Wzory Pism:

Oddziaływanie parkingu na środowisko

Odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta ustalającej warunki zabudowy dla parkingu zlokalizowanego w pobliżu fabryki samochodów.

Poznań, dnia ……………………… roku


ODWOŁANIE


w sprawie:


„A”
ul. ……………………..
…………………………………

- odwołującego -

zast. przez adwokata:
Tomasza Guzka
Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski&Guzek
61-762 Poznań, ul. Dominikańska 3

sygn. akt ……………………………


Samorządowe Kolegium Odwoławcze
………………………………
………………………………

za pośrednictwem:

Prezydenta Miasta ………………….
………………………
………………………


W imieniu odwołującego, z powołaniem na pełnomocnictwo do jego reprezentowania w aktach sprawy, składam

odwołanie 

od decyzji Prezydenta Miasta …………… z dnia …………… roku, sygn. akt …………………, ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu zagospodarowania terenu i budowie parkingu dla samochodów osobowych wraz z przyłączem energetycznym i przyłączem kanalizacji deszczowej, przewidzianej do realizacji na działkach nr ……., ……... …….., ark. …. i …, …, …, …, …., …. i …. arkusza …., obręb …………. w ………………..

Przedmiotową decyzję zaskarżam w całości i wnoszę o:

zmianę zaskarżonej decyzji i oddalenie wniosku …………………. Sp. z o.o.

ewentualnie o:

uchylenie zaskarżonej decyzji i przekazanie sprawy Prezydentowi Miasta ………………….. do ponownego rozpoznania.

Ponadto wnoszę o:

I. przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków:
- ……………………………
…………………………….
ul. ……………………
………………………………
- ……………………………
…………………………….
ul. ……………………
………………………………
-    ………………………………
…………………… Sp. z o.o.
ul. ……………………………
………………………………….
-    ………………………………
…………………… Sp. z o.o.
ul. ……………………………
…………………………………,
- ……………………………
…………………………….
ul. ……………………
………………………………
- ……………………………
…………………………….
ul. ……………………
………………………………
- ……………………………
…………………………….
ul. ……………………
………………………………
- ……………………………
…………………………….
ul. ……………………
………………………………
- stron postępowania,
na okoliczność, iż zmiana zagospodarowania terenu w sposób określony w zaskarżonej decyzji, a w szczególności konieczność znoszenia zwiększonych emisji gazów i płynów, negatywnie wpłynie na środowisko, w tym środowisko życia mieszkańców sąsiednich nieruchomości, a także, iż stan faktyczny na przedmiotowej nieruchomości jest niezgodny ze stanem faktycznym przedstawionym w raporcie o oddziaływaniu inwestycji na środowisko,

II. przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego na okoliczność, iż zmiana zagospodarowania terenu w sposób określony w zaskarżonej decyzji, a w szczególności konieczność znoszenia zwiększonych emisji gazów i płynów, negatywnie wpłynie na środowisko, w tym środowisko życia mieszkańców sąsiednich nieruchomości, a także, iż stan faktyczny zachodzący na nieruchomości jest niezgodny ze stanem faktycznym przedstawionym w raporcie o oddziaływaniu inwestycji na środowisko,

III. przeprowadzenie oględzin nieruchomości,

IV. przeprowadzenie rozprawy administracyjnej w trybie art. 89 kpa.

Zaskarżonej decyzji zarzucam:

I. obrazę prawa materialnego – art. 59 ust. 1 i art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez błędne przyjęcie, iż aktualne przeznaczenie terenu pozwala na ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu zagospodarowania terenu i budowie parkingu dla samochodów ciężarowych wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej, w sytuacji gdy przedmiotowy teren ma charakter terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla którego ustala się zakaz wprowadzania funkcji kolidujących (uciążliwych), bądź generujących duży ruch samochodowy a zwłaszcza samochodów ciężarowych,

II. obrazę przepisów postępowania mającą istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy – art. 106 § 1 kpa w związku z art. 6, 7, 10, 15 i 77 kpa, poprzez wydanie decyzji administracyjnej w tej sprawie pomimo uprzedniego nierozpoznania przez Ministra Środowiska zażalenia złożonego przez „A” na postanowienie Wojewody ………………. z dnia …………………. roku, wydane w toku postępowania w trybie art. 106 kpa, a w konsekwencji brak zapewnienia „A” czynnego udziału w każdym stadium postępowania,

III. obrazę przepisów postępowania mającą istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy – art. 106 § 1 kpa w związku z art. 6, 7, 10 i 15 kpa, poprzez niedoręczenie „A” postanowień wydanych w toku postępowania przez:
- Zarząd Dróg Miejskich w dniu …………… roku, ……………………………..,
- Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w dniu ………………, ZG-……………………,
- Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w dniu …………….roku, ZG-SOG/……………….,
- Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w dniu …………….. roku, NS-…………………..,
a w konsekwencji brak zapewnienia „A” czynnego udziału w tym stadium postępowania,

IV. obrazę przepisów postępowania mającą istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy – art. 10 § 1 kpa, poprzez uniemożliwienie „A” wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań,

V. obrazę przepisów postępowania mającą istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy – art. 24 § 3 kpa, w związku z art. 7 i 8 kpa, poprzez niewyłączenie pracowników organu administracji publicznej – ……………… oraz …………… oraz przygotowanie i wydanie decyzji przez tych pracowników, mimo że zachodzą okoliczności mogące wywołać wątpliwość, co do bezstronności tych pracowników,

