Wzory Pism:

Problemy z ustaleniem aktualnego adresu

Czy nieustalenie adresu pozwanego może być powodem uchylenia nakazu zapłaty i zawieszenia postępowania

Poznań, dnia 16 marca 2006 roku


ZAŻALENIE


w sprawie:

B. c/a W. A.

Sygn. akt: I Nc ..............

wartość przedmiotu zaskarżenia:
6.669,16 złotych


II Wydział Cywilny Odwoławczy
Sądu Okręgowego
we Wrocławiu

za pośrednictwem:

I Wydziału Cywilnego
Sądu Rejonowego
dla Wrocławia-Śródmieścia
ul. Podwale 30
50-950 Wrocław


W imieniu powódki, z powołaniem się na pełnomocnictwo w aktach sprawy, wnoszę:

zażalenie

na postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia z dnia 7 marca 2006 roku, wydane w sprawie o sygn. I Nc ............. .
Postanowienie to zaskarżam w całości i wnoszę o:

I. uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I Instancji,

II. zasądzenie od pozwanej na rzecz powódki zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego według norm przepisanych.

Jednocześnie wnoszę o 

rozważenie możliwości uchylenia zaskarżonego postanowienia w zaskarżonym zakresie stosownie do art. 395 § 2 k.p.c.

Zaskarżonemu zarządzeniu zarzucam:

I. naruszenie normy prawnej wynikającej z treści art. 166 k.p.c. polegające na nie rozpoznaniu uzasadnionego wniosku powódki o przedłużenie terminu do wskazania aktualnego miejsca zamieszkania pozwanego,

II. naruszenie normy prawnej wynikającej z treści art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. poprzez jej błędne zastosowanie, polegające na zawieszeniu postępowania z urzędu bez uprzedniego rozpoznania wniosku o przedłużenie terminu do wskazania aktualnego miejsca zamieszkania pozwanego i tym samym przyjęcie, iż sprawie nie można nadać dalszego biegu.


Uzasadnienie 

I.


W dniu 27 grudnia 2005 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym zgodnie z zawartym w pozwie żądaniem powódki.
W dniu 10 lutego 2006 roku pełnomocnikowi powódki doręczono zarządzenie przewodniczącego w przedmiocie wskazania aktualnego adresu zamieszkania pozwanego, ponieważ z relacji poczty wynikało, iż pozwany nie zamieszkuje pod adresem wskazanym w pozwie. Powódka wystąpiła z wnioskiem o wskazanie aktualnego adresu zamieszkania pozwanego do Centralnego Biura Adresowego.
Pismem z dnia 10 marca 2006 powódka wniosła o przedłużenie terminu do wskazania miejsca zamieszkania pozwanego, podając iż opóźnienie wynika z braku odpowiedzi ze strony CBA.
Postanowieniem z dnia 7 marca 2006 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia uchylił z urzędu nakaz zapłaty z dnia 27 grudnia 2005 roku i zawiesił postępowanie w sprawie na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. W uzasadnieniu Sąd wskazał, iż doręczenie pozwanemu odpisu nakazu zapłaty z dnia 27 grudnia 2005 roku wraz z odpisem pozwu i załącznikami nie mogło zostać skutecznie dokonane, ponieważ jak wynikało z adnotacji pocztowej, adresat nie mieszka pod adresem wskazanym w pozwie. Ponadto, Sąd stwierdził, iż zakreślony trzydziestodniowy termin do wskazania aktualnego adresu zamieszkania pozwanego upłynął bezskutecznie.
Postanowienie jest błędne i powinno zostać uchylone.

II.

Stosownie do normy prawnej wynikającej z treści art. 166 k.p.c. przewodniczący może z ważnej przyczyny przedłużyć lub skrócić termin sądowy na wniosek zgłoszony przed upływem terminu, nawet bez wysłuchania strony przeciwnej.
Trzydziestodniowy termin do wskazania aktualnego adresu zamieszkania pozwanego, rozpoczynający swój bieg od dnia następnego po dniu doręczenia zarządzenia w tym przedmiocie, kończył się w niedzielę 12 marca 2006 roku, będącą dniem ustawowo wolnym od pracy. Stosownie do art. 115 k.c. w zw. z art. 165 § 1 k.p.c. termin ten upływał zatem dnia następnego, tj. 13 marca 2006 roku. Tego dnia powódka złożyła wniosek o przedłużenie terminu1, wskazując jednocześnie, iż mimo niezwłocznego zwrócenia się o stosowne dane do CBA, nie otrzymała odpowiedzi.
Zdaniem powódki, brak odpowiedzi CBA na wniosek o wskazanie aktualnego adresu zamieszkania pozwanego, należy uznać za wskazaną w art. 166 k.p.c. ważną przyczynę, co Sąd powinien uwzględnić przy rozpoznawaniu wniosku o przedłużenie terminu.

III.

Zaskarżonym postanowieniem Sąd zawiesił postępowanie na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c., wobec stwierdzenia bezskutecznego upływu zakreślonego trzydziestodniowego terminu do wskazania aktualnego adresu zamieszkania pozwanego. Sąd w ogóle nie rozpoznał jednak wniosku powódki o przedłużenie powyższego terminu i nie wziął pod uwagę podanego przez nią powodu niewskazania aktualnego adresu pozwanego.
Tym samym stwierdzenie Sądu, iż zachodzi niemożność nadania sprawie dalszego biegu nie jest trafne, a co najmniej przedwczesne.

Wobec powyższego wnoszę jak w petitum pisma.

IV.

Wysokość opłaty sądowej ustalona została zgodnie z art. 13 w zw. z art. 19 ust. 3 pkt 2 i art. 21 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

V.

Koszty zastępstwa adwokackiego w tej sprawie, wynikają z zawartej umowy pomiędzy Kancelarią Adwokacką a wierzycielem i znajdują pełne oparcie w normie prawnej wynikającej z § 13 ust. 2 pkt 1 w związku z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu /Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1348/./adwokat Tomasz Grzybkowski, adwokat Tomasz Guzek/


Załączniki:
1. odpis zażalenia,
2. opłata sądowa w kwocie 67,00 złotych w znakach opłaty sądowej. 

 

Przypisy:
1 Tego dnia wniosek został nadany w polskiej placówce pocztowej, co zgodnie z art. 165 § 2 k.p.c., równoznaczne jest z wniesieniem go do sądu.

 

 

Materiał archiwalny oparty o przepisy prawa obowiązujące w dniu jego sporządzenia. Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski Guzek Jackowski nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywane treści.