Wzory Pism:

Przychody ze źródeł nieujawnionych

Sprawa dotyczy postępowania kontrolnego i podatkowego w przypadku opodatkowania małżonków podatkiem od dochodów z nieujawnionych źródeł.

Poznań, dnia … grudnia 2008 roku


w sprawie:

Pana Jana Z.
Zam. ……………………………..
00-000 ……………….
NIP: 000-00-00-001


Pani Ewy Z.
Zam. …………………………
00-000 ……………..
NIP: 000-00-00-002

zastępowanej przez adwokata Tomasza Grzybkowskiego i  adwokata Tomasza Guzka
Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski & Guzek
ul. Dominikańska 3, 61-762 Poznań


w sprawie:

Sygn. akt UKS000/W3F/00/0000/00/00/000


Urząd Kontroli Skarbowej w W.
Ośrodek Zamiejscowy w L.
ul. XXXX
00-000 L.

 

A/

Postępowania kontrolne i podatkowe w przypadku opodatkowania małżonków podatkiem od dochodów z nieujawnionych źródeł.

1) Stan faktyczny
W dniu 24 kwietnia 2008 roku Dyrektor Urzędu Kontroli skarbowej w Szczecinie postanowieniem nr UKS0000/000/00/0000/00/00 połączył postępowanie kontrolne wszczęte 10 stycznia 2008 roku nr ---------- prowadzone wobec Jana Z. oraz postępowanie kontrolne wszczęte 10 marca 2008 roku, nr ---------- prowadzone wobec Ewy Z. (obydwa) w zakresie dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2003 rok. Od dnia doręczenia tego postanowienia wobec obojga małżonków prowadzone było jedno postępowanie kontrolne pod nr UKS0000/000/00/0000/00 (takim samym jak męża Pani Z.). Jako podstawę prawną wskazano art. 166 §2 Ordynacji podatkowej1 oraz art. 31 ustawy o kontroli skarbowej2. Wskazano w tym postanowieniu o połączeniu, że „…przychody i wydatki Państwa Z. wchodzą w skład wspólności majątkowej małżeńskiej i że w związku z tym stan faktyczny każdego z małżonków oraz prawa i obowiązki wynikające z tego stanu faktycznego regulowane są tymi samymi przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, w szczególności zaś art. 10 ust. 1 pkt 9, art. 20 ust. 1 i 3 oraz art. 30 ust. 1 pkt 7..”.

