Wzory Pism:

Roszczenie regresowe ubezpieczyciela

Pozew o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego będącego podstawą roszczenia regresowego ubezpieczyciela w sprawie zalania lokalu.

Poznań, dnia … marca 2012 roku

 

 

POZEW

o ustalenie

 

w sprawie:

 

 • M.M.(1)

ul. (…), P.(1)

 

- powoda -

 

zast. przez. adw.:

Tomasza Grzybkowskiego, Tomasza Guzka, dr. Michała Jackowskiego

Grzybkowski Guzek Jackowski, Adwokacka Spółka Partnerska

61-762 Poznań, ul. Dominikańska 3

 

c/a

 

 • M.M.(2)

ul. (…), P.(2)

 

- pozwanemu -

 

Wartość przedmiotu sporu: 3.622,49 złotych

 

 

I Wydział Cywilny

Sądu Rejonowego

Poznań-Grunwald i Jeżyce

ul. Kamiennogórska 26

60-179 Poznań

 

Żądanie pozwu

W imieniu powoda, powołując się na załączone pełnomocnictwo do reprezentowania w tej sprawie, wnoszę o:

 1. ustalenie, że powoda nie łączy z pozwaną stosunek prawny, na podstawie którego powód zobowiązywany jest do świadczenia na rzecz ubezpieczyciela pozwanej kwoty 3.622,49 złotych tytułem roszczenia regresowego za szkodę wyrządzoną pozwanej,
 2. przeprowadzenie rozprawy również pod nieobecność powoda,
 3. przeprowadzenie wnioskowanych w treści pozwu dowodów,
 4. zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego według norm przepisanych oraz opłaty skarbowej 51,00 złotych od pełnomocnictwa.

 

Uzasadnienie

 

I. Streszczenie pozwu

Pozwana poniosła szkodę na skutek zalania lokalu użytkowego, w którym prowadzi działalność gospodarczą.

Towarzystwo (…) z siedzibą w W., Oddział w G. świadczące ochronę ubezpieczeniową na rzecz pozwanej domaga się od powoda zapłaty z tytułu świadczenia regresowego.

Powód nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną pozwanej i nie jest zobowiązany względem ubezpieczyciela do spełnienia świadczenia regresowego.

 

II. Stan faktyczny

Powód prowadzi działalność gospodarczą pod firmą (…).

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej powód wynajmuje lokal użytkowy znajdujący się w P.(2) przy ulicy (…).

 

Dowód: kopia umowy najmu lokalu użytkowego.

 

W dniu 12 kwietnia 2010 roku wystąpiło zdarzenia, na skutek którego pozwana prowadząca działalność gospodarczą pod firma (…) przy ulicy (…) poniosła szkodę na skutek zalania lokalu użytkowego znajdującego się w jej władaniu.

Pozwana skierowała roszczenie do powoda wynajmującego jeden z lokali znajdujących się w nieruchomości położonej przy ulicy (…).

Powód jako najemca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenie wywołujące szkodę, jednakże dążąc do uniknięcia konfliktów sąsiedzkich, po dokonaniu oględzin oraz ustaleniu zakresu szkody postanowił pokryć szkodę w pełnym zakresie.

Na podstawie ustaleń z powodem pozwana w dniu 26 maja 2012 roku wystawiła fakturę VAT nr (…) opiewającą na kwotę 2.720,00 złotych.

Faktura VAT określała swój przedmiot jako „usługa remontowa”.

 

Dowód:

 1. faktura VAT nr (…) z dnia 26 maja 2010 roku,
 2. potwierdzenie dokonania przelewu świadczenia z faktury VAT nr (…) z dnia 30 maja 2010 roku,
 3. przesłuchanie stron.

 

Pozwana zgłosiła szkodę ubezpieczycielowi Towarzystwu (…).

W dniu 17 sierpnia 2010 roku ubezpieczyciel zajął stanowisko w przedmiocie uszkodzenia mienia na skutek zalania, uznając odpowiedzialność Towarzystwa (…) za powstałą szkodę.

