Wzory Pism:

Podział majątku, spadku i zniesienie współwłasności nieruchomości

W przytoczonym piśmie spadkobiercy wnoszą o podział majątku wspólnego, dział spadku i zniesienie współwłasności nieruchomości.

Poznań, dnia …………………………… roku


WNIOSEK
o podział majątku wspólnego, dział spadku i zniesienie współwłasności nieruchomości

„A”
Os. ………………………………
…………………………………………

- wnioskodawczyni –

zast. przez adwokatów
Tomasza Grzybowskiego i Tomasza Guzka
ul. Dominikańska 3, 61-762 Poznań.

przy uczestnictwie:

1. „B”
Os. ………………………………
…………………………………………

2. „C”
Os. ………………………………
…………………………………………

3. „D”
ul. ………………………………
…………………………………………

4. „E”
zamieszkałego w ………………… w Wlk. Brytanii
nieznanego z miejsca pobytu
reprezentowanego przez kuratora
wyznaczonego przez Sąd

5. „F”
nieznanego z miejsca pobytu
reprezentowanego przez kuratora
wyznaczonego przez Sąd

6. „G”
zamieszkałego w Kanadzie
nieznanego z miejsca pobytu
reprezentowanego przez kuratora
wyznaczonego przez Sąd

7. „H”
ul. ………………………………
…………………………………………

8. „I”
ul. ………………………………
…………………………………………

9. „J”
ul. ……………………………
………………………………………

10. „K”
ul. ……………………………
………………………………………

11. „L”
ul. ……………………………
………………………………………

12. „Ł”
Os. ……………………………
…………………………………

13. „M”
Os. ……………………………
…………………………………

14. „N”
ul. …………………………
……………………………………

- uczestników postępowania -

wartość przedmiotu sporu:
……………………… złotych

II Wydział Cywilny
Sądu Rejonowego
w  Poznaniu 

W imieniu wnioskodawczyni, z powołaniem się na załączone pełnomocnictwo, wnoszę o:

I. przeprowadzenie działu spadku po zmarłym …………………………,

II. stwierdzenie, iż spadek po zmarłym …………………………, ostatnio zamieszkałym w …………………, nabyły jego dzieci: „C”, „D” i „E” po 1/3 części każdy,

III. zobowiązanie następców prawnych ………………………… - „C”, „D” i „E” do przedłożenia w Sądzie odpisów aktu zgonu ……………………… oraz własnych aktów urodzenia,

IV. podział majątku wspólnego zmarłego ……………………… i jego żony ………………………… oraz przeprowadzenie działu spadku po zmarłym ………………………,

V. stwierdzenie, iż spadek po zmarłym ……………………………, ostatnio zamieszkałym w Poznaniu, nabyła jego żona „Ł” oraz jego synowie „M” i „N” po 1/3 części każdy,

VI. zobowiązanie następców prawnych ……………………… - „Ł”, „M” i „N” do przedłożenia w Sądzie odpisów aktu zgonu …………………………, aktu małżeństwa ………………… i ………………… małżonków …………………… oraz własnych aktów urodzenia,

VII. podział majątku wspólnego zmarłego …………………… i jego żony „Ł”, dział spadku po zmarłych ……………………… i …………………… oraz zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ul. ……………………, o obszarze …………… ha, zabudowanej budynkiem wielorodzinnym, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą KW nr ……………, przez przeprowadzenie fizycznego podziału nieruchomości i ustanowienie odrębnej własności lokali,

VIII. przeprowadzenie opinii biegłego z zakresu budownictwa na okoliczność ustalenia wartości wskazanej wyżej nieruchomości, możliwości wyodrębnienia na nieruchomościach samodzielnych lokali mieszkalnych i użytkowych, oraz ich wartości po wyodrębnieniu, oraz na okoliczność wysokości koniecznych spłat,

IX. ustanowienie kuratorów dla nieobecnych i nieznanych z miejsca zamieszkania i pobytu uczestników postępowania – „E” „F” i „G”.


Uzasadnienie

I.

Przedmiotem postępowania o podział majątku wspólnego zmarłego …………………………… i jego żony ………………………, dział spadku po zmarłych ………………………… i ……………………… oraz zniesienie współwłasności jest nieruchomość położona w Poznaniu, przy ul. ………………………, o obszarze …………… ha, zabudowana budynkiem wielorodzinnym, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą KW nr ………….
Inne mienie wchodzące w skład majątków spadkowych po zmarłych ………………… i …………………… jest wnioskodawczyni nieznane albo uczestnicy postępowania podzielili je między siebie w toku czynności faktycznych przed dniem złożenia niniejszego wniosku.
Z informacji uzyskanych przez wnioskodawczynię wynika, iż uczestnicy postępowania dokonywali wzajemnych rozliczeń związanych z własnością i posiadaniem nieruchomości. Rozliczenia te były dokonywane przed ponad 10 laty i roszczenia z tego tytułu się przedawniły. Skutkiem dokonywanych rozliczeń nie było zawarcie umowy w formie aktu notarialnego i przeniesienie udziału we współwłasności nieruchomości.

