Wzory Pism:

Pozew o zapłatę w związku z inwestycją samorządu

Pozew w sprawie związanej z rozliczeniami inwestycji prowadzonej przez jeden z samorządów. W przedsięwzięcie zaangażowanych było kilka podmiotów, a mechanizm ubezpieczeniowo-wekslowy spowodował duże komplikacje.

w sprawie:

 

 1. Marek (…)

x 34, xx-xxx x (PESEL 00000000000)

 1. Lidia (…)

x 34, xx-xxx x (PESEL 00000000000)

 1. Wiesław (...)

x 34, xx-xxx x (PESEL 00000000000)

 1. Beata (...)

x 34, xx-xxx x (PESEL 00000000000)

 1. Sklep (…)

X20, xx-xxx x (KRS 00000000000)

 

- powodów -

 

zast. przez. adw.:

Tomasza Grzybkowskiego, Tomasza Guzka, dr. Michała Jackowskiego

Grzybkowski Guzek Jackowski, Adwokacka Spółka Partnerska

61-762 Poznań, ul. Dominikańska 3

 

c/a

 

 • Gmina (…)

x 1/8, xx-xxx x (REGON 00000000000, NIP 00000000000)

 

- pozwanej -

 

Wartość przedmiotu sporu w stosunku do powodów ad 1-ad 4: 1.600.000,00 złotych

Wartość przedmiotu sporu w stosunku do powoda ad 5: 800.000,00 złotych

Łączna wartość przedmiotu sporu: 2.400.000,00 złotych

(opłaty sądowe w łącznej kwocie 120.000,00 złotych uiszczone na rachunek bankowy Sądu)

………………………………………………………………………………………………….

I Wydział Cywilny

Sądu Okręgowego we Wrocławiu

ul. Sądowa 1

50-046 Wrocław

………………………………………………………………………………………………….


Żądanie pozwu

………………………………………………………………………………………………….

W imieniu powodów, z powołaniem się na załączone pełnomocnictwa do reprezentowania w sprawie, wnoszę o:

………………………………………………………………………………………………….

 

 1. zasądzenie:

a)        od pozwanej na rzecz powodów ad. 1 do ad. 4, tj. na rzecz Marka (…), Lidii (…), Wiesława (…), Beaty (…), solidarnie kwoty 1.600.000,00 złotych wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 12 stycznia 2014 roku do dnia zapłaty,

b)       od pozwanej na rzecz powódki ad. 5, tj. na rzecz spółki Sklep(…) z siedzibą w x, kwoty 800.000,00 złotych wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 13 stycznia 2014 roku do dnia zapłaty,

 

a nadto wnoszę o:

 

 1. rozpoznanie sprawy pod nieobecność strony powodowej,

 

 1. przeprowadzenie dowodów wnioskowanych w treści uzasadnienia niniejszego pozwu na fakty tam powołane,

 

 1. zasądzenie od pozwanej solidarnie na rzecz powodów zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego, według norm przepisanych,

 

a nadto, w przypadku kwestionowania żądania pozwu przez pozwaną w odpowiedzi na pozew lub w sprzeciwie od nakazu zapłaty, na podstawie art. 248 § 1 kpc i w ramach przygotowania do rozprawy, wnoszę o:

 

 1. zobowiązanie spółki x z siedzibą w y, ul. (…) 22, 00-000 Warszawa, do przedłożenia całości akt ubezpieczyciela (wszystkich kart), które dotyczą udzielenia gwarancji ubezpieczeniowej nr 00/0000/00000/000000/0  z 29 września 2008 roku wraz z całością dokumentacji dotyczącej wypłaty i podstaw wypłaty środków z tej gwarancji ubezpieczeniowej na rzez jej beneficjenta,

 

 1. zobowiązanie tut. Sądu Okręgowego (w tym jako pozyskanie materiałów znanych z urzędu), do przedłożenia akt (wszystkich kart) sprawy X Gxxxxx wskazanego Sądu, w szczególności:

a)        pozwu o zapłatę skierowanego przez Gminę (…) przeciwko x z siedzibą w Warszawie, wraz z załącznikami,

b)       odpowiedzi na pozew, wraz z załącznikami,

c)        wszelkich innych pism procesowych wraz z załącznikami,

d)       protokołów rozpraw,

e)        orzeczenia kończącego w przedmiotowej sprawie wraz z poświadczeniem prawomocności,

 

 1. zobowiązanie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze I Wydział Cywilny, Pl. Słowiański 6 do przedłożenia całości akt (wszystkich kart) sprawy I C 000/00 a w szczególności:

a)     pism procesowych pozwanej Gminy (…) wraz z załącznikami,

b)     protokołów rozpraw,

c)      orzeczeń wydanych w przedmiotowej sprawie, w tym orzeczenia kończącego, o ile takie zostanie wydane do dnia wykonania zobowiązania,

 

VIII. zobowiązanie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Radosława (…) (ul. x 11, pok. 633, 00-000 Zielona Góra) do przedłożenia całości akt (wszystkich kart) spraw x, y, a, z

 

 1. zobowiązanie pozwanej Gminy (…) (x 1/800-000) do przedłożenia całości dokumentacji związanej z realizacją zamówienia „Rozbudowa osiedlowej sieci kanalizacyjnej x” II, w szczególności:

a)        umów dotyczących realizacji wskazanego zamówienia wraz z aneksami,

b)       protokołów odbioru i protokołów przerobu,

c)        dokumentów dotyczących skwitowania wykonania robót przewidzianych kontraktem, w szczególności świadectwa wypełnienia gwarancji przez konsorcjum realizujące zamówienie,

 

 1. zobowiązanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa, do przedłożenia całości dokumentacji związanej rozliczeniem dotacji przez Gminę (…) jako beneficjenta co do projektu „Rozbudowa osiedlowej sieci kanalizacyjnej x” II,

 

 1. zobowiązanie osób trzecich lub pozwanej do przedłożenia dokumentów, które według treści pozwu znajdują się w ich dyspozycji lub, gdy konieczność taka powstanie w toku postępowania.

………………………………………………………………………………………………….

 


Uzasadnienie

………………………………………………………………………………………………….

