Wzory Pism:

Pozew o stwierdzenie nieważności uchwał

Wyrok dotyczy bezprawnego niedopuszczenia powódek do udziału w Walnym Zgromadzeniu, tym samym nie pozwalając im na zajęcie stanowiska w sprawie pozwanej spółki.

Poznań, dnia 15 lutego 2017 roku
………………………………………………………………………………………………….
Pozew
o stwierdzenie nieważności uchwał ABCD S. A. z dnia 30 czerwca 2016 roku z żądaniem ewentualnym uchylenia uchwał, wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia
………………………………………………………………………………………………….

w sprawie:

  • K. Sp. z o.o.
  • K. S.A.


- powódki -

zast. przez. adw.:
Tomasza Grzybkowskiego, Tomasza Guzka, dr. Michała Jackowskiego
Grzybkowski Guzek Jackowski, Adwokacka Spółka Partnerska
61-762 Poznań, ul. Dominikańska 3

c/a

  • ABCD S. A.

- pozwana -

Wartość przedmiotu sporu: x złotych (podana z ostrożności procesowej)
Opłata sądowa od pozwu w kwocie y złotych uiszczona na rachunek bankowy tutejszego Sądu
………………………………………………………………………………………………….

VIII Wydział Gospodarczy
Sądu Okręgowego w Szczecinie
ul. Małopolska 17
70-952 Szczecin
………………………………………………………………………………………………….
Żądanie pozwu
………………………………………………………………………………………………….
W imieniu powódek K. Sp. z o.o. oraz K. S.A. – akcjonariuszy pozwanej spółki, które bezzasadnie nie zostały dopuszczone do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, a w związku z tym zostały pozbawione możliwości głosowania przeciwko zaskarżonym uchwałom, niniejszym wnoszę o:
………………………………………………………………………………………………….
I. stwierdzenie nieważności uchwały nr 0001 w sprawie scalenia (połączenia) akcji, ewentualnie, w relacji do pkt. I powyżej, na podstawie art. 424 § 1 ksh w związku z art. 422 § 2 pkt 3 ksh wnoszę o:
II. uchylenie uchwały nr 0001 w sprawie scalenia (połączenia) akcji jako sprzecznej z dobrymi obyczajami i godzącej przez to w interesy spółki oraz mającej na celu pokrzywdzenie akcjonariuszy - powódek,
a nadto, wnoszę o:
III. stwierdzenie nieważności uchwały nr 0002 w sprawie zmian w statucie spółki,
ewentualnie, w relacji do pkt. III powyżej, na podstawie art. 424 § 1 ksh w zw. z art. 422 § 2 pkt 3 ksh wnoszę o:
IV. uchylenie uchwały nr 0002 w sprawie zmian w statucie spółki jako sprzecznej z dobrymi obyczajami i godzącej w interesy spółki oraz mającej na celu pokrzywdzenie akcjonariuszy - powódek,
a nadto, wnoszę o:
V. zabezpieczenie opisanego powyżej roszczenia o stwierdzenie nieważności zaskarżonych uchwał, ewentualnie uchylenie zaskarżonych uchwał, poprzez wstrzymanie wykonania zaskarżonych uchwał, a powyższe w oparciu o uprawdopodobnienie roszczenia i interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia dokonane w ramach niniejszego pozwu i w oparciu o załączone do niego dokumenty,
a nadto, wnoszę o:
VI. przeprowadzenie dowodów wskazanych w uzasadnieniu niniejszego pozwu na fakty tam powołane,
VII. przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność strony powodowej,
VIII. zasądzenie od pozwanej na rzecz powodów solidarnie zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego, według norm przepisanych,
IX. zobowiązanie na podstawie art. 248 § 1 kpc pozwanej do przedłożenia:

  • odpisu aktu notarialnego – protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki ABCD S.A. z dnia 30 czerwca 2016 roku, 
  • listy obecności akcjonariuszy spółki ABCD S.A. podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2016 roku,
  • listy akcjonariuszy spółki ABCD S.A. uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2016 roku,

X. zabezpieczenie przed wszczęciem postępowania od pozwanej na podstawie art. 310 kpc dowodów w postaci: odpisu aktu notarialnego - protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2016 roku, listy obecności akcjonariuszy ABCD S.A. podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2016 roku oraz listy akcjonariuszy spółki ABCD S.A. uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2016 roku, z powołaniem się na okoliczność, iż zachodzi obawa, że dowodów, z racji dotychczasowego nieprzedłożenia ww. dokumentów powódkom - akcjonariuszom, nie będzie można przeprowadzić we właściwym czasie, a w sprawie zachodzi potrzeba stwierdzenia na podstawie tych dowodów istniejącego stanu rzeczy,
XI. zwrócenie się w toku postępowania do podmiotów trzecich o przedłożenie dokumentów, gdy z pozwu wynika lub, gdyby w toku postępowania okazało się, iż są w ich posiadaniu.


Uzasadnienie
………………………………………………………………………………………………….
I. Streszczenie pozwu
II. Strony postępowania
III. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki ABCD S.A. z dnia 30 czerwca 2016 roku
IV. Podstawy formalne zaskarżenia uchwał
V. Naruszenie art. 411 § 1 ksh w zw. z art. 412 ksh w zw. z art. 4061 ksh poprzez bezprawne niedopuszczenie powódek do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, a w konsekwencji do udziału w obradach i w głosowaniu
VI. Podstawy do uchylenia zaskarżonych uchwał
VII. Uzasadnienie wniosku o zabezpieczenie roszczenia
VIII. Zabezpieczenie dowodów w postaci protokołu ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, listy obecności i listy uprawnionych akcjonariuszy
IX. Uwagi ogólne i relacja żądań

………………………………………………………………………………………………….
I. Streszczenie pozwu
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki ABCD S.A. z dnia 30 czerwca 2016 roku są sprzeczne z normami prawa powszechnie obowiązującego i jako takie są nieważne z mocy samego prawa.
Pozwana, mimo braku podstaw, bezprawnie nie dopuściła powódek do udziału w Walnym Zgromadzeniu, a w konsekwencji uniemożliwiła im zajęcie merytorycznego stanowiska w sprawie planowanych zmian w spółce oraz zagłosowania przeciwko uchwałom, w tym w szczególności uchwałom o scaleniu akcji oraz w sprawie zmian w statucie spółki. Każda z uchwał podjętych podczas Walnego Zgromadzenia została przyjęta w wyniku głosowania, do którego powódki będące akcjonariuszami pozwanej spółki nie zostały dopuszczone. Z tego powodu uchwały są bezwzględnie nieważnie, niezależnie od tego, czy liczba głosów przysługująca powódkom mogłaby wpłynąć na fakt podjęcia, bądź niepodjęcia danej uchwały.
Niezależnie od podstaw do stwierdzenia nieważności, wskazane uchwały są sprzeczne ze statutem spółki oraz dobrymi obyczajami i godzą w interes spółki, zmierzając do pokrzywdzenia akcjonariuszy. Pozwana dokonuje powtarzających się naruszeń przepisów prawa powszechnie obowiązującego w sferze czynności korporacyjnych – wykorzystuje wadliwie podjęte uchwały do wyrządzenia szkody akcjonariuszom i samej spółce.

Powódki, jako akcjonariusze wnoszą o udzielenie im adekwatnej ochrony prawnej poprzez stwierdzenie nieważności (ewentualnie uchylenie) uchwał. Konieczne jest nadto niezwłoczne udzielenie ochrony tymczasowej powódkom poprzez wstrzymanie wykonania uchwał do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.………………………………………………………………………………………………….
II. Strony postępowania
A. Powódki

Powódka – K. Sp. z o.o. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu. Powódka – K. S.A. jest spółką publiczną, notowaną na giełdzie papierów wartościowych, z siedzibą w Poznaniu.