VI. obrazę przepisów postępowania mającą istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy – art. 7 i 77 § 1 kpa, poprzez niezebranie materiału dowodowego mającego być podstawą rozstrzygnięcia sprawy, a w szczególności nieprzeprowadzenie dowodów, o przeprowadzenie których wnioskowało „A” w toku postępowania,

VII. obrazę przepisów postępowania mającą istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy – art. 8, 77 § 1 oraz 80 kpa, poprzez oparcie rozstrzygnięcia w sprawie na materiale niekompletnym, z przekroczeniem zasady swobodnej oceny dowodów i brak rozpatrzenia materiału dowodowego w sposób wnikliwy, prawidłowy i wyczerpujący,

VIII. obrazę przepisów postępowania mającą istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy – art. 10 kpa, poprzez uniemożliwienie „A” czynnego udziału w postępowaniu w okresie od ………………… roku do ……………………. roku, a w konsekwencji uniemożliwienie „A” należytego zbadania i skontrolowania złożonego w tej sprawie raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko,

IX. obrazę przepisów postępowania mającą istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy – art. 19 ust. 1 i 2 pkt 4 i 6 ustawy – Prawo ochrony środowiska, w zw. z art. 10 kpa, poprzez niedoręczenie „A” odpisów złożonych przez wnioskodawcę wniosków oraz raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, a w konsekwencji uniemożliwienie „A” należytego zweryfikowania tych dokumentów oraz czynnego udziału w postępowaniu,

X. naruszenie art. 107 § 3 kpa, poprzez brak podania dowodów na potwierdzenie okoliczności stanowiących podstawę faktyczną podjęcia decyzji, brak wskazania przyczyn uznania wiarygodności poszczególnych dowodów, niewyjaśnienie, dlaczego organ nie przeprowadził dowodów wnioskowanych przez stronę, a także brak wyjaśnienia podstawy prawnej wydanej decyzji.


UZASADNIENIE


I.

Zaskarżona decyzja została wydana z rażącym naruszeniem przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jak również przepisów postępowania administracyjnego.
Decyzja została wydana przez osoby, co do których bezstronności istnieją poważne wątpliwości, oraz które podlegają wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie. W toku postępowania organ uniemożliwił „A” czynny udział oraz rozpoznał sprawę przed należytym wyjaśnieniem stanowisk organów opiniujących projekt decyzji.
Z tych powodów decyzję należy uznać za wadliwą. Winna być uchylona, a postępowanie winno zostać w całości przeprowadzone przez organ I instancji w sposób prawidłowy.

II.
Naruszenie przepisów o planowaniu przestrzennym


Organ orzekający w tej sprawie rażąco naruszył przepisy art. 59 ust. 1 i art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Zgodnie z art. 59 ustawy zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy. W myśl art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku gdy co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu.
W zaskarżonej decyzji organ przyjął, że teren objęty wnioskiem jest terenem o zróżnicowanej funkcji, położonym w pobliżu terenów produkcyjno-przemysłowych i trasy komunikacyjnej. Na terenie zanika funkcja zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, gdyż dla 2 budynków zmieniono sposób użytkowania z funkcji mieszkalnej na usługowo-biurową.
Stanowisko organu jest całkowicie nietrafne.
W 2003 roku, decyzjami z dnia ……………… roku, sygn. akt ……………………. i z dnia ……………………. roku, sygn. akt …………………, Prezydent Miasta ……………… odmówił spółce ……………… Sp. z o.o. budowy na przedmiotowym terenie tymczasowych powierzchni odkładczych.

Dowód: 1. decyzja z dnia ………………… roku, sygn. akt ……………………………,
2. decyzja z dnia ……………….. roku, sygn. akt ………………………….

W każdej z decyzji organ uznał, iż „przedmiotowy teren ma charakter terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla którego ustala się zakaz wprowadzania funkcji kolidujących (uciążliwych), bądź generujących duży ruch samochodowy, a zwłaszcza samochodów ciężarowych”.
Od 2003 roku sytuacja na przedmiotowym terenie nie uległa zmianie. Teren nadal jest objęty znaczną zabudową mieszkalną jednorodzinną. Znajdują się na nim osiedla mieszkaniowe.

Dowód: 1. przesłuchanie świadków:
- …………………………….
„A”
ul. …………………..
……………………………..
- ……………………………….
ul. …………………….
………………………………
- ……………………………….
ul. …………………….
………………………………
- ……………………………….
ul. …………………….
………………………………
2. oględziny nieruchomości.

W ………. roku Prezydent Miasta …………….. uznał, iż przeznaczenie terenu uniemożliwia posadowienie na tym terenie tymczasowych powierzchni odkładczych. W analogicznych warunkach w ………… roku zezwolił na posadowienie na tym terenie parkingu dla samochodów ciężarowych.
Takie działanie rażąco narusza praco, co uzasadnia zmianę przedmiotowej decyzji i orzeczenie jak na wstępie.

III.
Naruszenie art. 106 kpa


Organ wydający decyzję w niniejszej sprawie rażąco naruszył art. 106 § 1 kpa. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli przepis prawa uzależnia wydanie decyzji od zajęcia stanowiska przez inny organ (wyrażenie opinii lub zgody albo wyrażenie stanowiska w innej formie), decyzję wydaje się po zajęciu stanowiska przez ten organ.

