Wzory Pism:

Pozew z zabezpieczeniem

Pozew przeciwko członkowi zarządu spółki uchylającej się od zapłaty za nabyte towary wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia poprzez zajęcie należących do członka zarządu udziałów w spółce.

Poznań, dnia … marca 2006 roku


POZEW
w postępowaniu nakazowym wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia


w sprawie:
B.

- powódki -

zast. przez adwokatów:
Tomasza Grzybkowskiego i Tomasza Guzka
Adwokacka Spółka Partnerska, Grzybkowski&Guzek
61-762 Poznań, ul. Dominikańska 3

- c/a -

A.

- pozwanej -

wartość przedmiotu sporu:
52.363,22 złotych

suma zabezpieczenia:
50.000,00 złotych

Opłata sądowa w kwocie 655,00 złotych uiszczona w znakach opłaty sądowej

Wydział Cywilny
Sądu Rejonowego
ul. Dąbrowszczaków 44
10-001 Olsztyn

W imieniu powódki, powołując się na załączone pełnomocnictwo do reprezentowania w tej sprawie, wnoszę o:

I. rozpoznanie sprawy w postępowaniu nakazowym,

II. zasądzenie od pozwanej na rzecz powódki kwoty 52.363,22 złotych oraz odsetek ustawowych od kwot:
- 2.565,94 złotych od dnia 7 stycznia 1999 roku do dnia zapłaty,
- 58,58 złotych od dnia 15 stycznia 1999 roku do dnia zapłaty,
- 33.000,00 złotych od dnia 22 stycznia 1999 roku do dnia zapłaty,
- 3.534,60 złotych od dnia 6 lutego 1999 roku do dnia zapłaty,

III. przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność strony powodowej,

IV. przeprowadzenie dowodów wskazanych w uzasadnieniu pozwu na okoliczności tam powołane,

V. zasądzenie od pozwanej na rzecz powódki zwrotu kosztów procesu, w tym zwrotu kosztów zastępstwa adwokackiego w kwocie 14.400,00 złotych i 15,00 złotych opłaty za pełnomocnictwo.

A ponadto wnoszę o:

zabezpieczenie powództwa przez zajęcie 130 udziałów o łącznej wartości 13.000,00 złotych przysługujących pozwanej w ......................... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w O. przy ul. .................., wpisanej do KRS pod numerem XXXXX.


Uzasadnienie 

I.


Pozwana była członkiem zarządu ............................. Sp. z o.o. z siedzibą w O.

Dowód: pismo z Sądu Rejonowego w O. z dnia 5 kwietnia 2004 roku.

II.

W okresie od listopada do grudnia 1998 roku ..................... Sp. z o.o. nabyła u powódki artykuły sanitarne na łączną kwotę 53.269,73 złotych.
W związku z brakiem płatności powódka skierowała sprawę na drogę postępowania sądowego. W dniu 28 lutego 2000 roku Sąd Rejonowy w O., Wydział V Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt .................. wydał nakaz zapłaty, w którym zasądził od pozwanej na rzecz powódki kwotę 53.269,73 złotych należności głównej wraz z ustawowymi odsetkami, kosztami procesu w kwocie 12.952,10 złotych. W dniu 1 marca 2002 roku nakazowi zapłaty nadano klauzulę wykonalności, zasądzając na rzecz powódki kwotę 62,00 złotych kosztów klauzuli wykonalności.

Dowód: nakaz zapłaty z dnia 28 lutego 2000 roku.

Postanowieniem z dnia 3 stycznia 2001 roku Sąd Rejonowy w O. V Wydział Gospodarczy wpisał do rejestru handlowego zmianę nazwy Spółki, wykreślając dotychczasową nazwę spółki „............ Sp. z o.o.”, a wpisując ........................... Sp. z o.o.

Dowód: postanowienie z dnia 3 stycznia 2001 roku.

III.

Egzekucja prowadzona przeciwko Spółce okazała się bezskuteczna. Powódka poniosła koszty bezskutecznej egzekucji w kwocie 190,00 złotych.

Dowód: 1. postanowienie Komornika z dnia 18 lutego 2004 roku,
2. nakaz zapłaty z dnia 28 lutego 2000 roku.

Pomimo tego, że ............................... Sp. z o.o. trwale zaprzestała płacenia długów, pozwana nie zgłosiła w przewidzianym przez prawo upadłościowe bądź prawo układowe terminie wniosku o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania układowego Spółki.

IV.

Powódka wezwała pozwaną do zapłaty należnej jej kwoty.

Dowód: wezwanie do zapłaty z dnia 21 kwietnia 2004 roku, w aktach sprawy Sądu Rejonowego w O., sygn. akt ......................

W odpowiedzi na wezwanie pozwana uznała roszczenie powoda.

Dowód: pismo pozwanej z 4 maja 2004 roku.

V.