 1.        I.            Streszczenie pozwu
  1.    II.            Strony postępowania
  2. Stan faktyczny uzasadniający żądanie pozwu
   1. Działanie pozwanej – bezpodstawne, nieuprawnione, zawinione skierowanie żądania zapłaty z gwarancji ubezpieczeniowej
   2. Brak zdarzeń na jakie powołała się pozwana w ramach ugody sądowej w sprawie x – Gmina (…) nigdy nie dokonała podwójnej zapłaty (raz do rąk konsorcjum, raz do rąk podwykonawcy)

a)     Treść ugody zawartej pomiędzy pozwaną a x w sprawie X GC 00/000

b)     Nigdy nie nastąpiło zdarzenie polegającej na podwójnej zapłacie w trybie art. 6471 § 5 kc do rąk x

c)      Nigdy nie nastąpiły jakiekolwiek inne zdarzenia uzasadniające skorzystanie przez pozwaną z gwarancji ubezpieczeniowej

 1. Powodowie jako podmioty finalnie pokrzywdzone/zubożone w związku z działaniem pozwanej
 2. Stosunek łączący powodów z gwarantem – poręczenie wekslowe
 3.  IV.            Wezwanie do zapłaty i data początkowa naliczenia odsetek
 4.     V.            Podstawa prawna żądania pozwu
 5.  VI.            Uwagi ogólne

………………………………………………………………………………………………….

I. Streszczenie pozwu

Powodowie dochodzą w przedmiotowej sprawie roszczenia pieniężnego przeciwko pozwanej Gminie (…). W ramach niniejszego pisma powodowie opisują stan faktyczny i podają dowody, które uzasadniają zasądzenie zgodnie z żądaniem pozwu.

Pozwana Gmina (…) w sposób bezpodstawny, bezprawny, zawiniony skierowała żądanie wypłaty z abstrakcyjnej gwarancji ubezpieczeniowej wobec gwaranta w postaci x. Jako podstawę żądania, pozwana wskazała okoliczności, które nigdy nie nastąpiły – nigdy Gmina (…) nie dokonała „podwójnej” zapłaty za wykonane roboty budowlane w związku z inwestycją „Rozbudowa osiedlowej sieci kanalizacyjnej x” – nigdy nie doszło do sytuacji, aby Gmina (….) raz świadczenie spełniła do rąk konsorcjum, raz do rąk podmiotu podającego się za podwykonawcę, tj. do rąk spółki x.

Działania pozwanej są wewnętrznie sprzeczne – nakierowane na wyrządzenie podmiotom trzecim znacznej szkody majątkowej. Twierdzenia o rzekomej zapłacie na rzecz spółki x były podstawą skorzystania z gwarancji ubezpieczeniowej, a jednocześnie w procesie o zapłatę z powództwa spółki x, Gmina (…) jednoznacznie kwestionuje swoją odpowiedzialność. Nie wystąpiły także jakiekolwiek inne zdarzenia uzasadniające skorzystanie z gwarancji ubezpieczeniowej.

Skierowanie żądania zapłaty przez Gminę (…) doprowadziło do wypłaty na jej rzecz przez x środków z gwarancji ubezpieczeniowej. Zwrot środków na linii zlecający udzieleniu gwarancji – gwarant zabezpieczony był wekslem własnym z wystawienia Stefana (…) i poręczonym wekslowo przez powodów w niniejszej sprawie.

Na podstawie umowy ugody z dnia 25 listopada 2014 roku powodowie ad. 1 do ad. 4 zobowiązali się do zapłaty na rzecz x na zaspokojenie weksla z dnia 30 września 2008 roku kwoty 1.600.000,00 złotych i świadczenie to na bieżąco spełniają. Na podstawie umowy ugody z dnia 4 grudnia 2014 roku powódka ad. 5 na zaspokojenie weksla z dnia 30 września 2008 roku zobowiązała się do zapłaty kwoty 800.000,00 złotych i świadczenie to na bieżąco spełnia. Doszło do wyrządzenia powodom szkody i uszczuplenia ich majątku w związku z działaniem Gminy (…).

Ukształtowanie przez strony dwóch stosunków abstrakcyjnych, tj. gwarancji ubezpieczeniowej i weksla, spowodowało że niniejsze powództwo jest jedynym środkiem prawnym wobec sprawcy szkody i podmiotu bezpodstawnie wzbogaconego kosztem powodów, tj. wobec Gminy (…).

………………………………………………………………………………………………….

II. Strony postępowania

Powodowie – Marek (…), Lidia (…), Wiesław (…) oraz Beata (…)są osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej w związku z żądaniem pozwu.

Powódką w przedmiotowej sprawie jest również polska spółka kapitałowa – sklep (…) z siedzibą w c. Pełnomocnictwo do działania w imieniu powódki podpisała osoba uprawniona do reprezentacji – członek zarządu Roman (…), w dniu udzielenie pełnomocnictwa, tj. w dniu 6 lutego 2015 roku będąc jedynym członkiem zarządu.

 

Dowód:

 1. odpis pełny z KRS sklep (…)
  1. odpis aktualny z KRS sklep (…)

 

Pozwaną jest Gmina (…), której zostało wypłacone świadczenie w ramach umowy gwarancji ubezpieczeniowej przez x Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna x  w oparciu o umowę ugody zawartą w ramach sprawy X xxx Sądu Okręgowego we Wrocławiu i następczego przelewu z dnia 7 sierpnia 2014 roku.

 

Dowód:

 1. protokół rozprawy z dnia 18 lipca 2014 roku ze sprawy X xxx tut. Sądu Okręgowego,
 2. potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy Gminy (…) kwoty 3.135.159,58 złotych z dnia 234sierpnia 2014 roku.

………………………………………………………………………………………………….

III. Stan faktyczny uzasadniający żądanie pozwu

 1. A.   Działanie pozwanej – bezpodstawne, nieuprawnione, zawinione skierowanie żądania zapłaty z gwarancji ubezpieczeniowej

Pismem z dnia 10 września 2013 roku pozwana Gmina (…), działając za pośrednictwem banku, wezwała gwaranta, tj. spółkę x  do wypłaty gwarancji w wysokości 1.355.044,00 euro, powołując się na rzekome naruszenia przez wykonawcę inwestycji „Rozbudowa osiedlowej sieci kanalizacyjnej x II”. W toku korespondencji przedprocesowej ubezpieczyciel zakwestionował to żądanie.

