Wzory Pism:

Obniżenie ceny za wadę budynku

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej w sprawie zapłaty świadczenia z tytułu obniżenia ceny za wadę budynku obniżającą jego wartość.

Poznań, dnia … maja 2013 roku

 

 

WNIOSEK

o zawezwanie do próby ugodowej

 

 

w sprawie:

 

 • J.G.
 • S.G.

ul. (…), P.

 

- wnioskodawcy -

 

zast. przez adw.:

Tomasza Grzybkowskiego, Tomasza Guzka, dr. Michała Jackowskiego

Grzybkowski Guzek Jackowski, Adwokacka Spółka Partnerska

61-762 Poznań, ul. Dominikańska 3

 

c/a

 

 • A.M.
 • I.M.

ul. (…), P.

 

- przeciwnikom -

 

Wartość przedmiotu sporu: 12 816,60 złotych

 

 

V Wydział Cywilny

Sądu Rejonowego

Poznań Nowe Miasto i Wilda

ul. Szyperska 14

61-754 Poznań

 

 

Wniosek

W imieniu wnioskodawców, powołując się na załączone pełnomocnictwo do reprezentowania w tej sprawie, wnoszę o:

 1. zawezwanie przeciwników do próby ugodowej w sprawie o zapłatę na rzecz wnioskodawców kwoty 12 816,60 złotych,

 

 1. wyznaczenie w tym celu posiedzenia.

 


Uzasadnienie

 

I. Streszczenie pisma

Wnioskodawcy kupili od przeciwników wniosku zabudowaną nieruchomość położoną w P. przy ulicy (…), dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze (…).

Budynek posadowiony na nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży posiadał wadę fizyczną.

Niniejszym wnioskiem wnioskodawcy wzywają przeciwników wniosku do próby ugodowej w sprawie zapłaty świadczenia z tytułu obniżenia ceny za wadę budynku obniżającą jego wartość oraz z tytułu kosztów poniesionych przez wnioskodawców na skutek nie wykonania przez przeciwników wniosku obowiązku usunięcia wady.

 

II. Stan faktyczny

W dniu 27 marca 2013 roku ujawniła się wada budynku mieszkalnego, którym zabudowana jest nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży. Część budynku – bezodpływowy zbiornik na nieczystości pękł, spowodował zawał ziemi oraz wylanie się nieczystości do ziemi na ogrodzie. Bezpośrednio przed budynkiem powstała dziura w gruncie uniemożliwiająca bezpieczne korzystanie z domu. Wnioskodawcy na skutek katastrofy nie mogli także korzystać z instalacji sanitarnej.

Na skutek wystąpienia wady, sprzedany budynek był warty mniej niż cena określona w umowie sprzedaży.

Wnioskodawcy wezwali przeciwników wniosku do niezwłocznego usunięcia wady budynku i dokonania naprawy.

Przeciwnicy wniosku nie uczynili zadość żądaniom wnioskodawców.

Całkowity koszt usunięcia wady to kwota 12.816,60 złotych.

 

III. Podstawa prawna roszczenia

 1. A.    Obniżenie ceny za wadę budynku

Stosownie do brzmienia art. 560 § 1 i 3 kc, jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jeżeli kupujący żąda obniżenia ceny rzeczy sprzedanej, obniżenie powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad.

Wartość budynku zakupionego przez wnioskodawców w rzeczywistości była niższa o kwotę 12.816,60 złotych.

 

 1. B.    Niewykonanie przez sprzedających obowiązku usunięcia wady

Stosownie do brzmienia art. 471 kc in fine, dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

Nadto, stosownie do brzmienia art. 561 § 2 kc, jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz określona co do tożsamości, kupujący może żądać usunięcia wady, wyznaczając w tym celu sprzedawcy odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, od umowy odstąpi.

Wnioskodawcy wzywali przeciwników wniosku do usunięcia wady budynku.

Przeciwnicy wniosku nie uczynili zadość żądaniom wnioskodawców. Wnioskodawcy, dążąc do zachowania substancji budynku, we własnym zakresie usunęli wadę oraz ponieśli z tego tytułu koszt w wysokości 12.816,60 złotych.


 

IV. Podstawa prawna wniosku

Podstawą prawną wniosku jest norma prawna wyrażona w art. 184 oraz 185 § 1 kpc.

O zawezwanie do próby ugodowej bez względu na właściwość rzeczową – można zwrócić się do sądu ogólnie właściwego dla przeciwnika.

 

V. Opłata od wniosku i właściwość Sądu

Opłatę od wniosku o zawezwanie wnioskodawcy ustalono na podstawie art. 23 pkt 3 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2010, Nr 90, poz. 594 jt. z późn. zm.)

Sądem właściwym jest Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda. 

Sprawę winien rozpoznać Wydział Cywilny właściwego miejscowo Sądu.

 

 

 

dr Michał Jackowski

adwokat

 

Załączniki

 1. pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej o pełnomocnictwa,
 2. dowód uiszczenia opłaty od wniosku w wysokości 40 złotych bezpośrednio na rachunek bankowy Sądu,
 3. dwa odpisy wniosku.

 

 

 

Materiał archiwalny oparty o przepisy prawa obowiązujące w dniu jego sporządzenia. Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski Guzek Jackowski nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywane treści.