Wzory Pism:

Odsetki od długu upadłego dłużnika

Czy wierzytelność z tytułu odsetek przypadających po ogłoszeniu upadłości jest wierzytelnością, która ulega zgłoszeniu do masy?

Poznań, dnia … marca 2007 roku


ZAŻALENIE


w sprawie:


X Sp. z o.o. c/a Y Sp. z o.o.

Sygn. akt …

wartość przedmiotu zaskarżenia:
........................... złotych


X Wydział Gospodarczy
Sądu Okręgowego
w  Poznaniu

za pośrednictwem:

XI Wydział Gospodarczy
Sądu Rejonowego
ul. Dożynkowa 9H
61-675 Poznań


W imieniu powódki, z powołaniem się na załączone pełnomocnictwo do reprezentowania w tej sprawie, wnoszę:

zażalenie

na postanowienie Sądu Rejonowego w Poznaniu z dnia .................... roku wydane w sprawie ….
Postanowienie to zaskarżam co do części dotyczącej odsetek i wnoszę o:

I. uchylenie postanowienia w zaskarżonej części i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Poznaniu,
II. zasądzenie od pozwanej na rzecz powódki zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego w kwocie 120,00 złotych plus 15,00 złotych opłaty za pełnomocnictwo.

Zaskarżonemu postanowieniu zarzucam:

naruszenie art. 355 § 1 kpc poprzez przyjęcie, iż tytuł egzekucyjny w postaci wyciągu z listy wierzytelności obejmuje wierzytelność z tytułu odsetek przypadających po ogłoszeniu upadłości, a w konsekwencji uznanie, iż wydanie orzeczenia dotyczącego tej wierzytelności jest niedopuszczalne.

Uzasadnienie 

I.

Pozwem z dnia ........................ 2003 roku powódka wniosła o zasądzenie od pozwanej na jej rzecz kwoty 9.397,46 złotych wraz z odsetkami ustawowymi i kosztami postępowania.
Postanowieniem z dnia ....................... 2005 roku Sąd umorzył postępowanie w sprawie. W uzasadnieniu wskazał, iż powódka dysponuje tytułem egzekucyjnym wobec pozwanej – wyciągiem z listy wierzytelności, który po zaopatrzeniu go w klauzulę wykonalności pozwoli na prowadzenie postępowania egzekucyjnego. Wobec powyższego Sąd uznał, iż wydanie orzeczenia dotyczącego tej samej należności, uznanej już przez sędziego komisarza w postępowaniu upadłościowym, jest niedopuszczalne.
Postanowienie Sądu jest błędne w części dotyczącej żądania powódki zasądzenia od pozwanej odsetek od dnia 30 lipca 2003.

II.

Zgodnie z normą prawną wynikającą z treści art. 355 § 1 kpc Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew lub jeżeli wydanie wyroku stało się z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne.
Powódka podziela stanowisko Sądu I instancji, iż wobec dysponowania przez nią tytułem egzekucyjnym w postaci wyciągu z listy wierzytelności wydanie wyroku w sprawie wierzytelności objętej postępowaniem upadłościowym doprowadziłoby do dysponowania przez powódkę dwoma tytułami egzekucyjnymi przeciwko pozwanej, dotyczącymi tej samej należności, i jest niedopuszczalne.
W ocenie powódki zasadne i dopuszczalne jest jednak wydanie wyroku co do wierzytelności nie objętych postępowaniem upadłościowym pozwanej.

III.

Zgodnie z art. 170 § 1 Prawa upadłościowego po ukończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego wyciąg z ustalonej listy wierzytelności, zawierający oznaczenie wierzytelności oraz sumy na jej poczet przez wierzyciela otrzymanej, jest tytułem egzekucyjnym przeciwko upadłemu.
W piśmiennictwie1 wskazuje się, iż wyciąg powinien dokładnie określać wierzytelność oraz należności uboczne (odsetki od dnia ogłoszenia upadłości i – ewentualnie koszty). Wysokość odsetek, które mogą być ujęte na liście wierzytelności reguluje przepis art. 33 § 1 Prawa upadłościowego.
Zgodnie z powołanym przepisem odsetki od wierzytelności, przypadających od upadłego, nie biegną w stosunku do masy od daty ogłoszenia upadłości. Zatem na liście wierzytelności mogą znaleźć się wyłącznie odsetki naliczone do dnia ogłoszenia upadłości, jeżeli tylko należą się wierzycielowi. Oznacza to, że tytuł egzekucyjny w postaci prawomocnej listy wierzytelności nie obejmuje należnych wierzycielowi odsetek liczonych po dniu ogłoszenia upadłości dłużnika.
W tej sytuacji zatem powódka nie dysponuje tytułem egzekucyjnym przeciwko pozwanej dotyczącym wierzytelności z tytułu odsetek naliczonych po dniu ogłoszenia upadłości. Brak jest więc podstaw do umorzenia postępowania co do tej wierzytelności.

IV.

Niezależnie od powyższego powódka wskazuje, iż zarówno w doktrynie2, jak i judykaturze3 przyjmuje się, iż po ogłoszeniu upadłości odsetki nie biegną „w stosunku do masy”, biegną one natomiast w stosunku do samego upadłego. Wierzytelność z tytułu odsetek przypadających po ogłoszeniu upadłości od samego upadłego nie jest więc wierzytelnością, która ulega zgłoszeniu do masy. Tym samym wierzytelność ta nie podlega rozpoznaniu w trybie przewidzianym przepisami Prawa upadłościowego. Dochodzenie tej wierzytelności, konieczne dla zapobieżenia przedawnieniu roszczenia, odbywa się na zasadach ogólnych, bez potrzeby zgłaszania wierzytelności do sędziego komisarza i bez względu na stan postępowania upadłościowego4.

Mając powyższe na uwadze, wnoszę jak na wstępie.

V.

Koszty zastępstwa adwokackiego w tej sprawie, wynikają z zawartej umowy pomiędzy Kancelarią Adwokacką a powódkę i znajdują pełne oparcie w normie prawnej wynikającej z § 11 ust. 1 pkt. 8 w związku z § 2 ust. 2 i § 13 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu /Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1348/.
/adwokat Tomasz Grzybkowski, adwokat Tomasz Guzek/


Załączniki:
1. pełnomocnictwo,
2. odpis z KRS X Sp. z o.o.,
3. odpis zażalenia.

 

Przypisy:
1 S. Gurgul „Prawo upadłościowe i układowe. Komentarz”, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2000, s.566
2 jak wyżej s. 197, M. Allerhand „Prawo upadłościowe. Komentarz” Tom I, Międzykomunalna Spółka Akcyjna Municipium, Warszawa 1991, s. 173,
3 por. uchwała Sądu Najwyższego z 30.03.1992 r., III CZP 23/92, OSNCP 1992, nr 9, poz. 164.
4 S. Gurgul „Prawo upadłościowe i układowe. Komentarz”, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2000, s. 200

 

 

Materiał archiwalny oparty o przepisy prawa obowiązujące w dniu jego sporządzenia. Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski Guzek Jackowski nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywane treści.