 

Dowód:

 1. pozew z dnia 20 grudnia 2013 roku, do sprawy X GC 000/00 tut. Sądu,
 2. pismo pozwanej Gminy Wrocław z dnia 10 września 2013 roku, w aktach sprawy X GC 000/00 tut. Sądu,
 3. akta sprawy X GC 000/00 tut. Sądu – wszystkie karty na dzień przeprowadzania dowodu, w dyspozycji tut. Sądu,
 4. śwd. January (…), adres do doręczeń: ul. x30, 00-000 x,
  1. śwd. Stefan (…), ul. x 5, 00-000 x,
  2. przesłuchanie stron, w tym strony powodowej, poprzez przesłuchanie:
 • Marka (…),
 • Lidii (…),
 • Wiesława (…),
 • Beaty (…),

oraz członków zarządu powódki ad. 5:

 • Romana (…),
 • Łukasza (…).

 

Pozwem z dnia 20 grudnia 2013 roku do sprawy X xxx/xx  Gmina Malwowa wniosła o zasądzenie od x kwoty 1.355.044,00 euro wraz z odsetkami od dnia 20 września 2013 roku. W treści pozwu pozwana (tam powódka) powołała się wprost na bezwarunkową, nieodwołalną, płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową nr 00/000/000/000/00 z dnia 30 września 2008 roku wraz z aneksami.

 

Dowód:

 1. pozew z dnia 20 grudnia 2013 roku do sprawy xxxxx/14 tut. Sądu,
 2. gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 00/000/0000/000 z dnia 30 września 2008 roku,
 3. aneks nr 1 do ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek z dnia 8 lutego 2010 roku,
 4. aneks nr 2 do ubezpieczeniowej gwarancji należy tego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek z dnia 16 sierpnia 2010 roku,
 5. aneks nr 3 do ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek z dnia 26 sierpnia 2010 roku,
 6. umowa generalna nr 3 o udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych z dnia 6 października 2005 roku wraz z aneksami 1-7,
 7. akta sprawy X xxxxx tut. Sądu – wszystkie karty na dzień przeprowadzania dowodu, w dyspozycji tut. Sądu,
 8. śwd. January (…),
 9. śwd. Stefan (…),

10. przesłuchanie stron, w tym strony powodowej, poprzez przesłuchanie:

 • Macieja (…),
 • Lucyny (…),
 • Wiesława (…),
 • Beaty (…),

oraz członków zarządu powódki ad. 5:

 • Romana (…),
 • Łukasza (…).

 

Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 7 marca 2014 roku Sąd Okręgowy we Wrocławiu X Wydział Gospodarczy zasądził od x na rzecz Gminy (…) kwotę 1.355.044,00 euro oraz koszty postępowania.

 

Dowód:

 1. nakaz zapłaty z dnia 7 marca 2014 roku, sygn. akt X xxxx, w aktach sprawy X xxxxx Sądu Okręgowego we Wrocławiu,
 2. akta sprawy X GC 000/00 tut. Sądu – wszystkie karty na dzień przeprowadzania dowodu, w dyspozycji tut. Sądu,
 3. śwd. January (…),
 4. śwd. Stefan (…),
 5. przesłuchanie stron, w tym strony powodowej, poprzez przesłuchanie:
 • Macieja (…),
 • Lucyny (…),
 • Wiesława (…),
 • Beaty (…),

oraz członków zarządu powódki ad. 5:

 • Romana (…),
 • Łukasza (…).

 

Pismem z dnia 24 marca 2014 roku spółka x wniosła sprzeciw od nakazu zapłaty z dnia 7 marca 2014 roku, podnosząc w nim szereg zarzutów formalnych wobec żądania wypłaty przez Gminę (…), w szczególności kwestionując prawidłowość wyczerpania procedury żądania zapłaty środków na podstawie gwarancji, brak określenia żądanej kwoty oraz podstawy odpowiedzialności x (tj. zdarzenia z jakim Gmina (…)miała łączyć aktualizację gwarancji).

 

Dowód:

 1. sprzeciw od nakazu zapłaty z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie X xxx Sądu Okręgowego we Wrocławiu,
 2. akta sprawy X xxx tut. Sądu – wszystkie karty na dzień przeprowadzania dowodu, w dyspozycji tut. Sądu,
 3. śwd. January (…),
 4. śwd. Stefan (…),
 5. przesłuchanie stron, w tym strony powodowej, poprzez przesłuchanie:
 • Macieja (…),
 • Lucyny (…),
 • Wiesława (…),
 • Beaty (…),

oraz członków zarządu powódki ad. 5:

 • Romana (…),
 • Łukasza (…).

 

Pismem z dnia 26 maja 2014 roku Gmina (…)wniosła replikę do sprzeciwu od nakazu zapłaty wskazując, iż podstawą żądania jest zdarzenie polegające na nieterminowym wypełnieniu zobowiązań konsorcjum z kontraktu w zakresie usunięcia usterek, jakie zostały ujawnione w okresie gwarancji i określone w protokołach przeglądów gwarancyjnych.

 

Dowód:

 1. pismo z dnia 26 maja 2014 roku – replika powoda w sprawie X xxxxx do sprzeciwu od nakazu zapłaty wraz z załącznikami,
 2. akta sprawy X xxxxx tut. Sądu – wszystkie karty na dzień przeprowadzania dowodu, w dyspozycji tut. Sądu,
 3. śwd. January (…),
 4. śwd. Stefan (…),
 5. przesłuchanie stron, w tym strony powodowej, poprzez przesłuchanie:
 • Macieja (…),
 • Lucyny (…),
 • Wiesława (…),
 • Beaty (…),

oraz członków zarządu powódki ad. 5:

 • Romana (…),
 • Łukasza (…).

 

Pismem z dnia 4 lipca 2014 roku x w ramach sprawy xxxx odpowiedziała na replikę powoda, podtrzymując swoje zarzuty i twierdzenia.

 

Dowód:

 1. pismo x  z dnia 4 lipca 2014 roku do sprawy xxx w sprawie xxx,
 2. akta sprawy xxx tut. Sądu – wszystkie karty na dzień przeprowadzania dowodu, w dyspozycji tut. Sądu,
 3. śwd. January (…),
 4. przesłuchanie stron, w tym strony powodowej, poprzez przesłuchanie:
 • Macieja (…),
 • Lucyny (…),
 • Wiesława (…),
 • Beaty (…),

oraz członków zarządu powódki ad. 5:

 • Romana (…),
 • Łukasza (…).

