Wzory Pism:

Problemy z przyznaniem renty

Kobieta pracująca na stanowisku księgowej wnosi o przyznanie renty, ponieważ jej stan zdrowia uniemożliwia wykonywanie wyuczonego zawodu.

Poznań, dnia ...........roku


APELACJA

w sprawie:

 

c/a

 

ZUS

sygn. akt. … 


II Wydział Cywilny Odwoławczy
Sądu Apelacyjnego
w Poznaniu

za pośrednictwem

VIII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych
Sądu Okręgowego
ul. Kamiennogórska 26
60-179 Poznań

W imieniu odwołującej się, z powołaniem się na pełnomocnictwo w aktach sprawy, wnoszę

apelację

od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 2006 roku wydanego w sprawie sygn. akt. … 
Wyrok ten zaskarżam w całości i wnoszę o:

I. zmianę wyroku i uwzględnienie odwołania poprzez przyznanie odwołującej się prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy

ewentualnie o:

II. uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania,

oraz o

III. zasądzenie od organu rentowego na rzecz powódki zwrotu kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu apelacyjnym.

Zaskarżonemu wyrokowi zarzucam:

I. obrazę przepisów prawa materialnego – art. 12 § 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych poprzez przyjęcie, że odwołująca się jest zdolna do pracy,

II. obrazę przepisów prawa materialnego – art. 13 § 1 i 2 o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych poprzez przyjęcie, że pomimo stwierdzenia konieczności podjęcia leczenia przez odwołującą się jest ona całkowicie zdolna do pracy zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami,

III. obrazę przepisów postępowania – art. 233 kpc poprzez błędną ocenę dowodów, a w konsekwencji przyjęcie, że odwołująca się jest zdolna do pracy,

IV. obrazę przepisów postępowania – art. 278 § 1 kpc poprzez przyjęcie, że opinia biegłych jest spójna, rzetelna i logiczna, a w konsekwencji błędne ustalenie, że odwołująca się jest zdolna do pracy,

V. obrazę przepisów postępowania – art. 217 § 2 kpc w zw. z art. 286 kpc poprzez oddalenie wniosków dowodowych odwołującej się wobec stwierdzenia, że przedstawione w opiniach okoliczności są dostatecznie wyjaśnione,


Uzasadnienie 

I.

Wyrokiem z dnia 2006 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił odwołanie od decyzji organu rentowego z dnia 2004 roku nr… W uzasadnieniu wskazał, że przeprowadzone w sprawie postępowanie dowodowe pozwoliło na stwierdzenie zdolności do pracy odwołującej się zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. Stanowisko Sądu zostało oparte na treści opinii biegłych, dowodach z dokumentów prywatnych złożonych w toku postępowania, w tym dokumentacji medycznej odwołującej się oraz dowodach z przesłuchania odwołującej się oraz świadka - M. Wszystkie te dowody Sąd uznał za wiarygodne.
Sąd oddalił wnioski o przesłuchanie biegłych oraz przesłuchanie świadka – E.
W ocenie odwołującej się stanowisko Sądu jest błędne.

II.