Obydwie powódki są akcjonariuszami spółki ABCD S.A., które uzyskały zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z dnia 30 czerwca 2016 roku.

Dowód:
1. wydruk odpowiadający odpisowi aktualnemu z KRS K. Sp. z o.o.,
2. wydruk odpowiadający odpisowi aktualnemu z KRS K. S.A.,
3. imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2016 roku wydane dla spółki K. Sp. z o.o. przez Dom Maklerski XXX,
4. imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2016 roku wydane dla spółki K. S.A wydane przez Dom Maklerski XXX,
5. lista akcjonariuszy ABCD S.A. z siedzibą w K. obecnych podczas Walnego Zgromadzenia w dniu 30 czerwca 2016 roku, w dyspozycji pozwanej,
6. śwd. Marcin (…),
7. śwd. Piotr (…),
8. przesłuchanie stron, w tym za stronę powodową Wojciecha (...) oraz Krzysztofa (...).

Powódki podzielają wyrażony w doktrynie pogląd, że osoby uprawnione do zaskarżenia uchwał walnego zgromadzenia mogą wystąpić ze wspólnym powództwem o stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie uchwał i wówczas zachodzi pomiędzy nimi współuczestnictwo materialne jednolite1.

B. Pozwana

Pozwana ABCD S.A. jest polską spółką kapitałową – spółką akcyjną, spółką publiczną z siedzibą w K.

Dowód:
1. wydruk odpowiadający odpisowi aktualnemu z KRS ABCD S.A.,
2. protokół ZWZA z dnia 30 czerwca 2016 roku, w dyspozycji pozwanej,
3. przesłuchanie stron, w tym za stronę powodową Wojciecha (...) oraz Krzysztofa (...).
………………………………………………………………………………………………….
III. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki ABCD S.A. z dnia 30 czerwca 2016 roku
Przebieg oraz przedmiot ZWZA z dnia 30 czerwca 2016 roku

W dniu 30 czerwca 2016 roku odbyło się spotkanie akcjonariuszy spółki ABCD S.A. (dalej także: CCE) określone jako Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2016 roku.

W Zgromadzeniu planowały wziąć udział powódki, które nie zostały jednak dopuszczone do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Według treści raportu spółki CCE podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjęto kluczowe uchwały dla pozwanej, jak i powódek jako jej akcjonariuszy:
 uchwałę w sprawie scalenia (połączenia) akcji,
 uchwałę w sprawie zmian w statucie spółki,

Dowód:
1. wydruk ze strony CCE uchwał powziętych w dniu 30 czerwca 2016 roku,
2. protokół ZWZA z dnia 30 czerwca 2016 roku, w dyspozycji pozwanej,
3. śwd. Marcin (…),
4. śwd. Piotr (...),
5. przesłuchanie stron, w tym za stronę powodową Wojciecha (…) oraz Krzysztofa (...).

Niniejszym pozwem powódki wskazują na nieważność zaskarżonych uchwał jako sprzecznych z ustawą w rozumieniu art. 425 § 1 ksh - uchwały zostały bowiem podjęte bez udziału akcjonariuszy K. S.A. oraz K. Sp. z.o.o. bezprawnie niedopuszczonych do udziału w Zgromadzeniu. Ewentualnie, w dalszej kolejności powódki wskazują na podstawy do ich uchylenia – tj. godzenie uchwał w interes spółki, powzięcie uchwał w celu pokrzywdzenia akcjonariuszy i powzięcie uchwał sprzecznych z dobrymi obyczajami kupieckimi.
………………………………………………………………………………………………….
IV. Podstawy formalne zaskarżenia uchwał
Zgodnie z art. 425 § 1 ksh prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia przysługuje osobom lub organom wymienionym w art. 422 § 2 ksh. Żądanie stwierdzenia nieważności uchwał, zgodnie z art. 422 § 2 pkt 3 ksh w zw. z art. 425 § 1 ksh może pochodzić więc od akcjonariuszy, którzy bezzasadnie nie zostali dopuszczeniu do udziału w walnym zgromadzeniu.

Zgodnie natomiast z art. 422 § 2 pkt 3 ksh prawo wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia przysługuje akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w walnym zgromadzeniu. Zgodnie z art. 422 § 2 pkt 1 ksh, prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały przysługuje także poszczególnym członkom zarządu oraz rady nadzorczej.

Powódki, spółki K. S.A. oraz K. Sp. z o.o. są akcjonariuszami pozwanej spółki. W dniu 30 czerwca 2016 roku powódki bezprawnie i niezasadnie nie zostały dopuszczone do udziału w Walnym Zgromadzeniu (szczegóły niedopuszczenia powódek do udziału w Zgromadzeniu w pkt. V pozwu).

Dowód:
1. imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2016 roku wydane dla spółki K. Sp. z o.o. przez Dom Maklerski XXX,
2. imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2016 roku wydane dla spółki K. S.A przez Dom Maklerski XXX,
3. lista obecności akcjonariuszy na ZWZA ABCD S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku, w dyspozycji pozwanej,
4. lista akcjonariuszy ABCD S.A. z siedzibą w K. uprawnionych do uczestnictwa w ZWZA w dniu 30 czerwca 2016 roku, w dyspozycji pozwanej,
5. protokół ZWZA z dnia 30 czerwca 2016 roku, w dyspozycji pozwanej,
6. śwd. Marcin (…),
7. śwd. Piotr (...)
8. przesłuchanie stron, w tym za stronę powodową Wojciecha (…) oraz Krzysztofa (...).

Zgodnie z przyjętym poglądem w doktrynie, bezzasadne niedopuszczenie akcjonariusza do udziału w zgromadzeniu zachodzi wówczas, gdy, działając bez podstawy prawnej lub sprzecznie z dobrymi obyczajami (zasadami współżycia społecznego), uniemożliwiono mu realizację na zgromadzeniu jego praw korporacyjnych, w tym prawa do udziału w obradach i wykonywania prawa głosu. Bezzasadne niedopuszczenie obejmuje więc ogół przyczyn, a więc wszelkie sytuacje, które uniemożliwiły akcjonariuszowi uczestniczenie w walnym zgromadzeniu, będące zarówno następstwem działania sprzecznego z prawem, jak i takich, które mimo braku tej sprzeczności nie miały uzasadnionych podstaw, nie wyłączając zasad wyznaczających dobre obyczaje, w tym obowiązek stałego współdziałania akcjonariuszy, będący fundamentem lojalności2.

Na równi z niedopuszczeniem akcjonariusza do udziału w zgromadzeniu należy traktować niedopuszczenie jego prawidłowo umocowanego pełnomocnika3. Jeżeli akcjonariusz spełnia warunki formalne do udziału w zgromadzeniu, a nadto pełnomocnictwo zostało należycie udzielone (w szczególności na piśmie, art. 4121 ksh), niedopuszczenie pełnomocnika akcjonariusza powoduje powstanie po stronie akcjonariusza legitymacji do zaskarżenia uchwały w rozumieniu art. 422 § 2 pkt 3 ksh. W orzecznictwie wprost wskazano, że do niedopuszczenia do udziału w zgromadzeniu dochodzi także wówczas, gdy pełnomocnikowi akcjonariusza uniemożliwiono wykazanie właściwego umocowania do udziału w zgromadzeniu w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami4.

