Wzory Pism:

Pierwszeństwo nabycia nieruchomości rolnych

Pozew o ustalenie prawa pierwszeństwa nabycia nieruchomości rolnych.

Poznań, dnia … sierpnia 2013 roku

 

 

Pozew

o ustalenie

 

 

w sprawie:

 

 • G.M.

ul. (…), B., PESEL (…)

 

 • H.M.

ul. (…), K., PESEL: (…)

 

 • L.M.

ul. (…), J., PESEL (…)

 

- powodów -

 

zast. przez adwokatów:

Tomasza Grzybkowskiego, Tomasza Guzka, dr. Michała Jackowskiego

Grzybkowski Guzek Jackowski Adwokacka Spółka Partnerska

61-762 Poznań, ul. Dominikańska 3

 

c/a

 

 • Agencji Nieruchomości Rolnych

Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa

 

- pozwanej -

 

Wartość przedmiotu sporu: 100.000,00 złotych

 

 

I Wydział Cywilny

Sądu Okręgowego

al. (…)

(…) W.

 

Wnioski

W imieniu powódki, powołując się na załączone pełnomocnictwo do reprezentowania w tej sprawie, wnoszę o:

 

 1. ustalenie, że powodom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości rolnych stanowiących działki numer (…) o powierzchni 0,0300 hektarów, (…) o powierzchni 0,1800 hektarów, (…) o powierzchni 157,6300 hektarów oraz (…) o powierzchni 53,0525 hektarów (obręb D., gmina S., powiat M.) opisane w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w P. numer KW (…), na zasadach przewidzianych w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa;
 1.      II.        przeprowadzenie dowodów wskazanych w uzasadnieniu pozwu na fakty w nim powołane;
 2.     III.        zwolnienie powodów od kosztów postępowania sądowego w całości;
 3.    IV.        przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność powodów;
 4.     V.        zasądzenie od pozwanej na rzecz powodów kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego według norm przepisanych.

 

Uzasadnienie

 

I. Streszczenie

Powodowie są dziećmi i spadkobiercami ustawowymi J.M. Na co dzień ich ojciec posługiwał się także imieniem „Janusz”.

Przed II Wojną Światową, ojciec powodów był właścicielem majątku ziemskiego „D.”. W dniu 4 lutego 1945 roku, majątek „D.” został przejęty na cele związane z reformą rolną.

W protokole przejęcia majątku na cele związane z przeprowadzeniem reformy rolnej, jako właściciela wpisano „Janusza M.”. Prawidłowo powinno być wpisane – J.M.

Powyższa omyłka pisarska wynika z faktu, iż ojciec powodów nie był obecny podczas sporządzania protokołu przejęcia.

Obecnie nieruchomości tworzące dawny majątek ziemski są opisane w księdze wieczystej numer (…).

Ich właścicielem jest Skarb Państwa. Pozwana zarządza nimi w jego imieniu.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, w przypadku sprzedaży ww. nieruchomości, powodom przysługuje tzw. prawo pierwszeństwa (tj. uprawnienie do nabycia nieruchomości przed innymi potencjalnymi nabywcami).

Pozwana chce sprzedać ww. nieruchomość. Odmawia jednak uznania, że powodom przysługuje prawo pierwszeństwa.

Jako przyczynę wskazuje rozbieżności związane z imieniem pierwotnego właściciela majątku „D.”.

Z uwagi na powyższe, konieczne jest sądowe ustalenie, czy powodom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia omawianych nieruchomości.

 

II. Spadkobiercy J. (Janusza) M.

Postanowieniem z dnia 29 grudnia 1999 roku, Sąd Rejonowy w O. stwierdził, że spadek po J.M. nabyli wnioskodawczyni i uczestnicy postępowania, każde w częściach równych.

 

Dowód: postanowienie Sądu Rejonowego w O. z dnia 29 grudnia 1999 roku.

 

Postanowienie to jest prawomocne.