A/

Istotny charakter postępowania toczącego się w trybie art. 106 kpa podkreśla orzecznictwo sądów administracyjnych. Zdaniem NSA „postanowienie zapadłe w trybie art. 106 kpa jest postanowieniem wydanym w toku tzw. współdziałania organów. Jego treść mieć będzie niewątpliwie znaczenie przy wydawaniu rozstrzygnięcia głównego1. Z tego względu orzecznictwo podkreśla, iż postępowanie takie winno być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym, gdyż dotyczy tej samej kwestii materialnej, o jakiej będzie mowa w przyszłej decyzji2, a także winno być prowadzone przy zachowaniu gwarancji przyznanych stronie przepisami kpa. Każda strona winna mieć zapewniony czynny udział w każdym jego stadium, a organ orzekający winien podejmować wszelkie kroki zmierzające do dokładnego wyjaśnienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywatela3. Jak podkreślił NSA „wobec wagi, jaką pełni postępowanie uzgodnieniowe w kreowaniu rozstrzygnięcia zawartego w decyzji kończącej postępowanie główne, wyraźniej jeszcze rysuje się potrzeba rygorystycznego pojmowania i przestrzegania zasady czynnego udziału strony w każdym stadium postępowania, czyli bez wyłączania spod jej obowiązywania także czynności podejmowanych przed organem współdziałającym. Nie ma podstaw do różnicowania uprawnień strony w zależności od tego czy już wcześniej występowała w postępowaniu głównym4.
Na tej podstawie uchwałą siedmiu sędziów NSA w Warszawie ustalił zasadę, w myśl której, jeżeli przepis prawa uzależnia wydanie decyzji od zajęcia stanowiska przez inny organ, wydanie decyzji przed rozpoznaniem zażalenia na postanowienie w przedmiocie zajęcia stanowiska, o którym mowa w art. 106 § 5 kpa, narusza przepis art. 106 § 1 kpa5. Nadto, zdaniem NSA „wadliwość decyzji organu decydującego w przypadku braku rozpoznania zażalenia na postanowienie organu uzgadniającego obok wskazania na uchybienie art. 106 § 1 kpa uzasadnione jest także naruszeniem art. 7 i 77 kpa (skoro inaczej zanegowany byłby obowiązek dokładnego wyjaśnienia sprawy), art. 6 kpa (niedozwolone jest bowiem w świetle zasady legalności oparcie się na niestabilnym jeszcze stanowisku organu współdziałającego), art. 10 kpa (strona ma prawo do udziału także w drugoinstancyjnym postępowaniu zmierzającym do ostatecznego sformułowania stanowiska organu współdziałającego), art. 15 kpa (zasadą w kpa jest bowiem dwuinstancyjność)6

B/

W niniejszej sprawie organ administracyjny dopuścił „A”  do udziału w postępowaniu w charakterze strony dopiero w dniu ………………… roku.
W dniu ……………….. roku „A” doręczono postanowienie Wojewody ………………. z dnia …………………. roku, sygn. akt. …………………, uzgadniające przedsięwzięcie polegające na zmianie sposobu zagospodarowania terenu i budowie parkingu dla samochodów ciężarowych wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej przewidzianej do realizacji na działkach nr …, …, …, … arkusza … obręb ………………... Na postanowienie to „A” złożyło zażalenie.

Dowód: 1. postanowienie z dnia ………….. roku,
2. zażalenie „A”.

Nie czekając na rozstrzygnięcie postępowania uzgodnieniowego Prezydent wydał decyzję w tej sprawie.
Odwołujący podziela stanowisko wyrażone i ugruntowane w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, zgodnie z którym Prezydent Miasta …………….. winien wstrzymać się z rozpoznaniem wniosku ……………….. Sp. z o.o. do czasu zakończenia postępowania uzgodnieniowego, tj. do czasu rozpoznania zażalenia wniesionego w toku postępowania przez „A”. Nie czyniąc tego organ naruszył art. 106 § 1 kpa, w związku z art. 6, 7, 10, 15 i 77 kpa.
W związku z powyższym zaskarżona decyzja winna zostać uchylona i przekazana Prezydentowi Miasta ……………. do ponownego rozpoznania.

C/

Z uzasadnienia zaskarżonego postanowienia wynika, iż w toku postępowania zostały wydane następujące postanowienia uzgadniające wniosek złożony w tej sprawie:
- postanowienie Zarządu Dróg Miejskich z dnia ……………. roku, ……………………………,
- postanowienie Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ z dnia ………………… roku, ZG-………………………,
- postanowienie Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ z dnia …………………… roku, ZG-SOG/…………………,
- postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia ……………… roku, NS-…………………,
Żadne z tych postanowień nie zostało doręczone „A”. „A” nie miało zatem możliwości ani zapoznania się z treścią tych postanowień, ani możliwości ich kwestionowania w toku postępowania. Takie działanie rażąco narusza prawo, uniemożliwiając stronie czynny udział w każdym stadium postępowania.
W związku z powyższym zaskarżona decyzja winna zostać uchylona i przekazana Prezydentowi Miasta ……………… do ponownego rozpoznania.