Zgodnie z art. 12 ust 1 ustawy o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych niezdolną do pracy w rozumieniu ustawy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu.
W ocenie odwołującej się opartej na wynikach dotychczasowego leczenia w Poradni Psychologii Klinicznej, laryngologa oraz ortopedy jej stan zdrowia nie pozwala na podjęcie pracy zarobkowej w szczególności pracy w wyuczonym przez odwołującą się zawodzie księgowej.
Zgodnie ze stanowiskiem panującym w orzecznictwie o częściowej niezdolności do pracy nie decyduje sam fakt występowania schorzeń, ale ocena, czy i w jakim zakresie wpływają one na utratę zdolności do pracy zgodnie z kwalifikacjami.1 Jak stwierdzili biegli w treści opinii stanowiących podstawę zaskarżonego orzeczenia odwołująca się cierpi na schorzenia:
- obustronny niedosłuch,
- zespół bólowy kręgosłupa szyjnego i lędźwiowo-krzyżowego związany ze zmianami zwyrodnieniowo-dyskopatycznymi,
- blok kostny C-2, C-3,
- obniżona zdolność przyswajania nowych treści,
- osłabienie zdolności koncentracji,
- wyniki badania testami psychoorganicznymi z pogranicza patologii wskazujące na wtórne osłabienie wydolności układu nerwowego,
- zaburzenia emocjonalne związane z nerwicą.
Wyżej wskazane schorzenia powodują, że odwołująca się nie jest w stanie podjąć pracy wymagającej od niej pracy biurowej, skoncentrowania się na analizowanym materialne, dokonywania obliczeń matematycznych o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania pracodawcy, a także przebywania przez okres kilku godzin w pozycji siedzącej przy biurku (bóle kręgosłupa) i stałego kontaktu z pracodawcą wymagającego wykonywania jego poleceń – w praktyce bardzo często podawanych telefonicznie.
Powyższe uzasadnia, że schorzenia odwołującej się wpływają na utratę jej zdolności do pracy i uniemożliwiają podjęcie zatrudnienia na stanowisku księgowej. Może ona wprawdzie podjąć inną lekką pracę niewymagającą wysiłku intelektualnego, bezpośredniego kontaktu z pracodawcą bądź klientami i pozostawania w pozycji obciążającej kręgosłup, nie oznacza to jednak możliwości przekwalifikowania warunkującego odzyskanie zdolności do pracy zarobkowej i nie stanowi przeszkody do uznania nadal częściowej niezdolności do pracy.2 Podawanym w orzecznictwie przykładem takiej sytuacji jest nauczyciel, który w wyniku choroby zawodowej ma w istotny sposób ograniczoną zdolność do pracy, natomiast może wykonywać zatrudnienie niżej kwalifikowane, mimo o pozostaje osobą częściowo niezdolną do pracy.3
Podsumowując – schorzenia odwołującej się wskazują na co najmniej częściową niezdolność do pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

III.

Odwołująca się została przez Sąd zakwalifikowana jako osoba zdolna do pracy, pomimo że schorzenia, na które cierpi wymagają leczenia, rehabilitacji, a w przypadku niedosłuchu – zastosowania aparatu słuchowego, bez którego odwołująca się nie jest w stanie prawidłowo wykonywać poleceń pracodawcy.
Stosownie do art. 13 ust 1 ustawy o przy ocenie stopnia i przewidywanego okresu niezdolności do pracy oraz rokowania co do odzyskania zdolności do pracy uwzględnia się:
1) stopień naruszenia sprawności organizmu oraz możliwości przywrócenia niezbędnej sprawności w drodze leczenia i rehabilitacji;
2) możliwość wykonywania dotychczasowej pracy lub podjęcia innej pracy oraz celowość przekwalifikowania zawodowego, biorąc pod uwagę rodzaj i charakter dotychczas wykonywanej pracy, poziom wykształcenia, wiek i predyspozycje psychofizyczne.
Jak wynika z powyższego sam fakt konieczności leczenia występującej u odwołującej się nerwicy, rehabilitacji schorzeń kręgosłupa a także konieczność zastosowania aparatu słuchowego są czynnikami pozwalającymi ocenić, że w chwili obecnej jej stan zdrowia nie pozwala na podjęcie pracy zarobkowej.
Przepisy ustawy nie przewidują ponadto zakwalifikowania stanu zdrowia osoby ubiegającej się o rentę jako zdolnej do pracy po przeprowadzeniu rehabilitacji. Osoba, której stan zdrowia jest badany celem orzeczenia o zdolności do pracy może zostać zakwalifikowana jedynie jako zdolna do pracy, bądź też – w przypadku konieczności podjęcia leczenia – niezdolna do pracy. Skoro orzeczono, że stan zdrowia odwołującej się wymaga leczenia oraz zastosowania aparatu słuchowego, w chwili obecnej jej stan zdrowia powoduje niezdolność do pracy.

IV.

Ocena zebranego w sprawie materiału dowodowego została przeprowadzona w sposób błędny. Pomiędzy twierdzeniem Sądu o zdolności odwołującej się do pracy a zabranym materiałem dowodowym zachodzi sprzeczność polegająca na tym, że z treści dowodów wynika co innego niż przyjął Sąd, a ponadto nie wszystkie dowody zostały uwzględnione i poddane ocenie wbrew obowiązkowi wszechstronnego rozważenia całego zebranego materiału dowodowego.