Powódki w ustawowym terminie składają pozew o stwierdzenie nieważności, ewentualnie o uchylenie uchwał, równocześnie podzielając pogląd, zgodnie z którym początek biegu terminu do zaskarżenia uchwały zgromadzenia należy liczyć nie od daty otrzymania wiadomości o fakcie podjęcia uchwały, lecz od daty otrzymania wiadomości o jej treści. Nie chodzi tu o możliwość poznania treści uchwały, ale o pozytywną wiedzę o niej5.

Ubocznie powódki wskazują, iż odmówiono im również udostępnienia aktu notarialnego odzwierciedlającego przebieg Walnego Zgromadzenia, a informacje o treści uchwał powódki uzyskały wyłącznie ze strony internetowej pozwanej spółki. Według wiedzy powódek podczas Walnego Zgromadzenia nie podjęto innych kluczowych uchwał mających znaczenie dla powódek, oprócz wymienionych powyżej. Nie można jednak wykluczyć, że brak udostępnienia aktu notarialnego to celowe działanie pozwanej ukierunkowane na zatajenie treści kolejnych istotnych uchwał podjętych podczas Zgromadzenia.

Dowód:
1. pismo K. Sp. z o.o. z dnia 8 lipca 2016 roku,
2. odpowiedź notariusza z dnia 15 lipca 2016 roku,
3. śwd. Marcin (...),
4. śwd. Piotr (...),
5. przesłuchanie stron, w tym za stronę powodową Wojciecha (...) oraz Krzysztofa (...).

………………………………………………………………………………………………….
V. Naruszenie art. 411 § 1 ksh w zw. z art. 412 ksh w zw. z art. 4061 ksh poprzez bezprawne niedopuszczenie powódek do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, a w konsekwencji do udziału w obradach i w głosowaniu
Przepisy kodeksu spółek handlowych w sposób jasny regulują kto jest legitymowanym do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Zgodnie z art. 4061 ksh prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tzw. record date). Weryfikacji formalnej osób mających wziąć udział w walnym zgromadzeniu dokonuje zarząd, ustalając:

- w odniesieniu do akcji imiennych na podstawie wpisu do księgi akcyjnej (art. 4062 ksh),

- w odniesieniu do akcji na okaziciela na podstawie akcji materialnych złożonych w spółce i wykazu akcji zdematerializowanych sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych.
Sporządzenie wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych jest możliwe dzięki wystawionym zaświadczeniom o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych (np. dom maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych jak ma to miejsce w niniejszej sprawie).

W efekcie legitymację formalną do udziału w głosowaniu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy uzyskuje się na podstawie zarówno wydanego mu przez dom maklerski prowadzący rachunek zaświadczenia, jak i sporządzonego wykazu (przy czym wykaz ma charakter wyłącznie informacyjny i porządkowy6) Kluczowe znaczenie dla dopuszczenia akcjonariusza do udziału w Zgromadzeniu ma imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w zgromadzeniu.
Zgodnie z art. 4063 ksh imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wystawia podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych stanowi dokument potwierdzający status osoby jako akcjonariusza w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu oraz przysługującą temu akcjonariuszowi liczbę akcji oraz głosów wynikających z tych akcji według stanu na record date. Imienne zaświadczenie o prawie do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu nie jest papierem wartościowym ale stanowi dokument legitymacyjny7.

Powódki pismem z dnia 15 czerwca 2016 roku otrzymały imienne zaświadczenia z Domu Maklerskiego XXX o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu, które przedstawiły przed Walnym Zgromadzeniem. Pomimo tego pozwana siłą nie dopuściła powódek do udziału w Zgromadzeniu (szczegóły i okoliczności dotyczące niedopuszczenia powódek do Zgromadzenie w pkt. A).

Dowód:
1. imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2016 roku wydane dla spółki K. Sp. z o.o. przez Dom Maklerski XXX,
2. imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2016 roku wydane dla spółki K. S.A przez Dom Maklerski XXX.

Powódki podzielają pogląd komentatorów, zgodnie z którym akcjonariuszowi przedstawiającemu zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, nie można odmówić udziału w zgromadzeniu8.

Podstawą niedopuszczenia do udziału w Walnym Zgromadzeniu nie może być również fakt, iż akcje posiadane przez spółkę K. S.A. zostały zajęte przez Komornika Sądowego. Utrwalonym w orzecznictwie i doktrynie jest pogląd, zgodnie z którym akcjonariusz w skutek zajęcia akcji nie zostaje pozbawiony wykonywania prawa głosu z akcji w ramach czynności korporacyjnych9.

Jak podkreślił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12 grudnia 2015 roku na etapie zajęcia udziałów nie zmienia się status dłużnika, jako wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (per. analogium akcjonariusza w spółce akcyjnej) i przysługują mu nadal wszystkie związane z tym uprawnienia, a tylko do czasu zaspokojenia wierzyciela, czy zakończenia postępowania egzekucyjnego w inny sposób, niektórych z nich nie może on wykonywać.

Jak podkreślił również Sąd Najwyższy bezpodstawne niedopuszczenie wspólnika do udziału w zgromadzeniu wspólników uprawnia go do wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności podjętych uchwał.10 Analogiczna sytuacja występuje w przypadku akcjonariusza w spółce akcyjnej.

A. Szczegóły dotyczące niedopuszczenia do udziałów w Walnym Zgromadzeniu pełnomocników powódek

a) czynności podejmowane przed Walnym Zgromadzeniem

Dnia 7 czerwca 2016 roku powódki wniosły o zarejestrowanie wszystkich akcji spółki ABCD S.A. przysługujących K. S.A. i K. sp. z o.o. w celu uczestnictwa w ZWZA w dniu 30 czerwca 2016 roku.

Pismem z dnia 15 czerwca 2016 roku spółka K. S.A. oraz K. Sp. z o.o. otrzymały imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółki CCE w dniu 30 czerwca 2016 roku z domu Maklerskiego XXX.

Nadto, powódki przygotowując się do Walnego Zgromadzenia w dniach 28 i 29 czerwca wysłały wiadomości na adres mailowy spółki pozwanej z prośbą o udostępnienie między innymi listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZA zwołanym na dzień 30 czerwca 2016 roku. Do dnia 28 czerwca 2016 roku powódki nie otrzymały wiadomości zwrotnej.

Wobec powyższego powódki wykonały telefon do pozwanej spółki, prosząc o udzielenie informacji, czy i kiedy mogą spodziewać się odpowiedzi w sprawie. Jeden z pracowników pozwanej spółki poinformował powódki, iż nie wie czy odpowiedź zostanie kiedykolwiek udzielona oraz nakazał zaniechania dalszego kontaktowania się w przedmiotowej sprawie. Działania pozwanej ukierunkowane zostały na nieumożliwienie powódkom wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Dowód:
1. wydruk korespondencji mailowej kierowanej do pozwanej,
2. notatka sporządzona przez Kingę (...),
3. imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2016 roku wydane dla spółki K. Sp. z o.o. przez Dom Maklerski XXX,
4. imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2016 roku wydane dla spółki K. S.A. wydane przez Dom Maklerski XXX,
5. śwd. Marcin (…),
6. śwd. Piotr (…),
7. śwd. Joanna (…),
8. śwd. Kinga (…),
9. przesłuchanie stron, w tym za stronę powodową Wojciecha (…) oraz Krzysztofa (...).

a) Niedopuszczenie do udziału w Walnym Zgromadzeniu - okoliczności faktyczne

Pozwana, mimo jasnych przepisów ksh, zablokowania akcji na rachunku bankowym pozwanej, imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydanego przez Dom Maklerski XXX, który to dokument, w ocenie powódek, ma moc dokumentu urzędowego, siłą nie dopuściła dwóch pełnomocników powodowych spółek tj. radcy prawnego Marcina (...) (pełnomocnik K. Sp. z o.o.) oraz aplikanta radcowskiego Piotra (...) (pełnomocnik K. S.A.) do udziału w Zgromadzeniu.