IV.
Naruszenie art. 10 kpa-
- prawa do wypowiedzenia się


Art. 10 kpa statuuje prawo strony do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Jak podkreśla piśmiennictwo, „jest to prawo wypowiedzenia „ostatniego słowa” w sprawie stanowiącej przedmiot postępowania administracyjnego. Obowiązkiem organu prowadzącego postępowanie jest pouczenie strony o prawie zapoznania się z aktami i złożenia końcowego oświadczenia, a także wstrzymania się od wydania decyzji do czasu (określonego wyznaczonym stronie terminem) złożenia powyższego oświadczenia7. Naruszenie tej zasady jest kwalifikowaną wadą procesową, która stanowi podstawę wszczęcia postępowania w sprawie wznowienia postępowania na wniosek strony8.
W niniejszej sprawie organ administracyjny wydał decyzję w dniu ………………. roku. Decyzja ta została „A” doręczona w dniu ……………………… roku.
Organ zawiadomił „A”, iż w terminie 7 dni zamierza wydać przedmiotową decyzję. W związku z tym wskazał, iż „A” może zapoznać się w tym terminie z aktami oraz wypowiedzieć się co do złożonych dowodów i materiałów. Pismo to zostało sporządzone w dniu ………………… roku, a doręczone „A” dzień przed doręczeniem decyzji, a dzień po jej wydaniu, w dniu ………………… roku.
Chcąc zrealizować swoje uprawnienia „A” złożyło wnioski w tej sprawie w dniu ………………… roku.

Dowód: 1. pismo z dnia ……………………… roku,
2. wniosek o wyłączenie pracowników organu z dnia ……………………… roku.

Wnioski te nie mogły jednak zostać uwzględnione, jako że decyzja została wydana przed umożliwieniem „A” wypowiedzenia się.
Działanie Prezydenta Miasta ………………… uniemożliwiły „A” wypowiedzenie się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Takie uchybienie ma charakter kwalifikowany (rażący) i uzasadnia uchylenie zaskarżonej decyzji i orzeczenie jak na wstępie.

V.
Naruszenie art. 24 kpa


A/

Organ orzekający w niniejszej sprawie rażąco naruszył art. 24 § § 3 kpa. W myśl tego przepisu, bezpośredni przełożony pracownika jest obowiązany na jego żądanie albo na żądanie strony, albo z urzędu wyłączyć go od udziału w postępowaniu, jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie innych okoliczności, które mogą wywołać wątpliwość co do bezstronności pracownika.
Jak podkreśla doktryna, instytucja wyłączenia pracownika służy realizacji w postępowaniu administracyjnym dwóch zasad ogólnych, a mianowicie zasady prawdy obiektywnej (art. 7 kpa) oraz zasady pogłębiania zaufania obywateli do organów państwowych (art. 8 kpa)9. Przepisy te ustanawiają obowiązek wyłączenia pracownika, a nie tylko możliwość takiego wyłączenia.

B/

W niniejszym postępowaniu zachodzi wskazana wyżej przesłanka wyłączenia ww. pracowników organu administracji publicznej.
Decyzję w niniejszej sprawie wydał pan ……………, on też przygotował projekt decyzji. Sprawę prowadziła pani ………………….
W związku z licznymi naruszeniami procedury mającymi miejsce przy prowadzeniu postępowania w innej sprawie z wniosku ………………… Sp. z o.o., prowadzonej przez Prezydenta Miasta ……………… pod sygn. akt ………………., „A” złożyło zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez tych pracowników.

Dowód: 1. zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z dnia ………………… roku,
2. wywiad w Prokuraturze Rejonowej ………………. na okoliczność etapu toczącego się postępowania karnego,
3. przesłuchanie prezesa „A” – …………………….

Mimo złożonego zawiadomienia oraz wniosków o wyłączenie tych pracowników, postępowanie zostało przeprowadzone przez nich do końca. W toku postępowań dopuścili się oni licznych naruszeń prawa, badanych obecnie przez Wojewodę …………………… w toku postępowania odwoławczego.

Dowód: akta postępowania administracyjnego prowadzonego przez Prezydenta Miasta ……………… pod sygn. akt ………………………….

Również to postępowanie jest prowadzone z wniosku ………………, przez tych samych pracowników. W toku niniejszego postępowania pracownicy ci również naruszają rażąco prawo, oddalają wszelkie wnioski dowodowe „A”, uniemożliwiając mu czynny udział w postępowaniu.

C/

Decyzją z dnia …………………. roku Prezydent Miasta ………………. nakazał ………………………… Sp. z o.o. wstrzymanie dotychczasowego tymczasowego użytkowania terenu działek nr ….., ………., ……, ….., ….., …….., …….., ……… i ………., arkuszy …… i ……. obręb …………………… z dniem …………………… roku.

Dowód: decyzja z dnia ……………………… roku.

Na podstawie tej decyzji Spółka ………………… musi po dniu  ……………………….. roku przywrócić teren zabudowany bezprawnie parkingiem do poprzedniego stanu zagospodarowania.
W toku niniejszego postępowania organ zwraca stronie uwagę na tę okoliczność, uczulając ją, iż postępowanie w tej sprawie musi zostać zakończone do dnia ……………………. roku.

Dowód: pismo z dnia ……………………… roku.

D/

Takie działania budzą poważne wątpliwości, co do bezstronności pracowników Urzędu Miasta ………………, a w szczególności, co do obiektywizmu rozstrzygnięcia wydanego w tej sprawie. Argumenty te „A” przedstawiło szczegółowo pismem z dnia ……………………… roku.

Dowód: wniosek z dnia ……………………… roku.

Na tej podstawie uznać należy, iż decyzja została wydana przez pracowników, co do których istniał obowiązek wyłączenia. Postępowanie zostało przeprowadzone w sposób sprzeczny z prawem i wadliwy, co uzasadnia uchylenie zaskarżonej decyzji i przekazanie sprawy organowi administracji do ponownego rozpoznania.

