Wzory Pism:

Pozew o podwyższenie alimentów

Pozew o podwyższenie alimentów w związku ze wzrostem potrzeb małoletnich.

Poznań, dnia ………………… roku

POZEW
o podwyższenie alimentów


w sprawie:
1. małol. X
 ………………………………
 ………………………………
2. małol. Y
 ………………………………
 ………………………………

- powodów -

reprezentowanych przez matkę:

………………………………
ul. ………………………………
………………………………

- c/a -

………………………………
ul. ………………………………
………………………………

- pozwanemu -

o podwyższenie alimentów

Wartość przedmiotu sporu:
……………………………… złotych

VII Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sądu Rejonowego
ul. Wawrzyniaka 40
60-501 Poznań

W imieniu powodów, z powołaniem się na załączone pełnomocnictwo, wnoszę o:

I. podwyższenie alimentów zasądzonych od pozwanego na rzecz X wyrokiem Sądu Okręgowego z dnia ……… roku, sygn. akt …………………, z kwoty po …….. złotych miesięcznie do kwoty ………………… złotych miesięcznie, płatnych do dnia 10 każdego miesiąca z góry, do rąk matki małoletniego X – …………………, wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w płatności każdej z rat,

II. podwyższenie alimentów zasądzonych od pozwanego na rzecz Y wyrokiem Sądu Okręgowego z dnia ………………… roku, sygn. akt …………………, z kwoty po ………………… złotych miesięcznie do kwoty ………………… złotych miesięcznie, płatnych do dnia 10 każdego miesiąca z góry, do rąk matki małoletniego Y – …………………, wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w płatności każdej z rat,

III. przeprowadzenie rozprawy również w razie nieobecności powódki,

IV. przeprowadzenie dowodów wskazanych w uzasadnieniu pozwu na okoliczności w nim powołane,

V. zasądzenie od pozwanego na rzecz powodów zwrotu kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa adwokackiego w kwocie ………………… złotych oraz ………………… złotych opłaty skarbowej za pełnomocnictwo


Uzasadnienie 

I.

Wyrokiem z dnia ………………… roku Sąd Okręgowy w Poznaniu rozwiązał małżeństwo reprezentującej małoletnich powodów matki - ………………… z pozwanym – ich ojcem …………………, zasądzając od pozwanego na rzecz każdego z powodów rentę alimentacyjną w kwocie po ………………… złotych miesięcznie płatnych do 10 dnia każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami w przypadku zwłoki w płatności każdej z rat.

Dowód:  1. akta sprawy rozwodowej prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Poznaniu, sygn. akt …………………,
2. przesłuchanie stron

II.

Od dnia uprawomocnienia się wyroku rozwodowego nastąpiła znaczna zmiana stosunków.

A.

Od dnia uprawomocnienia się wyroku rozwodowego znacznemu podwyższeniu uległy potrzeby małoletnich powodów. Dorastają oni i kontynuują naukę. W związku z tym coraz większe kwoty muszą być przeznaczane na ich codzienne potrzeby – ubrania, książki, wydatki związane z kształceniem. Wzrosły wydatki na żywność.
Obydwaj powodowie – za namową pozwanego - uprawiają sport – grają w tenisa. Osiągają dobre wyniki na szczeblu krajowym. Małoletni X jest bardzo utalentowany w tym kierunku. W związku z uprawianą dyscypliną sportu małoletni ponoszą koszty treningów, wyjazdów na turnieje, obozów kondycyjnych oraz zakupu sprzętu tenisowego (rakiet i ubiorów). W celu dalszego rozwijania talentu małoletnich niezbędne jest zapewnienie im dodatkowych treningów, profesjonalnego sprzętu sportowego oraz właściwej odzieży sportowej.

Dowód:  1. opinia klubu sportowego
2. powołanie na obóz
3. przesłuchanie stron

Małoletni uczą się w szkole języków obcych: małoletni X angielskiego i niemieckiego, małoletni Y angielskiego i hiszpańskiego. Małoletni są utalentowani językowo. Chcieliby pobierać dodatkowe lekcje prywatne.
W uchwale pełnego składu Izby Cywilnej i Administracyjnej z dnia 16 grudnia 1987 roku Sąd Najwyższy podkreślił, że zakres potrzeb dziecka wynika z treści art. 96 kro. Rodzice obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie – odpowiednio do uzdolnień – do pracy dla dobra społeczeństwa.1
Nadto od 1999 roku podwyższeniu uległy opłaty związane z mieszkaniem, w którym zamieszkują małoletni powodowie wraz z matką.