2) Analiza prawna stanu faktycznego
Małżonkowie są odrębnymi podmiotami na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z treści art. 133 § 3 Ordynacji podatkowej wynika, że jeśli są oni wspólnie opodatkowani na podstawie odrębnych przepisów, czyli art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, są jednak jedną stroną postępowania i każdy z nich jest uprawniony do działania w imieniu obojga3. W takim tylko przypadku organ podatkowy ma obowiązek prowadzenia jednego postępowania podatkowego i wydania jednej decyzji wobec obojga małżonków. Reguły określone w art. 133 § 3 oraz art. 166 Ordynacji podatkowej nie mają zastosowania do kontroli podatkowej4. Co wynika zresztą z brzmienia art. 292 Ordynacji podatkowej, który pozbawia możliwości korzystania przez kontrolujących z art. 166 Ordynacji5.
Postanowienie z dnia 24 kwietnia 2008 roku o nr UKS0000/000/00/0000/00/00 zostało wydane bez podstawy prawnej.  
Nadto zasada, w myśl której małżonkowie są jedną stroną postępowania, nie dotyczy postępowań w przedmiocie opodatkowania dochodów nieujawnionych, gdyż w tej konstrukcji nie stosuje się kumulacji dochodów małżeńskich. Wymiar podatku od dochodów nieujawnionych małżonków zasadniczo powinien nastąpić w odrębnych postępowaniach, w których każdy z małżonków powinien być autonomiczną stroną. Stany faktyczne i prawne Państwa Z. tylko częściowo były wspólne. Oboje posiadali majątki odrębne (osobiste), własne oszczędności i wydatki pochodzące z majątków osobistych. Na dodatek interesy Państwa Z. również są odrębne. Wydatki ponosił tylko Pan Jan Z., a nie pani Ewa, która małżonką Pana Z. (drugą) jest dopiero od roku 2000. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 stycznia 2003 roku6  stwierdził, że z art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika obowiązek ustalenia kwoty poniesionych wydatków oraz wartości zgromadzonego w tym roku mienia – przypadających na każdego z małżonków. Z kolei Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 19 lutego 1997 roku oraz w wyroku z dnia 2 października 2002 roku7 wskazał, że w przypadku opodatkowania małżonków podatkiem od dochodów z nieujawnionych źródeł nie można pominąć istotnej kwestii, a mianowicie ustalenia z jakiego majątku zostały sfinansowane badane wydatki. W  toku postępowania organ kontroli skarbowej powinien ustalić – z jakiego majątku – odrębnego (osobistego) czy wspólnego wydatki zostały poniesione. Względy formalne, czyli pozostawanie we wspólności małżeńskiej nie mogą decydować o wymiarze podatku wobec małżonków. Policzenie w jednym postępowaniu wszystkich wydatków, przychodów z majątków wspólnych, osobistych, także przed zawarciem związku małżeńskiego przez państwa Z. w roku 2000, a następnie proste arytmetyczne podzielenie sumy kwot na pół i przypisanie jej w równej wysokości każdemu z małżonków jest a priori obarczone zasadniczym błędem. Oznacza bowiem, że któreś z nich zapłaci podatek w wysokości wyższej, niż powinno. Co przy kwocie 390.000 zł, sankcjach, karach, egzekucji, pozbawienia własności gromadzonej przez lata, dorobku życiowego, oznacza wręcz zniszczenie podatnika, naruszenia podstawowych jego dóbr osobistych. Taka kwota oznacza przecież również popełnienie przestępstwa, ewentualnego wpisu do rejestru skazanych,  uderzenie następnie przez egzekucję, zajmowanie kont, wierzytelności u kontrahentów. Otóż Organy mają obowiązek dokonania wymiaru tego podatku wręcz wzorcowej staranności, by nie narazić się na bardzo poważne zarzuty, odpowiedzialności odszkodowawczej.  Organ kontroli skarbowej powinien dokonać odrębnego policzenia przychodów, wydatków z majątków osobistych oraz odpowiednio z majątku wspólnego. Pan Jan Z. część wydatków z roku 2003 ponosił z przychodów, które uzyskał przed dniem zawarcia związku małżeńskiego. Tak samo pani Ewa Z. Każde z nich dokonało pokrycia wydatków w roku 2003 na podstawie przychodów w innej wysokości, co w oczywisty sposób rzutuje na wysokość podatków, które są przecież zryczałtowane, odrębnie ustalane. Ustawodawca w różnych ustawach podatkowych wręcz zabrania łączenia przychodów opodatkowanych ryczałtowo z innymi, także wspólnego opodatkowania małżonków, gdy jedno z nich jest opodatkowane w sposób zryczałtowany8. Organ kontroli skarbowej połączył w jedno postępowanie dwa postępowania dotyczące wymiaru podatków zryczałtowanych dwóch stron. Organ powinien sporządzić odrębne protokoły kontroli. Wyliczyć odrębne podatki zryczałtowane w odmiennych wysokościach z uwzględnieniem przychodów gromadzonych przez lata przez każdego z małżonków. Także w okresie kiedy nie byli jeszcze małżonkami, co organ zrobił, lecz przychody Pana Z. zsumował z przychodami Pani Z., także z okresu, gdy pani Ewa Z. była w związku małżeńskim z innym podatnikiem i wyliczył po równo podatek. To podstawowe błędy logiczne, arytmetyczne, w konsekwencji naruszenie procedury i prawa materialnego, w konsekwencji błędnie wyliczone podatki.

3) Tajemnica skarbowa
Ustawa o kontroli skarbowej w art. 33 do art. 35 zawiera własne uregulowania odnoszące się do tajemnicy skarbowej. Art. 34 stanowi, iż informacje gromadzone i przetwarzane przez kontrolę skarbową stanowią tajemnicę skarbową9. Do jej zachowania zobowiązani są pracownicy organów kontroli skarbowej. Art. 34a i art. 34b zawierają wykaz podmiotów oraz zasady przekazywania akt zawierających tajemnicę skarbową10. W połączonych postępowaniach kontrolnych zawarte były dane dotyczące przychodów, kosztów Pani Ewy Z. Także sprzed okresu, gdy pozostawała w związku małżeńskim z Panem Janem Z. Również w protokole udostępnionym Pani Ewie Z. zawarte były dane dotyczące tajemnicy skarbowej jej męża. Na przykład dane dotyczące jego działalności gospodarczej z lat 1992 - 1999. Udostępniono podatniczce dane dotyczące przychodów, kosztów, wysokości zwrotów podatku VAT, podatku naliczonego VAT, zapłaconych zaliczek na podatek dochodowy, ulg mieszkaniowych, składek na ubezpieczenie. Fakt pozostawania w związku małżeńskim nie uchyla bowiem tajemnicy skarbowej. Tym bardziej, że w postępowaniu kontrolnym wykorzystano dane sprzed zawarcia związku małżeńskiego. Gdyby organ prowadził dwa postępowania kontrolne i powtórzył jedynie elementy wspólne, dotyczące wydatkowania kwot w roku 2003 do majątku wspólnego, ewentualnie sfinansowania wydatków z majątku wspólnego nie doszłoby do naruszenia tajemnicy skarbowej.