 

III. Majątek „D.

Nieruchomości rolne stanowiące działki ewidencyjne o numerach:

a)   (…) o powierzchni 0,0300 hektarów,

b)   (…) o powierzchni 0,1800 hektarów,

c)   (…) o powierzchni 157,6300 hektarów, oraz

d)   (…) o powierzchni 53,0525 hektarów

wchodziły w skład majątku ziemskiego „D.”. Powyższe zostało przyznane przez pozwaną w pismach z dnia 6 września 2010 roku oraz z dnia 16 sierpnia 2012 roku

 

Dowód:

 1. pismo pozwanej z dnia 6 września 2010 roku,
 2. pismo pozwanej z dnia 16 sierpnia 2012 roku.

 

Wszystkie nieruchomości znajdują się w obrębie ewidencyjnym D., położonym w gminie S. w powiecie M.

 

Dowód: wypis z ewidencji gruntów.

 

Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w P. prowadzi księgę wieczystą o numerze KW (…).

 

Dowód: odpis księgi wieczystej numer KW (…).

 

Majątek D. był przeznaczony na cele związane z przeprowadzeniem reformy rolnej.

 

Dowód: kopia protokołu przejęcia.

 

Poprzednim właścicielem ww. majątku ziemskiego był ojciec powodów – J.M. Powyższa okoliczność została omówiona w punkcie VI. poniżej. Tam również powołano stosowne dowody na poparcie ww. twierdzeń.

 

IV. Reforma rolna

Przejęcie majątku D. na cele reformy rolnej nastąpiło na podstawie „Protokołu w sprawie przejścia na cele Reformy Rolnej na mocy Dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 roku o wprowadzeniu Reformy Rolnej”  z dnia 4 lutego 1945 roku.

 

Dowód: kopia protokołu przejęcia.

 

W treści ww. dokumentu, jako właściciela nieruchomości (majątku ziemskiego) wskazano „Janusza M.”.

 

Dowód: kopia protokołu przejęcia.

 

Z treści protokołu przejęcia wynika, że właściciel majątku nie był obecny podczas sporządzania przedmiotowego dokumentu.

 

Dowód: kopia protokołu przejęcia.

 

Wynika to z adnotacji umieszczonej w miejscu przeznaczonym na podpis właściciela, gdzie zamiast podpisu wskazano „niema” (pisownia oryginalna).

 

Dowód: kopia protokołu przejęcia.

 

Począwszy od przejęcia majątku „D.” na cele związane z reformą rolną do chwili obecnej, właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa.

 

Dowód: odpis księgi wieczystej numer KW (…).

 

V. Plany sprzedaży gruntów z majątku „D.

Powodowie są zainteresowani nabyciem nieruchomości wchodzących w skład dawnego majątku ziemskiego „D.”.

 

Dowód: przesłuchanie stron.

 

Pismem z dnia 6 września 2010 roku, pozwana zawiadomiła ich o planach sprzedaży tych nieruchomości.

 

Dowód: pismo pozwanej z dnia 6 września 2010 roku.

Jednocześnie wezwała powodów do wykazania, że są oni spadkobiercami właściciela majątku „D.”.

 

Dowód:

 1. pismo pozwanej z dnia 6 września 2010 roku,
 2. pismo pozwanej z dnia 16 sierpnia 2012 roku.

 

Wątpliwości pozwanej wynikają z rozbieżności dotyczących imienia dawnego właściciela majątku.

Zgodnie z protokołem przejęcia, właścicielem „D.” był „Janusz M”.

 

Dowód: kopia protokołu przejęcia.

 

W postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku, jako spadkodawca został wskazany „J.M.”

 

Dowód: postanowienie Sądu Rejonowego w O. z dnia 29 grudnia 1999 roku.

 

Przed wszczęciem postępowania powodowie próbowali wyjaśnić ww. wątpliwości.

 

Dowód: pismo z dnia 24 lipca 2013 roku wraz z załącznikami.

 

Pozwana nie uznała przedstawionej w tym piśmie argumentacji i powołanych na jej poparcie dowodów.

 

Dowód: pismo pozwanej z dnia 25 lipca 2013 roku.