Dowód:  przesłuchanie stron

Sytuacja majątkowa i zarobkowa matki małoletnich nie uległa zmianie od czasu ostatniego wyrokowania w przedmiocie alimentów. Jest zatrudniona w tym samym miejscu, za takie samo wynagrodzenie i na tych samych warunkach. Jej pracodawca nie przewiduje zmiany warunków zatrudnienia, a w szczególności podwyższenia wynagrodzenia – obecnie w kwocie ………………… złotych netto. Matka małoletnich nie ma dostatecznych środków finansowych żeby zapewnić im możliwość dodatkowych treningów, wyjazdów na obozy sportowe oraz dodatkowych lekcji języka.

Dowód: przesłuchanie stron

Nadto zmianie uległy opłaty związane z wydatkami na mieszkanie.

Dowód: zestawienie opłat mieszkaniowych

B.

Sytuacja majątkowa i zarobkowa pozwanego uległa znacznej poprawie. Pozwany jest jednym z ………………… w Polsce. Pośredniczy przy …………………. Pozwany otrzymuje bardzo wysokie dochody.


Dowód: 1. przesłuchanie świadka …………………,
2. przesłuchanie świadka …………………,
3. przesłuchanie świadka …………………,
4. przesłuchanie świadka …………………
5. przesłuchanie świadka …………………
6. przesłuchanie świadka …………………,
7. przesłuchanie świadka …………………,
8. przesłuchanie świadka …………………,
9. przesłuchanie świadka …………………,
10. artykuł z Gazety Wyborczej: …………………,
11. artykuł z …………………: …………………
12. publikacje internetowe
13. przesłuchanie stron
 
Nadto pozwany prowadzi  ………………… przy ul. ………………… w …………………. Żona pozwanego jest właścicielem …………………, przy ul. ………………… oraz w …………………w ………………….


Dowód: przesłuchanie stron


Pozwany zmienił miejsce zamieszkania, kupując nowy dom w ………………….


Dowód: przesłuchanie stron


Z powyższego w sposób oczywisty wynika, iż znacznie zwiększyły się możliwości majątkowe i zarobkowe pozwanego. W orzecznictwie utrwaliła się zasada, zgodnie z którą dzieci mają prawo do równej z rodzicami stopy życiowej niezależnie od tego, czy żyją z nimi wspólnie, czy też oddzielnie.2 Gdy zwiększyły się potrzeby uprawnionego albo wzrosły możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego, następuje podwyższenie alimentów.3

III.


Wniosek o podwyższenie alimentów znajduje oparcie w art. 138 kro. Po wydaniu orzeczenia w przedmiocie alimentów na rzecz małoletnich powodów nastąpiła zmiana stosunków – zwiększyły się uzasadnione potrzeby małoletnich, równocześnie zwiększeniu uległy możliwości zarobkowe i majątkowe pozwanego.

IV.

Koszty zastępstwa adwokackiego w tej sprawie, wynikają z zawartej umowy pomiędzy Adwokacką Spółką Partnerską X a powódką i znajdują pełne oparcie w normie prawnej wynikającej z § 6 pkt. 6 w związku z § 2 ust. 2 w zw. z § 7 ust 1 pkt 11 w zw. z § 7 ust 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. /Dz.U. z 2002 Nr 163, poz. 1348/.

  /adwokat Tomasz Grzybkowski, adwokat Tomasz Guzek/


Załączniki:
1. pełnomocnictwo,
2. powołanie na obóz,
3. zestawienie opłat mieszkaniowych,
4. artykuł z Gazety Wyborczej: …………………,
5. artykuł z …………………: …………………
6. publikacje internetowe
7. odpis pozwu wraz z załącznikami.

 

 

Materiał archiwalny oparty o przepisy prawa obowiązujące w dniu jego sporządzenia. Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski Guzek Jackowski nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywane treści.