 

B/


Nieuwzględnienie przez Organ kontroli skarbowej dowodów potwierdzających  niewydatkowanie przez podatników kwot oraz nowe dowody w sprawie

1) Nieruchomość zabudowana w B. – 120.000 zł
W dniu 20 listopada 1999 roku Jan Z. nabył od Piotra R. nieruchomość zabudowaną o powierzchni 616 m2 w B. (gmina S.). Jak wynika z aktu notarialnego nr rep. A 0000/1999 Jan Z. był w posiadaniu dwóch weksli własnych płatnych po okazaniu, wystawionych w dniu 18 grudnia 1998 roku w G. przez Piotra R. na łączną kwotę 120.000 zł. Jako osoba wskazana, na rzecz której miała nastąpić zapłata powyższej kwoty sumy wekslowej bez protestu (w akcie notarialnym) wymieniono Jana Z. Piotr R. chcąc zwolnić się z zobowiązania wekslowego przeniósł w wymienionym akcie notarialnym wskazaną  nieruchomość.  Jan Z. nie zapłacił za nieruchomość kwoty 120.000 zł. Przejął ją za wierzytelność. Nie poniósł wydatku. Tymczasem kontrolujące określiły kwotę 120.000 zł jako wydatek. Nie sprawdziły źródła powstania zobowiązania wekslowego.
Oczywistym jest, że kwota 120.000 zł nie jest wydatkiem. Kwota 120.000 powinna powiększyć przychody podatnika w rozliczeniu w protokole kontroli. Nie nastąpił wypływ pieniądza. Zobowiązanie wekslowe mogło powstać z wielu różnych powodów, osobistych świadczeń itd. Zatem niewątpliwie kwotę 521.099,29 zł należy pomniejszyć o 120.000 zł.

2) Pożyczka w kwocie 250.000 zł udzielona przez Mariusza R.
    Umowa pożyczki zawarta między p. Janem Z. a p. Mariuszem R. miała na celu sfinansowanie wydatków inwestycyjnych pana Jana Z. Deklaracja w podatku od czynności cywilnoprawnych została złożona we właściwym Organie podatkowym – Urzędzie Skarbowym w G. Kwota 5.000 zł podatku oraz 3.463 zł odsetek z tytułu zaległości w tym podatku zostały zapłacone. Czynność ta została opodatkowana tym podatkiem. Niezrozumiałym jest pominięcie w rozliczeniu przez Organ kontroli skarbowej faktu otrzymania przez podatnika kwoty 250.000 zł. Ponieważ Organ potwierdził fakt otrzymania przez podatnika kwoty powyższej, jednak uznał, że to nieodpłatne świadczenie, co nie zmienia faktu, że przysporzeniem była i na potrzeby art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powinna być uwzględniona.
Nadto tłumaczenie Organu, iż pożyczka stanowi nieopodatkowane źródło przychodu w roku 2002 przeczy najbardziej oczywistemu brzmieniu przepisów ustaw podatkowych – art. 14 ust. 3 pkt 1 oraz art. 23 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie uznają one kredytu, pożyczki ani jako przychodu ani jako kosztu, gdyż z założenia mają charakter zwrotny. Pożyczka nie jest przychodem w sensie podatkowym ale jak najbardziej jest rzeczywistym przysporzeniem majątkowym służącym sfinansowaniu wydatków podatnika. Uznanie pożyczki jako nieodpłatnego świadczenia na dodatek przeczy nieuwzględnieniu jej w przychodach podatnika. Wyjaśnienia na stronie 36 protokołu kontroli  są nielogiczne. Jeśli organ uznał już pożyczkę jako nieodpłatne świadczenie, to powinien uznać fakt tego świadczenia, a nie następnie kwestionować.
Organ na okoliczność udzielenia pożyczki przeprowadził dowody, przesłuchując stronę postępowania, przesłuchując jako świadka p. Mateusza R., przeprowadzając dowód z deklaracji PCC-1, wpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Innych przeciwnych dowodów organ nie przeprowadził. Te które przeprowadził, potwierdziły, że pożyczkę strona otrzymała.
Nieuznanie przez Organ pożyczki jako przysporzenia finansującego wydatki jest wobec powyższego bezpodstawne.