 

Podczas rozprawy w dniu 29 lipca 2014 roku – tj. po ponad 7 miesiącach od dnia wniesienia pozwu – x i Gmina (…)zawarły po 10 minutowej przerwie ugodę, w której x zobowiązał się do zapłaty kwoty 2.815.597,08 złotych wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 20 września 2014 roku do dnia zapłaty, wskazując w treści ugody jako podstawę zapłaty zdarzenie polegające na rzekomej podwójnej zapłacie przez Gminę (…)wskazanej kwoty – raz do rąk konsorcjum realizującego kontrakt, raz do rąk podwykonawcy w postaci x Sp. z o.o. w x w związku ze sprawą I xxx Sądu Okręgowego w Zielonej Górze.

 

Dowód:

 1. protokół rozprawy z dnia 29 lipca 2014 roku ze sprawy X xxx Sądu Okręgowego we Wrocławiu, obejmujący ugodę sądową,
 2. postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 29 lipca 2014 roku o umorzeniu postępowania wraz z poświadczeniem prawomocności, w aktach sprawy X xxxSądu Okręgowego we Wrocławiu,
 3. akta sprawy X xxx tut. Sądu – wszystkie karty na dzień przeprowadzania dowodu, w dyspozycji tut. Sądu,
 4. śwd. January (…),
 5. przesłuchanie stron, w tym strony powodowej, poprzez przesłuchanie:
 • Macieja (…),
 • Lucyny (…),
 • Wiesława (…),
 • Beaty (…),

oraz członków zarządu powódki ad. 5:

 • Romana (…),
 • Łukasza (…).

 

W dniu 7 sierpnia 2014 roku gwarant, tj. spółka x dokonał zapłaty przelewem bankowym na rzecz pozwanej Gminy (…)kwoty 3.135.159,58 złotych.

 

Dowód:

 1. potwierdzenie przelewu z dnia 7 sierpnia 2014 roku kwoty 3.135.159,58 złotych na rzecz Gminy (…),
 2. akta sprawy xxxxx tut. Sądu – wszystkie karty na dzień przeprowadzania dowodu, w dyspozycji tut. Sądu,
 3. śwd. January (…),
 4. śwd. Stefan (…),
 5. przesłuchanie stron, w tym strony powodowej, poprzez przesłuchanie:
 • Macieja (…),
 • Lucyny (…),
 • Wiesława (…),
 • Beaty (…),

oraz członków zarządu powódki ad. 5:

 • Romana (…),
 • Łukasza (…).

 

Fakt dokonania zapłaty przez x wyłącznie w związku z powołaniem się na nienależyte wykonanie kontraktu „Rozbudowa osiedlowej sieci kanalizacyjnej x II” polegające na dokonaniu przez Gminę (…)zapłaty na rzecz x w x został jednoznacznie potwierdzony przez x w ramach umów ugody z dnia 26 listopada 2014 roku i 4 grudnia 2014 roku (§ 1 ust. 1 lit. e).

 

Dowód:

 1. umowa ugody z dnia 26 listopada 2014 roku,
 2. umowa ugody z dnia 04 grudnia 2014 roku,
 3. śwd. January (…),
 4. śwd. Stefan (…),
 5. przesłuchanie stron, w tym strony powodowej, poprzez przesłuchanie:
 • Macieja (…),
 • Lucyny (…),
 • Wiesława (…),
 • Beaty (…),

oraz członków zarządu powódki ad. 5:

 • Romana (…),
 • Łukasza (…).

 

 1. B.    Brak zdarzeń na jakie powołała się pozwana w ramach ugody sądowej w sprawie X GC 000/00 – Gmina (…)nigdy nie dokonała podwójnej zapłaty (raz do rąk konsorcjum, raz do rąk podwykonawcy)

a)    Treść ugody zawartej pomiędzy pozwaną a (…)w sprawie X xxx

Zgodnie z treścią ugody sądowej z dnia 29 lipca 2014 roku ze sprawy X xxx i zgodnie z treścią ugód pomiędzy powodami a x z dnia 26 listopada 2014 roku i z dnia 4 grudnia 2014 roku podstawą skierowania żądania zapłaty z gwarancji ubezpieczeniowej było rzekome nienależyte wykonanie kontraktu numer x „Rozbudowa osiedlowej sieci kanalizacyjnej x II” polegające na dokonaniu przez Gminę (…)zapłaty na rzecz x. w y w związku z postępowaniem I xxx Sądu Okręgowego w Zielonej Górze I Wydział Cywilny, jako podwykonawcy konsorcjum realizującego kontrakt nr xxxxx „Rozbudowa osiedlowej sieci kanalizacyjnej x II” na podstawie art. 6471 § 5 kc.

 

Dowód:

 1. protokół rozprawy z dnia 29 lipca 2014 roku ze sprawy X xxx Sądu Okręgowego we Wrocławiu, obejmujący ugodę sądową,
 2. postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 29 lipca 2014 roku o umorzeniu postępowania wraz z poświadczeniem prawomocności, w aktach sprawy xxxSądu Okręgowego we Wrocławiu,
 3. akta sprawy X xxx tut. Sądu – wszystkie karty na dzień przeprowadzania dowodu, w dyspozycji tut. Sądu,
 4. śwd. January (…),
 5. przesłuchanie stron, w tym strony powodowej, poprzez przesłuchanie:
 • Macieja (…),
 • Lucyny (…),
 • Wiesława (…),
 • Beaty (…),

oraz członków zarządu powódki ad. 5:

 • Romana (…),
 • Łukasza (…).

 

b)    Nigdy nie nastąpiło zdarzenie polegającej na podwójnej zapłacie w trybie art. 6471 § 5 kc do rąk x

Nigdy nie nastąpiło zdarzenie, które miałoby polegać na zapłacie przez Gminę (…)do rąk podwykonawcy w postaci x w trybie art. 6471 kc, które x i Gmina (…)uczyniły bazą dla ugody z dnia 29 lipca 2014 roku.

Gmina (…)nie spełniła do rąk x jakichkolwiek świadczeń w trybie art. 6471 § 5 kc. Potwierdziła to sama we własnych oświadczeniach.

Gmina (…)występowała w charakterze jednego z pozwanych w sprawie I x Sądu Okręgowego w Zielonej Górze. W przytoczonej sprawie postanowieniem z dnia 27 października 2010 roku udzielono spółce x Sp. z o.o. zabezpieczenia do sumy zabezpieczenia 7.708.668,87 złotych, w ramach którego dokonano zajęcia wierzytelności konsorcjum wobec Gminy (…).