 

VI. Wątpliwości dotyczące właściciela „D.

Źródłem rozbieżności pomiędzy treścią protokołu przejęcia z dnia 4 lutego 1945 roku (gdzie jako właściciela wskazano „Janusza M.”), a postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku („J.M.”) jest fakt, iż ojciec powodów posługiwał się imieniem „Janusz”, jako formą zdrobnienia.

 

Dowód: przesłuchanie stron.

 

Również jego znajomi i rodzina na co dzień zwracali się do niego per „Janusz”.

 

Dowód: przesłuchanie stron.

 

Z dołączonych do pozwu dokumentów, w sposób niebudzący wątpliwości wynika jednak, że „J.M.” i „Janusz M.” to ta sama osoba – dawny właściciel majątku „D.” i ojciec powodów.

 

Dowód: przesłuchanie stron.

 

Pierwszym dowodem potwierdzającym ww. zbieżność jest odpis skrócony aktu urodzenia powoda L.M.

 

Dowód: odpis skrócony aktu urodzenia L.M.

 

Zgodnie z ww. dokumentem, ojciec powoda nazywał się „Janusz M.”.

 

Dowód: odpis skrócony aktu urodzenia L.M.

 

Postanowieniem z dnia 29 grudnia 1999 roku Sąd Rejonowy w O. I Wydział Cywilny stwierdził, że L.M. jest jednym ze spadkobierców ustawowych J.M.

 

Dowód: postanowienie Sądu Rejonowego w O. z dnia 29 grudnia 1999 roku.

 

Jako matka L.M. w akcie urodzenia wskazana została H.K. Nazwisko „K.” jest nazwiskiem rodowym żony J. (Janusza) M.

 

Dowód:

 1. odpis skrócony aktu urodzenia L.M.,
 2. odpis skrócony aktu zgonu H.M.,
 3. przesłuchanie stron.

 

Do pozwu dołączono również kopię metryki urodzenia i chrztu powódki – G.M. Z przedmiotowego dokumentu wynika, że rodzicami powódki byli „Janusz M.” oraz „H. z K.

 

Dowód:

 1. metryka urodzenia i chrztu,
 2. wypis aktu zgonu H.M.,
 3. wypis aktu zgonu J.M.,
 4. przesłuchanie stron.

 

W pozostałych dokumentach powódki G.M., np. w dowodzie osobistym, akcie urodzenia jako ojciec figuruje „J.M.”.

 

Dowód:

 1. kopia odpisu skróconego aktu urodzenia G.M.,
 2. przesłuchanie stron.

 

Tylko w przypadku powódki H.M. akty stanu cywilnego zawierają prawidłowe imiona jej ojca.

 

Dowód:

 1. kopia odpisu skróconego aktu urodzenia H.M.,
 2. przesłuchanie stron.

 

Kolejnym dokumentem, w którym błędnie wskazano imię ojca powodów jest jego prawo jazdy, w którym jako posiadacza wpisano – „Janusza M.”.

 

Dowód:

 1. kopia prawa jazdy J.M. (Janusza M.),
 2. przesłuchanie stron.

 

Ojciec powodów urodził się w dniu … września 1907 roku, co wynika m.in. z aktu jego zgonu.

 

Dowód: kopia aktu zgonu J.M.

 

Ta sama data urodzenia figuruje w dokumentach z obozu koncentracyjnego w D.(2), gdzie ojciec powodów przebywał w czasie II Wojny Światowej.

 

Dowód:

 1. wyciąg z dokumentów z obozu koncentracyjnego w D.(2),
 2. uwierzytelniona kopia tłumaczeń dokumentów z obozu koncentracyjnego w D.(2),
 3. przesłuchanie stron.

 

Z tych samych dokumentów wynika, że ojciec powodów nazywał się „J.M.”, był rolnikiem (posiadaczem ziemskim, niem. Landwirt), a ostatnim miejscem jego zamieszkania było D., powiat (…) (niem.(…).