3) Otrzymane przez strony przysporzenia z tytułu darowizn – 150.700 zł
    Organ kontroli skarbowej dokonał matematycznego wyliczenia przychodu (dochodu) na podstawie wyłącznie danych z systemu Remdat i danych urzędu skarbowego. Organ pominął – oczywisty – fakt, że każdy człowiek dojrzały gromadzi swój majątek latami, dekadami. Często poprzednie pokolenia mają swój w tym udział. Jest zrozumiałe, że pomiędzy bliskimi dochodzi do przesunięć majątkowych, które są tak oczywiste, gdyż wynikają z zasad funkcjonowania rodziny. Dzieci pomagają rodzicom, rodzice krewni pomagają najbliższym. Wobec tego zapomina się, w tym Organ w szczególności, że art. 20 nie jest zwykłym kolejnym przepisem podatkowym, który mówi o kosztach opodatkowanych, nieopodatkowanych, z działalności gospodarczej, innych źródeł. Sposób ustalania przychodu na podstawie art. 20 jest specyficzny i wyjątkowy i nie są mu znane zwyczajne reguły, które zastosował Organ – prostych matematycznych wyliczeń z deklaracji. Bo w deklaracji rzeczywiście nie wykaże się pożyczki, bo nie jest przychodem. Wykaże się z kolei koszt w postaci amortyzacji, choć na użytek „naszego” podatku trzeba amortyzację wyłączyć. Podobnie zwroty VAT-u, alimenty dla dzieci etc, etc.
Z uwagi na oczywistość przysporzeń od najbliższych, co dla każdego  jest zrozumiałe strony przedkładają potwierdzenie darowizn, które otrzymały.

Dowód: 

1. Oświadczenie z dnia 10.11.2008 roku Krystyny K. na okoliczność darowizny od dziadków Pelagii i Stefana Z. dla wnuka Jana Z. w kwocie 27.000.000 zł – zał. nr 1.
2. Oświadczenie z dnia 5.11.2008 roku Janusza i Ewy Z. o darowiźnie siostrzeńcowi Janowi Z. kwoty 7.000 zł – zał. nr 2.
3. Oświadczenie Romy W. z dnia 28.10.2008 roku o darowiźnie dla córki Ewy Z. kwoty 18.000 zł – zał. nr 3.
4. Oświadczenie Stanisława i Marii K. z dnia 10.11.2008 roku o darowiźnie dla siostrzeńca Jana Z. kwoty 7.000 zł – zał. nr 4.
5. świadczenie Hanny W. z dnia 1.11.2008 roku o darowiźnie dla syna Jana Z. kwoty 19.000 zł – zał. nr 5.
6. Oświadczenie z dnia 3.11.2008 roku Tadeusza Z. o darowiźnie dziadka Piotra Z. dla wnuka Jana Z. kwoty 18.000 zł – zał. nr 6.
7. Oświadczenie z dnia 11.11.2008 roku Marka W. o darowiźnie dla córki Ewy Z. i zięcia Jana Z. kwoty 9.000 zł – zał. nr 7.
8. Wyjaśnienia stron oraz oświadczenia z dnia 13.11.2008 roku Ewy i Jana Z. o darowiznach w kwocie 70.000 zł otrzymanych z okazji zawarcia związku małżeńskiego w roku 2000 – zał. nr 8.


4) Nieuwzględnienie przez Organ dochodów podatnika Jana Z. w latach 1986-1993 i w konsekwencji zgromadzonych oszczędności w kwocie 180.000 zł

a. Zatrudnienie na stanowisku kierowniczym w hotelu „…” – oszczędności ok. 20.000 zł (po denominacji)
W latach 1985-1987 Jan Z. zatrudniony był w hotelu „…”. Pełnił w nim funkcję kierowniczą, wówczas osiągał bardzo wysokie wynagrodzenie.
W ciągu trzech lat zatrudnienia uzyskane oszczędności przeznaczył na wpłatę na rachunki bankowe, z których w latach dziewięćdziesiątych dokonywane były wydatki, między innymi nabycia nieruchomości. Na okoliczność osiągania dochodów, ich wysokości, wpłacania na rachunek oraz wydatkowania wnoszę o przeprowadzenie dowodów:

Dowód:
1. Wyjaśnienia strony Jana Z.
2. Oświadczenie Jana Z. – zał. nr 8a.
3. Książeczka oszczędnościowa PKO – zał. nr 9.
4. Wystąpienie przez Organ, na podstawie upoważnienia p. Jana Z. do Banku PKO w G. Upoważnienia strona niezwłocznie udzieli.