II.

Wpisanymi do księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Poznaniu KW nr …………… właścicielami nieruchomości położonej w Poznaniu, zabudowanej budynkiem wielomieszkaniowym są:
· „A” – w 1/8 części,
· „B” – w 1/8 części,
· …………………….. – w 1/16 części,
· „C” – w 1/16 części,
· „D” – w 1/16 części,
· ”E” – w 1/16 części,
· „F” – w 1/16 części,
· „G” – w 1/16 części,
· „H” – w 1/16 części,
· „I” – w 1/16 części,
· „J” – w 1/16 części,
· „K” – w 1/16 części,
· „L” – w 1/16 części,
· „Ł” – w 1/16 części.

Dowód: odpis księgi wieczystej.

III.

………………… zmarł. W chwili śmierci był on wdowcem. Pozostawił on trójkę dzieci: „C”, „D” i „E”.
Z informacji uzyskanych przez wnioskodawczynię:
· spadkodawca nie pozostawił innych dzieci, w tym dzieci pozamałżeńskich,
· spadkodawca nie pozostawił testamentu,
· żaden z uczestników postępowania nie odrzucił spadku po spadkodawczyni,
· toczące się postępowanie jest pierwszym postępowaniem o stwierdzenie nabycia spadku po spadkodawcy.

Dowód: przesłuchanie stron

Spadek po zmarłym …………… nabyły zatem jego dzieci „C”, „D” i „E” po 1/3 części każdy.

IV.

…………………… zmarł. W chwili śmierci był zamężny. Pozostawił on żonę „Ł” i dwójkę dzieci – „M” i „N”.
Z informacji uzyskanych przez wnioskodawczynię:
· spadkodawca nie pozostawił innych dzieci, w tym dzieci pozamałżeńskich,
· spadkodawca nie pozostawił testamentu,
· żaden z uczestników postępowania nie odrzucił spadku po spadkodawczyni,
· toczące się postępowanie jest pierwszym postępowaniem o stwierdzenie nabycia spadku po spadkodawcy.

Dowód: przesłuchanie stron

Spadek po zmarłym …………………… nabyła jego żona „Ł” oraz jego synowie „M” i „N” po 1/3 części każdy,

V.

Wniosek o podział majątku wspólnego, dział spadku i zniesienie współwłasności w drodze ustanowienia odrębnej własności lokali oparty jest na normie prawnej wynikającej z art. 567 § 3 kpc i 688 kpc w zw. z art. 211 kc, w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali.
Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłych – …………………………… i …………………… oparty jest na normie prawnej wynikającej z art. 681 kpc.
Wniosek o zobowiązanie następców prawnych ………………… i ……………………… do złożenia w Sądzie dokumentów wskazanych w petitum wniosku oparty jest na normie prawnej wynikającej z art. 248 kpc w zw. z art. 13 § 2 kpc.
Właściwość Sądu Rejonowego w Poznaniu sprawie o podział majątku wspólnego, dział spadku i zniesienie współwłasności nieruchomości wynika z art. 628 kpc. Ostatnim miejscem zamieszkania …………………… i …………………… był Poznań.

VI.

Zgodnie z utrwalonym w orzecznictwie Sądu Najwyższego poglądem dla dokonania oceny, czy istnieją ustawowe przesłanki do ustanowienia odrębnej własności lokalu (art. 2 ust. 2 i 3 ustawy o własności lokali) Sąd władny jest skorzystać z opinii biegłego, specjalisty w zakresie spraw architektoniczno-budowlanych1. Zgodnie z tym poglądem wniosek o sporządzenie opinii biegłego z zakresu budownictwa na okoliczność ustalenia wartości wskazanych wyżej nieruchomości, możliwości wyodrębnienia na nieruchomościach samodzielnych lokali mieszkalnych i użytkowych, oraz ich wartości po wyodrębnieniu, oraz na okoliczność wysokości koniecznych spłat jest całkowicie uzasadniony.

VII.

Wnioskodawczyni nie zna miejsca zamieszkania i pobytu uczestników postępowania – „E”, „F” i „G”. „E” i „F” przebywają poza granicami Polski.

Dowód: przesłuchanie stron.

Wobec powyższego wniosek o ustanowienie dla nich kuratora jest całkowicie uzasadniony.
Podstawą prawną wniosku jest norma prawna wynikająca z treści art. 143 kodeksu postępowania cywilnego./adwokat Tomasz Grzybkowski, adwokat Tomasz Guzek/

Załączniki:
1. pełnomocnictwo,
2. odpis księgi wieczystej,
3. 40 złotych w znaczkach opłaty sądowej,
4. 14 odpisów wniosku z załącznikami.

 

Przypisy:  
1 Postanowienie SN z 13 marca 1997 roku, opubl. OSNC 1997/8/115. 

 

 

Materiał archiwalny oparty o przepisy prawa obowiązujące w dniu jego sporządzenia. Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski Guzek Jackowski nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywane treści.