 

Dowód:

 1. wyciąg z dokumentów z obozu koncentracyjnego w D.(…),
 2. uwierzytelniona kopia tłumaczeń dokumentów z obozu koncentracyjnego w D.(…),
 3. przesłuchanie stron.

 

Ostatnim dokumentem, który świadczy o tym, że ojciec powodów zamiennie posługiwał się imionami „J.” i „J.M.” i „Janusz” są dokumenty z ewidencji Gruntów Urzędu Ziemskiego w W., tj. zawiadomienie o opłatach za wykonanie scalenia.

 

Dowód:

 1. zawiadomienie o opłatach za przeprowadzenie scalenia,
 2. przesłuchanie stron.

 

Wszystkie wskazane dokumenty potwierdzają, że osoba figurująca w protokole przejęcia majątku D. („Janusz M.”), a ojciec powodów („J.M.”) to ta sama osoba.

Powyższe z kolei prowadzi do wniosku, że powodom przysługuje prawo pierwszeństwa wynikające z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

 

VII. Interes prawny powodów

Źródłem interesu prawnego powodów jest art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Zgodnie z ww. przepisem, prawomocny wyrok uwzględniający powództwo umożliwi powodom nabycie nieruchomości wchodzących w skład dawnego majątku „D.” z pierwszeństwem przed innymi potencjalnymi nabywcami.

Wobec zakwestionowania przez pozwaną prawa pierwszeństwa powodów – wyrok sądowy, jaki zapadnie w niniejszej sprawie – jest jedynym dokumentem pozwalającym powodom na realizację ich uprawnień.

 

Dowód:

 1. pismo pozwanej z dnia 6 września 2010 roku,
 2. pismo pozwanej z dnia 16 sierpnia 2012 roku,
 3. pismo pozwanej z dnia 25 lipca 2013 roku,
 4. przesłuchanie stron.

 

Z powyższych względów, niniejsze powództwo jest konieczne i zasługuje na uwzględnienie.

 

VIII. Wniosek o zwolnienie od kosztów

Obecna sytuacja majątkowa powodów, ich możliwości zarobkowe nie pozwalają na pokrycie kosztów tego postępowania.

 

Dowód:

 1. oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym L.M.,
 2. oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym G.M.,
 3. oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym H.M.

 

Z powyższych względów konieczny jest wniosek o zwolnienie powodów od kosztów.

 

 

 

 

/adwokat Tomasz Grzybkowski/

 

 

Załączniki:

 1. pełnomocnictwo L.M. wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 51,00 złotych,
 2. pełnomocnictwo G.M. wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 51,00 złotych,
 3. pełnomocnictwo H.M. wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 51,00 złotych,
 4. oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym L.M.,
 5. oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym G.M.,
 6. oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym H.M.
 7. postanowienie Sądu Rejonowego w O. z dnia 29 grudnia 1999 roku,
 8. pismo pozwanej z dnia 6 września 2010 roku,
 9. pismo pozwanej z dnia 16 sierpnia 2012 roku,

10. pismo pozwanej z dnia 25 lipca 2013 roku,

11. wyciąg z dokumentów z obozu koncentracyjnego w D.(2),

12. uwierzytelniona kopia tłumaczeń dokumentów z obozu koncentracyjnego w D.(2),

13. zawiadomienie o opłatach za przeprowadzenie scalenia,

14. odpis skrócony aktu urodzenia L.M.,

15. odpis skrócony aktu urodzenia G.M.,

16. kopia aktu zgonu J.M.,

17. kopia prawa jazdy J.M. (Janusza M.),

18. metryka urodzenia i chrztu,

19. wypis aktu zgonu H.M.,

20. wypis aktu zgonu J.M.,

21. kopia protokołu przejęcia

22. odpis księgi wieczystej numer KW (…)

23. wypis z ewidencji gruntów,

24. pismo z dnia 24 lipca 2013 roku,

25. odpis pozwu wraz z wszystkimi załącznikami.

 

Materiał archiwalny oparty o przepisy prawa obowiązujące w dniu jego sporządzenia. Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski Guzek Jackowski nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywane treści.