A/.

Treść opinii biegłych nie pozwala na wyciągnięcie konkluzji o zdolności do pracy w zawodzie księgowej. Sąd ma obowiązek wyprowadzenia z zebranego w sprawie materiału dowodowego wniosków logicznie prawidłowych. Tymczasem opinie biegłych wskazujące na występowanie licznych schorzeń odwołującej się, w tym schorzeń ośrodkowego układu nerwowego określających jej stan zdrowia psychicznego jako pozostający na granicy patologii, nie pozwalają na wyciągnięcie wniosku o jej zdolności do pracy w zawodzie wymagającym koncentracji, dobrej pamięci i zdolności sprawnego dokonywania obliczeń matematycznych. Wprawdzie konkluzja opinii biegłych wskazuje na całkowitą zdolność do pracy, jednak w ocenie Sądu Najwyższego sąd rozstrzygający sprawę nie może oprzeć swego przekonania o istnieniu lub braku okoliczności, których zbadanie wymaga wiadomości specjalnych, wyłącznie na podstawie konkluzji opinii biegłego, ale powinien sprawdzić poprawność poszczególnych elementów opinii, składających się na trafność jej wniosków końcowych.4
Tym samym twierdzenie Sądu o całkowitej zdolności do pracy nie stanowi logicznego wniosku wyciągniętego z zebranego materiału dowodowego.

B/.

Dowody przedłożone przez odwołującą się w postaci dokumentacji lekarskiej lekarza leczącego – E (neurologa) nie pozwalają na stwierdzenie zdolności do pracy w zawodzie księgowej. W uzasadnieniu zaskarżonego orzeczenia Sąd nie wskazał jednak, że przedłożony przez odwołującą się dowód uważa za niewiarygodny, wręcz przeciwnie - Sąd dał wiarę zebranym w sprawie dokumentom, w tym również dokumentacji prywatnej. W treści uzasadnienia Sąd nie odniósł się jednak w ogóle do treści diagnozy wskazującej jednoznacznie na brak zdolności do wykonywania pracy w zawodzie księgowej.  
Diagnoza neuropsychologiczna z dnia 2005 roku wykluczyła możliwość podjęcia pracy przez badaną w wyuczonym zawodzie księgowej oraz innej pracy szczególnie angażującej takie modalności jak: koncentracja uwagi na zadaniach wzrokowych i werbalnych, pamięć bezpośrednia i długotrwała, uczenie się werbalne i poza werbalne, szybkość wykonywania zadań oraz myślenie na poziomie abstrakcyjnym. Szczegółowo wskazane w treści diagnozy wyniki badań za pomocą testów pozwalają przypuszczać, że odwołująca się ma istotne zaburzenia centralnego układu nerwowego, które informują o początkach występowania stanu otępiennego.
Ponieważ powyższy dowód nie został przez Sąd uznany za niewiarygodny tym samym należy przyjąć, że Sąd brał go pod uwagę formułując tezę o zdolności do pracy. Wyciągnięcie konkluzji o braku przeciwwskazań do podjęcia zatrudnienia w zawodzie księgowej z orzeczenia lekarza o istotnych zaburzeniach centralnego układu nerwowego oraz początkach stanu otępiennego u pacjenta pozostaje w sprzeczności z zasadami logiki oraz doświadczenia życiowego.


V.

Opinie biegłych są nierzetelne i nielogiczne, a także niezrozumiałe dla stron.

A/.

