Wzory Pism:

Odpowiedź na pozew o pozbawienie tytułu wykonawczego - nakazu zapłaty

Czy w sytuacji, gdy zawarcie układu z wierzycielem nastąpiło przed powstaniem tytułu egzekucyjnego – nakazu zapłaty – należność winna podlegać redukcji i zostać zrealizowana na zasadach zatwierdzonego układu?

Poznań, dnia … marca 2007 roku

 

Odpowiedź

na pozew o pozbawienie tytułu wykonawczego - nakazu zapłaty

 

w sprawie:

(…) 

 

c/a

 

(…) Sp. z o.o.


Sygn. akt .....


termin: … września 2005 rokuI Wydział Cywilny

Sądu Rejonowego

ul. Zamkowa 1

77-100 Bytów

 

 

W imieniu pozwanej, z powołaniem się na pełnomocnictwo w aktach sprawy, w odpowiedzi na pozew z dnia 15 czerwca 2005 roku wnoszę o:


I. oddalenie powództwa jako bezzasadnego,


II. zasądzenie od powodów solidarnie na rzecz pozwanej kosztów postępowania sądowego, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego w kwocie 2.400,00 złotych oraz 15,00 złotych opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.


Uzasadnienie 

I.
 


Pozwem z dnia 15 czerwca 2005 roku strona powodowa wniosła o  pozbawienie tytułu wykonawczego – nakazu zapłaty Sądu Rejonowego w  Poznaniu z dnia 14 listopada 2002 roku, utrzymanego częściowo w mocy przez wyrok tego Sądu z dnia 7 listopada 2003 roku, zaopatrzonego w  klauzulę wykonalności.
W uzasadnieniu pozwu powodowie wskazali, iż wobec otwarcia przez nich postępowania układowego dochodzona przez pozwaną należność winna podlegać redukcji i zostać zrealizowana na zasadach zatwierdzonego układu, a nie w drodze postępowania egzekucyjnego.

Powództwo jest bezzasadne. W ocenie pozwanej nie zachodzą przesłanki pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego.


II.


Powodowie opierają swoje żądanie na podstawie art. 840 § 1 pkt 2 kpc. Zgodnie z tym przepisem dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane.

Powodowie powołują się na fakt zawarcia układu z wierzycielami, którym jak twierdzą, objęta jest także wierzytelność pozwanej stwierdzona tytułem wykonawczym. Wywodzą, że wierzytelność ta nie powinna być egzekwowana w oparciu o tytuł wykonawczy, lecz winna być spełniona na warunkach układu. Te twierdzenia powodów nie znajdują oparcia w stanie faktycznym sprawy.

Strona powodowa zarówno w toku postępowania układowego, jak i w toku postępowania sądowego kwestionowała wysokość i  zasadność wierzytelności pozwanej. Powodowie zaskarżyli nakaz zapłaty z dnia 14 listopada 2002 roku, w wyniku czego Sąd upadłościowy, postanowieniem z dnia 4 marca 2003 roku odmówił wciągnięcia wierzytelności pozwanej na listę.


Dowód:
postanowienie Sądu Rejonowego w Słupsku z dnia 4 marca 2003 roku – w aktach sprawy,

Układ strony powodowej z wierzycielami zatwierdzony został postanowieniem z dnia 1 października 2003 roku. Dopiero po zatwierdzeniu układu, w dniu 7 listopada 2003 roku, wydany został wyrok Sądu Rejonowego w Poznaniu utrzymujący częściowo w mocy zaskarżony przez stronę powodową nakaz. Tytuł wykonawczy w niniejszej sprawie powstał zatem prawie miesiąc po zatwierdzeniu układu dłużników z wierzycielami.


Dowód: 
1. postanowienie Sądu Rejonowego w Słupsku z dnia 1 października 2003 roku – w aktach sprawy,
2. wyrok Sądu Rejonowego w Poznaniu z dnia 7 listopada 2003 roku – w aktach sprawy,

W tych okolicznościach, gdy zatwierdzenie układu nastąpiło w  październiku 2003 roku, a powstanie tytułu egzekucyjnego w listopadzie 2003 roku, stronie powodowej nie przysługuje powództwo przewidziane w  art. 840 § 1 pkt 2 kpc. Układ zawarty w postępowaniu układowym między stroną powodową a wierzycielami o należność pieniężną, co do której – po prawomocnie zatwierdzonym układzie – zapadł wyrok zasądzający między stronami tego układu nie może bowiem stanowić podstawy powództwa opozycyjnego z art. 840 § 1 kpc. Stanowisko takie jest utrwalone w  orzecznictwie1.


Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak na wstępie.


III.


Koszty zastępstwa adwokackiego w tej sprawie, wynikają z zawartej umowy pomiędzy Adwokacką Spółką Partnerską Grzybkowski & Guzek a powodem i znajdują pełne oparcie w normie prawnej wynikającej z § 6 pkt 3 w  związku z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu /Dz.U. z 2002 Nr 163, poz. 1348/.

 

 

/adwokat Tomasz Grzybkowski, adwokat Tomasz Guzek/


Załącznik:
dwa odpisy pisma

 

Przypisy:
1Tak Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 27 czerwca 1996 r., III CZP 73/96, OSNC z 1996 r. nr 10 poz. 134. 

 

 

Materiał archiwalny oparty o przepisy prawa obowiązujące w dniu jego sporządzenia. Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski Guzek Jackowski nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywane treści.