Wzory Pism:

Pogorszenie sytuacji wierzyciela

Skarga pauliańska dotycząca unieważnienia umowy darowizny wpływającej na pogorszenie sytuacji wierzyciela.

Poznań, dnia ………………………… roku


POZEW
wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia


w sprawie:


„A” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. ………………………
…………………………………

- powódki -

zast. przez adwokatów:
Tomasza Grzybkowskiego i Tomasza Guzka
Adwokacka Spółka Partnerska, Grzybkowski&Guzek
61-762 Poznań, ul. Dominikańska 3

c/a

„B”
ul. ……………………………
………………………………………

- pozwanej -

wartość przedmiotu sporu:
………………………… złotych

Opłata sądowa w kwocie …………………… złotych uiszczona na rachunek bieżący sądu.

I Wydział Cywilny
Sąd Rejonowy w ……………………
ul. ……………………………
…………………………………

W imieniu powódki, z powołaniem się na załączone pełnomocnictwo do reprezentowania w tej sprawie, wnoszę o:

I. uznanie umowy darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, zawartej w ……………… roku pomiędzy ……………………… i ………………………… a pozwaną, za bezskuteczną wobec powódki oraz nakazanie pozwanej, aby zezwoliła na przeprowadzenie egzekucji ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. ………………………… w ……………………………

w celu zaspokojenia wierzytelności wynikających z prawomocnego nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Rejonowy w ………………………… dnia ………………………… roku, sygn. akt …, w kwocie ………………………… złotych wraz z odsetkami ustawowymi od kwoty ………………… złotych od dnia ……………………… roku do dnia zapłaty oraz od kwoty ……………… złotych od dnia …………………… roku, częścią kosztów procesu w kwocie …………………… złotych, kosztami klauzuli wykonalności w kwocie ……………… złotych, kosztami bezskutecznej egzekucji w kwocie ……………… złotych, a także kosztów postępowania o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonce dłużnika w kwocie …………… złotych tytułem zwrotu kosztów sądowych oraz …………… złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, stwierdzonych postanowieniem Sądu Rejonowego w ………………… z dnia ………………… roku, sygn. akt …,

II. przeprowadzenie rozprawy również w razie nieobecności strony powodowej,

III. przeprowadzenie dowodów wskazanych w uzasadnieniu pozwu na okoliczności tam powołane,

IV. zobowiązanie pozwanej do złożenia do akt sprawy umowy darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, zawartej w ………… roku pomiędzy …………………… i ……………………… a pozwaną,

V. zasądzenie od pozwanej na rzecz powódki zwrotu kosztów procesu, w tym zwrotu kosztów zastępstwa adwokackiego w umówionej kwocie ………………… złotych.

A ponadto wnoszę o:

zabezpieczenie powództwa przez ustanowienie zakazu zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego przy ul. ………………………… w ………………………….

 


Uzasadnienie 

I.


Prawomocnym nakazem zapłaty Sądu Rejonowego w ………………… z dnia …………………………… roku, w sprawie o sygn. akt ……………, od ………………… na rzecz powódki została zasądzona kwota ………………… złotych wraz z ustawowymi odsetkami i kosztami postępowania sądowego w kwocie ………………… złotych. Nakaz zaopatrzony został w klauzulę wykonalności w dniu ……………………. roku. Sąd zasądził od dłużnika na rzecz powódki zwrot kosztów klauzuli wykonalności w kwocie …………… złotych. Zgodnie z treścią nakazu, powódce przysługuje nadto kwota …………… złotych tytułem poprzedniej bezskutecznej egzekucji.
Postanowieniem z dnia ………………… roku Sąd Rejonowy w …………………, w sprawie o sygn. akt ……………… nadał klauzulę wykonalności w/w nakazowi zapłaty przeciwko małżonce dłużnika ………………… – ……………………., zasądzając na rzecz powódki zwrot kosztów sądowych w kwocie …………… złotych oraz ………… złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.
Egzekucja przeciwko ……………………… i …………………, prowadzona przez Komornika Sądowego Rewiru V przy Sądzie Rejonowym w ……………… jest obecnie całkowicie bezskuteczna.

Dowód: 1. nakaz zapłaty z dnia ……………………… roku,
2. postanowienie Sądu z dnia …………………… roku,
3. pismo Komornika z dnia …………………… roku,
4. dokumenty w aktach sprawy Komornika Sądowego Rewiru V przy Sądzie Rejonowym w ………………. o sygn. akt …………………….

II.

W ………… roku umową darowizny małżonkowie …………… i ………………… przenieśli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu położonego przy ul. ………………… na ich córkę „B”.

Dowód: pismo Komornika z dnia …………… roku.

III.

Skutkiem zawartej umowy …………………… i …………………… wyzbyli się jedynego składnika swego majątku, z którego mogłoby nastąpić zaspokojenie wierzytelności powódki.

Dowód: 1. pismo Komornika z dnia …………… roku,
2. dokumenty w aktach sprawy Komornika Sądowego Rewiru V przy Sądzie Rejonowym w ……………… o sygn. akt ……………….

