Wzory Pism:

Rekompensata za zmarnowane wakacje

Jak dalece organizator wczasów powinien rekompensować uczestnikom straty wynikające ze zmarnowanego urlopu?

Poznań, dnia 00 stycznia 0000 roku

POZEW

w sprawie:


- powódki - 

zast. przez adwokatów:
Tomasza Grzybkowskiego i Tomasza Guzka
Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski&Guzek
61-762 Poznań, ul. Dominikańska 3

- c/a -


- pozwanej -

Wartość przedmiotu sporu:
XXXX złotych


I Wydział Cywilny
Sądu Rejonowego
Poznań-Stare Miasto
w  Poznaniu 


W imieniu powódki, powołując się na załączone pełnomocnictwo do reprezentowania w tej sprawie, wnoszę o:

- zasądzenie od pozwanej na rzecz powódki kwoty … złotych wraz z odsetkami ustawowymi od kwot:
… dnia … do dnia zapłaty,
… złotych wraz z odsetkami ustawowymi od dnia … roku do dnia zapłaty,

- przeprowadzenie rozprawy również pod nieobecność powódki,

- zobowiązanie pozwanej do przedłożenia Sądowi pisemnej reklamacji złożonej przez powódkę na miejscu zakwaterowania w Grecji – do rąk rezydenta,

- zobowiązanie pozwanej do wskazania imienia, nazwiska oraz adresu do doręczeń rezydenta, który był obecny na miejscu pobytu powódki w Grecji, na wyspie Korfu w terminie od dnia 3 czerwca 2009 roku do 9 czerwca 2009 roku,

- przeprowadzenie wnioskowanych w sprawie dowodów,

- zasądzenie od pozwanej na rzecz powódki zwrotu kosztów postępowania sądowego, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego w kwocie 9.600,00 złotych oraz opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w kwocie 34,00 złotych.


Uzasadnienie 

I.


Pozwana jest przedsiębiorcą świadczącym usługi turystyczne. W ofercie pozwanej znajdują się wycieczki do Grecji oraz Turcji.
Powódka zawarła z pozwaną umowę świadczenia usług turystycznych. Pozwana zobowiązała się zorganizować wycieczkę do Grecji, na wyspę Korfu, miejscowość Acharavi. Zgodnie z ofertą oraz zawartą umową zakwaterowanie na miejscu w Grecji miało mieć miejsce w hotelu …, kategoria 4.

Dowód:    
1. KRS pozwanej
2. umowa,
3. Ogólne warunki uczestnictwa,
4. przesłuchanie stron.

Strony umówiły się, że powódka otrzyma pokój znajdujący się w budynku parterowym, aby wykluczyć konieczność korzystania ze schodów. Powyższe było dla powódki bardzo istotne ze względu na to, że wraz z nią w wycieczce miała brać udział matka powódki – osoba niepełnosprawna, z chorym biodrem.

Dowód:    
1. śwd. …
ul. …
2. przesłuchanie stron.

Ponadto przyczyną wyboru powyżej opisanego miejsca zakwaterowania przez powódkę były zaoferowane przez pozwaną atrakcje dla dzieci znajdujące się przy hotelu ..., a także przestronna plaża i bezpłatne leżaki. Powódka zabierała ze sobą na wycieczkę 7-letnie dziecko, o czym pozwana wiedziała.

Dowód:    
1. umowa,
2. oferta pozwanej,
3. przesłuchanie stron.

II.

Pozwana nie wywiązała się ze swojego zobowiązania. Już po przylocie do Grecji, podczas podróży autokarem z lotniska na miejsce zakwaterowania powódka została poinformowana przez pozwaną, że dotychczas oferowany hotel nie spełnia standardów organizatora, a w miejsce hotelu ... uczestnicy wycieczki zostaną zakwaterowani w hotelu na ....

Dowód:    
1. pismo pozwanej z dnia 8 lipca 2009 roku,
2. śwd. …,
3. przesłuchanie stron.

Jest to hotel o takim samym standardzie, jak ustalony w umowie hotel ... (4 gwiazdki). Jest jednak inaczej usytuowany w stosunku do centrum miasta (znacznie bardziej oddalony), nie ma w nim oferowanych przez pozwaną atrakcji dla dzieci, a plaża jest niewielka. Za wypożyczenie leżaków pobierana jest opłata.

Dowód:    
1. oferta katalogowa dotycząca obydwu hoteli,
2. śwd. …,
3. przesłuchanie stron.

Niezwłocznie po przybyciu powódka złożyła pisemną reklamację, która została przyjęta przez rezydenta.

Dowód:    
1. reklamacja powódki – w posiadaniu pozwanej,
2. przesłuchanie stron.

Pozwana nie podjęła żadnych czynności celem wynagrodzenia straty powstałej na skutek braku atrakcji dla dzieci oraz konieczności uiszczania opłat za leżaki, korzystania z o wiele mniejszej plaży i dojeżdżania do oddalonego centrum miasta.

Dowód:    
przesłuchanie stron.

Ponadto zakwaterowała powódkę wraz z jej matką i dzieckiem w pokoju znajdującym się na piętrze, co wiązało się z koniecznością korzystania ze schodów, gdyż windy były zepsute.

Dowód:    
1. śwd. …,
2. przesłuchanie stron.

III.