Jak wynika z relacji pełnomocników, spółka CCE wynajęła dwóch ochroniarzy, którzy siłą powstrzymali pełnomocników od wejścia do siedziby pozwanej spółki na odbywające się tam Walne Zgromadzenie. Nadto Sławomir (...), który podaje się za Dyrektora Biura pozwanej, a jednocześnie Prezesa spółki BK Sp. z o.o. (spółka powiązana, której właścicielem ekonomicznym pozostaje Stanisław (...)), zagroził dalszym użyciem siły w razie ponawiania próby wejścia przez pełnomocników na Zgromadzenie.

Gdy pełnomocnicy próbowali przekonać właściciela ekonomicznego spółki tj. Stanisława (...) do tego, iż posiadają prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu, ten stał się agresywny, wyrwał i zniszczył telefon Piotrowi (...), po czym zbiegł, wiedząc, iż pełnomocnicy zawiadomili policję. Po zajściu interweniowała Policja, która wszczęła dochodzenie w sprawie.


Dowód:
1. fotokopia ustnego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa,
2. fotokopia zawiadomienia o wszczęciu dochodzenia,
3. śwd. Marcin (...),
4. śwd. Piotr (…).

NIEWAŻNOŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH POD NIEOBECNOŚĆ POWÓDEK

Każda z uchwał podjęta podczas Walnego Zgromadzenia została uchwalona w wyniku głosowania, do którego powódki, będące akcjonariuszami pozwanej spółki, nie zostały dopuszczone. Z tej przyczyny uchwały są bezwzględnie nieważnie, niezależnie od tego, czy liczba głosów przysługująca powódkom mogłaby wpłynąć na fakt podjęcia, bądź niepodjęcia danej uchwały.

Powódki są czynnymi, aktywnymi akcjonariuszami pozwanej spółki. Zawsze, gdy jest to konieczne z punktu widzenia prawa, dobrych obyczajów czy interesu spółki, zaskarżają uchwały oraz próbują przekonać innych akcjonariuszy do rzetelnego działania na rzecz spółki (w tym miejscu powódki wskazują na fakt, iż pozwana w ostatnim czasie obciąża swój majątek i kreuje fikcyjne zobowiązania wobec podmiotów powiązanych należących do tej samej grupy spółek - więcej na ten temat w pkt. VI D uzasadnienia.). Powódkom nie umożliwiono zajęcia merytorycznego stanowiska przed głosowaniem nad poszczególnymi uchwałami oraz wzięcia udziału w samym głosowaniu. Jak podkreślił Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 9 stycznia 1998 roku, odmowa dopuszczenia powoda jako wspólnika (w niniejszym przypadku akcjonariusza) do udziału w zgromadzeniu i oddania mu głosu uzasadnia pogląd, że zaskarżona uchwała została podjęta z naruszeniem przepisów prawa11. Uchwała podjęta z naruszeniem przepisów, jest zaś bezwzględnie nieważna.

Wobec powyższego, żądanie powódek stwierdzenia nieważności podjętych uchwał o scaleniu akcji oraz zmianie statutu jest w pełni uzasadnione.

………………………………………………………………………………………………….
VI. Podstawy do uchylenia zaskarżonych uchwał


A. Uwagi ogólne

Niezależnie od wskazanych powyżej podstaw do stwierdzenia nieważności uchwał (niezasadne, bezprawne niedopuszczenie do udziału w Walnym Zgromadzeniu powódek, nieumożliwienie powódkom zajęcia merytorycznego stanowiska w sprawie oraz zagłosowania przeciwko planowanym uchwałom) powzięte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy pozwanej spółki są sprzeczne z dobrymi obyczajami,godzą w interes spółki oraz mają na celu pokrzywdzenie akcjonariuszy, w tym w szczególności powódek.

Zgodnie z art. 422 § 1 ksh, uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały.

Powódki podzielają pogląd wyrażony w doktrynie, że godzenie w interesy spółki obejmuje zachowanie, które nie tylko powoduje wyrządzenie szkody, ale i samo zagrożenie jej powstania12. Wystarczy zatem nawet powstanie hipotetycznego stanu zagrożenia dla spółki, aby stwierdzić okoliczność szkodzenia spółce. Interesem spółki w rozumieniu art. 422 ksh jest nie tylko interes prawny, ale również, a może nawet przede wszystkim, interes ekonomiczny oraz społeczny spółki13. Pojęcia pokrzywdzenia akcjonariusza nie należy identyfikować z wyrządzeniem mu szkody rzeczywistej (damnum emergens), lecz rozumieć przez nie należy naruszenie interesów akcjonariusza wskutek niezgodnego ze statutem, ustawą lub dobrymi obyczajami (względnie zasadami współżycia społecznego) pozbawienia go lub nadmiernego ograniczenia korzyści (najczęściej o charakterze ekonomicznym), które mogły mu przypaść, uwzględniając sytuację gospodarczą spółki, układ interesów między spółką, jej akcjonariuszami i pracownikami oraz członkami organów a udziałem akcjonariusza w kapitale zakładowym spółki14.

Na tle zagadnienia sprzeczności z dobrymi obyczajami, w doktrynie wskazuje się, iż w art. 422 ksh chodzi przede wszystkim o dobre obyczaje związane z działalnością osób trwale, zawodowo i w sposób zarobkowy prowadzących działalność gospodarczą15. Dobre obyczaje narusza się, jeżeli dokonuje się aktu wbrew temu, co każdy uczciwie myślący człowiek uważa za moralne, a taki akt jest nieważny, bo nie można przyjąć, by prawo uznawało czynność, która jest nieetyczna16.

Czynność sprzeciwia się dobrym obyczajom, jeżeli w obrocie handlowym uchodzi za nieetyczną, chociażby inne sfery, poza kupcami, nie uważały jej za niemoralną.

B. Stała praktyka pozwanej polegająca na wykorzystywaniu nieważnych uchwał na potrzeby wyrządzenia szkody akcjonariuszom

Pozwana w porozumieniu z akcjonariuszami związanymi ze spółką TR w ramach czynności korporacyjnych, dopuszcza się powtarzających naruszeń przepisów prawa powszechnie obowiązującego, m.in. nieprawomocnie stwierdzono nieważność uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 13 maja 2011 roku (a następnie prawomocnie wstrzymano ich wykonalność), a prawomocnie nieważność uchwały z dnia 12 września 2012 roku. Przed Sądem Okręgowym w Szczecinie toczą się również obecnie 4 postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności, względnie uchylenia uchwał pozwanej podjętych podczas Walnych Zgromadzeń w dniach 20 października 2015 roku, 19 czerwca 2015 roku, 4 marca 2015 roku oraz 18 grudnia 2014 roku.

Dowód:
1. pozew o uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 20 października 2015 roku,
2. pozew o uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 19 czerwca 2015 roku,
3. pozew o uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 4 marca 2015 roku,
4. pozew o uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 18 grudnia 2014 roku
5. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7 marca 2014 roku, sygn. akt CCCCC, wraz z poświadczeniem prawomocności,
6. postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 sierpnia 2014 roku, sygn. akt I ACa 676/14,
7. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12 lipca 2013 roku, sygn. akt BBBBB, wraz z uzasadnieniem,
8. przesłuchanie stron, w tym za stronę powodową Wojciecha (...) oraz Krzysztofa (...).