Gmina (…)dokonała przelewu kwoty 7.708.685,82 złotych, jednoznacznie wskazując, iż działa jako trzeciodłużnik, tj. spełniała do rąk komornika własną wierzytelność wobec konsorcjum. Gmina (…)jednoznacznie oświadczyła, iż dokonując przelewu na rachunek komornika spłacała własne należności wobec konsorcjum (a nie świadczenie, jako inwestor, wobec podwykonawcy) – zaliczyła je na poczet zaległych płatności wobec konsorcjum.

Gmina (…)nie uiściła na rzecz podwykonawcy jakichkolwiek kwot – nie doszło do sytuacji, w której Gmina (…)wypełniałaby obowiązek z art. 6471 § 5 kc na rzecz spółki x.

 

Dowód:

 1. odpowiedź na pozew Gminy (…)z dnia 15 listopada 2010 roku do sprawy xxx Sądu Okręgowego w Zielonej Górze,
 2. akta sprawy I xxx Sądu Okręgowego w Zielonej Górze – wszystkie karty, w dyspozycji Sądu Okręgowego w Zielonej Górze,
 3. pismo Gminy (…)– Biura Funduszu Spójności do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Radosława (…)z dnia 19 kwietnia 2011 roku,
 4. pismo Gminy (…)– Biura Funduszu Spójności z dnia 7 kwietnia 2011 roku do Stefana (…)– lidera konsorcjum,
 5. postanowienie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 27 października 2010 roku, sygn. xxx
 6. akta sprawy xxxx Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Radosława (…), wszystkie karty, w dyspozycji wskazanego komornika,
 7. akta xxx Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Radosława (…), wszystkie karty, w dyspozycji wskazanego komornika,
 8. akta xxxxx Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Radosława (…), wszystkie karty, w dyspozycji wskazanego komornika,
 9. akta sprawy xxx Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Radosława (…), wszystkie karty, w dyspozycji wskazanego komornika,

10. pismo Gminy (…)Biura Funduszu Spójności z dnia 13 maja 2011 roku skierowane do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Radosława (…),

 1. akta sprawy dotacji na rzecz Gminy (…)udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie na projekt polegający na budowie sieci kanalizacji x II, w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie,
 2. gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr xxxxx z dnia 30 września 2008 roku,
 3. aneks nr 1 do ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek z dnia 8 lutego 2010 roku,
 4. aneks nr 2 do ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek z dnia 16 sierpnia 2010 roku,
 5. aneks nr 3 do ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek z dnia 26 sierpnia 2010 roku,
 6. umowa generalna nr 3 o udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych z dnia 6 października 2005 roku wraz z aneksami 1-7,
 7. dowód zapłaty przez x na rzecz Gminy Wrocław z dnia 7 sierpnia 2014 roku,
 8. śwd. Dariusz (…), adres do doręczeń, jak adres pozwanej (…),
 9. śwd. Henryk (…), adres do doręczeń, jak adres pozwanej (…)
 10. śwd. Piotr (…), adres do doręczeń x
 11. śwd. Marek (…), adres do doręczeń x
 12. śwd. Witold (…), adres do doręczeń x
 13. śwd. Stefan (…),
 14. śwd. Radosław (…), ul. x
 15. przesłuchanie stron, w tym strony powodowej, poprzez przesłuchanie:
 • Macieja (…),
 • Lucyny (…),
 • Wiesława (…),
 • Beaty (…),

oraz członków zarządu powódki ad. 5:

 • Romana (…),
 • Łukasza (…),

a nadto, wyłącznie z ostrożności procesowej,

 1. opinia biegłego z zakresu rachunkowości z listy Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

 

Działania pozwanej Gminy (…)są wewnętrznie sprzeczne – nakierowane na wyrządzenie szkody podmiotom trzecim, prawdopodobnie w celu ratowania budżetu inwestycji. Gmina (…)bowiem od początku kwestionowała i nadal kwestionuje odpowiedzialność wobec spółki x w sprawie xxxx. W sprawie xxx nie zapadł jeszcze nawet wyrok Sądu I instancji. Natomiast tę samą okoliczność uczyniła podstawą żądania zapłaty kwoty ponad 3.000.000,00 złotych, finalnie doprowadzając do wyrządzenia szkody powodom i bezpodstawnego zubożenia powodów.

 

Dowód:

 1. odpowiedź na pozew Gminy (…)z dnia 15 listopada 2010 roku do sprawy xxxxxxxx Sądu Okręgowego w Zielonej Górze,
 2. akta sprawy I xxx Sądu Okręgowego w Zielonej Górze – wszystkie karty, w dyspozycji Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, w szczególności:

a)    protokoły rozpraw obejmujące przesłuchania świadków powołanych przez Gminę (…),

b)    pisma procesowe wniesione w imieniu Gminy (…),

 1. śwd. January (…),
 2. śwd. Stefan (…),
 3. przesłuchanie stron, w tym strony powodowej, poprzez przesłuchanie:
 • Macieja (…),
 • Lucyny (…),
 • Wiesława (…),
 • Beaty (…),

oraz członków zarządu powódki ad. 5:

 • Romana (…),
 • Łukasza (…).

 

c)     Nigdy nie nastąpiły jakiekolwiek inne zdarzenia uzasadniające skorzystanie przez pozwaną z gwarancji ubezpieczeniowej

Wątek x był wyłączną podstawą wypłaty środków z gwarancji ubezpieczeniowej, co wynika jednoznacznie z ugody z dnia 29 lipca 2014 roku i zostało jednoznacznie potwierdzone przez stronę tej ugody – tj. spółkę x w ramach ugody z dnia 26 listopada 2014 roku i 4 grudnia 2014 roku.

Wyłącznie nie nastąpiły zdarzenia, które można zakwalifikować jako nienależyte wykonanie kontraktu w rozumieniu klauzuli 10.1 warunków szczególnych Kontraktu (tj. kontraktu nr xxxxxxxxx2 „Rozbudowa osiedlowej sieci kanalizacyjnej x” II.

Kontrakt przez konsorcjum został wykonany w sposób należyty i nie zaistniały przesłanki, które uzasadniałyby skierowanie przez Gminę Wrocław do x żądania zapłaty kwoty 3.135.159,58 złotych w oparciu o gwarancję ubezpieczeniową.