W hotelu, w którym zakwaterowano powódkę oraz jej rodzinę, była zepsuta kanalizacja. Przez cały okres pobytu (7 dni) powódka zmuszona była odczuwać przykry zapach, który powodował bóle głowy oraz wymioty.

Dowód:    
1. śwd. …,
2. przesłuchanie stron.

Zapach był odczuwalny nie tylko w hotelu (we wszystkich pomieszczeniach łącznie z jadalnią), ale także wokół niego.

Dowód:    
1. śwd. …,
2. przesłuchanie stron.


IV.

Niewywiązanie się przez pozwaną z umowy usług turystycznych spowodowało szkodę. Powódka zapłaciła za wycieczkę, która w rzeczywistości została zorganizowana inaczej niż przedstawiono w ofercie. Warunki zakwaterowania były niedogodne, plaża mała i odpłatna, odległość do centrum miasta znaczna, a dziecko, które podróżowało wraz z powódką przez okres pobytu nudziło się wobec braku zapewnienia oferowanych wcześniej atrakcji.

Dowód:    
1. śwd. …,
2. przesłuchanie stron.

Powódka domaga się zwrotu zapłaconej ceny za wykupioną wycieczkę.

V.

Nieudane wakacje spowodowały także powstanie szkody niematerialnej. Na skutek braku wywiązania się przez pozwaną z umowy, powódka oraz jej rodzina nie wypoczęła, a wręcz przeciwnie, odczuwała dolegliwości zdrowotne wobec przykrego zapachu kanalizacji. Zadośćuczynienie z tego tytułu wynosi 5.000,00 złotych.

Dowód:    
1. śwd. …,
2. przesłuchanie stron.

VI.

Roszczenie powódki znajduje oparcie w art. 471 kc w związku z art. 11a ust. 1 i art. 16 a ustawy o usługach turystycznych1 w zgodzie z wykładnią Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości art. 5 dyrektywy Rady z dnia 13 czerwca 1990 r. (90/314/EWG), przy odpowiednim zastosowaniu art. 448 kc.
Organizator turystyki odpowiada za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych i zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikającej z tego tytułu. Nadto, zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, organizator turystyki zobowiązany jest do zadośćuczynienia za spowodowane przez siebie szkody niematerialne uczestników zorganizowanej wycieczki2. Szkodą taką, godzącą w dobra osobiste uczestników wycieczki – ich prawo do wypoczynku – są nieudane wakacje. Klient, zawierając umowę o podróż, zakupuje pewną całość o określonej jakości – wynikającej z oferty organizatora – brak czy też nienależyte wykonanie jakiegoś elementu, wpływa na nienależyte wykonanie całości i obniżenie jakości usługi. Wysokość szkody i co się z tym wiąże – zadośćuczynienia, będzie kwotą szacunkową, mającą na celu wynagrodzenie klientowi za pomocą otrzymanej sumy poniesionej szkody.3

VII.

Podstawą roszczenia o zasądzenie odsetek za opóźnienie w płatności jest art. 481 § 1 kc w związku z art. 455 kc. Powódka wzywała pozwaną do zapłaty powyższych kwot: odszkodowania do dnia 22 czerwca 2009 roku, a zadośćuczynienia do dnia 27 lipca 2009 roku.

Dowód:    
1. wezwanie z dnia 15 czerwca 2009 roku,
2. wezwanie z dnia 20 lipca 2009 roku.

VIII.

Właściwość miejscowa Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto wynika z art. 33 kpc. Siedziba pozwanej, która jest przedsiębiorcą, znajduje się w Poznaniu na ul. św. Marcin.

IX.

Koszty zastępstwa adwokackiego w tej sprawie, wynikają z zawartej umowy pomiędzy Adwokacką Spółką Partnerską Grzybkowski & Guzek a powódką i znajdują pełne oparcie w normie prawnej wynikającej z § 6 pkt 5 w związku z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu /Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1348/.


/adwokat Tomasz Guzek/


Załączniki:
1.pełnomocnictwo wraz z dowodem wpłaty opłaty skarbowej w kwocie 34,00 złotych,
2.oryginał KRS pozwanej
3.umowa,
4.Ogólne warunki uczestnictwa,
5.załącznik do reklamacji,
6.oferta internetowa pozwanej dot. hotelu ... oraz Gelina Village,
7.wezwanie powódki z 15 czerwca 2009 roku wraz z potwierdzeniem nadania,
8.pismo pozwanej z dnia 9 lipca 2009 roku,
9.wezwanie powódki z 20 lipca 2009 roku wraz z potwierdzeniem nadania,
10.potwierdzenie uiszczenia opłaty od pozwu w kwocie 774,00 złotych,
11.odpis pozwu wraz z załącznikami.

Przypisy:
1 z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz.U. z 2004 nr 223, poz. 2268 (tekst jednolity).
2 wyrok ETS z 12 marca 2002 roku, 2002/C-118/15, opubl. OJ z 18 maja 2002 roku.
3 tak A. Koronkiewicz – Wiórek w Rejent nr 6(218), czerwiec 2009 r, Zmarnowany urlop w praktyce – kilka uwag na tle orzecznictwa sądów wrocławskich 

 

 

Materiał archiwalny oparty o przepisy prawa obowiązujące w dniu jego sporządzenia. Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski Guzek Jackowski nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywane treści.