Wzory Pism:

Oszczerstwa w internecie

Prywatny akt oskarżenia w sprawie zamieszczania obraźliwych treści w Internecie.

Poznań, dnia … 2010 roku

PRYWATNY AKT OSKARŻENIA


w sprawie:


1. R. Sp. z o.o.

ul. (…)

(…) P.


2. P. H.

ul. (…)

(…) P.


3. M. Ł.

ul. (…)

(…) P.


4. M. W.

ul. (…)

(…) P.- oskarżycieli prywatnych - 


zast. przez adwokatów:

Tomasza Grzybkowskiego i Tomasza Guzka

Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski&Guzek

61-762 Poznań, ul. Dominikańska 3


- c/a -


A. M.

ul. (…)

(…) W.


- oskarżonemu -


o czyn z art. 212 § 2 KK


VIII Wydział Karny

Sądu Rejonowego

Poznań-Grunwald i Jeżyce

ul. Kamiennogórska 26

60-179 Poznań

 

W imieniu oskarżycieli prywatnych, z powołaniem się na załączone pełnomocnictwa do reprezentowania w tej sprawie,


oskarżam


A.M., zam. ul. (…), (…) P., o to, że:


I. w dniu … 2010 roku, w nieustalonym miejscu, za pomocą środków masowego komunikowania w postaci strony internetowej, oraz w sposób poniżający oskarżycieli prywatnych w opinii publicznej i narażający oskarżycieli prywatnych na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania przez nich działalności gospodarczej, zamieścił na stronie internetowej http://... nieprawdziwe zarzuty dotyczące postępowania i właściwości oskarżycieli prywatnych wyrażające się w twierdzeniach, że:
- działalność oskarżycieli prywatnych od pierwszego kontaktu z potencjalnym klientem jest w zamyśle wyłudzeniem,
- przez oskarżycieli prywatnych podstępem klient doprowadzany jest do sytuacji prawnej, w której pozornie lub faktycznie jest związany umową,

- oskarżyciele prywatni próbują oszukać,

- działania oskarżycieli prywatnych wobec klienta polegają na stosowaniu manipulacji,

- działania oskarżycieli prywatnych od pierwszego kontaktu z klientem polegają na wprowadzeniu w błąd celem doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia majątkiem,

- proponowana przez oskarżycieli prywatnych umowa rodzi całkiem odmienne konsekwencje prawne niż te, które są przedstawiane przez telemarketera,

- oskarżyciele prywatni manipulowali terminami odbioru listów celowo, opóźniając ich odbiór lub w oficjalnej korespondencji podając nieprawdziwe daty odbioru,

- oskarżyciele prywatni nie prowadzą prawie żadnej realnej biznesowej działalności związanej z pozycjonowaniem oraz nie stoi za nimi żadne zaplecze techniczne, to jest o czyn z art. 212 § 2 kk;


II. w dniu … 2010 roku, w nieustalonym miejscu, za pomocą środków masowego komunikowania w postaci poczty elektronicznej, oraz w sposób narażający oskarżycieli prywatnych na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania przez nich działalności gospodarczej i w sposób poniżający oskarżycieli prywatnych w opinii publicznej, w tym w szczególności w opinii władz i pracowników Fundacji (…) z siedzibą w W., wysłał do przedstawicieli tej fundacji wiadomość:

- zawierającą w swej treści nieprawdziwe zarzuty dotyczące postępowania i właściwości oskarżycieli prywatnych wyrażające się w twierdzeniu, że oskarżyciele prywatni dopuszczają się przestępstwa z art. 261 kodeksu karnego (wyłudzenie),

- zawierającą w swej treści wskazanie, gdzie zostały uprzednio opublikowane przez oskarżonego lub inne osoby nieprawdziwe zarzuty dotyczące postępowania i właściwości oskarżycieli prywatnych wyrażające się w twierdzeniach wskazanych w pkt. I powyżej, poprzez powołanie stron internetowych http://..., http://... oraz http://..., to jest o czyn z art. 212 § 2 kk.