 

Dowód:

 1. akta ubezpieczeniowe dotyczące udzielenia i realizacji gwarancji z dnia 30 września 2008 roku, wszystkie karty, w dyspozycji x,
 2. dokumentacja związana z realizacją zamówienia „Rozbudowa osiedlowej sieci kanalizacyjnej x” II, wszystkie karty, w dyspozycji pozwanej Gminy (…),
 3. świadectwo wypełnienia gwarancji z dnia 14 października 2013 roku wydane zgodnie z klauzulą 62.1 warunków szczególnych kontraktu,
 4. świadectwo przejęcia z dnia 16 września 2010 roku wraz z załącznikami,
 5. stwierdzenie ostateczne z dnia 7 listopada 2013 roku,
 6. pismo Stefana (…)z dnia 14 stycznia 2014 roku,
 7. protokół przekazania – przejęcia inwestycji do eksploatacji z dnia 31 grudnia 2010 roku,
 8. dokumentacja budowlana obejmująca realizację inwestycji „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej x” II – wszystkie karty, w dyspozycji Gminy (…),
 9. dokumentacja przetargowa dotycząca inwestycji „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej x” II, wszystkie karty, w tym w szczególności odpowiedzi na zapytania oferentów,
 10. umowa konsorcjum z dnia 4 lipca 2008 roku,
 11. akt umowy dotyczący realizacji inwestycji „Rozbudowa osiedlowej sieci kanalizacyjnej x” II wraz z wszystkimi załącznikami, w szczególności w postaci warunków ogólnych kontraktu i warunków szczególnych kontraktu,
 12. gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr xxxxxxxxx5 z dnia 30 września 2008 roku,
 13. aneks nr 1 do ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek z dnia 8 lutego 2010 roku,
 14. aneks nr 2 do ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek z dnia 16 sierpnia 2010 roku,
 15. aneks nr 3 do ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek z dnia 26 sierpnia 2010 roku,
 16. umowa generalna nr 3 o udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych z dnia 6 października 2005 roku wraz z aneksami 1-7,
 17. akt umowy z dnia 6 października 2008 roku,
 18. śwd. Dariusz (…),
 19. śwd. Henryk (…),
 20. śwd. Piotr (…),
 21. śwd. Marek (…),
 22. śwd. Witold (…),
 23. śwd. Stefan (…),
 24. przesłuchanie stron, w tym strony powodowej, poprzez przesłuchanie:
 • Macieja (…),
 • Lucyny (…),
 • Wiesława (…),
 • Beaty (…),

oraz członków zarządu powódki ad. 5:

 • Romana (…),
 • Łukasza (…),

ewentualnie, z ostrożności procesowej,

25. opinia biegłego z zakresu budownictwa z listy Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu,

26. opinia biegłego z zakresu kosztorysowania robót budowlanych z listy Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

 

Kwestia rzekomych naruszeń umowy i podstaw do naliczania kar umownych w związku z przedmiotową inwestycją była przedmiotem badania w sprawie z powództwa Stefana (…)przeciwko Gminie (…), gdzie przez Gminę (…)został podniesiony zarzut potrącenia na tej podstawie. Sąd Arbitrażowy uwzględnił zarzut potrącenia jedynie w nieznacznej części, potwierdzając, iż nie ma innych roszczeń odszkodowawczych Gminy (…)wobec wykonawcy ponad te uwzględnione w ramach wskazanego wyroku. Również ten wyrok potwierdza, iż nie było jakichkolwiek podstaw do skorzystania przez Gminę (…)z gwarancji ubezpieczeniowej, abstrahując od okoliczności, iż wyłączną podstawą zapłaty była rzekoma „podwójna” płatność do rak spółki x.

 

Dowód:

 1. wyrok końcowy Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handlowej z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie xxxxxx wraz z uzasadnieniem,
 2. śwd. Stefan (…),
 3. śwd. January (…),
 4. przesłuchanie stron, w tym strony powodowej, poprzez przesłuchanie:
 • § Macieja (…),
 • § Lucyny (…),
 • § Wiesława (…),
 • § Beaty (…),

oraz członków zarządu powódki ad. 5:

 • § Romana (…),
 • § Łukasza (…).

 

 1. C.    Powodowie jako podmioty finalnie pokrzywdzone/zubożone w związku z działaniem pozwanej

Powodowie to podmiot pokrzywdzone, zubożone działaniem pozwanej. Finalnie rzeczywisty, ekonomiczny transfer majątkowy nastąpił pomiędzy powodami a pozwaną, w związku z dochodzeniem zapłaty z weksla wobec dłużników wekslowych przez x, w bezpośrednim związku z wypłata środków przez ten podmiot na rzecz pozwanej. To powodowie zostali zubożeni i ponieśli szkodę, a w związku ze swoim bezpodstawnym, bezprawnym, zawinionym działaniem korzyść odniosła pozwana Gmina (…).

 

Dowód:

 1. umowa ugody z dnia 26 listopada 2014 roku,
 2. umowa ugody z dnia 04 grudnia 2014 roku,
 3. wezwanie do zapłaty z dnia 6 lutego 2015 roku wraz z dowodem nadania,
 4. potwierdzenie zapłaty z dnia 1 grudnia 2014 roku w kwocie 160.000,00 złotych,
 5. potwierdzenie zapłaty z dnia 30 grudnia 2014 roku w kwocie 20.000,00 złotych,
 6. potwierdzenie zapłaty z dnia 30 grudnia 2014 roku w kwocie 40.000,00 złotych,
 7. potwierdzenie zapłaty z dnia 30 grudnia 2014 roku w kwocie 100.000,00 złotych,
 8. potwierdzenie zapłaty z dnia 29 stycznia 2015 roku w kwocie 160.000,00 złotych,
 9. potwierdzenie zapłaty z dnia 27 lutego 2015 roku w kwocie 160.000,00 złotych,
 10. potwierdzenie zapłaty z dnia 30 marca 2015 roku w kwocie 160.000,00 złotych,
 11. potwierdzenie zapłaty z dnia 30 kwietnia 2015 roku w kwocie 160.000,00 złotych,
 12. potwierdzenie zapłaty z dnia 29 maja 2015 roku w kwocie 160.000,00 złotych,
 13. potwierdzenie zapłaty z dnia 12 grudnia 2014 roku w kwocie 80.000,00 złotych,
 14. potwierdzenie zapłaty z dnia 19 stycznia 2015 roku w kwocie 80.000,00 złotych,
 15. potwierdzenie zapłaty z dnia 17 lutego 2015 roku w kwocie 80.000,00 złotych,
 16. potwierdzenie zapłaty z dnia 17 marca 2015 roku w kwocie 80.000,00 złotych,
 17. potwierdzenie zapłaty z dnia 14 kwietnia 2015 roku w kwocie 80.000,00 złotych,
 18. potwierdzenie zapłaty z dnia 18 maja 2015 roku w kwocie 80.000,00 złotych,
 19. śwd. January (…),
 20. śwd. Stefan (…),
 21. przesłuchanie stron, w tym strony powodowej, poprzez przesłuchanie:
 • § Macieja (…),
 • § Lucyny (…),
 • § Wiesława (…),
 • § Beaty (…),