VI.
Naruszenie art. 7, 77 i 80 kpa


Zaskarżona decyzja w sposób rażący narusza również art. 7, 77 § 1 i 80 kpa.

A/

NSA wielokrotnie podkreślał, iż „z przepisów art. 7 i 77 § 1 kpa wynika, iż (…) organ administracyjny jest obowiązany z urzędu przeprowadzić dowody służące ustaleniu stanu faktycznego sprawy. Organy administracji państwowej obowiązane są także przeprowadzić dowody wskazane przez stronę (…). Obowiązek rozpatrzenia całego materiału dowodowego jest związany ściśle z przyjętą w kpa zasadą swobodnej oceny dowodów (art. 80 kpa). Zarówno w nauce jak i w praktyce orzeczniczej podkreśla się, iż swobodna ocena dowodów, aby nie przerodziła się w samowolę, musi być dokonana zgodnie z normami prawa procesowego oraz z zachowaniem reguł tej oceny, tj. (…)
- po pierwsze – opierać się należy na materiale dowodowym zebranym przez organ, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w przepisach prawa,
- po drugie – ocena, powinna być oparta na wszechstronnej ocenie całokształtu materiału dowodowego,
- po trzecie – organ powinien dokonać oceny znaczenia i wartości dowodów dla toczącej się sprawy, z zastrzeżeniem ograniczeń dotyczących dokumentów urzędowych, które mają na podstawie art. 76 § 1 kpa szczególną moc dowodową. Organ może odmówić wiary określonym dowodom, jednakże dopiero po wszechstronnym ich rozpatrzeniu, wyjaśniając przyczyny takiej ich oceny,
- po czwarte – rozumowanie, w wyniku którego organ ustala istnienie okoliczności faktycznych powinno być zgodne z prawidłami logiki
10.
Zaniechanie przez organ administracji podjęcia czynności procesowych zmierzających do zebrania pełnego materiału dowodowego, zwłaszcza gdy strona powołuje się na określone i ważne dla niej okoliczności, jest uchybieniem przepisom postępowania administracyjnego, skutkującym wadliwość decyzji. Stosownie bowiem do przepisu art. 77 § 1 i 80 kpa, podstawą niewadliwej decyzji administracyjnej w każdej sprawie może być tylko ocena zgromadzonego przez organ pełnego materiału dowodowego - pozwalającego na ustalenie zgodnego bądź zbliżonego do rzeczywistości stanu faktycznego11. Organ rozpatrując materiał dowodowy nie może pominąć żadnego dowodu. Pominięcie jakiegokolwiek dowodu, może nasuwać wątpliwości co do zgodności z rzeczywistością ustalonego stanu faktycznego oraz może wzbudzić wątpliwości co do trafności oceny innych dowodów12.

B/

W niniejszej sprawie organ nie przeprowadził żadnego dowodu wnioskowanego przez „A”. W szczególności nie przesłuchał zawnioskowanych przez „A” świadków, ani nie przeprowadził dowodu z opinii biegłego, o przeprowadzenie którego „A” wnosiło. Dowody te miały istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, zmierzały bowiem do wykazania, jaki wpływ będzie miała inwestycja na pobliskie tereny zabudowy mieszkaniowej.
Organ nie przeprowadził również żadnego postępowania z urzędu. Organ w ogóle nie zweryfikował twierdzeń wnioskodawcy zawartych we wniosku ani w raporcie o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. W ogóle nie spróbował ustalić, jak wygląda teren objęty wnioskiem, i czym jest w chwili obecnej zabudowany.

C/

Tymczasem stan przedmiotowych nieruchomości nie odpowiada stanowi opisanemu w raporcie o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Na działkach objętych wnioskiem od listopada 2003 roku znajduje się już wybudowany, bez wymaganego prawem pozwolenia na budowę, parking dla samochodów osobowych i ciężarowych. Teren został wyposażony w pełną infrastrukturę parkingową.
 
Dowód: 1. akta postępowania prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, sygn. akt WOA-………………….,
2. protokół oględzin obiektu z dnia ………………… roku,
3. zdjęcia parkingu,
4. przesłuchanie świadka: ………………., ………………. Sp. z o.o., ul. …………………, ………………,
5. przesłuchanie świadka: ……………………, ………………………… Sp. z o.o., ul. ……………………, …………………………,
6. przesłuchanie świadka: ……………………., ul. ……………………., ………………………,
7. przesłuchanie świadka: ……………….., ul. ………………………, ……………………………,
8. przesłuchanie świadka: …………………, ul. ……………………, ………………………,
9. przesłuchanie …………………… – Prezesa „A”.

W chwili obecnej toczą się postępowania w sprawie nakazania rozbiórki przedmiotowego parkingu, w przedmiocie przywrócenia terenu do poprzedniego stanu zagospodarowania, a także w sprawie przeprowadzenia przeglądu ekologicznego dla tego terenu.

Dowód: 1. akta postępowania prowadzonego przez ……………………… Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, sygn. akt. WOA-…………………,
2. akta postępowania prowadzonego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w ………………, sygn. akt. SKO-GP-…………………………,
3. akta postępowania prowadzonego przez Wojewodę ……………………, sygn. akt. SR.II-……………………,
4. przesłuchanie świadka: …………………, ………………… Sp. z o.o., ul. ……………………, …………………,
5. przesłuchanie świadka: …………………, ………………… Sp. z o.o., ul. …………………, …………………,
6. przesłuchanie świadka: ………………, ul. ……………………, ……………………………,
7. przesłuchanie świadka: ……………………, ul. ……………………, ………………………,
8. przesłuchanie świadka: ……………………, ul. ………………………, ……………………,
9. przesłuchanie ……………………… – Prezesa „A”.