Następnie spółka wykorzystuje nieważne uchwały do czasu ich wyeliminowania z obrotu prawnego lub podejmuje bliźniacze uchwały, kreując powtarzające się postępowania następcze i wyrządzając szkodę akcjonariuszom (w szczególności mniejszościowym). Mechanizm ten obrazuje wykorzystanie uchwały o wprowadzeniu do statutu pozwanej zapisu na tzw. sąd Eurolegis – tj. sąd arbitrażowy działający przy byłym doradcy prawnym pozwanej. Akcjonariusze uzyskali ochronę prawną dopiero po kilku latach postępowań sądowych i po wyrządzeniu znacznej szkody przez podejmowane uchwały.

Dowód:
1. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7 marca 2014 roku, sygn. akt CCCCC, wraz z poświadczeniem prawomocności,
2. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 356/11, wraz z uzasadnieniem,
3. wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 29 maja 2013 roku, sygn. akt DDDDD, wraz z poświadczeniem prawomocności,
4. wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 5 grudnia 2013 roku, sygn. akt EEEEE, wraz z poświadczeniem prawomocności,
5. przesłuchanie stron, w tym za stronę powodową Wojciecha (…) oraz Krzysztofa (...).

Podobna sytuacja ma miejsce w niniejszej sprawie. Pozwana na przestrzeni roku co najmniej dwukrotnie podejmowała bliźniacze uchwały dotyczące scalenia akcji i związanej z tym zmiany statutu, próbując wyrządzić szkodę akcjonariuszom (w szczególności akcjonariuszom mniejszościowym). Pozwana próbuje dokonać rozdrobnienia akcji. Powódki posiadają akcje zdematerializowane, których wartość w wyniku scalenia może ulec dalszemu znacznemu obniżeniu (identyczne uchwały zapadły podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 13 listopada 2014 roku oraz w dniu 18 grudnia 2014 roku. Uchwały te zostały zaskarżone przez powódkę K. S.A.).

Dowód:
1. pozew o uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 13 listopada 2014 roku,
2. pozew o uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 18 grudnia 2014 roku,
3. postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia z dnia 23 stycznia 2015 roku,
4. postanowienie o oddaleniu zażalenia obowiązanej z dnia 23 czerwca 2015 roku,

C. Uchwały podjęte w dniu 30 czerwca 2016 roku jako kluczowe dla praw akcjonariuszy - uwagi dotyczące scalenia akcji

Podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2016 roku podjęto uchwały kluczowe dla funkcjonowania spółki i praw akcjonariuszy. W szczególności podjęto uchwałę o scaleniu akcji (i powiązane z nią uchwały dotyczące zmiany w statucie spółki), która generuje konieczność wdrożenia skomplikowanego postępowania scaleniowego i bezpośrednio oddziałuje nie tylko na wartość nominalną, ale także na wartość rynkową praw akcjonariuszy. Procedura scalenia akcji nie poprawi sytuacji finansowej spółki, która nie prowadzi obecnie żadnej działalności operacyjnej (więcej na ten temat w dalszej części pozwu), a przedstawiciele spółki podejmują działania zmierzające do jak największego zadłużenia spółki - w ostatnim czasie dochodzi do sztucznego obciążania majątku na rzecz spółki powiązanej z Janem (...) (więcej na ten temat w dalszej części pozwu).

Jak wynika z oficjalnych informacji giełdowych, od początku 2014 roku do końca 2015 roku swoje akcje scaliło 55 spółek, z czego aż 41 z nich obecnie jest wycenianych niżej niż po resplicie17. W przypadku spółek, które przeprowadziły procedurę scaleniową, w niemal wszystkich przypadkach zawsze obserwowano sytuację, iż po scaleniu cena akcji nadal spadała, często mimo scalenia do pierwotnego groszowego poziomu18.

Spółki groszowe (jaką jest spółka pozwana) to zazwyczaj firmy po przejściach, których akcje wcześniej taniały z powodu słabych wyników finansowych. Resplit nie zmienia ich sytuacji finansowej, a więc i trendu spadkowego kursu – podkreśla Jacek (...), zastępca dyrektora departamentu zarządzania CC19. Mimo że scalenie akcji może ocieplić wizerunek spółek groszowych oraz poprawia płynność obrotu ich akcjami, nie rozwiązuje ono podstawowych problemów, które często leżą u podstaw „groszowości", tj. trudnej sytuacji finansowej pozwanej. Scalenie może wizerunkowo pomóc spółce w krótkim okresie, ale w dłuższym czasie rynek weryfikuje, czy za resplitem idą głębsze zmiany20.

Scalenie akcji jest zabiegiem sztucznym, wyrządzającym szkodę spółce i akcjonariuszom.

Akcje powódek to akcje zdematerializowane, notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Pozostałe akcje, w szczególności akcje osób powiązanych z Janem (...) to akcje tradycyjne, sztucznie przenoszone w grupie spółek lub pomiędzy członkami rodzin.

Pozwana nie prowadzi obecnie żadnej działalności operacyjnej (szerszy opis ostatnich działań poniżej). To działanie ewidentnie wymierzone w powódki, które dysponują akcjami zdematerializowanymi.

Dowód:
1. wydruk ze strony internetowej uchwał podjętych w dniu 30 czerwca 2016 roku,
2. lista obecności na ZWZA ABCD S.A. z dnia 30 czerwca 2016 roku, w dyspozycji pozwanej,
3. wydruk artykułu z serwisu http://www.xyz.com – „Scalenie akcji nie jest receptą na spadki”,
4. śwd. Marcin (...),
5. protokół ZWZA ABCD S.A. z dnia 30 czerwca 2016 roku, w dyspozycji pozwanej,
6. śwd. Piotr (...),
7. przesłuchanie stron, w tym za stronę powodową Wojciecha (...) oraz Krzysztofa (...).

Jednocześnie pozwana podejmuje w ostatnim czasie inne działania wyrządzając uszczerbek w majątku spółki i bezpośrednio godząc w majątek akcjonariuszy - w ostatnim czasie dochodzi do sztucznego obciążania majątku na rzecz spółki powiązanej z Janem (...) tj. spółki BK Sp. z o.o. (Jan (...) zasiadał kilkukrotnie we władzach spółki BK Sp. z o.o.). Obecny prezes zarządu BK Sp. z o.o. Sławomir (...) jest kierownikiem biura zarządu ABCD S.A.

Pozwana obciąża majątek i kreuje fikcyjne zobowiązania wobec podmiotów powiązanych należących do tej samej grupy spółek, nawet takich, które mają siedzibę pod tym samym adresem. Wyprowadza w sposób jawny majątek na szkodę wierzycieli spoza grupy, a jednocześnie twierdzi, iż dąży do poprawy sytuacji finansowej spółki i podejmuje uchwałę o scaleniu akcji, która ma na celu poprawienie wizerunku spółki. Działania te są wewnętrznie sprzeczne.

Pozwana w szczególności obciążyła majątek hipotekami przymusowymi o wartości X złotych każda na rzecz spółki BK Sp. z o.o. (spółka ABCD S.A. z siedzibą w K. 13 obciążyła majątek na rzecz spółki BK Sp. z o.o. z siedzibą w K.). Spółka BK Sp. z o.o. pozwała spółkę ABCD S.A. o zapłatę X złotych. Spółkę BK Sp. z o.o. reprezentował adwokat Borys (...), który w innych postępowaniach reprezentuje ABCD S.A. (m.in. w postępowaniu 0003 Sądu Apelacyjnego w Warszawie). Spółka BK zainicjowała postępowanie egzekucyjne wobec spółki ABCD S.A. na kwotę X złotych na szkodę wierzycieli spoza grupy i akcjonariuszy takich jak powódki.