oraz członków zarządu powódki ad. 5:

 • § Romana (…)
 • § Łukasza (…)

 

 1. D.   Stosunek łączący powodów z gwarantem – poręczenie wekslowe

Wszystkich powodów łączył z gwarantem bezpośredni stosunek cywilnoprawny – powodowie byli dłużnikami (poręczycielami) wekslowymi co do weksla wystawionego na zlecenie gwaranta, który stanowił zabezpieczenie roszczenia gwaranta o zwrot świadczeń wypłaconych beneficjentowi na podstawie przedmiotowej gwarancji ubezpieczeniowej. Przedmiotowy weksel jako papier wartościowy inkorporował wierzytelność gwaranta wobec powodów i stanowił źródło długu powodów wobec gwaranta, pozostając w bezpośrednim związku z działaniami pozwanej, która miała pełna świadomość, iż x dokonując zapłaty na jej rzecz będzie poszukiwała zapłaty wśród podmiotów odpowiedzialnych za pokrycie równowartości wypłaconego świadczenia.

 

Dowód:

 1. weksel z dnia 30 września 2008 roku,
 2. nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Okręgowego w Warszawie, I Wydział Cywilny z dnia 4 listopada 2014 roku, sygn. xxxxxxxx
 3. pozew o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym do sprawy I xxxxxx
 4. umowa ugody z dnia 26 listopada 2014 roku,
 5. umowa ugody z dnia 04 grudnia 2014 roku,
 6. potwierdzenie zapłaty z dnia 1 grudnia 2014 roku w kwocie 160.000,00 złotych,
 7. potwierdzenie zapłaty z dnia 30 grudnia 2014 roku w kwocie 20.000,00 złotych,
 8. potwierdzenie zapłaty z dnia 30 grudnia 2014 roku w kwocie 40.000,00 złotych,
 9. potwierdzenie zapłaty z dnia 30 grudnia 2014 roku w kwocie 100.000,00 złotych,
 10. potwierdzenie zapłaty z dnia 29 stycznia 2015 roku w kwocie 160.000,00 złotych,
 11. potwierdzenie zapłaty z dnia 27 lutego 2015 roku w kwocie 160.000,00 złotych,
 12. potwierdzenie zapłaty z dnia 30 marca 2015 roku w kwocie 160.000,00 złotych,
 13. potwierdzenie zapłaty z dnia 30 kwietnia 2015 roku w kwocie 160.000,00 złotych,
 14. potwierdzenie zapłaty z dnia 29 maja 2015 roku w kwocie 160.000,00 złotych,
 15. potwierdzenie zapłaty z dnia 12 grudnia 2014 roku w kwocie 80.000,00 złotych,
 16. potwierdzenie zapłaty z dnia 19 stycznia 2015 roku w kwocie 80.000,00 złotych,
 17. potwierdzenie zapłaty z dnia 17 lutego 2015 roku w kwocie 80.000,00 złotych,
 18. potwierdzenie zapłaty z dnia 17 marca 2015 roku w kwocie 80.000,00 złotych,
 19. potwierdzenie zapłaty z dnia 14 kwietnia 2015 roku w kwocie 80.000,00 złotych,
 20. potwierdzenie zapłaty z dnia 18 maja 2015 roku w kwocie 80.000,00 złotych,
 21. umowa generalna nr 3 o udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych z dnia 6 października 2005 roku wraz z wszystkimi aneksami,
 22. śwd. January (…),
 23. śwd. Stefan (…),
 24. przesłuchanie stron, w tym strony powodowej, poprzez przesłuchanie:
 • § Macieja (…),
 • § Lucyny (…),
 • § Wiesława (…),
 • § Beaty (…),

oraz członków zarządu powódki ad. 5:

 • § Romana (…),
 • § Łukasza (…).

IV. Wezwanie do zapłaty i data początkowa naliczenia odsetek

Pismem z dnia 6 lutego 2015 roku powodowie działając łącznie przez jednego pełnomocnika wezwali pozwaną do zapłaty świadczenia objętego żądaniem pozwu, wyznaczając pozwanej termin do dnia 13 lutego 2015 roku. Do tego dnia ani do chwili obecnej świadczenie objęte żądaniem pozwu nie zostało spełnione.

Mając powyższe na uwadze dzień 14 lutego 2015 roku to pierwszy dzień naliczania odsetek przez powodów.

 

Dowód:

 1. wezwanie do zapłaty z dnia 6 lutego 2015 roku wraz z dowodem nadania,
 2. przesłuchanie stron, w tym strony powodowej, poprzez przesłuchanie:
 • § Macieja (…),
 • § Lucyny (…),
 • § Wiesława (…),
 • § Beaty (…),

oraz członków zarządu powódki ad. 5:

 • § Romana (…),
 • § Łukasza (…).

……………………………………………………………………………………………….

V. Podstawa prawna żądania pozwu

Powodowie w przedmiotowej sprawie konstruują opis stanu faktycznego, który uzasadnia zasądzenie zgodnie z żądaniem pozwu, zgodnie z zasada da mihi factum dabo tibi ius.

Powodowie wskazują na możliwe alternatywne podstawy prawne ich roszczenia.

Zgodnie z art. 415 kc, kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

Zgodnie z art. 405 kc, kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości.

Każda z tych podstaw uzasadnia zasądzenie zgodnie z żądaniem pozwu i może zapewnić powodom należyta ochronę prawną.

………………………………………………………………………………………………….

