Wzory Pism:

Pozew w postępowaniu nakazowym

Sprawa dotyczy niepełnej zapłaty za wystawioną fakturę. Powódka domaga się zapłaty całej należności wraz z odsetkami.

Poznań, dnia …………………………… roku


POZEW
w postępowaniu nakazowym


w sprawie:

„A” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. ………………………
…………………………………

- powódki -

zast. przez adwokatów:
Tomasza Grzybkowskiego i Tomasza Guzka
Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski&Guzek
61-762 Poznań, ul. Dominikańska 3

- c/a -

„B” Sp. z o.o.
ul. …………………………
……………………………………

- pozwanej -

Wartość przedmiotu sporu:
………………………… złotych

Opłata sądowa w kwocie 306,00 złotych uiszczona w znakach opłaty sądowej.

XI Wydział Gospodarczy
Sądu Rejonowego
ul. ……………………………
………………………………………

W imieniu powódki, z powołaniem się na załączone pełnomocnictwo do reprezentowania w tej sprawie, wnoszę o:

I. rozpoznanie sprawy w postępowaniu nakazowym,

II. zasądzenie od pozwanej na rzecz powódki kwoty …………………… złotych wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od kwot:
- ………………… złotych od dnia ……………… roku do dnia zapłaty,
- ………………… złotych od dnia wytoczenia powództwa do dnia zapłaty,

III. przeprowadzenie dowodów wskazanych w uzasadnieniu pozwu na okoliczności tam powołane,

IV. zasądzenie od pozwanej na rzecz powódki zwrotu kosztów procesu, w tym zwrotu kosztów zastępstwa adwokackiego w umówionej kwocie …………………… złotych oraz 34,00 złotych opłaty za pełnomocnictwo.

Uzasadnienie 

I.

W ………………… 2006 roku pozwana nabyła u powódki towary z jej asortymentu. Z tytułu zawartych umów sprzedaży powódka wystawiła pozwanej faktury VAT zawierające w swej treści wszystkie istotne postanowienia tych umów. Pomimo upływu wskazanych na fakturach terminów płatności pozwana nie zapłaciła całej ceny sprzedaży.

Dowód: 1. faktura VAT nr ……………… z dnia ……………… 2006 r.,
2. faktura VAT nr …………………… z dnia …………………… 2006 r.,
3. faktura VAT nr ……………… z dnia ………………… 2006 r.

Pozwana uznała jednak swój dług wobec powódki.

Dowód: uznanie długu z dnia ……………… 2006 roku.

II.

Powódka wzywała pozwaną do zapłaty.

Dowód: wezwanie do zapłaty z dnia ………………… roku.

Pozwana nie odpowiedziała na pismo powódki. W dniu …………………… roku powódka otrzymała jednak wpłatę w kwocie ……………………… złotych.
Do zapłaty pozostaje wciąż kwota ………………… złotych należności głównej.

III.

Nadto, powódka dochodzi skapitalizowanych odsetek ustawowych za opóźnienie w płatności wyliczonych od dnia następnego po dniu wymagalności poszczególnych należności do dnia …………………… roku. Odsetki wynoszą ………………… złotych.

Dowód: wyliczenie odsetek.

IV.

Pozwana nie kwestionowała istnienia zobowiązania wobec powódki zarówno co do zasady, jak i wysokości. Świadczy o tym w szczególności uznanie długu przez pozwaną.
Na wypadek jednak, gdyby pozwana zakwestionowała żądanie pozwu w odpowiedzi na pozew lub środku zaskarżenia, powódka wnosi o przeprowadzenie dowodu:
- z przesłuchania świadka …………………, adres do doręczeń: „A” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Oddział …………………, ul. ……………………, …………………………,
- z przesłuchania stron,
na okoliczność zawarcia i wykonania umów sprzedaży, z których wynika dochodzone pozwem roszczenie oraz na okoliczność wysokości tego roszczenia.

V.

Powódka dochodzi zapłaty ceny za sprzedane pozwanej towary. Podstawę prawną roszczenia powódki stanowi norma prawna wynikająca z treści art. 535 k.c. w związku z art. 353 k.c.
Podstawę prawną roszczenia o odsetki z tytułu opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego stanowi norma prawna wynikająca z treści art. 481 k.c. Termin spełnienia poszczególnych świadczeń wynika z treści faktur.
Podstawą żądania odsetek od zaległych odsetek jest norma prawna wynikająca z treści art. 482 k.c.

VI.

Właściwość miejscowa Sądu w ………………… wynika z art. 34 k.p.c. w zw. z art. 454 k.c. Świadczenie pieniężne pozwanych winno być spełnione w okręgu tego Sądu.
Właściwość funkcjonalna Sądu Gospodarczego wynika z treści art. 4791 k.p.c. Strony zawarły umowy sprzedaży w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Dowód: 1. odpis z KRS powódki,
2. odpis z KRS pozwanej.

VII.

Podstawą wniosku o rozpoznanie sprawy w postępowaniu nakazowym jest norma prawna wynikająca z art. 4841 § 2 k.p.c. w związku z art. 485 § 1 pkt 3 k.p.c. Powódka dochodzi świadczenia pieniężnego, a okoliczności uzasadniające dochodzone roszczenie udowodnione są wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu.

VIII.

Wysokość opłaty sądowej ustalona została zgodnie z art. 13 w zw. z art. 19 ust. 2 oraz art. 21 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

IX.

Koszty zastępstwa adwokackiego w tej sprawie wynikają z zawartej umowy pomiędzy Adwokacką Spółką Partnerską Grzybkowski&Guzek a powódką i znajdują pełne oparcie w normie prawnej wynikającej z § 6 pkt 5 w związku z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2002 Nr 163, poz. 1348).
/adwokat Tomasz Grzybkowski, adwokat Tomasz Guzek/

Załączniki:
1. pełnomocnictwo,
2. odpis z KRS „A” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.,
3. odpis z KRS „B” Sp. z o.o.,
4. faktura VAT nr …………… z dnia …………………………… r.,
5. faktura VAT nr ……………… z dnia ………………………… r.,
6. faktura VAT nr ………………… z dnia ………………………… r.
7. uznanie długu z dnia …………………… roku,
8. wezwanie do zapłaty z dnia ………………… roku wraz potwierdzeniem nadania,
9. wyliczenie odsetek,
10. dowód uiszczenia opłaty sądowej w kwocie …………… złotych.
11. odpis pozwu wraz z załącznikami.

 

 

Materiał archiwalny oparty o przepisy prawa obowiązujące w dniu jego sporządzenia. Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski Guzek Jackowski nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywane treści.