Wartość szkody została ustalona na poziomie 5.852,00 złotych oraz przekazana za pośrednictwem banku na rachunek pozwanej.

 

Dowód: stanowisko ubezpieczyciela z dnia 17 sierpnia 2010 roku

 

W dniu 1 grudnia 2011 roku w związku z wypłatą odszkodowania pozwanej powód został wezwany przez ubezpieczyciela do zapłaty kwoty 5.852,00 złotych z tytułu odpowiedzialności regresowej na podstawie art. 828 kc.

Ubezpieczyciel wskazał, iż jego zdaniem powód jest odpowiedzialny za szkodę poniesioną przez pozwaną.

 

Dowód: wezwanie do zapłaty/ostrzeżenie z dnia 1 grudnia 2011 roku

 

W dniu 16 grudnia 2011 roku pełnomocnik powoda w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty wskazał, że powód nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałą szkodę oraz że świadczenie zostało spełnione na rzecz pozwanej, która zgłaszając w dalszym ciągu roszczenia do ubezpieczyciela, postępuje nierzetelnie w celu uzyskania dodatkowego świadczenia wyrównującego jej szkodę.

Szkoda poniesiona przez pozwaną została pokryta w całości przez powoda.

 

Dowód: pismo powoda z dnia 16 grudnia 2011 roku wraz z dowodem nadania

 

Pismem z dnia 29 grudnia 2011 roku pozwany poinformował, że z uwagi na brak informacji, co do faktów przytaczanych przez powoda, wszczął postępowania wyjaśniające w przedmiotowej sprawie.

 

Dowód: pismo pozwanego z dnia 29 grudnia 2011 roku.

 

Powód w dniu 4 stycznia 2012 roku podtrzymał stanowisko, zgodnie z którym odszkodowanie obejmowało całość szkody, która ustalona została po dokonaniu uprzednich oględzin oraz wyceny szkody poniesionej przez pozwaną.

 

Dowód: pismo powoda z dnia 4 stycznia 2012 roku wraz z dowodem nadania,

 

W dniu 13 lutego 2012 roku powód został wezwany do zapłaty kwoty 3.622,49 złotych wskazując, że kwota żądana pierwotnie została umniejszona o wartość świadczenia spełnionego na pozwanej  na podstawie wystawionej faktury VAT.

 

Dowód:

 1. pismo pozwanego z 13 lutego 2012 roku,
 2. faktura VAT (…) z dnia 26 maja 2010 roku.

 

W dniu 5 marca 2012 roku powód podtrzymał stanowisko, zgodnie z którym zakres odszkodowania wypłaconego M.M.(2) pokrył w całości.

 

Dowód: pismo powoda z dnia z 5 marca 2012 roku wraz z dowodem nadania.

 

III. Podstawa prawna żądań ubezpieczyciela

Ubezpieczyciel w piśmie z dnia 1 grudnia 2011 roku wskazuje, że podstawą jego roszczeń jest art. 828 kc, zgodnie z którym jeżeli nie umówiono się inaczej, z dniem zapłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela roszczenie ubezpieczającego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzi z mocy prawa na ubezpieczyciela do wysokości zapłaconego odszkodowania. Jeżeli ubezpieczyciel pokrył tylko część szkody, ubezpieczającemu przysługuje co do pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia przed roszczeniami ubezpieczyciela.

Powód wskazuje, że jako najemca jednego z lokali znajdujących się przy ulicy (…) w P.(2) nigdy nie wyrządził szkody pozwanej.

Odpowiedzialność za szkodę poniesioną przez pozwaną nie obciąża powoda.

Powód nigdy nie był zobowiązany do świadczenia na rzecz ubezpieczyciela występującego ze świadczeniem regresowym.

Powód pokrył całość stwierdzonej wraz z pozwaną szkody, jedynie przez wzgląd na stosunki dobrosąsiedzkie i dążenie do zapobiegnięcia konfliktom w tym zakresie.

Pozwana ustalając wysokość szkody na kwotę 2.720,00 złotych, zrzekła się dochodzenia jakichkolwiek roszczeń ponad tę kwotę.