Na zasadzie art. 212 § 4 kk czyny powyższe podlegają rozpoznaniu w trybie oskarżenia prywatnego.
Na zasadzie art. 24 § 1 kpk i art. 32 § 1 pkt 1 kpk czyny powyższe podlegają rozpoznaniu przez Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu. Przedmiotowy rodzaj sprawy nie został zastrzeżony do właściwości sądów okręgowych, podlega zatem rozpoznaniu przez sąd rejonowy. W okręgu właściwości wskazanego Sądu ujawnione zostały przez oskarżycieli prywatnych przestępstwa objęte przedmiotowym aktem oskarżenia a miejsce popełnienia tych przestępstw nie jest możliwe do określenia.


Uzasadnienie 


I.


Oskarżyciel prywatny R. Sp. z o.o. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Oskarżyciele prywatni P. H., M. Ł. i M. W. są założycielami i właścicielami (udziałowcami) ww. spółki. Wskazani oskarżyciele prywatni pełnią również w ww. spółce funkcje członków jej zarządu.

Dowód:
1. odpis z KRS spółki R. Sp. z o.o.,

2. zeznania świadka P. H.,

3. zeznania świadka M. Ł.,

4. zeznania świadka M. W.,


II.

W dniu … 2010 roku, w nieustalonym miejscu, oskarżony zamieścił na stronie internetowej http://..., pod pseudonimem „rok”, dokładny link: ..., wpis zawierający w szczególności twierdzenia wskazane w treści petitum niniejszego aktu oskarżenia, pkt. I powyżej.


Dowód:
1. wydruk ze strony internetowej: http://...,

2. zobowiązanie administratora strony internetowej http://... (właściciel:…) do udzielenia informacji w zakresie danych osobowych (numer IP, imię i nazwisko, adres) autora wpisu na stronie internetowej, którego dotyczy akt oskarżenia,

3. zobowiązanie właściwego dostawcy usług telekomunikacyjnych, zgodnie z numerem IP ustalonym w trybie wniosku zawartego w pkt. 2 powyżej, do udzielenia informacji w zakresie danych osobowych (imię, nazwisko, adres) podmiotu, który zawarł umowę o dostawę usług telekomunikacyjnych przy wykorzystaniu tego numeru IP,

4. oględziny strony internetowej: http://...,

5. zeznania świadka P. H.,

6. zeznania świadka M. Ł.,

7. zeznania świadka M. W.

 

III.

W dniu … 2010 roku, około godziny 22.21, w nieustalonym miejscu, przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, oskarżony (adres elektroniczny: ….) wysłał do władz i przedstawicieli Fundacji (…) z siedzibą w W. (adresy poczty elektronicznej: ..., …) z kopią do oskarżyciela prywatnego R. Sp. z o.o. (adresy poczty elektronicznej: …, …) wiadomość zawierającą w szczególności informacje wskazane w treści petitum niniejszego aktu oskarżenia, pkt. II powyżej.


Dowód:
1. wydruk wiadomości przesłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej,

2. zobowiązanie Fundacji (…) (ul. (…) W.) do udzielenia informacji, czy otrzymała za pośrednictwem poczty elektronicznej wiadomość, której dotyczy niniejszy akt oskarżenia,

3. wydruk z informacji dotyczącej abonenta domeny internetowej ….,

4. zobowiązanie rejestratora domeny internetowej (…) do udzielenia informacji w zakresie danych osobowych (imię i nazwisko, adres) abonenta domeny internetowej …,

5. wydruk ze strony internetowej: http://...,

6. wydruk ze strony internetowej: http://...,

7. wydruk ze strony internetowej: http://...

8. oględziny stron internetowych: http://..., http://... oraz http://...,

9. zeznania świadka P. H.,

10. zeznania świadka M. Ł.,

11. zeznania świadka M. W.,


IV.

Twierdzenia i informacje dotyczące postępowania i właściwości oskarżycieli prywatnych, szczegółowo wskazane w treści petitum niniejszego aktu oskarżenia, pkt. I i II powyżej, które zamieszczone zostały przez oskarżonego na stronie internetowej oraz wysłane w wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej, są nieprawdziwe.

Działania oskarżonego naraziły oskarżycieli prywatnych na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania przez nich działalności gospodarczej i poniżyły oskarżycieli prywatnych w opinii publicznej, w tym w szczególności w opinii władz i pracowników Fundacji (…)

Prowadzona przez oskarżycieli prywatnych działalność gospodarcza obejmuje w szczególności usługi w zakresie pozycjonowania stron internetowych w wyszukiwarkach internetowych. Pokrzywdzony świadczy również innego rodzaju usługi, zawsze jednak ściśle związane ze sferą działalności przedsiębiorstw w sieci Internet.