Należy zatem uznać, iż organ nie zebrał całości materiału dowodowego mającego być podstawą rozstrzygnięcia sprawy i oparł swoje rozstrzygnięcia w sprawie na materiale niekompletnym. W konsekwencji organ nie mógł rozpatrzyć całości materiału dowodowego w sposób wnikliwy, prawidłowy i wyczerpujący. Tym samym rażąco naruszył art. 7, 77 i 80 kpa, w sposób uzasadniający uchylenie edycji i orzeczenie jak na wstępie.

D/

Przeprowadzenie rzetelnego i zgodnego z prawem postępowania dowodowego jest wymagane tym bardziej, że złożone w tej sprawie przez wnioskodawcę dokumenty, w szczególności raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko oraz innych składane dokumenty, są sporządzone nierzetelnie i nie odzwierciedlają rzeczywistego stanu faktycznego.
Z raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, wynika iż hałas powodowany ruchem samochodów osobowych, ciężarowych na terenie parkingów nie powoduje przekroczenia i dopuszczalnych wielkości poziomu hałasu w środowisku w porze dziennej oraz nocnej (strona 28 raportu).
Tymczasem z innego raportu złożonego przez ………………… Spółka z o.o. w toku innego postępowania administracyjnego wynika, że nie można w sposób jednoznaczny zbadać poziomu hałasu generowanego przez pojazdy na planowanych parkingach.

Dowód: raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko – fragment

Tym bardziej konieczne jest przeprowadzenie wnioskowanego przez „A” dowodu z opinii biegłego na okoliczność wpływu planowanej inwestycji na środowisko.

W części odnoszącej się do konfliktów społecznych powodowanych przez inwestycję raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko wskazuje, iż brak jest negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko.
Tymczasem w sprawie aktualnej i planowanej zabudowy przedmiotowego terenu toczy się wiele postępowań cywilnych, administracyjnych i karnych.

Dowód:  1. akta postępowania prowadzonego przez ………………. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, sygn. akt. WOA-……………………,
2. akta postępowania prowadzonego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w …………………, sygn. akt. SKO-GP-……………………,
3. akta postępowania prowadzonego przez Wojewodę …………………, sygn. akt. SR.II-……………………,
4. akta postępowania karnego prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w ………………… pod sygn. akt. Ds. …………………,
5. akta postępowania cywilnego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w …………………… pod sygn. I C ………………………,
6.  akta postępowania cywilnego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w ……………… pod sygn. akt. XII C ……………………,

Również w tym przypadku sporządzony raport nie odpowiada rzeczywistemu stanowi faktycznemu co uzasadnia przeprowadzenie pełnego i rzeczywistego postępowania dowodowego w tej sprawie.

E/

Takie działanie Prezydenta Miasta ………………… nie prowadzi do należytego zebrania materiału dowodowego będącego podstawą rozstrzygnięcia. Organ nie zebrał całego materiału dowodowego i nie rozpoznał w konsekwencji jego całokształtu. Takie działanie rażąco narusza art. 7 i 77 § 1 kpa.
Wyłącznie wyczerpująco zebrany materiał dowodowy (art. 7 i 77 § 1 k.p.a.) podlega swobodnej ocenie organu administracji publicznej13. Jako dowolne należy przy tym traktować ustalenia faktyczne znajdujące wprawdzie potwierdzenie w materiale dowodowym, ale niekompletnym, czy nie w pełni rozpatrzonym. Zarzut dowolności wykluczają dopiero ustalenia dokonane w całokształcie materiału dowodowego (art. 80 k.p.a.), zgromadzonego i zbadanego w sposób wyczerpujący (art. 77 § 1 k.p.a.), a więc przy podjęciu wszelkich kroków niezbędnych dla dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego, jako warunku niezbędnego wydania decyzji o przekonującej treści (art. 7 k.p.a.)14.
Organ administracji wydający decyzję w niniejszej sprawie oparł rozstrzygnięcie na materiale niekompletnym. Tym samym nie mógł zbadać go i ocenić w sposób należyty. Jego ustalenia należy uznać za dowolne i wymagające uzupełnienia w toku dalszego postępowania.
Wobec powyższego decyzja winna zostać uchylona, a sprawa przekazana organowi I instancji do ponownego rozpoznania.

VII.
Naruszenie art. 10 kpa –
- prawa do czynnego udziału w postępowaniu


W toku postępowania organ prowadzący niniejsze postępowanie rażąco naruszył art. 10 kpa, utrudniając „A” czynny udział w toku postępowania.