b. Działalność gospodarcza prowadzona w latach osiemdziesiątych przez Jana Z. – oszczędności  20.000 zł. (po denominacji)
Podatnik działalność gospodarczą prowadził od lat osiemdziesiątych. Była ona opodatkowana w formie ryczałtu. Organizował imprezy okolicznościowe, wesela, zabawy sylwestrowe. Środki z tej działalności gromadził między innymi w banku. Na okoliczność osiągania dochodów, ich wysokości, wpłacania na rachunek oraz wydatkowania wnoszę o przeprowadzenie dowodów :

Dowód:
1. Książeczka oszczędnościowa PKO – zał. nr 9.
2. Wystąpienie przez Organ, na podstawie upoważnienia p. Jana Z. do Banku PKO w G. Upoważnienia strona niezwłocznie udzieli.
3. Wyjaśnienia strony Jana Z.

c. Działalność gospodarcza w N. w 1988 roku – zgromadzone na rachunkach bankowych oraz stezauryzowane oszczędności to 20.000 zł (po denominacji)
W 1988 roku dzierżawił i prowadził (karta podatkowa) stołówkę dla 200 osób w ośrodku „Mewa” w N. dla NKB. Na powyższą okoliczność wskazuję jako dowody i wnoszę o ich przeprowadzenie :

Dowód:
1. Zeznanie świadków Marii i Piotra K.
2. Oświadczenie Marii i Piotra K. – zał. nr 9a.
3. Wyjaśnienie strony Jana Z.

d. Działalność w latach 1989-1993 roku w B. – zgromadzone oszczędności w wysokości 100.000 zł
Zgodnie z uzyskanymi przez Organ danymi pan Jan Z. od dnia 2 czerwca 1989 roku do dnia 8 listopada 1993 roku prowadził działalność gospodarczą jako przedsiębiorca pod nr 000 pod adresem ----------- oraz pod adresem --------- (2 miejsca). Podatnik prowadził dochodową działalność – sezonową wędzarnię w B. Ponadto równolegle prowadził działalność polegającą na hurtowym zakupie i sprzedaży świeżych ryb i przetworów rybnych. Zakupu dokonywał w porcie w Dźwirzynie od p.R. , p. K., p. N., p. Sz., p.B.  Zakupiony towar wywoził celem sprzedaży do KPS, CPS, ZGCR oraz do J. Przez okres czterech lat sprzedawał przetwory rybne, ryby wędzone, mrożonki, konserwy. Współpracował w tym okresie z przedsiębiorstwem "Kuter" w G.,  „Rybka” w G., Wędzarnią ryb w W. Działalność prowadził własnymi samochodami ciężarowymi Star29 i  Star200 z przyczepą.
Ponadto wynajmował samochody od przedsiębiorstwa X w G. Przez cały ten okres woził tygodniowo ok. 10.000 kg ryb, co pozwoliło uzyskać znaczące oszczędności

Na powyższe okoliczność wnoszę o przeprowadzenie następujących dowodów :

Dowód:
1. Zeznanie świadka Jana W.
2. Oświadczenie Jana W. – zał. nr 9b.
3. Zeznanie świadka Wojciecha N.
4. Oświadczenie Wojciecha N. – zał. nr 10.
5. Zeznanie świadka Arkadiusza Z.
6. Oświadczenie Arkadiusza Z. z dnia 27.11.2008 roku – zał nr 11.
7. Wyjaśnienie strony Jana Z.

Z powyższych działalności podatnik uzyskał znaczące oszczędności, które pozwoliły Mu na dokonywanie w latach dziewięćdziesiątych zakupów nieruchomości oraz ruchomości.

e. Działalność w 1993 roku w B. – zgromadzone oszczędności w wysokości 20.000 zł
W kwietniu 1993 roku w porcie rybackim w B. otworzył smażalnię ryb, również opodatkowaną w formie ryczałtu. Działalność była prowadzona pod nazwą Hurtowa sprzedaż ryb Y. Pomieszczenia w porcie rybackim dzierżawił od U. zgodnie z umową nr 00/93 z dnia 1 kwietnia 1993 roku podpisaną przez p. D. (dyrektor) oraz W. (gł. księgowy).
Podkreślić należy, że działalność ta była przedmiotem kontroli przez Urząd Skarbowy w G.
Na te okoliczności wnoszę o przeprowadzenie dowodów

Dowód:
1. Umowa dzierżawy z dna 1.04.1993 roku budynku w B. – zał. nr 12.
2. Wyjaśnienia Jana Z.,
3. Zeznanie D.
4. Akta podatkowe Jana Z. we właściwym dla Niego Urzędzie Skarbowym

f. Zgromadzone przez Jana Z. środki na rachunkach bankowych oraz stezauryzowane poza bankiem w łącznej kwocie 180.000 zł (po denominacji)
Środki uzyskane z bardzo dochodowych prowadzonych  działalności oraz z pracy w latach 1985 - 1993 gromadzone były między innymi na lokatach terminowych oraz na rachunku bieżącym w Banku PKO w G., Banku PKO SA w G. oraz w Banku Spółdzielczym w G.