Dowód:
1. odpis aktualny z KRS ABCD S.A.,
2. odpis pełny z KRS BK Sp. z o.o.,
3. wydruk wiadomości e-mail sporządzonej przez Sławomira (...),
4. odpis aktualny z KRS BK Sp. z o.o.,
5. fotokopia aktu notarialnego z dnia 28 kwietnia 2014 roku – obciążenie majątku na rzecz BK Sp. z o.o.,
6. fotokopia pozwu złożonego w imieniu BK Sp. z o.o. z siedzibą w K. przez adw. Borysa (...) o zapłatę X złotych przeciwko ABCD S.A.,
7. fotokopia zgłoszenia się do sprawy I ACa 676/14 przez adw. Borysa (...) w imieniu ABCD S.A.,
8. pismo Komornika Sądowego (...) z dnia 12 listopada 2014 roku o wszczęciu egzekucji z wniosku BK Sp. z o.o. przeciwko ABCD S.A. w zakresie nieruchomości A000,
9. pismo Komornika Sądowego Anny (...) z dnia 12 listopada 2014 roku o wszczęciu egzekucji z wniosku BK Sp. z o.o. przeciwko ABCD S.A. w zakresie nieruchomości A001,
10. śwd. Marcin (...),
11. śwd. Piotr (...),
12. przesłuchanie stron, w tym strony powodowej poprzez przesłuchanie Wojciecha (...) i Krzysztofa (...).
………………………………………………………………………………………………….
VII. Uzasadnienie wniosku o zabezpieczenie roszczenia
A. Uprawdopodobnienie roszczenia – uwagi ogólne

Zgodnie z art. 730 kpc i art. 7301 § 1 kpc, w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny przed wszczęciem postępowania lub w jego toku, strona jest uprawniona do uzyskania zabezpieczenia. Podmiot wnioskujący o udzielenie zabezpieczenia winien:

  • uprawdopodobnić istnienie roszczenia, które ma być zabezpieczone,
  • uprawdopodobnić istnienie interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia.

Uprawdopodobnienie stanowi surogat właściwego postępowania dowodowego, nie daje pewności, lecz tylko wiarygodność (prawdopodobieństwo) twierdzenia o jakimś fakcie.

B. Uprawdopodobnienie roszczenia w przedmiotowej sprawie

Na potrzeby uprawdopodobnienia roszczenia powódki w całości podtrzymują stanowisko wyrażone w punktach powyżej, stanowiących uzasadnienie pozwu.
Powódka dokumentami załączonymi do pozwu uprawdopodobniła roszczenie i uprawdopodobniła interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia.
Powódka uprawdopodobniła roszczenie o stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie uchwał z dnia 30 czerwca 2016 roku. Powódka czyni dokumenty załączone do niniejszego pozwu integralną częścią wniosku o zabezpieczenie.

W ramach niniejszej części pisma powódka jedynie skrótowo przedstawia twierdzenia przesądzające o uprawdopodobnieniu roszczenia na potrzeby orzekania o zabezpieczeniu, a do twierdzeń w szerszym zakresie odsyła do punktów pozwu opisanych powyżej.

C. Uprawdopodobnienie roszczenia o stwierdzenie nieważności uchwał

Powódki uprawdopodobniły, iż są podmiotami legitymowanymi czynnie do wystąpienia z niniejszym powództwem.

Dowód:
1. imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2016 roku wydane dla spółki K. Sp. z o.o. przez Dom Maklerski XXX,
2. imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2016 roku wydane dla spółki K. S.A przez Dom Maklerski XXX,
3. fotokopia ustnego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa,
4. fotokopia postanowienia o wszczęciu dochodzenia,

Pozwana, mimo braku podstaw, bezprawnie nie dopuściła powódek do udziału w Walnym Zgromadzeniu, a w konsekwencji uniemożliwiła im zajęcie merytorycznego stanowiska na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz zagłosowania przeciwko planowanym uchwałom, w tym szczególności uchwałom o scaleniu akcji oraz w sprawie zmian w statucie spółki. Każda z uchwał podjęta podczas Walnego Zgromadzenia została uchwalona w wyniku głosowania, do którego powódki będące akcjonariuszami pozwanej spółki nie zostały dopuszczone, przez co są one bezwzględnie nieważne, niezależnie od tego czy liczba głosów przysługująca powódkom mogłaby wpłynąć na fakt podjęcia, bądź niepodjęcia danej uchwały.

Dowód:
1. imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2016 roku wydane dla spółki K. Sp. z o.o. przez Dom Maklerski XXX,
2. imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2016 roku wydane dla spółki K. S.A przez Dom Maklerski XXX,
3. fotokopia ustanego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa,
4. fotokopia zawiadomienia o wszczęciu dochodzenia.

D. Uprawdopodobnienie roszczenia o uchylenie uchwał

Zaskarżone uchwały są nie tylko sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, ale także zostały podjęte w celu wyrządzenia szkody spółce, akcjonariuszom, są sprzeczne ze statutem i dobrymi obyczajami kupieckimi.

Podjęcie uchwały o scaleniu akcji i następczej wobec niej uchwały o zmianach w statucie jest zabiegiem pozornym, który naraża spółkę na skomplikowany i kosztowny proces scaleniowy. Uchwała ta została podjęta przez akcjonariuszy posiadających akcje materialne, a bezpośrednie koszty i szkody z tym związane poniosą głównie akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane, takie jak powódki. We wszystkich tego typu przypadkach przeprowadzonych na Giełdzie, po scaleniu dochodziło do dalszego spadku kursu akcji – to działanie ewidentnie wymierzone w powódki, które posiadają wyłącznie akcje zdematerializowane. Pozwana wielokrotnie podejmuje tożsame uchwały celem pokrzywdzenia spółek z Grupy K.

Dowód:
1. wydruk ze strony CCE uchwał podjętych w dniu 30 czerwca 2016 roku,
2. wydruk artykułu z serwisu xyz.com „Scalenie akcji nie jest receptą na spadki”,
3. pozew o uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 13 listopada 2014 roku,
4. pozew o uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 18 grudnia 2014 roku,
5. wydruk ze strony bankier - zestawienie cen akcji spółki CCE.

Bezpośrednim celem zaskarżonych uchwał z dnia 30 czerwca 2016 roku (które to uchwały są tożsame z tymi podjętymi w dniu 18 grudnia i 13 listopada 2014 roku) jest wyrządzenie szkody akcjonariuszom posiadającym akcje zdematerializowane. Podkreślenia wymaga fakt, że spółka, starając się rzekomo poprawić sytuację finansową spółki, jednocześnie w tym samym czasie sztucznie obciąża swój majątek na rzecz bezpośrednio powiązanej z Janem (...) spółki BK Sp. z o.o. Pozwana spółka jest spółką znajdującą się na liście alertów KNF i tymczasowo zawieszony jest giełdowy obrót akcjami.

