Wzory Pism:

Pozew o zapłatę od członka konsorcjum

Pozew o  zapłatę roszczenia odszkodowawczego między członkami konsorcjum.

Poznań, dnia … kwietnia 2007 roku

POZEW

w postępowaniu nakazowym

w sprawie:

X

- powódki -

zast. przez adwokatów:
Tomasza Grzybkowskiego i Tomasza Guzka
Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski & Guzek
61-762 Poznań, ul. Dominikańska 3

- c/a -

Y

- pozwanej -

Wartość przedmiotu sporu:
… złotych
Opłata od pozwu w wysokości … złotych została uiszczona przelewem na rachunek bankowy Sądu

Wydział Gospodarczy
Sądu OkręgowegoW imieniu powódki, powołując się na załączone pełnomocnictwo do reprezentowania w tej sprawie, wnoszę o:


I. rozpoznanie sprawy w postępowaniu nakazowym,


II. zasądzenie od pozwanej na rzecz powódki kwoty … złotych wraz z odsetkami ustawowymi za okres od dnia 2 sierpnia 2006 roku do dnia zapłaty,


III. przeprowadzenie dowodów wskazanych w  uzasadnieniu pozwu, na okoliczności tam powołane, w tym dowodu z  przesłuchania stron oraz przesłuchania świadków w przypadku wniesienia przez pozwaną zarzutów lub skierowania sprawy na drogę postępowania zwykłego,


IV. przeprowadzenie rozprawy również pod nieobecność strony powodowej, w razie wniesienia przez pozwaną zarzutów lub skierowania sprawy na drogę postępowania zwykłego,


V. zasądzenie od pozwanej na rzecz powódki zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego w umówionej kwocie … złotych oraz … złotych opłaty za pełnomocnictwo,


VI. zwrot różnicy między opłatą od pozwu przekazaną na rachunek bankowy sądu a opłatą należną i to na rachunek bankowy powódki


Uzasadnienie

 

I.

Powódka jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Pozwana jest spółką akcyjną, prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.


Dowód:  
1. odpis z KRS powódki,

2. odpis z KRS pozwanej.


II.

Powódka wraz z pozwaną oraz A . zawarły umowę konsorcjum. W ramach umowy konsorcjum strony zobowiązały się do złożenia oferty i realizacji zamówienia.


Dowód: 
1. umowa konsorcjum

2. przesłuchanie świadka

3. przesłuchanie stron


Konsorcjum podpisało z Zamawiającym – C oraz D . Kontrakt nr na : „Modernizacja i Rozbudowa Systemu Kanalizacji”


Dowód: 
1. kontrakt na modernizację i rozbudowę Systemu Kanalizacji

2. przesłuchanie świadka

3. przesłuchanie stron.


W wykonaniu umowy konsorcjum oraz celem realizacji Kontraktu powódka podpisała z pozwaną umowę realizacyjną, opartą o postanowienia Umowy Konsorcjum.


Dowód: 
1. umowa realizacyjna

2. przesłuchanie świadka

3. przesłuchanie stron.


Powódka jako Partner Konsorcjum wykonała roboty budowlane.

Wykonane przez powódkę pracę zostały zaakceptowane i odebrane przez Inżyniera Kontraktu w Przejściowym Świadectwie Płatności. Przejściowe Świadectwo Płatności wydane zostało w oparciu o zapisy Kontraktu podpisanego z Zamawiającym przez Konsorcjum.

W oparciu o zatwierdzone przez Inżyniera Kontraktu rozliczenia rzeczowo-finansowe zrealizowanych robót, na podstawie umowy realizacyjnej, pozwana zatwierdziła należność, do zapłaty której uprawniona została powódka. Przedmiotowa należność została zatwierdzona przez pozwaną w …roku i  potwierdzona odebranymi w jej imieniu dokumentami rozliczeniowymi:

a)     kosztorysem,

b)    załącznikiem do faktury.

 

Dowód: 
1. kosztorys,

2. załącznik do faktury VAT,

3. pismo pozwanej z dnia … 2006 roku,

4. przesłuchanie świadka,

5. przesłuchanie stron.


W oparciu o dokumenty rozliczeniowe … roku powódka wystawiła pozwanej fakturę VAT. Faktura odpowiadała wszystkim istotnym elementom zawartej umowy, w szczególności określała wysokość wynagrodzenia powódki. Pozwana odebrała fakturę.

Powódka wystawiła fakturę na kwotę … złotych. Kwota ta stanowi przeliczenie wskazanej w pierwszej kolumnie, wierszu trzecim załącznika do faktury kwoty … Euro na walutę polską według kursu z dnia … 2006 roku, tj. z dnia wystawienia faktury.


Dowód: 
1. faktura VAT
2. tabela A kursów średnich – archiwum z dnia … 2006 roku,
3. przesłuchanie świadka
4. przesłuchanie stron

 

Pozwana poinformowała powódkę, iż Zamawiający przekazał środki na wypłatę należności, a termin płatności należności z faktury VAT z dnia … 2006 roku upływa w dniu … 2006 roku.