Dowód:
1. Pismo Jana Z. do Banku PKO w G. z dnia 1.12.2008 roku – zał. nr 13,
2. Pismo Jana Z. do Banku PKO w G. z dnia 1.12.2008 roku – zał. nr 14.
3. Oświadczenie Jana Z. z dnia 26.11.2008 roku – zał. nr 15.
4. Zeznanie świadka D.,
5. Wyjaśnienie strony Jana Z.
6. Oświadczenie Jana Z. z dnia 1.12.2008 roku – zał. nr 16.
Nadto strona wnosi o wystąpienie do banków przez Organ. Oczywiście strona udzieli niezbędnych upoważnień Organowi.

Część z wymienionych środków była tezauryzowana przez podatnika w walucie obcej. Środki te finansowały zakupy inwestycyjne oraz bieżące utrzymanie w kolejnych latach. Były w kolejnych latach dokonywane wpłaty na rachunki bankowe. To między innymi źródło pochodzenia kwoty 190.200 zł na koniec 2000 roku. W ciągu roku następnego małżonkowie w toku różnorakich osobistych operacji bankowych dokonywali wpłat i wypłat środków uzyskanych z działalności. To znaczy wypłacili w roku 2001 kwotę 110.317,20 zł. Ta kwota posłużyła na finansowanie zakupu nieruchomości w 2003 roku. Następnie wpłacili 69.980,13 zł w roku 2002 z uzyskanych darowizn, pożyczek.

5) Nieuwzględnienie dochodów uzyskanych przez p. Ewę Z. z wykonywanej pracy za granicą – 12.400 funtów, to jest ok. 49.000 zł (po denominacji)


W dniu 26 lipca 1994 roku p. Ewa Z. wyjechała do Wielkiej Brytanii w celach zarobkowych. Pracowała pół roku w domu opieki nad starszymi osobami. Wyjazd miał charakter wyłącznie zarobkowy. P. Ewa Z. pozostawiła w Polsce rodzinę, małe dziecko pod opieką matki oraz S., ponieważ wyjechała do pracy. Dochody jakie tam uzyskała wyniosły 12.400 funtów. To pozwoliło podatniczce między innymi rozpocząć w roku 1996 działalność gospodarczą. Były wpłacone na rachunek bankowy. To właśnie między innymi jest źródło pochodzenia kwoty 30.000 zł na dzień 1.01.2003 na koncie w PKO w G.

Dowód: 
1. Paszport – zał. nr 17.
2. Podziękowania za opiekę od podopiecznego – zał. nr 18.
3. Zeznanie świadka W.
4. Zeznanie świadka S.
5. Oświadczenie świadka S. – zał. nr 19.


Przeprowadzenie wymienionych w piśmie dowodów jest niezbędne dla oceny, czy p. Ewa i Jan Z. dysponowali środkami, które zgromadzili w latach poprzedzających rok 2003 między innymi w celu nabycia nieruchomości w B. w roku 2003.(adwokat Tomasz Grzybkowski)