A/

W dniu ………………… roku „A” zgłosiło udział w niniejszym postępowaniu w charakterze strony.
Całkowicie niezasadnie pracownicy Urzędu uzależnili udział „A” w postępowaniu od doręczenia pełnego statutu „A” oraz poświadczonych pełnymi imionami i nazwiskami pełnomocnika kserokopii, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
Zgodnie z art. 64 kpa, podanie można pozostawić bez rozpoznania wyłącznie w wypadku, gdy:
- nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych,
- jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa.
„A” podało pełny adres do korespondencji. Wniosek spełniał również inne wymagania ustalone w przepisach prawa.
Niezasadne było żądanie od „A” pełnego odpisu statutu pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Z przedłożonego przez „A” wyciągu ze statutu wynika jednoznacznie, iż „A” jest organizacją, o której mowa w art. 33 Prawa ochrony środowiska. W sytuacji, gdy organ administracyjny ma odmienne stanowisko, winien wydać postanowienie o odmowie dopuszczenia „A” do udziału w postępowaniu w charakterze strony. Postanowienie to jest zaskarżalne i umożliwiałoby „A” zaskarżenie rozstrzygnięcia organu.
Pozostawiając wniosek bez rozpoznania organ rażąco narusza prawo, uniemożliwiając „A” udział w postępowaniu.
Niezasadne było nadto żądanie pełnego podpisu na uwierzytelnianych przez pełnomocnika „A” dokumentach. Z przepisów postępowania administracyjnego wynika jedynie, iż dokumenty te powinny być uwierzytelnione. Nie oznacza to, iż podpis na każdym dokumencie musi być pełny, zawierający imię i nazwisko. Każdy z dokumentów przedłożonych przez „A” został należycie uwierzytelniony przez pełnomocnika będącego adwokatem. W sytuacji, gdy organ ma wątpliwość czy adwokat uwierzytelnił złożone do akt dokumenty, winien zwrócić się z prośbą o informację w tej sprawie.
Pozostawienie wniosku bez rozpoznania z uwagi na niewyjaśnienie wątpliwości organu w tej materii rażąco narusza prawo, uniemożliwiając „A” udział w postępowaniu w okresie od dnia ………………… roku do dnia ………………… roku, a więc w okresie, gdy organ podejmował niemal wszystkie czynności procesowe w postępowaniu.
Takie naruszenia przepisów postępowania, uniemożliwiające „A” udział bezwzględną przyczyną odwoławczą, uzasadniającą uchylenie zaskarżonej decyzji i przekazanie sprawy organowi I instancji do ponownego rozpoznania.

B/

W toku postępowania „A” wielokrotnie zwracało się do Urzędu Miasta o doręczenie kserokopii wniosku złożonego w tej sprawie oraz sporządzonego raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Obowiązek doręczenia tych dokumentów nakładają na Prezydenta Miasta ……………… art. 19 ust. 1 i 2 pkt 4 i 6 ustawy – Prawo ochrony środowiska.
W sytuacji, gdyby „A” dysponowało tymi dokumentami, mogłoby w sposób pełny je zweryfikować.
Do dnia wydania decyzji organ nie wydał „A” tych kopii. W ten sposób również utrudnił „A” czynny udział w postępowaniu i branie w nim udziału na równych warunkach, naruszając art. 10 § 1 kpa.
Takie naruszenia przepisów postępowania, uniemożliwiające „A” udział bezwzględną przyczyną odwoławczą, uzasadniającą uchylenie zaskarżonej decyzji i przekazanie sprawy organowi I instancji do ponownego rozpoznania.


VIII.
Naruszenie art. 107 kpa


Zaskarżona decyzja w sposób rażący narusza również art. 107 § 3 oraz art. 8, 9 i 11 kpa. Zgodnie z art. 107 kpa decyzja powinna zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji.
Uzasadnienie prawne powinno zawierać wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa. Od uzasadnienia decyzji można odstąpić wyjątkowo gdy uwzględnia ona w całości żądanie strony; nie dotyczy to jednak decyzji rozstrzygających sporne interesy stron oraz decyzji wydanych na skutek odwołania, a także w przypadkach, w których z dotychczasowych przepisów ustawowych wynikała możliwość zaniechania lub ograniczenia uzasadnienia ze względu na interes bezpieczeństwa Państwa lub porządek publiczny. Wyjątki od obowiązku uzasadnienia decyzji powinny być interpretowane ścieśniająco15.
Zgodnie z utrwalonym w doktrynie poglądem uzasadnienie decyzji powinno być realne i adekwatne, a nie pozorne16. Prawidłowe uzasadnienie prawne powinno przedstawić trzy fazy rozumowania: wyjaśnienie zmierzające do ustalenia faktów, ustalenia ich znaczenia według normy prawnej, oraz zastosowanie normy prawnej obowiązującej17.
Jednoznaczny pogląd orzecznictwa wskazuje, iż pominięcie w uzasadnieniu decyzji okoliczności, mogących mieć istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy, stwarza przesłankę do uznania naruszenia przez organ przepisów o postępowaniu administracyjnym w stopniu wywierającym istotny wpływ na wynik sprawy18.
Kpa ustanawia ponadto ogólne zasady postępowania zgodnie z którymi organy administracji publicznej obowiązane są prowadzić postępowanie w taki sposób, aby pogłębiać zaufanie obywateli do organów Państwa oraz świadomość i kulturę prawną obywateli (art. 8 kpa), organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego (art. 9 kpa), oraz organy administracji publicznej powinny wyjaśniać stronom zasadność przesłanek, którymi kierują się przy załatwieniu sprawy, aby w ten sposób w miarę możności doprowadzić do wykonania przez strony decyzji bez potrzeby stosowania środków przymusu (art. 11 kpa).
Organ:
- nie wyjaśnił, na jakich dowodach oparł się określając przeznaczenie terenu,
- nie wyjaśnił na jakiej podstawie ustalił stan faktyczny dotyczący przedmiotowych działek,
- nie wyjaśnił, dlaczego nie przeprowadził wniosków dowodowych wnioskowanych przez „A”,
- nie dokonał w ogóle oceny postanowień wydanych w toku postępowania i dotyczących opinii wydanych przez Zarząd Dróg Miejskich w ………………, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w ………………… oraz Wojewodę ……………………, a w szczególności nie odniósł się do wad postanowienia Wojewody wskazanego w zażaleniu złożonym przez „A”,
- nie wskazał, dlaczego uniemożliwił „A” prawo do wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów,
- nie dokonał żadnej analizy prawnej przedmiotowej sytuacji, a w szczególności nie próbował dokonać subsumcji normy prawnej do ustalonego stanu faktycznego.
W konsekwencji organ nie podał dowodów na potwierdzenie okoliczności stanowiących podstawę faktyczną wydanej decyzji, nie wskazał przyczyn uznania wiarygodności poszczególnych dowodów oraz nie wyjaśnił, dlaczego organ nie przeprowadził dowodów wnioskowanych przez stronę.
Tak wadliwe uzasadnienie uniemożliwia w praktyce kontrolę odwoławczą zaskarżonego orzeczenia. Nie spełnia wymogów określonych w art. 107 § 3 kpa, co uzasadnia uchylenie decyzji i orzeczenie jak na wstępie odwołania.

