Wzory Pism:

Pozew o rentę alimentacyjną

Pozew o rentę alimentacyjną na rzecz małoletniego dziecka.

Poznań, dnia …………………………. roku


POZEW

w sprawie:
małoletniego „A”
ul. ………………………………
…………………………………………

- powoda -

reprezentowanego przez matkę:
„B”
ul. ………………………………
…………………………………………

zast. przez adwokatów:
Tomasza Grzybkowskiego i Tomasza Guzka
61-762 Poznań, ul. Dominikańska 3

- c/a -

„C”
ul. ………………………………
…………………………………………

- pozwanego -

Wartość przedmiotu sporu:
……………………… złotych


VIII Wydział Rodzinny
Sądu Rejonowego
w  Poznaniu


W imieniu małoletniego powoda „A”, załączając pełnomocnictwo do jego reprezentowania w tej sprawie udzielone mi przez jego matkę „B”, wnoszę o:

I. zasądzenie od pozwanego na rzecz małol. powoda renty alimentacyjnej w kwocie po ………………………… złotych miesięcznie, przy czym alimenty te mają być płatne od dnia ……………… roku począwszy, do dnia 10-go każdego miesiąca, z góry, z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, do rąk matki małoletniego powoda „B”,

II. zabezpieczenie powództwa poprzez nakazanie pozwanemu płacenia przez czas trwania procesu na rzecz małoletniego powoda renty alimentacyjnej w kwocie po ……………………… złotych miesięcznie, przy czym alimenty te mają być płatne do dnia 10-go każdego miesiąca, z góry, z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, do rąk matki małoletniego powoda „B”,

III. przeprowadzenie rozprawy również pod nieobecność strony powodowej,

IV. przeprowadzenie dowodów powołanych w treści uzasadnienia pozwu na okoliczności w nim wskazane,

V. zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego w kwocie ……………………… złotych.


Uzasadnienie 

I.

Powód „A” urodził się w dniu …………………… roku. Powód jest synem „B” oraz pozwanego „C”. Oświadczeniem z dnia ……………… roku pozwany uznał powoda.

Dowód: 1. odpis zupełny aktu urodzenia,
2. przesłuchanie stron.

II.

Pozwany jest przedsiębiorcą. Jest właścicielem dużego warsztatu zajmującego się elektromechaniką pojazdów i mechaniką samochodową.
Matka małol. powoda nie zna dokładnej wysokości zarobków uzyskiwanych przez pozwanego. Z posiadanych przez nią informacji wynika, że są one znaczne.
Pozwany jest właścicielem nowego, dużego domu. Utrzymuje niepracującą żonę oraz dwoje dorosłych (…… i …… lat) dzieci.
Zarówno pozwany, jak i jego syn posiadają szereg luksusowych samochodów. Dzieci pozwanego studiowały i studiują na prywatnych uczelniach wyższych, a pozwany opłaca ich czesne.
Pozwany żyje na bardzo wysokiej stopie życiowej. Regularnie wyjeżdża wraz z rodziną na urlopy, a zimą na narty.
Matka powoda w chwili obecnej nie pracuje. Utrzymuje siebie i małoletniego powoda z oszczędności, które się kończą.

Dowód: przesłuchanie stron

III.


Koszty utrzymania małoletniego powoda są znaczne. Powód jest w fazie intensywnego rozwoju i wzrostu, co powoduje konieczność częstych zmian ubrań, zabawek oraz konieczność ponoszenia wysokich kosztów żywienia. W przypadku, gdyby matka małoletniego dysponowała znacznie wyższymi środkami, zaspokajałaby jego usprawiedliwione potrzeby w wyższym niż obecnie stopniu.

Dowód: przesłuchanie stron

Powód jest chory. Choruje na alergię pokarmową i wziewną, z czym wiążą się częste infekcje dróg oddechowych.
W związku z tym konieczne jest ponoszenie dodatkowych kosztów na leczenie, lekarstwa oraz produkty wchodzące w skład zalecanej przez lekarza diety eliminacyjnej.

Dowód: 1. zaświadczenie lekarskie,
2. przesłuchanie stron.

IV.

Pozwany nie łożył nigdy i nie łoży obecnie na utrzymanie małoletniego powoda.
Strony prowadziły rozmowy na temat alimentacji powoda przez pozwanego. Powód uznał roszczenia małoletniego powoda i zadeklarował, iż tytułem spłaty zaległych alimentów kupi dla powoda mieszkanie o wartości ok. …………………… złotych. Z przyczyn leżących po stronie powoda transakcja nie doszła do skutku.

Dowód: przesłuchanie stron

Pozwany nigdy nie zajmował się osobiście dzieckiem. Całość obowiązków rodzicielskich związanych z osobistą troską i wychowaniem małoletniego obciążają jego matkę.

Dowód: przesłuchanie stron

V.

Podstawę prawną roszczenia powoda stanowi norma zawarta w art. 133 § 1 kro w związku z art. 135 § 1 kro.
Kwota ……………………… złotych odpowiada usprawiedliwionym potrzebom małoletniego oraz zarobkowym i majątkowym możliwościom zobowiązanego.

VI.

Podstawę prawną wniosku o zabezpieczenie powództwa stanowi norma prawna wynikająca z treści art. 753 § 1 kpc w zw. z art. 7301 § 1 kpc.
Pozwany jest ojcem małoletniego powoda i jest zobowiązany do jego alimentacji. Powód uprawdopodobnił istnienie swojego roszczenia i jego wysokość.
Żądaniu kwoty wskazanej w petitum pozwu nie sprzeciwia się norma prawna wynikająca z treści art. 731 kpc. Zgodnie z utrwalonym w orzecznictwie poglądem „przepis art. 753 § 1 k.p.c., jako przepis szczególny odnoszący się do zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych, stanowi również odstępstwo od wyrażonej w art. 731 k.p.c. zasady, że zarządzenie tymczasowe nie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia. Z charakteru roszczenia alimentacyjnego, przeznaczonego na zaspokojenie bieżących potrzeb uprawnionego wynika, że również periodyczne kwoty płacone z tytułu zabezpieczenia powództwa alimentacyjnego zaspokajają wprost bieżące potrzeby uprawnionego1.
 
VII.

Koszty zastępstwa adwokackiego w tej sprawie, wynikają z zawartej umowy pomiędzy Adwokacką Spółką Partnerską Grzybkowski & Guzek a matką małoletniego powoda i znajdują pełne oparcie w normie prawnej wynikającej z § 7 ust. 4 w związku z § 6 ust. 5 w związku z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu /Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1348/.

/adwokat Tomasz Grzybkowski, adwokat Tomasz Guzek/

Załączniki:
1. pełnomocnictwo,
2. odpis zupełny aktu urodzenia,
3. zaświadczenie lekarskie,
4. odpis pozwu wraz z załącznikami.

 

Przypisy:

1 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 14 grudnia 1995 roku, I ACr 850/95, OSA 1996/3/14; podobnie postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 14 maja 2004 roku, II Cz 369/04, niepubl. 

 

 

Materiał archiwalny oparty o przepisy prawa obowiązujące w dniu jego sporządzenia. Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski Guzek Jackowski nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywane treści.