Pozwem z dnia 25 maja 2004 roku powódka dochodziła części należności stwierdzonej nakazem zapłaty z dnia 28 lutego 2000 roku, ograniczając powództwo do kwoty 14.110,61 złotych z tytułu części należności głównej oraz odsetek ustawowych od kwot: 4.945,82 złotych od dnia 1 grudnia 1998 roku do dnia zapłaty, 857,24 złotych od dnia 2 stycznia 1999 roku do dnia zapłaty oraz 8.307,55 złotych od dnia 15 stycznia 1999 roku do dnia zapłaty.
W dniu 6 lipca 2004 roku Sąd Rejonowy w O., w sprawie o sygn. akt X Nc 1240/04 wydał nakaz zapłaty o treści zgodnej z żądaniem pozwu.

Dowód: 1. nakaz zapłaty z dnia 6 lipca 2004 roku,
2. akta sprawy Sądu Rejonowego w O., sygn. akt. …

Niniejszym pozwem powódka dochodzi pozostałej części przysługujących jej od pozwanej należności, na którą składają się kwota 39.159,12 złotych reszty należności głównej wraz z odsetkami ustawowymi jak w petitum pozwu, koszty procesu w kwocie 12.952,10 złotych, koszty klauzuli wykonalności w kwocie 62,00 złotych oraz 190,00 z tytułu kosztów bezskutecznej egzekucji.

VI.

Wniosek o zabezpieczenie roszczenia powódki poprzez zajęcie udziałów pozwanej w ....................... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w O., znajduje swoje uzasadnienie w treści normy prawnej wynikającej z art. 732 § 1 k.p.c. i 747 pkt 1 k.p.c. w zw. z art. 730 k.p.c. i 7301 k.p.c. Dołączone do pozwu dokumenty wyraźnie wskazują na fakt, że roszczenie powódki istnieje i jest wymagalne, co przesądza o istnieniu przesłanki wiarygodności roszczenia.
W niniejszej sprawie powódka posiada interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia, albowiem zachodzi prawdopodobieństwo, iż zaspokojenie wierzyciela zostanie udaremnione lub w znaczny sposób utrudnione – udziały pozwanej w ................... Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością są, obok świadczeń przedemerytalnych, jedynym składnikiem majątku pozwanej, które mogą być przez nią zbyte.

Dowód: 1. odpis z KRS ........................ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
2. pismo Komornika z dnia 13 marca 2006 roku.

VII.

Podstawę prawną roszczenia powódki stanowi norma prawna wynikająca z treści art. 299 Kodeksu spółek handlowych.
Podstawę prawną roszczenia o odsetki z tytułu opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego stanowi norma prawna wynikająca z treści art. 481 Kodeksu cywilnego.

VIII.

Właściwość funkcjonalna Sądu Cywilnego wynika z faktu, iż niniejsza sprawa nie ma charakteru sprawy gospodarczej1.
Właściwość miejscowa Sądu Rejonowego w O. wynika z treści art. 298 k.s.h.

IX.

Podstawą wniosku o rozpoznanie sprawy w postępowaniu nakazowym jest norma prawna wynikająca z treści art. 4841 § 2 k.p.c., w związku z art. 485 § 1 pkt 1 k.p.c. Powódka dochodzi świadczenia pieniężnego, a okoliczności uzasadniające dochodzone roszczenie udowodnione są dołączonymi do pozwu dokumentami urzędowymi.

X.

Wysokość opłaty sądowej ustalona została zgodnie z art. 13 w zw. z art. 19 ust. 2 oraz art. 21 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

XI.

Koszty zastępstwa adwokackiego w tej sprawie, wynikają z zawartej umowy pomiędzy Adwokacką Spółką Partnerską Grzybkowski & Guzek a powódką i znajdują pełne oparcie w normie prawnej wynikającej z § 6 pkt 6 w związku z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu /Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1348/.

 /adwokat Tomasz Grzybkowski, adwokat Tomasz Guzek/


Załączniki:
1. pełnomocnictwo,
2. odpis z KRS B. ,
3. odpis pisma z Sądu Rejonowego w O. z dnia 5 kwietnia 2004 roku,
4. odpis nakazu zapłaty Sądu Rejonowego w Ol. z dnia 28 lutego 2000 roku,
5. odpis postanowienia Sądu Rejonowego w Ol. z dnia 3 stycznia 2001 roku,
6. odpis postanowienia Komornika z dnia 18 lutego 2004 roku,
7. pismo pozwanej z 4 maja 2004 roku,
8. odpis nakazu zapłaty Sądu Rejonowego w O. z dnia 6 lipca 2004 roku,
9. odpis z KRS ......................... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
10. odpis pisma Komornika z dnia 13 marca 2006 roku,
11. odpis pozwu wraz z załącznikami.

Opłata sądowa w kwocie 655,00 złotych uiszczona w znakach opłaty sądowej.

 

Przypisy:

1 Tak uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 listopada 1994 roku, sygn. akt III CZP 140/94, OSNC 1995/03/45.

 

 

Materiał archiwalny oparty o przepisy prawa obowiązujące w dniu jego sporządzenia. Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski Guzek Jackowski nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywane treści.