Zgodnie z bezspornie panującym zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie stanowiskiem, sąd może oceniać opinię biegłego pod względem fachowości, rzetelności czy logiczności.5 Ponieważ sąd sam nie posiada wiadomości specjalnych – w tym przypadku w zakresie medycyny – zleca zbadanie danej sprawy biegłemu posiadającemu takie wiadomości, a sam poddaje wydaną opinię kontroli prawidłowości z punktu widzenia wymagań logiki i zasad doświadczenia życiowego. Sąd nie jest związany opinią biegłego i powinien ją ocenić na równi z innymi środkami dowodowymi w ramach swobodnej oceny dowodów, bowiem zadaniem biegłego nie jest ustalenie stanu faktycznego sprawy lecz naświetlenie i wyjaśnienie przez sąd okoliczności z punktu widzenia posiadanych wiadomości specjalnych.6
W niniejszej sprawie przeprowadzone przez biegłych opinie pozostają sprzecznie wewnętrznie – ich treść świadcząca o występowaniu licznych schorzeń, konieczności podjęcia leczenia nie znajduje oparcia w konkluzjach świadczących o zdolności do pracy. Pozostają również w sprzeczności z innymi materiałami dowodowymi w postaci dokumentacji lekarskiej. Zostały sporządzone na podstawie krótkotrwałych rozmów z odwołującą się (ok. 15 minut – co pozostaje bezsporne) oraz na podstawie przedłożonej przez odwołującą się dokumentacji lekarskiej. Jak podkreśla się w doktrynie, biegły powinien zweryfikować stan zdrowia pacjenta w czasie 20-30 minutowego kontaktu z pacjentem, ponieważ jego opinia w dużej mierze opierać się będzie na zebranej w sprawie dokumentacji lekarskiej przedstawiającej historię choroby.7 W treści opinii nie wyjaśniono jednak, dlaczego badania neuropsychologiczne przeprowadzone przez lekarza leczącego nie zostały ocenione w ten sam sposób, w jaki ocenił je lekarz leczący, pomimo że diagnoza biegłych oparta została na badaniach lekarza leczącego. Niewątpliwe pozostaje, że biegli opierali się na wynikach tych badań, ponieważ powołują się na testy w treści opinii tymczasem testy te nie zostały przez nich przeprowadzone.
Biegli wskazują, że możliwość wzięcia udziału przez odwołującą się w długotrwałych i wyczerpujących testach świadczy o jej dobrej kondycji fizycznej i psychicznej. Wniosek taki nie może zostać uznany za słuszny, biorąc pod uwagę, że testy – pomimo długiego czasu trwania – przeprowadzane są w warunkach korzystnych dla pacjenta, nie powodujących presji, w odstępach kilkugodzinnych a nawet kilkudniowych celem uniknięcia zmęczenia. Ponadto całodzienne testy psychologiczne stosowane są również w diagnozie zaburzeń psychiatrycznych i psychologicznych u dzieci, między innymi w diagnozowaniu dysleksji, nie sposób więc wnioskować, iż udział w takich testach może wziąć jedynie osoba o dużej sprawności i wytrzymałości psychicznej oraz fizycznej.
W uzupełnieniu opinii z dnia 2005 roku biegły argumentuje, że odwołująca się nie może być osobą upośledzoną umysłowo ponieważ nie uczęszczała do szkół specjalnych i przez wiele lat była księgową. Takie stanowisko może świadczyć o niewystarczającym zapoznaniu się biegłego z dokumentacją lekarza leczącego, który wskazuje, że dolegliwości odwołującej związane są z wiekiem, a także z nerwicą oraz sytuacją odwołującej się.

B/.

Opinia biegłego ma często na celu przekazanie wiadomości z dziedziny w dużym stopniu niezrozumiałej dla sądu i dla stron, tym samym musi zostać przedstawiona w sposób umożliwiający im zrozumienie sytuacji.8
Opinie sporządzone przez biegłych w zakresie opisu choroby pozostają niezrozumiałe: wymieniają liczne schorzenia takie jak: zespół bólowy kręgosłupa bez objawów korzeniowych, blok kostny C-2 i C-3, wtórne obniżenie funkcji poznawczych na podłożu organicznych zmian w OUN, KT głowy – odcinkowo nieco szersze przestrzenie płynowe mózgowia, drobny obszar hypodensyjny w rzucie prawego jądra soczewkowatego itp. Informacje te nie pozwalają stronom, a prawdopodobnie również sądowi, na ocenę prawidłowości wniosków opinii. Biegli nie wyjaśnili bowiem, czego dotyczą powyższe schorzenia i jakie są ich konsekwencje. Samo brzmienie nazw schorzeń sugeruje poważne problemy zdrowotne, tym bardziej niezrozumiały dla strony jest wniosek biegłych o całkowitej zdolności do pracy. Również Sąd nie wyjaśnił co rozumiał pod przedstawionymi przez biegłych diagnozami i dlaczego świadczą one w jego ocenie o zdolności do pracy.