Dowód: 
1. pismo pozwanej
2. dowód przekazania kwoty … złotych przez Zamawiającego na konto pozwanej,
3. dowód przekazania kwoty … złotych przez Zamawiającego na konto pozwanej.


III.

Zgodnie z art. 7 pkt. 2 umowy realizacyjnej pozwana zobowiązana jest do dokonania płatności na rzecz powódki w wysokości 90% należności wynikającej z faktury VAT oraz z Przejściowego Świadectwa Płatności.

Zgodnie z dokonanymi między stronami uzgodnieniami powódka z kwoty netto należności głównej wynikającej z faktury VAT z dnia roku ujęła 10%  należności i wskazała, że wymagalna w dniu płatności faktury pozostaje kwota …złotych.


IV.

Zgodnie z umową realizacyjną powódka zobowiązana była do zapłaty na rzecz pozwanej 4% netto wynagrodzenia tytułem pełnienia obowiązków Lidera Konsorcjum.

Stosownie do wskazanego powyżej zapisu pozwana przesłała powódce fakturę VAT wraz z oświadczeniem o potrąceniu należności z wierzytelnością powódki wynikającą z faktury. W  przedmiotowym oświadczeniu pozwana uznała roszczenie powódki do kwoty …złotych.


Dowód: 
1. faktura VAT

2. kompensata


V.

Pozwana złożyła powódce oświadczenie o potrąceniu kwoty ...EURO z wynagrodzenia powódki.
Przedmiotowa kwota wynika ze spornego pomiędzy stronami roszczenia odszkodowawczego pozwanej.

Dowód: pismo pozwanej


VI.

Powódka dochodzi w niniejszym postępowaniu jedynie bezspornej kwoty.


VII.

Powódka wezwała pozwaną do dobrowolnej zapłaty należności dochodzonych w niniejszym postępowaniu.

Wezwanie pozostało bezskuteczne, pozwana nie odpowiedziała na pismo powódki.


VIII.

Pozwana uznała roszczenie pozwanej w oświadczeniu o dokonanej kompensacie należności.
Na wypadek jednak gdyby pozwana kwestionowała żądanie pozwu w  odpowiedzi na pozew lub środku zaskarżenia powódka wnosi o  przeprowadzenie dowodu z

a) przesłuchanie świadka

b) przesłuchanie stron,

na okoliczność sposobu wykonywania przez pozwaną zawartej umowy, wzajemnych rozliczeń pomiędzy stronami.


IX.

Właściwość miejscowa Sądu w Warszawie wynika z umowy realizacyjnej. Wszelkie spory wynikłe na tle umowy strony poddały rozstrzygnięciu Sądu Powszechnego w Warszawie.

Właściwość funkcjonalna Sądu Gospodarczego wynika z treści art. 4791 kpc. Strony zawarły umowy o roboty budowlane w  ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.


X.

Podstawą wniosku o rozpoznanie sprawy w postępowaniu nakazowym jest norma prawna wynikająca z art. 4841 § 2 k.p.c. w związku z art. 485 § 1 pkt 2 k.p.c. Powódka dochodzi świadczenia pieniężnego, a okoliczności uzasadniające dochodzone roszczenie udowodnione są dołączonym do pozwu pisemnym uznaniem długu przez pozwaną.


XI.

Podstawę prawną roszczenia o odsetki z tytułu opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego stanowi norma prawna wynikająca z treści art. 481 kc.

Termin płatności należności określony został na dzień X miesiąc 2006 roku. Określenie terminu płatności należności wynika z § 6 ust. 6 umowy.


XII.

Podstawę prawną wyliczenia przez powódkę opłaty w kwocie ................. złotych stanowi art. 13 w  zw. z art. art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2005 roku o  kosztach sądowych w sprawach cywilnych /Dz. U. Nr 167, poz. 1398/. Sprawa niniejsza jest sprawą o prawa majątkowe, których wartość wynosi ...................złotych. Wysokość wpisu wynosi więc 5 % tej kwoty, tj. ..................złotych. Ze względu jednak na to, że zachodzą przesłanki do rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu nakazowym ostatecznie ustalona wartość wpisu powinna być ustalona w czwartej części tej opłaty, i powinna wynosić ................złotych.

XIII.

Koszty zastępstwa adwokackiego w tej sprawie, wynikają z zawartej umowy pomiędzy Adwokacką Spółką Partnerską Grzybkowski & Guzek a powódką i  znajdują pełne oparcie w normie prawnej wynikającej z § 6 pkt 7 w  związku z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu /Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1348/.

 

 

 

 

/adwokat Tomasz Grzybkowski, adwokat Tomasz Guzek/

 

 

Materiał archiwalny oparty o przepisy prawa obowiązujące w dniu jego sporządzenia. Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski Guzek Jackowski nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywane treści.