Dowód:
1. pozew o uchylenie uchwał NWZA ABCD S.A. z dnia 18 grudnia 2014 roku,
2. pozew o uchylenie uchwał NWZA ABCD S.A. z dnia 13 listopada 2014 roku,
3. odpis aktualny z KRS ABCD S.A.,
4. odpis aktualny z KRS BK Sp. z o.o.,
5. odpis pełny z KRS BK Sp. z o.o.,
6. wydruk wiadomości e-mail sporządzonej przez Sławomira (...),
7. fotokopia aktu notarialnego z dnia 28 kwietnia 2014 roku – obciążenie majątku na rzecz BK Sp. z o.o.,
8. fotokopia pozwu złożonego w imieniu BK Sp. z o.o. z siedzibą w K. przez adw. Borysa (...) o zapłatę X złotych przeciwko ABCD S.A.,
9. fotokopia zgłoszenia się do sprawy I ACa 676/14 przez adw. Borysa (...) w imieniu ABCD S.A.,
10. pismo Komornika Sądowego Anny (...) z dnia 12 listopada 2014 roku o wszczęciu egzekucji z wniosku BK Sp. z o.o. przeciwko ABCD S.A. w zakresie nieruchomości A000,
11. pismo Komornika Sądowego Anny (...) z dnia 12 listopada 2014 roku o wszczęciu egzekucji z wniosku BK Sp. z o.o. przeciwko ABCD S.A. w zakresie nieruchomości A0001
12. Komunikat w sprawie zawieszenia obrotu akcjami ABCD S.A..


E. Interes prawny – uwagi ogólne

Interes prawny powódek w udzieleniu zabezpieczenia, stosownie do treści art. 7301 § 2 kpc, wyraża się w tym, że brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie.

Cel zabezpieczenia będzie mógł być osiągnięty, o ile udzielona ochrona będzie należyta. Przyjmuje się, że należyta ochrona polega na usunięciu naruszenia lub zagrożenia naruszenia praw21. Zagrożenie to może wynikać z okoliczności towarzyszących sprawie, a w szczególności sytuacji finansowej dłużnika i podmiotów z nim powiązanych.

Interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia określonego w niniejszym wniosku przejawia się również w zapobieżeniu szkodzie lub innym negatywnym następstwom, które mimo ostatecznego, korzystnego rozstrzygnięcia na rzecz wnoszącego o zabezpieczenie, dotknęłyby powódki. Zgodnie z poglądem prezentowanym w doktrynie, interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia może przejawiać się też w „usunięciu lub zapobieżeniu wyrządzenia szkody uprawnionemu w toku postępowania dlatego, że sprawa nie została jeszcze prawomocnie zakończona”22.

F. Interes prawny – uwagi szczegółowe

W zakresie uprawdopodobnienia interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia powódki również odsyłają do opisu stanu faktycznego przedstawionego powyżej i załączonych do niniejszego pozwu dokumentów, bowiem obrazuje on nie tylko działania pozwanej, ale także skutki tych działań dla powódek.
Konieczne jest udzielenie powódkom niezwłocznie tymczasowej ochrony prawnej, by urzeczywistnić możliwość osiągnięcia celu postępowania i przeciwdziałać wyrządzeniu powódkom gigantycznej szkody majątkowej.

Pozwana w sposób zorganizowany i ciągły od kilku lat wykorzystuje czynności korporacyjne do wyrządzania szkody swoim akcjonariuszom. Ochrona prawna następcza jest iluzoryczna. Pozwana do czasu wyeliminowania wadliwych uchwał z obrotu prawnego wykorzystuje je do wyrządzania szkody akcjonariuszom. Podobna sytuacja ma miejsce w niniejszej sprawie, gdy pozwana po raz kolejny, po wyeliminowaniu z obrotu uchwał z dnia 13 listopada 2014 roku oraz z dnia 18 grudnia 2014 roku, podejmuje bliźniaczą uchwałę o scaleniu akcji. Zabezpieczenie udzielone przez Sąd pozwoli na ochronę przed wdrożeniem nierentownego, czasochłonnego i kosztowego procesu scalenia akcji.

Dowód:
1. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7 marca 2014 roku, sygn. akt CCCCC, wraz z poświadczeniem prawomocności,
2. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12 lipca 2013 roku, sygn. akt BBBBB, wraz z uzasadnieniem,
3. wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 29 maja 2013 roku, sygn. akt DDDDD, wraz z poświadczeniem prawomocności,
4. wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 5 grudnia 2013 roku, sygn. akt EEEEE, wraz z poświadczeniem prawomocności,
5. pozew o uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 13 listopada 2014 roku,
6. pozew o uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 18 grudnia 2014 roku.

G. Sposób zabezpieczenia

Powódki podzielają pogląd T. Erecińskieg23 , iż katalog sposobów zabezpieczenia z art. 755 kpc jest katalogiem otwartym, a Sąd jest uprawniony do zastosowania takiego sposobu zabezpieczenia, który uzna za odpowiedni do okoliczności sprawy.

Powódki podzielają pogląd wyrażony w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 21 lipca 2010 roku, iż wstrzymanie wykonania uchwał zgromadzenia wspólników (analogicznie: walnego zgromadzenia) jest z reguły najbardziej adekwatnym sposobem zabezpieczenia powództwa o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwał.

………………………………………………………………………………………………….
VIII. Zabezpieczenie dowodów w postaci protokołu ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, listy obecności i listy uprawnionych akcjonariuszy.
Powódki przed wszczęciem postępowania wnoszą o zabezpieczenie dowodu w postaci Protokołu ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2016 roku, z listy obecności akcjonariuszy na ww. Zgromadzeniu oraz listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ww. Zgromadzeniu. Dokumenty te znajdują się w posiadaniu pozwanej.

Zgodnie z art. 310 kpc wniosek o zabezpieczenie dowodu można złożyć wtedy, gdy zachodzi potrzeba stwierdzenia na ich podstawie istniejącego stanu rzeczy. W doktrynie podkreśla się, że okolicznością przemawiającą za zabezpieczeniem dowodu może być obawa, że nie będzie go można przeprowadzić we właściwym czasie24.

Protokół ze Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i pozostałe wskazane dokumenty są kluczowym dowodem w niniejszej sprawie. Pozwana do dnia wytoczenia powództwa nie udostępniła powódkom ww. dokumentów pomimo ustawowego nakazu oraz licznych próśb i ponagleń powódek. Powódki obawiają się zniszczenia bądź ukrycia dokumentu, a także jego zmiany do czasu zakończenia niniejszego procesu, co uzasadnione jest w świetle zachowań pozwanej opisanych w uzasadnieniu pozwu – m,in. Bezzasadnym i agresywnym niedopuszczeniem powódek do wzięcia udziału w Zgromadzeniu. W związku z powyższym niniejszy wniosek jest w pełni uzasadniony.


………………………………………………………………………………………………….
IX. Uwagi ogólne i relacja żądań
Opłatę sądową od pozwu obliczono zgodnie z art. 29 pkt 3 i 4 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, zgodnie z którymi, od pozwu w sprawie o uchylenie uchwały wspólników lub uchwały walnego zgromadzenia oraz od pozwu o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników lub uchwały walnego zgromadzenia spółki pobiera się opłatę stałą w kwocie Y złotych.

Zgodnie z art. 4 § 1 cyt. ustawy pismo wnoszone przez kilka osób podlega jednej opłacie.

Właściwość rzeczowa Sądu Okręgowego w Szczecinie wynika z treści art. 17 § 42 kpc, zgodnie z którym, do właściwości sądów okręgowych należą sprawy o uchylenie, stwierdzenie nieważności albo o ustalenie nieistnienia uchwał organów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

Właściwość miejscowa Sądu Okręgowego w Szczecinie wynika z treści art. 40 kpc, zgodnie z którym, powództwo ze stosunku członkostwa spółdzielni, spółki lub stowarzyszenia wytacza się wyłącznie według miejsca ich siedziby.