W niniejszej sprawie znajduje zastosowanie domniemanie z art. 529 k.c., zgodnie z którym, jeżeli w chwili dokonania darowizny dłużnik był niewypłacalny, domniemywa się, że działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli. To samo dotyczy przypadku, gdy dłużnik stał się niewypłacalny wskutek dokonania darowizny.
Ponieważ poprzez zawarcie opisanej powyżej umowy ………………… i ………………… wyzbyli się jedynego składnika swojego majątku, z którego mogłoby nastąpić zaspokojenie wierzytelności powódki, nie budzi wątpliwości fakt, iż działali oni ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.
Dla skuteczności skargi pauliańskiej nie jest konieczne, by w zamiarze dłużnika leżało pokrzywdzenie wierzycieli, ani też by zamiar ten skierowany był przeciwko określonemu wierzycielowi. Wystarcza świadomość dłużnika, że czynność prawna przez niego dokonana może spowodować dla ogółu wierzycieli niemożność zaspokojenia się. Świadomość ta musi istnieć w chwili dokonania czynności prawnej1.
W niniejszej sprawie znajduje również zastosowanie domniemanie zawarte w treści art. 527 § 3 k.c., zgodnie z którym, jeżeli w wyniku czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli korzyść majątkową odniosła osoba będąca w bliskim z nim stosunku, wówczas domniemywa się, iż osoba ta wiedziała, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli. Fakt, iż córka dłużników, nabywająca spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu na podstawie umowy darowizny, pozostaje w bliskich stosunkach ze swymi rodzicami, dokonującymi czynności prawnej z pokrzywdzeniem wierzyciela, zdaniem powódki nie wymaga dowodzenia.
Co więcej, zastosowanie znajduje także art. 528 k.c., w myśl którego, jeżeli wskutek czynności prawnej dokonanej przez dłużnika z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową bezpłatnie, wierzyciel może żądać uznania czynności za bezskuteczną, chociażby osoba ta nie wiedziała i nawet przy zachowaniu należytej staranności nie mogła się dowiedzieć, że dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli. Niewątpliwie wskutek zawarcia umowy darowizny pozwana otrzymała od dłużników bezpłatnie korzyść majątkową.

IV.

Pismem z dnia ………………… roku powódka wezwała pozwaną do dobrowolnego zaspokojenia wierzytelności wymienionych we wskazanych wyżej nakazie zapłaty Sądu Rejonowego w ……………… i postanowieniu Sądu Rejonowego w ………………… lub do wskazania mienia dłużników do zaspokojenia roszczenia wierzyciela. Pozwana we wskazanym terminie nie spełniła żądań powódki.

Dowód: wezwanie z dnia ………………… roku.


V.

Powódka dochodzi uznania dokonanej umowy darowizny za bezskuteczną w stosunku do niej. Podstawę prawną roszczenia powódki stanowi norma prawna wynikająca z treści art. 527 § 1 i § 3 k.c. w zw. z art. 531 § 1 k.c.

VI.

Wniosek o zabezpieczenie roszczenia powódki znajduje swoje uzasadnienie w treści normy prawnej wynikającej z art. 732 § 1 k.p.c. i 747 pkt 5 k.p.c. w zw. z art. 730 k.p.c. i 7301 k.p.c. Dołączone do pozwu dokumenty wyraźnie wskazują na fakt, że roszczenie powódki istnieje i jest wymagalne, co przesądza o istnieniu przesłanki wiarygodności roszczenia.
W niniejszej sprawie powódka posiada interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia, albowiem zachodzi prawdopodobieństwo, iż zaspokojenie wierzyciela zostanie udaremnione lub w znaczny sposób utrudnione – pozwana może dokonywać rozporządzeń spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu.

VII.

Właściwość miejscowa Sądu w ……………… wynika z normy prawnej zawartej w treści art. 27 k.p.c. Pozwana ma miejsce zamieszkania w okręgu tego Sądu.

VIII.

Wysokość opłaty sądowej ustalona została zgodnie z art. 13 w zw. art. 21 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

IX.

Koszty zastępstwa adwokackiego w tej sprawie, wynikają z zawartej umowy pomiędzy Adwokacką Spółką Partnerską Grzybkowski & Guzek a pozwanym i znajdują pełne oparcie w normie prawnej wynikającej z § 6 pkt 5 w związku z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu /Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1348/.

 


 /adwokat Tomasz Grzybkowski, adwokat Tomasz Guzek/


Załączniki:
1. pełnomocnictwo,
2. odpis KRS „A” Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.,
3. odpis nakazu zapłaty Sądu Rejonowego w ……………… z dnia …………………… roku,
4. odpis postanowienia Sądu Rejonowego w ……………… z dnia …………………… roku,
5. odpis pisma Komornika z dnia z dnia …………………… roku,
6. wezwanie z dnia ………………… roku wraz z potwierdzeniem nadania,
7. odpis pozwu z załącznikami,
8. dowód uiszczenia opłaty sądowej w kwocie ……………… złotych.

 

Przypisy: 
1 Tak: wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 listopada 1997 r., I ACa 737/97, Apelacja W-wa 1998/4/36.

 

 

Materiał archiwalny oparty o przepisy prawa obowiązujące w dniu jego sporządzenia. Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski Guzek Jackowski nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywane treści.