Przypisy:
1 Art. 166. § 1. W sprawach, w których prawa i obowiązki stron wynikają z tego samego stanu faktycznego oraz z tej samej podstawy prawnej i w których właściwy jest ten sam organ podatkowy, można wszcząć i prowadzić jedno postępowanie dotyczące więcej niż jednej strony.
§ 2. W sprawie połączenia postępowań organ podatkowy wydaje postanowienie, na które służy zażalenie.
2 Art. 31. 1. (26) W zakresie nieuregulowanym w ustawie do postępowania kontrolnego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z wyłączeniem art. 54 tej ustawy, z zastrzeżeniem art. 14b ust. 1.
1a. (27) (uchylony).
2. (28) Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) organ kontroli skarbowej - organ podatkowy;
2) inspektor kontroli skarbowej albo osoba dokonująca czynności kontrolnych, o której mowa w art. 38 ust. 3 - kontrolującego;
3) postępowanie kontrolne - postępowanie podatkowe, o którym mowa w dziale IV ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa;
4) kontrola podatkowa - kontrolę, o której mowa w dziale VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
3. Jeżeli przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa zobowiązują kontrolujących do okazania legitymacji służbowej, kontrolujący, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, zobowiązany jest do okazania legitymacji służbowej i znaku identyfikacyjnego, z zastrzeżeniem art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2002 r. o zniesieniu Generalnego Inspektora Celnego, o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 89, poz. 804).
3 Art. 6. 1. Małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów.
2.  Małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, mogą być jednak, z zastrzeżeniem ust. 8, na wniosek wyrażony we wspólnym zeznaniu rocznym, z zastrzeżeniem art. 6a, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów określonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26 i art. 26c; w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków, z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany.
3. Zasada wyrażona w ust. 2 ma zastosowanie również, jeżeli jeden z małżonków w roku podatkowym nie uzyskał przychodów ze źródeł, z których dochód jest opodatkowany zgodnie z art. 27, lub osiągnął dochody w wysokości nie powodującej obowiązku uiszczenia podatku.
4. (36) Od osób samotnie wychowujących w roku podatkowym:
1) dzieci małoletnie,
2) (37) dzieci, bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny,
3) (38) dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach - Prawo o szkolnictwie wyższym, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku
- podatek może być określony, z zastrzeżeniem ust. 8, na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, z uwzględnieniem art. 7; z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie.
5. (39) Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.
6. (skreślony).
7. (skreślony).
8. (40) Sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 i 4, nie ma zastosowania w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków, osoby samotnie wychowującej dzieci lub do jej dziecka mają zastosowanie przepisy art. 30c, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym.
9. (41) Zasada określona w ust. 8 nie dotyczy osób, o których mowa w art. 1 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym niekorzystających jednocześnie z opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej na zasadach określonych w art. 30c albo w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, albo w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym.
10. (42) Sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 i 4, nie ma zastosowania do podatników, którzy wniosek, wyrażony w zeznaniu podatkowym, określony w ust. 2 i 4, złożą po terminie, o którym mowa w art. 45 ust. 1.
4 Tak : P.Pietrasz (w :) C.Kosikowski, L.Etel, R.Dowgier, P.Pietrasz, S.Presnarowicz, Ordynacja podatkowa, Komentarz, Warszawa 2006, str. 524.
5 Art. 292. W sprawach nieuregulowanych w art. 281-291 stosuje się odpowiednio przepisy art. 102 § 2 i 3, art. 135-138, art. 139 § 4, art. 140 § 2, art. 141 i art. 142 oraz przepisy rozdziałów 1, 2, 5, 6, 9-12, 14, 16, 22 oraz 23 działu IV.
6 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 stycznia 2003 roku, III RN 234/01, publ. m.Pod. 2003, nr. 2.
7 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 lutego 1997 roku, sygn. SA/Sz 802/96, publ. LEX nr 28533; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 października 2002 roku roku, sygn. I  SA/Ka 793/01, publ. ONSA 2003, nr 3, poz. 108; POP 2003, z. 2, poz. 34.
8 Art. 6. 1. Małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów.
2.  Małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, mogą być jednak, z zastrzeżeniem ust. 8, na wniosek wyrażony we wspólnym zeznaniu rocznym, z zastrzeżeniem art. 6a, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów określonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26 i art. 26c; w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków, z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany.
9 Art. 34. 1. Informacje gromadzone i przetwarzane w ramach kontroli skarbowej stanowią tajemnicę skarbową.
1a. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej może wyrazić zgodę na ujawnienie przez dyrektorów urzędów kontroli skarbowej oraz kierowników komórek organizacyjnych, o których mowa w art. 10 ust. 3, określonych informacji stanowiących tajemnicę skarbową, z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę inną niż skarbowa i objętych ochroną na podstawie odrębnych ustaw, wskazując jednocześnie sposób udostępnienia i wykorzystania ujawnianych informacji.
1b. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1a, może nastąpić wyłącznie ze względu na ważny interes publiczny oraz gdy jest to konieczne dla osiągnięcia celów kontroli skarbowej lub jeżeli ujawnienie tych informacji urzeczywistni prawo obywateli do ich rzetelnego informowania o działaniach kontroli skarbowej i jawności życia publicznego.