Zaufanie klientów, potencjalnych klientów oraz współpracowników, w tym w szczególności w sieci Internet i ramach tego środowiska, ma dla oskarżycieli prywatnych podstawowe znaczenie i jest warunkiem prowadzenia przez nich dochodowej działalności gospodarczej. Nieprawdziwe zarzuty upowszechnione przez oskarżonego wiążą się dla oskarżycieli prywatnych ze szkodami, w szczególności poprzez spadek liczby potencjalnych klientów. Fundacja (…) jest zaś renomowaną fundacją na rynku usług świadczonych przy wykorzystaniu sieci Internet, która organizuje konkursy szeroko znane w środowisku. Negatywna opinia o oskarżycielach posiłkowych na forum ww. fundacji przekłada się bezpośrednio na możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez oskarżycieli prywatnych.


Dowód:
1. wydruk ze strony internetowej: http://..., (wypowiedź podpisana przez P. Z., ….pl),
2. zeznania świadka P. H.,

3. zeznania świadka M. Ł.,

4. zeznania świadka M. W.,


V.

Działania oskarżonego objęte niniejszym aktem oskarżenia wypełniają znamiona przestępstwa stypizowanego w art. 212 § 2 kk.

Mając na uwadze powyższe, niniejszy akt oskarżenia jest w pełni uzasadniony.


Wykaz osób podlegających wezwaniu na rozprawę główną:

1. oskarżyciele prywatni:

a) M. W., ul. (…), P.,

b) M. Ł., ul. (…), P.,

c) P. H., ul. (…), P.,

2. pełnomocnicy oskarżycieli prywatnych:

a) adw. Tomasz Grzybkowski, ul. Dominikańska 3, 61-762 Poznań,

b) adw. Tomasz Guzek, ul. Dominikańska 3, 61-762 Poznań,

3. oskarżony – A. M., ul. (…), W.


Wykaz pozostałych dowodów:

  1. odpis z KRS spółki R. Sp. z o.o.,
  2. wydruk ze strony internetowej: (…),
  3. wydruk ze strony internetowej: (…),
  4. wydruk ze strony internetowej: (…),
  5. wydruk wiadomości przesłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  6. wydruk z informacji dotyczącej abonenta domeny internetowej(…),
  7. oględziny stron internetowych: http://..., http://... oraz http://...,
  8. zobowiązanie administratora strony internetowej http://... (właściciel:…) do udzielenia informacji w zakresie danych osobowych (numer IP, imię i nazwisko, adres) autora wpisu na stronie internetowej, którego dotyczy akt oskarżenia,
  9. zobowiązanie właściwego dostawcy usług telekomunikacyjnych, zgodnie z numerem IP ustalonym w trybie wniosku zawartego w pkt. 8 powyżej, do udzielenia informacji w zakresie danych osobowych (imię, nazwisko, adres) podmiotu, który zawarł umowę o dostawę usług telekomunikacyjnych przy wykorzystaniu tego numeru IP,

10. zobowiązanie Fundacji (…) (ul. (…), W.) do udzielenia informacji, czy otrzymała za pośrednictwem poczty elektronicznej wiadomość, której dotyczy niniejszy akt oskarżenia,

11. zobowiązanie rejestratora domeny internetowej (…) do udzielenia informacji w zakresie danych osobowych (imię i nazwisko, adres) abonenta domeny internetowej (…)

 

 

 

(adwokat Tomasz Grzybkowski)

 

Załączniki:
1. pełnomocnictwa,

2. odpis z KRS spółki R. Sp. z o.o.,

3. wydruk ze strony internetowej: (link),

4. wydruk ze strony internetowej: (link),

5. wydruk ze strony internetowej: (link),

6. wydruk wiadomości przesłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej,

7. wydruk z informacji dotyczącej abonenta domeny internetowej (…),

8. odpis aktu oskarżenia wraz z załącznikami.

 

 

Materiał archiwalny oparty o przepisy prawa obowiązujące w dniu jego sporządzenia. Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski Guzek Jackowski nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywane treści.