ustanowienia rozdzielności majątkowej uzależniona jest zatem od wykazania przez powoda, iż dalsze trwanie wspólności majątkowej zagraża interesom rodziny, a także nie będzie prowadzić do pokrzywdzenia wierzycieli3.

 

B/

 

Celem wprowadzania przez ustawodawcę ustroju wspólności majątkowej jest ochrona interesów majątkowych i osobistych rodziny4. Obecny model wspólności ustawowej zakłada wzrost majątku wspólnego proporcjonalnie do czasu trwania małżeństwa. Przemawia za tym m.in. określenie składników majątkowych tworzących majątek wspólny. W obecnych realiach gospodarczych podstawowym elementem warunkującym wzrost majątku wspólnego jest wynagrodzenie za pracę (art. 31 § 2 pkt 1 kro).

W sytuacji, gdy postępowanie jednego z małżonków rażąco narusza zasady prawidłowego zarządu majątkiem wspólnym, konieczne jest ustanowienie rozdzielności majątkowej. Wymagają tego interesy majątkowe oraz osobiste członków rodziny5.

Ustanowienie rozdzielności majątkowej w świetle omawianego artykułu ma charakter wyjątkowy.

 

III.

 

A/

 

Pozwana zaprzecza, jakoby podane przez powoda przyczyny ustanowienia rozdzielności majątkowej uzasadniały uwzględnienie powództwa.

Na wstępie należy podkreślić, iż pozwana współdziała z powodem w zarządzaniu majątkiem wspólnym stron. Należycie wywiązuje się ze swoich obowiązków, zarówno związanych z utrzymaniem wspólnego domu, a także innych składników majątku wspólnego.

 

Dowód:           

1. śwd. …

2. śwd. …

3. śwd. …

4. śwd. …

5. śwd. …

przesłuchanie stron.

 

Powód nie wykazał również, jakoby pozwana utrudniała zarząd majątkiem wspólnym. Okoliczność, iż strony żyją osobno nie jest przeszkodą do należytego zarządu majątkiem wspólnym.

 

B/

 

Ustanowienie rozdzielności majątkowej będzie miało negatywny wpływ na dobro rodziny. Wystąpienie przez powoda z pozwem o rozwód było dla pozwanej i małoletnich córek ogromnym zaskoczeniem. W poważnym stopniu zachwiało dotychczasowy model rodziny stron.

Do chwili wszczęcia postępowania o rozwód podział obowiązków w rodzinie stron zakładał, iż to powód w istotnym stopniu łożył na utrzymanie rodziny, natomiast pozwana zajmowała się domem i córkami. Ustanawianie rozdzielności majątkowej w sytuacji, gdy podstawowym składnikiem limitującym wzrost i utrzymanie majątku wspólnego są dochody powoda spowoduje istotne zagrożenie interesów pozwanej, a także małoletnich córek stron.

 

Dowód:           

1. śwd. …

2. śwd. …

3. śwd. …

przesłuchanie stron.

 

C/

 

Powód nie wykazał przy tym, jakie konkretne zagrożenia dla jego interesów powoduje dalsze utrzymywanie majątku wspólnego.

Podkreśla się, iż ważnym powodem uzasadniającym ustanowienie rozdzielności majątkowej jest np. pijaństwo, narkomania i spowodowany tym hulaszczy tryb życia jednego z małżonków6.

Pozwana zaprzecza, jakoby po stronie powoda lub pozwanej zachodziły powołane wyżej okoliczności. Z tego względu zastanawiającym jest występowanie z powództwem przy świadomości, iż równolegle toczy się postępowanie rozwodowe.

 

IV.

 

A/

 

Ustanowienie rozdzielności majątkowej w sytuacji, gdy podstawowym składnikiem majątku wspólnego są dochody jednej ze stron spowoduje istotny uszczerbek majątkowy w majątku wspólnym stron.

Przykładowo, w sytuacji, gdy podstawą udzielenia małżonkom kredytu była pozytywna ocena możliwości zarobkowych jednego z małżonków, późniejsze ustanowienie rozdzielności majątkowej może w istotny sposób osłabić wypłacalność obojga małżonków.

Z tego względu ustanowienie rozdzielności majątkowej może prowadzić do pokrzywdzenia wierzycieli.

 

Dowód:           

1. śwd. …

2. śwd. …

3. śwd. …

4. śwd. …

5. śwd. …

przesłuchanie stron.

 

B/

 

W skład majątku wspólnego wchodzi odrębna własność lokali mieszkalnych położonych w …. Ich zakup został sfinansowany z kredytów. Istotnym czynnikiem pozwalającym ocenić zdolność kredytową stron były możliwości zarobkowe powoda.

 

Dowód:           

1. wywiad w dziale kredytowym w banku Deutsche Bank, osób odpowiedzialnych za obsługę kredytu numer …, Deutsche Bank Polska, Oddział w Poznaniu, Poznań (61-808), św. Marcin 2,

2. wywiad w dziale kredytowym w banku Deutsche Bank Polska osób odpowiedzialnych za obsługę kredytu numer …, Deutsche Bank Polska, Oddział w Poznaniu, Poznań (61-808), św. Marcin 2,

3. przesłuchanie stron.

