Wzory Pism:

Odpowiedzialność za długi męża

Czy wierzyciel może domagać się zwrotu długu od małżonki dłużnika?

Poznań, dnia … kwietnia 2008 roku


WNIOSEK


w sprawie:

dane wierzyciela

.........................

 

- wierzyciela -

zast. przez adwokatów:
Tomasza Grzybkowskiego i Tomasza Guzka
Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski & Guzek
61-762 Poznań, ul. Dominikańska 3

- c/a -


dane małżonki dłużnika
....................................

- małżonce dłużnika -

o nadanie klauzuli wykonalności
I Wydział Cywilny
Sądu Rejonowego
ul. …………………..
………………………


W imieniu wierzyciela, z powołaniem się na załączone pełnomocnictwo do reprezentowania w tej sprawie, wnoszę o:

I. nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu – nakazowi zapłaty Sądu Rejonowego w …………. z dnia …………… roku, sygn. akt I …………. przeciwko małżonce dłużnika ………….. – …………………,

II. sporządzenie odpisu nakazu zapłaty Sądu Rejonowego w …………… z dnia …………… roku, sygn. akt I ………….. i doręczenie go wierzycielowi wraz z wypisem sentencji postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności przeciwko ……………… wraz z klauzulą wykonalności,

III. zasądzenie od małżonki dłużnika na rzecz wierzyciela zwrotu kosztów postępowania, w tym zwrotu kosztów zastępstwa adwokackiego w kwocie 240,00 złotych1 oraz 17,00 opłaty za pełnomocnictwo i 20,00 złotych za odpis skrócony aktu małżeństwa.

A ponadto o rozważenie możliwości:

I. zażądania od stron wyjaśnień na piśmie, stosownie do art. 760 § 1 k.p.c.,

II. rozpoznanie wniosku na posiedzeniu niejawnym.


Uzasadnienie

I.


Nakazem zapłaty z dnia …………Sąd Rejonowy w ……………… zasądził od dłużnika na rzecz wierzyciela kwotę ………….. złotych wraz z odsetkami i kosztami postępowania.
Nakaz ten jest prawomocny i wykonalny.

Dowód: 1. nakaz zapłaty z dnia …………… roku,
2. akta sprawy Sądu Rejonowego w …………….., sygn. akt ……………………...

II.    

Dłużnik …………. pozostaje w związku małżeńskim z …………………..

Dowód: odpis skrócony aktu małżeństwa

III.

Podstawą wniosku o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika jest norma prawna wynikająca z treści art. 787 § 1 k.p.c.

IV.

Zgodnie z normą prawną wynikającą z treści art. 787 § 1 k.p.c. Sąd zobligowany jest do wysłuchania małżonka dłużnika przed rozstrzygnięciem wniosku w przedmiocie nadania przeciwko niemu klauzuli wykonalności. Wysłuchanie to nie musi jednak nastąpić na posiedzeniu w obecności stron postępowania.
Norma prawna wynikająca z treści art. 760 § 1 k.p.c., w związku z art. 787 § 1 k.p.c. stanowi, iż w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika wysłuchanie strony może nastąpić także przez jej oświadczenie na piśmie2.

V.

Koszty zastępstwa adwokackiego w tej sprawie, wynikają z zawartej umowy pomiędzy Adwokacką Spółką Partnerską a wierzycielem i znajdują pełne oparcie w normie prawnej wynikającej z § 11 ust. 1 pkt 13 w związku z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu /Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1348/.

(adwokat Tomasz Grzybkowski)


Załączniki:
1. pełnomocnictwo,
2. odpis nakazu zapłaty z dnia ……………… roku,
3. odpis skrócony aktu małżeństwa,
4. odpis wniosku z załącznikami,
5. 62,00  złotych opłaty sądowej. 

 

Przypisy:

1 Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 31.10.1991 r. sygn. akt I ACr 262/91, OSA 1992/5/41:
„Również pod rządami obecnie obowiązującego Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 20.02.1991 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu przed organami sprawiedliwości (Dz. U. Nr 17, poz. 76) stronie należy się zwrot kosztów adwokackich w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności, przy czym podstawą ich ustalenia będzie § 3 ust. 1 w związku z § 16 pkt 10 Rozporządzenia.”
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6.07.1970 r. sygn. akt III CZP 48/70, OSNC 1971/2/24:
„Stronie należy się zwrot wynagrodzenia adwokackiego związanego z postępowaniem o nadanie klauzuli wykonalności.”
2 Por. postanowienie SN z dnia 23 kwietnia 1974 roku, sygn. akt I CZ 20/74, opubl. w zbiorze komputerowym wydawnictwa LEX pod nr 7471:
Błędny jest pogląd, że każde wydanie postanowienia w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności winna poprzedzać rozprawa, na której Sąd winien wysłuchać małżonka dłużnika. 

 

 

Materiał archiwalny oparty o przepisy prawa obowiązujące w dniu jego sporządzenia. Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski Guzek Jackowski nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywane treści.