Powódki podzielają pogląd wyrażony w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 24 czerwca 2009 roku25, zgodnie z którym mogą wystąpić przypadki, gdy równocześnie spełnione są przesłanki uchylenia i stwierdzenia nieważności uchwały. W takim przypadku dopuszczalne jest konstruowanie żądań ewentualnych, a w pierwszej kolejności rozważyć należy zarzut sprzeczności uchwały z ustawą, którego to konsekwencje są dalej idące26.
………………………………………………………………………………………………….


/adwokat Tomasz Grzybkowski/
………………………………………………………………………………………………….
Załączniki
1. pełnomocnictwo K. S.A. wraz dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie XY złotych,
2. poświadczony za zgodność z oryginałem odpis pełnomocnictwa K. Sp. z o.o. wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie XY złotych,
3. wydruk informacji odpowiadającej odpisowi z KRS K. S.A.,
4. wydruk informacji odpowiadający odpisowi z KRS K. Sp. z o.o.,
5. wydruk informacji odpowiadającej odpisowi z KRS obowiązanej ABCD S.A.,
6. kserokopia imiennego zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2016 roku wydane dla spółki K. Sp. z o.o. przez Dom Maklerski XXX,
7. kserokopia imiennego zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2016 roku wydane dla spółki K. S.A wydane przez Dom Maklerski XXX,
8. wydruk ze strony CCE uchwał powziętych w dniu 30 czerwca 2016 roku,
9. wydruk korespondencji mailowej kierowanej do pozwanej,
10. notatka sporządzona przez Kingę (...),
11. kserokopia pisma K. Sp. z o.o. z dnia 8 lipca 2016 roku,
12. odpowiedź notariusza z dnia 15 lipca 2016 roku,
13. fotokopia ustnego zawiadomienia o przestępstwie,
14. fotokopia zawiadomienia o wszczęciu dochodzenia,
15. kserokopia pozwu o uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 20 października 2015 roku kserokopia
16. kserokopia pozwu o uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 19 czerwca 2015 roku,
17. kserokopia pozwu o uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 4 marca 2015 roku,
18. kserokopia pozwu o uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 18 grudnia 2014 roku
19. kserokopia pozwu o uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia 13 listopada 2014 roku,
20. kserokopia wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7 marca 2014 roku, sygn. akt CCCCC, wraz z poświadczeniem prawomocności,
21. kserokopia postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 sierpnia 2014 roku, sygn. akt 0002, wraz ze wzmianką o wykonalności i poświadczeniem prawomocności,
22. kserokopia wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12 lipca 2013 roku, sygn. akt BBBBB, wraz z uzasadnieniem,
23. wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 29 maja 2013 roku, sygn. akt DDDDD, wraz z poświadczeniem prawomocności,
24. wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 5 grudnia 2013 roku, sygn. akt EEEEE, wraz z poświadczeniem prawomocności,
25. kserokopia postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia z dnia 23 stycznia 2015 roku 0003.
26. kserokopia postanowienia o oddaleniu zażalenia obowiązanej z dnia 23 czerwca 2015 roku 0004,
27. wydruk artykułu z serwisu 1234.com – „Scalenie akcji nie jest receptą na spadki,
28. odpis pełny z KRS spółki BK Sp. z o.ol
29. wydruk wiadomości e-mail sporządzonej przez Sławomira (...),
30. fotokopia aktu notarialnego z dnia 28 kwietnia 2014 roku – obciążenie majątku na rzecz BK Sp. z o.o.,
31. fotokopia pozwu złożonego w imieniu BK Sp. z o.o. z siedzibą w K. przez adw. Borysa (...) o zapłatę X złotych przeciwko ABCD S.A.,
32. fotokopia zgłoszenia się do sprawy 0002 przez adw. Borysa (...) w imieniu ABCD S.A.,
33. pismo Komornika Sądowego Anny (...) z dnia 12 listopada 2014 roku o wszczęciu egzekucji z wniosku BK Sp. z o.o. przeciwko ABCD S.A. w zakresie nieruchomości A0000
34. pismo Komornika Sądowego Anny (...) z dnia 12 listopada 2014 roku o wszczęciu egzekucji z wniosku BK Sp. z o.o. przeciwko ABCD S.A. w zakresie nieruchomości A0001
35. Komunikat KNF w sprawie zawieszenia obrotu akcjami AAA SA, ABCD SA i BBB SA,
36. Wydruk- zestawienie cen akcji CCE,,
37. dowód uiszczenia opłaty sądowej od pozwu w kwocie YX złotych na rachunek bankowy sądu,
38. odpis pozwu wraz z załącznikami.
………………………………………………………………………………………………….

1J. Szwaja, komentarz do art. 422 ksh [w:] S. Sołtysiński (red.) Kodeks spółek handlowych. Komentarz, SIP Legalis.
2Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2011 r., sygn. akt XXXXX.
3Zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 lipca2007 r., sygn. akt YYYYY.
4Por. uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada2011 r., sygn. akt XXXXX.
5Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 1996 r., sygn. akt I AAAAA.
6Por. T. Kurnicki, Legitymacja z akcji spółki publicznej do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, Pr. Sp. 2010, Nr 7–8, s. 51.
7Por. A. Herbet [w:] Sołtysiński i in., Komentarz KSH, t. 3, 2013, s. 1065 . Z. Jara, Kodeks spółek handlowych, Komentarz, 2016, Legalis.
8A. Krysik [w:] Jara, Komentarz KSH, 2014, uw. do art. 4063, tak również A. Opalski, Kodeks spółek handlowych. Tom III B. Spółka akcyjna. Komentarz art. 393-490.
9Zob. na tle udziałów i spółki z o.o. uchw. Sądu Najwyższego z dnia 14 września2005 r., sygn. Akt 0005, Legalis.
10Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 grudnia 2005 r., sygn. akt IV CK 318/05, Legalis a także S. Sołtysiński, Kodeks spółek handlowych. Spółka akcyjna. Komentarz do artykułów 301-490. Tom III, Warszawa 2013, Legalis.
11Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 1998 roku, sygn. Akt 0006 ,Legalis.
12S. Sołtysiński, komentarz do art. 379 ksh [w:] S. Sołtysiński (red. , Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Legalis.
13Tamże.
14Spyra, [w:] System prawa handlowego, t. 2B, wyd. 1, str. 499; S. Sołtysiński, komentarz do art. 379 ksh [w:] S. Sołtysiński (red.), Kodeks spółek han dlowych. Komentarz, Legalis.
15J. Szwaja [w:] S. Sołtysiński, op. cit., s. 996.
16Tamże.
17http://www.xyz.com
18Tamże.
19Scalenie akcji wcale nie jest cudowną receptą na zwyżki, hhttp://www.xyz.com.
20Tamże.
21J. Jagieła, K. Pietrzykowski, [w:] Kodeks postępowania cywilnego, Tom II, Komentarz do artykułów 506-1088, Warszawa 2006.
22J. Jagieła [w:] Kodeks postępowania cywilnego, tom II, Komentarz do artykułów 506-1088, Warszawa 2006.
23T. Ereciński, Kodeks postepowania cywilnego. Komentarz. Postępowanie rozpoznawcze. Postepowanie zabezpieczające. Tom III, 2012, wyd. 4, teza I komentarza do art. 755 kpc.
24E. Marszałkowska- Krześ, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, dostępne w Legalis.
25Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 czerwca 2009 roku, sygn. akt I 0009.
26Tamże, Zob. także M. Sieradzka, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2 czerwca 2009 roku, sygn. Akt 0007.