1c. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1a, następuje w formie pisemnej, na uzasadniony wniosek dyrektora urzędu kontroli skarbowej lub kierownika komórki organizacyjnej, o której mowa w art. 10 ust. 3.
2. Do przestrzegania tajemnicy skarbowej są obowiązani:
1) inspektorzy i pracownicy zatrudnieni w urzędach kontroli skarbowej,
2) osoby, o których mowa w art. 13 ust. 8,
3) Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej oraz inspektorzy i pracownicy zatrudnieni w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
4) osoby odbywające, na podstawie odrębnych przepisów, praktykę zawodową w urzędach kontroli skarbowej.
3. Osoby wymienione w ust. 2 są obowiązane do złożenia na piśmie przyrzeczenia następującej treści:
„Przyrzekam, że będę przestrzegał tajemnicy skarbowej. Oświadczam, że są mi znane przepisy o odpowiedzialności karnej za ujawnienie tajemnicy skarbowej.”
4. Zachowanie tajemnicy skarbowej obowiązuje również po ustaniu zatrudnienia lub praktyki zawodowej.
5. Do przestrzegania tajemnicy skarbowej obowiązane są również inne osoby, którym udostępniono informacje objęte tajemnicą skarbową, chyba że na ich ujawnienie zezwala przepis prawa.
6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się do osób, których dotyczą informacje objęte tajemnicą skarbową.
10 Art. 34a. 1. Akta zawierające informacje wymienione w art. 33 organy kontroli skarbowej udostępnią wyłącznie:
1) ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, Generalnemu Inspektorowi Kontroli Skarbowej - w toku postępowania podatkowego lub postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe;
1a) Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej - zgodnie z przepisami o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł;
2) organom podatkowym albo innym organom kontroli skarbowej - w związku z wszczętym, na podstawie uprzednio wydanego postanowienia, postępowaniem podatkowym albo w związku z wszczętym postępowaniem kontrolnym lub postępowaniem w sprawach o przestępstwa i wykroczenia oraz o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe;
3) sądowi administracyjnemu - w razie złożenia przez stronę skargi;
4) Rzecznikowi Praw Obywatelskich - w związku z jego udziałem w postępowaniu przed sądem administracyjnym;
5) Prokuratorowi Generalnemu - na wniosek właściwego prokuratora:
a) w przypadkach określonych w dziale IV Kodeksu postępowania administracyjnego,
b) w związku z udziałem prokuratora w postępowaniu przed sądem administracyjnym,
6) 7) służbom ochrony państwa i ich upoważnionym pisemnie funkcjonariuszom lub żołnierzom w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 stosuje się odpowiednio przepisy art. 33b ust. 1.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, akta spraw są oznaczane oraz przekazywane w sposób przewidziany w art. 33 ust. 4.
4. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej lub dyrektor urzędu kontroli skarbowej udostępnia Najwyższej Izbie Kontroli, w związku z toczącym się postępowaniem kontrolnym, akta, o których mowa w ust. 1, po wyłączeniu z nich informacji wymienionych w art. 33, chyba że informacje takie zostały uprzednio udzielone Najwyższej Izbie Kontroli na podstawie odrębnych przepisów.
5. Akta nie zawierające informacji, o których mowa w art. 33, organy kontroli skarbowej udostępniają:
1) ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych lub Generalnemu Inspektorowi Kontroli Skarbowej;
2) organom podatkowym;
3) innym organom kontroli skarbowej;
4) Najwyższej Izbie Kontroli - w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o Najwyższej Izbie Kontroli;
5) sądowi albo prokuratorowi - w związku z toczącym się postępowaniem;
6) biegłym powołanym w toku postępowania kontrolnego - w zakresie określonym przez organ kontroli skarbowej;
6a) Komisji Europejskiej w zakresie kontroli:
a) środków pochodzących z Unii Europejskiej,
b) innych środków przeznaczonych na programy współfinansowane z Unii Europejskiej;
c) prawidłowości przekazywania środków własnych do budżetu Unii Europejskiej;
6b) na zasadach wzajemności organom innych państw w zakresie realizacji wspólnych programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej - w sposób określony w art. 33 ust. 4,
7) innym organom - w przypadkach i na zasadach określonych w odrębnych ustawach.
8) Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. Nr 183, poz. 1537).
Art. 34b. 1. Organy kontroli skarbowej udostępniają informacje wynikające z akt kontroli, z wyłączeniem informacji określonych w art. 33, organom podatkowym, innym organom kontroli skarbowej i ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.
2. Organy kontroli skarbowej są obowiązane udostępniać informacje wynikające z akt kontroli skarbowych lub inne informacje podatkowe - w zakresie i na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
3. Informacje, o których mowa w ust. 1, udostępniane są również:
1) organom celnym;
2) rejonowym urzędom pracy;
3) jednostkom organizacyjnym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
4) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Policji, Straży Granicznej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Żandarmerii Wojskowej;
4a) Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w celu realizacji jego zadań ustawowych;
4b) służbom statystyki publicznej w zakresie wynikającym z programu badań statystycznych statystyki publicznej;
5) innym organom - w przypadkach i na zasadach określonych w art. 27 ust. 2.
4. Dokumenty zawierające informacje przekazywane zgodnie z przepisami ust. 2 i 3 oznacza się klauzulą „Tajemnica skarbowa”.

 

 

Materiał archiwalny oparty o przepisy prawa obowiązujące w dniu jego sporządzenia. Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski Guzek Jackowski nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywane treści.