C/.

Ponadto biegli wypowiedzieli się w sposób osobisty o stawianych im zarzutach, a także o formie ich przedstawienia. Zarzucili min. stronie że forma jej pism oraz dobór argumentów świadczą o „pomysłowości w fabrykowaniu zarzutów.” W ocenie Sądu Najwyższego sytuacja, w której treść lub forma opinii biegłego wskazuje, że nie próbuje on przekonać o trafności swoich wniosków przez poszerzenie lub pogłębienie argumentacji, lecz czuje się dotknięty zgłoszonymi wątpliwościami, czy zastrzeżeniami, to w takiej sytuacji sąd winien zasięgnąć opinii innego biegłego.9

VI.

Sąd oddalił wnioski dowodowe odwołującej się na okoliczność braku rzetelności i logiczności opinii biegłych, pomimo iż okoliczność ta pozostawała sporna. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego pominięcie zaofiarowanych przez stronę środków dowodowych jest niedopuszczalne, jeżeli dotychczasowa ocena dowodów prowadzi do wniosków niekorzystnych dla strony powołującej dalsze dowody. Takie pominięcie jest równoznaczne z pozbawieniem jednej ze stron możliwości udowodnienia jej twierdzeń.10
Zgodnie z art. 217 § 2 k.p.c. sąd pominie wnioski dowodowe, jeżeli okoliczności sporne zostały już dostatecznie wyjaśnione lub jeżeli strona powołuje dowody jedynie dla zwłoki. Nie sposób jest przyjąć, że wskazane w opinii biegłych okoliczności zostały wyjaśnione w sposób dostateczny, jeżeli strona wskazywała w sposób konkretny na ich wewnętrzną sprzeczność, wnosząc o przeprowadzenie dowodów mających na celu wykazanie tej sprzeczności. W tej sytuacji oddalenie wniosków dowodowych ogranicza prawa strony i pozbawia ją możliwości zgłaszania zarzutów przeciwko opinii biegłego wobec przyjęcia przez sąd, że opinia ta wyjaśniła dostatecznie sprawę.

VII.

Koszty zastępstwa adwokackiego w tej sprawie, wynikają z zawartej umowy pomiędzy Adwokacką Spółką Partnerską Grzybkowski & Guzek a powodami i znajdują pełne oparcie w normie prawnej wynikającej z § 13 ust. 1 pkt 2 w związku z § 6 pkt 5 i § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu /Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1348/./adwokat Tomasz Grzybkowski, adwokat Tomasz Guzek/


Załącznik:
Odpis apelacji.

 

Przypisy:
1 Wyrok SA w Warszawie z dnia 8 lutego 2005, sygn. akt. III AUa 1121/2004.
2 Wyrok SA w Łodzi z dnia 14 listopada 2000, sygn. akt. III AUa 836/2000, opubl. OSA 2001/6, poz. 26, s. 83
3 Wyrok SN z dnia 17 listopada 2000, sygn. akt. II UKN 59/200,
4 Wyrok SN z dnia 3 listopada 1976, sygn. akt. IV CR 481/76, opubl. OSNCP 1977/5-6, poz. 102
5 Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego, część I, tom I, red. T. Ereciński, Warszawa 2003, s. 558,
6 Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego, część I, tom I, red. T. Ereciński, Warszawa 2003, s. 554 i n., Orzeczenie SN z dnia 11 lipca 1969, sygn. akt. I CR 140/69, opubl. OSNCP 1970, nr 5, poz. 85
7 T. Zyss, Orzecznictwo rentowe ze szczególnym uwzględnieniem psychiatrii, Kraków 2006, s. 128.
8 Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego, część I, tom I, red. T. Ereciński, Warszawa 2003, s. 567.
9 Wyrok SN z dnia 10 lutego 2000, sygn. akt. II UKN 399/99, opubl. OSNAPiUS 2001/15, poz. 497.
10 Wyrok SN z dnia 26 września 1966, sygn. akt. II CR 314/66, opubl. OSNCP 1967/2, poz. 39.

 

 

Materiał archiwalny oparty o przepisy prawa obowiązujące w dniu jego sporządzenia. Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski Guzek Jackowski nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywane treści.