VII. Uwagi ogólne

Właściwość rzeczową tutejszego Sądu uzasadnia art. 17 pkt 4 kpc – wartość przedmiotu sporu przekracza kwotę 75.000,00 złotych. Właściwość miejscową tutejszego Sądu uzasadnia art. 27 § 1 kpc – pozwana ma siedzibę w okręgu tut. Sądu.

Opłata sądowa w przedmiotowej sprawie została ustalona w oparciu o art. 13 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (dalej jako: ustawa o kosztach sądowych).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych opłatę stosunkową pobiera się w sprawach o prawa majątkowe; wynosi ona 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100 000 złotych.

Powodowie ad 1 do ad 4 występujący łącznie jako strony umowy ugody z dnia 26 listopada 2014 roku konstruują samodzielne żądanie zasądzenia na swoją rzecz.

Powódka ad 5, jako strona umowy ugody z dnia 4 grudnia 2014 roku konstruuje samodzielne żądanie zasądzenia na swoją rzecz.

………………………………………………………………………………………………….

/adwokat Tomasz Guzek/
………………………………………………………………………………………………….

Załączniki

 1. oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez powodów Macieja (…), Lucynę (…),(…) (…), Beatę (…)oraz Romana (…) (uprawnionego do działania w imieniu (…)) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 255,00 złotych,
 2. odpis aktualny z KRS (…)poświadczona za zgodność z oryginałem kopia odpisu pełnego z KRS (…)umowa ugody z dnia 26 listopada 2014 roku (M., L., W., B. (…)z x),
 3. umowa ugody z dnia 04 grudnia 2014 roku ((…)z x),
 4. wezwanie do zapłaty z dnia 6 lutego 2015 roku wraz z dowodem nadania,
 5. pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym do sprawy X xxxx Sądu Okręgowego we Wrocławiu,
 6. nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 7 marca 2014 roku, ze sprawy X xxxxxxx Sądu Okręgowego we Wrocławiu,
 7. sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 24 marca 2014 roku, ze sprawy xxx 000/00 Sądu Okręgowego we Wrocławiu,
 8. replika powoda do sprzeciwu od nakazu zapłaty w sprawie xxxx Sądu Okręgowego we Wrocławiu,
 9. pismo procesowe pozwanego z dnia 4 lipca 2014 roku ze sprawy xxxx Sądu Okręgowego we Wrocławiu,
 10. protokół rozprawy z dnia 29 lipca 2014 roku ze sprawy xxxx,
 11. postanowienie o umorzeniu postępowania z dnia 29 lipca 2014 roku ze sprawy x xx, wraz z poświadczeniem prawomocności,
 12. pismo Gminy (…)Biura Funduszy Spójności do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Radosława (…)z dnia 19 kwietnia 2011 roku,
 13. pismo Gminy (…)Biura Funduszy Spójności z dnia 7 kwietnia 2011 roku do Stefana (…)– lidera konsorcjum,
 14. pismo Gminy (…)Biura Funduszy Spójności z dnia 13 maja 2011 roku skierowane do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Radosława (…),
 15. gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr xxxx z dnia 30 września 2008 roku,
 16. aneks nr 1 do ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek z dnia 8 lutego 2010 roku,
 17. aneks nr 2 do ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek z dnia 16 sierpnia 2010 roku,
 18. aneks nr 3 do ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek z dnia 26 sierpnia 2010 roku,
 19. umowa generalna nr 3 o udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych z dnia 6 października 2005 roku wraz z aneksami 1-7,
 20. potwierdzenie przelewu z dnia 7 sierpnia 2014 roku kwoty 3.135.159,58 złotych na rzecz Gminy (…),
 21. odpowiedź na pozew Gminy (…)z dnia 15 listopada 2010 roku do sprawy xxxxxxxxx Sądu Okręgowego w Zielonej Górze,
 22. kopia weksla z dnia 30 września 2008 roku,
  1. nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Okręgowego w Warszawie, I Wydział Cywilny z dnia 4 listopada 2014 roku, sygn. akt I xxx
  2. pozew o wydanie nakazu zapłaty w postepowaniu nakazowym do sprawy I Nc xxxx
  3. potwierdzenie zapłaty z dnia 1 grudnia 2014 roku w kwocie 160.000,00 złotych,
  4. potwierdzenie zapłaty z dnia 30 grudnia 2014 roku w kwocie 20.000,00 złotych,
  5. potwierdzenie zapłaty z dnia 30 grudnia 2014 roku w kwocie 40.000,00 złotych,
  6. potwierdzenie zapłaty z dnia 30 grudnia 2014 roku w kwocie 100.000,00 złotych,
  7. potwierdzenie zapłaty z dnia 29 stycznia 2015 roku w kwocie 160.000,00 złotych,
  8. potwierdzenie zapłaty z dnia 27 lutego 2015 roku w kwocie 160.000,00 złotych,
  9. potwierdzenie zapłaty z dnia 30 marca 2015 roku w kwocie 160.000,00 złotych,
  10. potwierdzenie zapłaty z dnia 30 kwietnia 2015 roku w kwocie 160.000,00 złotych,
  11. potwierdzenie zapłaty z dnia 29 maja 2015 roku w kwocie 160.000,00 złotych,
  12. potwierdzenie zapłaty z dnia 12 grudnia 2014 roku w kwocie 80.000,00 złotych,
  13. potwierdzenie zapłaty z dnia 19 stycznia 2015 roku w kwocie 80.000,00 złotych,
  14. potwierdzenie zapłaty z dnia 17 lutego 2015 roku w kwocie 80.000,00 złotych,
  15. potwierdzenie zapłaty z dnia 17 marca 2015 roku w kwocie 80.000,00 złotych,
  16. potwierdzenie zapłaty z dnia 14 kwietnia 2015 roku w kwocie 80.000,00 złotych,
  17. wyrok końcowy Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handlowej z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie xxxxxxxxxxxxxxx wraz z uzasadnieniem,
  18. akt umowy „Rozbudowa osiedlowej sieci kanalizacyjnej x II z dnia 6 października 2008 roku,
  19. dowód uiszczenia opłaty od pozwu w kwocie 80.000,00 złotych na rachunek bankowy tutejszego Sądu,
  20. dowód uiszczenia opłaty od pozwu w kwocie 40.000,00 złotych na rachunek bankowy tutejszego Sądu,
  21. odpis pozwu wraz z załącznikami.