Wzory Pism:

Po wydaniu orzeczenia o nabyciu spadku

Sprawa dotyczy sytuacji, w której po wydaniu orzeczenia o nabyciu spadku okazało się, że zmarły miał nieślubne dziecko, które nie zostało uwzględnione w postępowaniu.

Poznań, dnia … marca 2007 roku


APELACJA 


w sprawie z wniosku:


Izabeli S.

Sygn. akt …

 

z udziałem:


Marianny S.
..

Włodzimierza S.
..

Pawła S.
..

II Wydział Cywilno-Odwoławczy
Sądu Okręgowego
w Poznaniu

za pośrednictwem:

I Wydziału Cywilnego
Sądu Rejonowego
w Śremie

W imieniu uczestnika postępowania Włodzimierza S., powołując się na pełnomocnictwo w aktach sprawy, wnoszę:

apelację

od postanowienia Sądu Rejonowego w Śremie z dnia 6 kwietnia 2006 roku, wydanego w sprawie o sygn. akt ...

Postanowienie to zaskarżam w całości i wnoszę o:

-uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy Sądowi Rejonowemu w Śremie do ponownego rozpoznania.

Ewentualnie wnoszę o:


- zmianę zaskarżonego orzeczenia i stwierdzenie nabycia spadku przez rzeczywistych spadkobierców – żonę oraz ujawnione po wydaniu postanowienia dziecko zmarłego, w częściach równych.


Zaskarżonemu wyrokowi zarzucam:


I. obrazę przepisów postępowania – art. 677 § 1 kpc, poprzez niewskazanie w postanowieniu stwierdzającym nabycie spadku wszystkich spadkobierców, w tym ujawnionego po wydaniu postanowienia dziecka spadkodawcy,

II. błąd w ustaleniach faktycznych polegający na przyjęciu przez Sąd, że zmarły Mariusz S. nie pozostawił po sobie zstępnych, w sytuacji gdy z okoliczności ujawnionych po wydaniu postanowienia wynika, iż zmarły pozostawił po sobie dziecko.


Ponadto wnoszę o:

- przesłuchanie uczestnika postępowania – Włodzimierza S. na okoliczność, że zmarły Mariusz Stanisław S. miał pozamałżeńskie dziecko.


Ewentualnie wnoszę o:

- wezwanie do udziału w postępowaniu nowo ujawnionego spadkobiercę zmarłego – jego pozamałżeńskie dziecko, a w razie konieczności wezwanie go przez ogłoszenie stosownie do art. 672 kpc.


Uzasadnienie

I.

Przed Sądem Rejonowym w Śremie toczyło się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Mariuszu S. zmarłym 7 lutego 2006 roku. Postępowanie wszczęto z wniosku wdowy po zmarłym – Izabeli S. Brali w nim udział również rodzice zmarłego – Marianna i Włodzimierz S., oraz brat zmarłego – Paweł S.

W dniu 6 kwietnia 2006 roku Sąd wydał postanowienie stwierdzające, że spadek po Mariuszu S. nabyli na podstawie ustawy żona Izabela S. w zbiegu z rodzicami Marianną i Włodzimierzem S., oraz bratem Piotrem S. Podstawą faktyczną tego rozstrzygnięcia była ustalona przez Sąd okoliczność, że zmarły nie miał dzieci, także przysposobionych i pozamałżeńskich. Powyższe ustalenie poczynił Sąd w oparciu o zapewnienie spadkowe złożone przez wnioskodawczynię oraz dokumenty Urzędu Stanu Cywilnego. Pozostali uczestnicy postępowania oświadczyli, iż potwierdzają prawdziwość zapewnienia spadkowego zgodnie ze swoją wiedzą z chwili składania oświadczenia.

II.

Po wydaniu postanowienia ujawniła się okoliczność, iż zmarły Mariusz S. pozostawił po sobie nieznanego dotąd uczestnikom postępowania spadkobiercę ustawowego – pozamałżeńskie dziecko.

Dowód: przesłuchanie uczestnika postępowania – Włodzimierza S.

Skarżący dowiedział się o powyższej okoliczności faktycznej już po wydaniu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Nie mógł powołać jej w postępowaniu przez Sądem I instancji. Okoliczność ta ma istotny wpływ na wynik sprawy. Jej przytoczenie w apelacji jest w pełni uzasadnione oraz dopuszczalne.

III.

Sąd dopuścił się błędu w ustaleniach faktycznych mających wpływ na treść zaskarżonego postanowienia. Przyjął, że zmarły Mariusz S. nie miał zstępnych, w sytuacji gdy z okoliczności ujawnionych po wydaniu postanowienia wynika, iż zmarły pozostawił po sobie pozamałżeńskie dziecko. Sąd I instancji wydał zatem postanowienie, którym stwierdził stan niezgodny z rzeczywistym stanem istniejącym w chwili otwarcia spadku. Wskazał jako spadkobierców żonę, rodziców oraz brata zmarłego, podczas gdy spadek w rzeczywistości nabyli z chwilą śmierci spadkodawcy jego żona oraz pozamałżeńskie dziecko. Zaskarżonym postanowieniem Sąd naruszył art. 667 § 1 kpc. Nakazuje on wskazanie w stwierdzeniu nabycia spadku spadkobierców, chociażby były nimi inne osoby niż te, które wskazali uczestnicy.

IV.

Konieczne jest zatem przesłuchanie uczestnika postępowania – Włodzimierza S. oraz wezwanie do udziału w postępowaniu nowo ujawnionego spadkobiercę zmarłego – jego pozamałżeńskiego dziecka. W razie trudności w ustaleniu miejsca zamieszkania tegoż spadkobiercy wnoszę o wezwanie go przez ogłoszenie stosownie do art. 672 kpc.

V.

Wysokość opłaty sądowej ustalono na podstawie art. 50 ustawy z 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Należy też dodać, iż zgodnie z poglądem Sądu Najwyższego wymaganie oznaczenia wartości przedmiotu zaskarżenia w apelacji nie ma zastosowania w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku1.

Mając na względzie powyższe, wnoszę jak w petitum apelacji.
/adwokat Tomasz Grzybkowski, adwokat Tomasz Guzek/


Załączniki:
1. .. odpisy apelacji
2. 100 złotych wpisu od apelacji w znakach opłaty sądowej

 

Przypisy:
1 Postanowienie SN - Izba Cywilna z dnia 26 maja 1998 r., III CZ 68/98, OSNC 1999/2 poz. 26

 

 

Materiał archiwalny oparty o przepisy prawa obowiązujące w dniu jego sporządzenia. Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski Guzek Jackowski nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywane treści.