 

C/

 

Powód jest wspólnikiem spółki X Sp. z o.o. z siedzibą w …. Istnieje uzasadnione przypuszczenie, że spółka powoda obecnie boryka się z poważnymi trudnościami finansowymi. Obecny kryzys gospodarczy w połączeniu z kilkoma nieudanymi inwestycjami, o których powód wspominał pozwanej, negatywnie wpłynęły na sytuację majątkową spółki.

 

Dowód:           

1. sprawozdania finansowe za lata 2007-2008 spółki X Sp. z o.o., akta rejestrowe nr KRS …, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,

2. przesłuchanie stron.

 

Dążenia powoda do ustanowienia rozdzielności majątkowej pomimo toczącego się procesu rozwodowego rodzi uzasadnione podejrzenia, iż są to działania zmierzające do pokrzywdzenia wierzycieli spółki.

Powód nie przedstawił bowiem żadnych dowodów, które przemawiałyby za ustanawianiem rozdzielności majątkowej przed formalnym rozwiązaniem małżeństwa. W tej sytuacji należy przypuszczać, iż jedynym powodem ustanawiania rozdzielności majątkowej może być pokrzywdzenie wierzycieli spółki X Sp. z o.o.

 

D/

 

Należy również podkreślić, że do końca 2007 roku powód wspólnie z C.C. przeprowadzał transakcje polegające na nielegalnym przepływie środków pieniężnych. C.C. posiada rachunki bankowe w zagranicznych bankach, za pośrednictwem których dokonywał płatności za fikcyjne faktury wystawiane przez spółkę X Sp. z o.o. Wystawiane przez spółkę powoda faktury dotyczyły usług consultingowych świadczonych przez pana C.C. albo ewentualnie spółkę Y należącą do pana C.C.

 

Dowód:           

1. śwd. …

2. śwd. …

3. informacja z rejestru przedsiębiorców w stanie …, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej,

4. przesłuchanie stron.

 

Dzięki tym transakcjom spółka powoda mogła generować koszty dla prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Dowód:           

1. zestawienie faktur wystawionych przez spółkę X na rzecz pana C.C. lub spółki Y w latach 2004-2007, w dokumentach księgowych spółki X Sp. z o.o., Al. …, …,

2. śwd. C.C.

3. przesłuchanie stron.

 

V.

 

Wniosek o informacje z ksiąg rachunkowych i dokumentów księgowych spółki X znajduje oparcie w treści art. 248 § 1 kpc. Pozwana nie ma możliwości uzyskania wyciągów bądź innych informacji na temat faktur wystawianych przez spółkę X.

Powyższy dokument ma natomiast istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy i ustalenia czy ustanawianie rozdzielności majątkowej nie wpłynie negatywnie na ochronę interesów fiskalnych państwa.

 

W powołanych okolicznościach, żądanie powoda powinno zostać oddalone.

 

 

 

 

(adwokat Tomasz Grzybkowski)

 

 

Załącznik:

1. informacja z rejestru przedsiębiorców w stanie …, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej,

2. odpis pisma wraz z załącznikiem.

 

Przypisy:

1 M. Sychowicz [w:] K. Piasecki (red.), Kodeks rodzinny  i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2009, s. 332.

2 Por. J. St. Piątowski, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 25 marca 1958 roku, sygn. akt 2 CR 45/56, Państwo i Prawo 1959, nr 4-5, s. 1072, M. Wawiłowa, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 1972 roku, sygn. akt III CRN 250/72, Państwo i Prawo 1974, nr 10, s. 162.

3 Zgodnie z dominującą obecnie linią orzecznictwa Sądu Najwyższego, dobro majątku wspólnego nie może być w każdym przypadku przedkładane nad interesy wierzycieli małżonków. Obecnie odchodzi się od stanowiska wyrażonego w uchwale pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 27 marca 1972 roku, sygn. akt III CZP 69/70, OSN 1973, nr 2, poz. 20, zob. natomiast np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 1995 roku, sygn. akt II CRN 148/94, OSN 1995, nr 4, poz. 70, w której stwierdzono, iż z treści art. 52 § 1 kro nie można wnioskować, jakoby ustanowienie rozdzielności majątkowej mogło być dokonywane przy całkowitym pominięciu zagrożeń dla interesów osób trzecich, ten kierunek należy uznać za właściwy w obecnych realiach gospodarczych.

4 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 maja 1976 roku, III CRN 373/75, OSN 1977, nr 2 poz. 31.

5 Por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 1972 roku, sygn. akt III CRN 250/72, OSN 1973, nr 6, poz. 113, zob. także glosę B. Dobrzańskiego do tegoż orzeczenia, OSPiKA 1973, nr 7-8, poz. 159.

6 Sychowicz [w:] K. Piasecki (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2009, s.333.

 

 

Materiał archiwalny oparty o przepisy prawa obowiązujące w dniu jego sporządzenia. Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski Guzek Jackowski nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywane treści.