IX.

Wyżej wskazane uchybienia, a w szczególności nieprzeprowadzenie w praktyce żadnego postępowania dowodowego w sprawie oraz uniemożliwienie „A” udziału w postępowaniu, uzasadniają stwierdzenie, iż rozstrzygnięcie sprawy wymaga uprzedniego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w całości lub w znacznej części. Sprawa winna zatem zostać uchylona i przekazana Prezydentowi Miasta …………… do ponownego rozpoznania.

Jednakże w sytuacji, gdy organ II instancji nie podzieli stanowiska „A” w tym zakresie, „A” wnosi o przeprowadzenie dowodów wskazanych w petitum niniejszego zażalenia.
Z przyczyn podanych powyżej wnoszę i wywodzę jak na wstępie./adwokat Tomasz Grzybkowski, adwokat Tomasz Guzek/

Załącznik:
1. decyzja z dnia ……………… roku, sygn. akt UA.UIV……………………,
2. decyzja z dnia ………………… roku, sygn. akt UA.UIV…………………….
3. postanowienie z dnia ……………………… roku,
4. zażalenie „A”.
5. protokół oględzin obiektu z dnia ……………… roku,
6. zdjęcia parkingu,
7. pismo z dnia ………………… roku,
8. wniosek z dnia …………………… roku,
9. zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z dnia ………………… roku,
10. decyzja z dnia …………………… roku
11. pismo z dnia …………………… roku
12. raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko – fragment
13. 11,00 złotych w znaczkach opłaty skarbowej. 
1 Wyrok NSA w Warszawie z dnia 5 października 2001 roku, V SA 3368/00, LEX nr 50119.
2 Wyrok NSA w Warszawie z dnia 5 października 2001 roku, V SA 3368/00, LEX nr 50119 oraz wyrok NSA w Warszawie z dnia 30 grudnia 1999 roku, IV SA 1695/97, LEX nr 45131.
3 Wyrok NSA w Warszawie z dnia 5 października 2001 roku, V SA 3368/00, LEX nr 50119 oraz wyrok NSA w Warszawie z dnia 30 grudnia 1999 roku, IV SA 1695/97, LEX nr 45131.
4 Wyrok NSA w Warszawie z dnia 22 marca 1999 roku, IV SAB 273/98, LEX nr 46788.
5 Uchwała siedmiu sędziów NSA w Warszawie z dnia 9 listopada 1998 roku, OPS 8/98, ONSA 1999/1/7 oraz wyrok NSA z dnia 26 listopada 1999 roku, IV SA 1512/98, LEX nr 48178; podobnie B. Adamiak, J. Borkowski: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2004, s. 488.
6 Wyrok NSA z dnia 26 listopada 1999 roku, IV SA 1512/98, LEX nr 48178.
7 W. Dawidowicz Postępowanie administracyjne. Zarys wykładu Warszawa 1983, s. 94
8 B. Adamiak, J. Borkowski: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2004, s. 85.
9 B. Adamiak, J. Borkowski: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2004, s. 169.
10 Wyrok NSA w Lublinie z 17 maja 1994 roku, SA/Lu 1921/93, LEX nr 26517.
11 Wyrok NSA we Wrocławiu z 29 września 1997 roku, I SA/Wr 700/97, LEX nr 30873.
12 Wyrok NSA w Lublinie z 15 grudnia 1995 roku, SA/Lu 507/95, LEX nr 27107.
13 Wyrok NSA w Gdańsku z 20 marca 1996 roku, SA/Gd 1062/95, LEX nr 26667
14 Wyrok SN z 23 listopada 1994 roku, III ARN 55/94, OSNAP 1995/7/83.
15 Borkowski, Adamiak „Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz”, Warszawa 1998, s. 556.
16 K. Piasecki „Wyrok I instancji w procesie cywilnym”, Warszawa 1981, s. 131-132.
17 J. Zimmermann „Motywy decyzji administracyjnej i jej uzasadnienie”, Warszawa 1981, s. 118-122.
18 wyrok NSA w Lublinie z 22 kwietnia 1998 roku, I SA/Lu 21/98, opubl. LEX nr 34147.

 

 

Materiał archiwalny oparty o przepisy prawa obowiązujące w dniu jego sporządzenia. Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski Guzek Jackowski nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywane treści.