 

Dowód: przesłuchanie stron.

 

Powód wzywany do zapłaty przez ubezpieczyciela jest zmuszony do wystąpienia z powództwem o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego będącego podstawą roszczenia regresowego ubezpieczyciela.

 

IV. Interes prawny powoda 

Stosownie do brzmienia art. 189 kpc powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny.

Interes prawny w niniejszej sprawie zachodzi z uwagi na obiektywną niepewność stanu prawnego1 skutkującą wątpliwościami powoda związanymi z kierowanymi do niego wezwaniami do zapłaty.

Powód zmierza niniejszym powództwem do rozstrzygnięcia wątpliwości prawnych w zakresie stosunku prawnego, na którego istnienie powołuje się ubezpieczyciel w celu ochrony przed grożącym naruszeniem sfery uprawnień powoda2.

W istniejącej sytuacji procesowej powód nie może dochodzić wyjaśnienia wątpliwości związanych z kierowanymi do niego wezwaniami do zapłaty w drodze odrębnych postępowań prawnych o świadczenie, ukształtowanie stosunku prawnego3 lub w drodze innych postępowań.

Interes prawny zachodzi, jeżeli sam skutek, jaki wywoła uprawomocnienie się wyroku ustalającego, zapewni powodowi ochronę jego prawnie chronionego interesu, czyli definitywnie zakończy spór istniejący lub prewencyjnie zapobiegnie powstaniu takiego sporu w przyszłości4.

W niniejszej sytuacji powód wbrew twierdzeniom pozwanej nie był nigdy jej dłużnikiem, co wobec wystąpienia ubezpieczyciela z roszczeniem regresowym wobec powoda skutkuje stanem obiektywnej niepewności prawnej, która uchylona być może jedynie w drodze powództwa o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego.

 

V. Właściwość Sądu i opłata od pozwu

Właściwość Sądu powód ustalił na podstawie art. 27 w zw. z art. 30 kpc. W okręgu Sądu Rejonowego w G. znajduje się siedziba pozwanego.

Wysokość opłaty od pozwu powód ustalił na podstawie art. 13 ust 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

 

 

 

dr Michał Jackowski

adwokat

 

 

Załączniki

 1. pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w kwocie 51,00 złotych,
 2. dowód uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 182,00 złotych bezpośrednio na rachunek bankowy Sądu,
 3. faktura VAT nr (…) z dnia 26 maja 2010 roku,
 4. potwierdzenie dokonania przelewu świadczenia z faktury VAT nr (…) z 26 maja 2010 roku,
 5. stanowisko ubezpieczyciela z dnia 17 sierpnia 2010 roku,
 6. wezwanie do zapłaty/ostrzeżenie z dnia 1 grudnia 2011 roku,
 7. pismo powoda z dnia 16 grudnia 2011 roku wraz z dowodem nadania,
 8. pismo powoda z dnia 4 stycznia 2012 roku wraz z dowodem nadania,
 9. pismo pozwanego z dnia 13 lutego 2012 roku,

10. pismo powoda z dnia 5 marca 2012 roku,

11. odpis pozwu wraz z załącznikami.

 

Przypisy:

1Por. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 grudnia 1983 roku, sygn. I PRN 189/83, OSNC 1984, Nr 7, poz. 121 w którym Sąd Najwyższy wskazał, że istnienie stanu prawnego uzależnione jest od obiektywnej oceny sytuacji

2 Por. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 marca 1987 roku, III CRN 57/87, OSBPG, Nr 7, poz.27

3Por. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 czerwca 1997 roku, II CKN 20/97, R. Pr. 1998, Nr 2, s. 66, Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 stycznia 2008 roku, sygn. III CSK 204/07

4Por. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 5 kwietnia 2007 roku, sygn. III AUa 1518/05, LEX nr 257445

 

 

Materiał archiwalny oparty o przepisy prawa obowiązujące w dniu jego sporządzenia. Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski Guzek Jackowski nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywane treści.