Wzory Pism:

Niezdolność do pracy

Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie niezdolności do pracy ze względu na zły stan zdrowia.

Poznań, dnia … lipca 2013 roku

 

Odwołanie

od decyzji z dnia 28 czerwca 2012 roku

 

w sprawie:

 

 • L.G.

ul. (…), P.

 

zast. przez. adw.:

Tomasza Grzybkowskiego, Tomasza Guzka, dr. Michała Jackowskiego

Grzybkowski Guzek Jackowski, Adwokacka Spółka Partnerska

61-762 Poznań, ul. Dominikańska 3

 

 

Sygn. akt (…)

 

 

VIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych

Sądu Okręgowego

ul. Kamiennogórska 26

60-179 Poznań

 

za pośrednictwem:

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

I Oddział w Poznaniu

ul. Dąbrowskiego 12

60-908 Poznań

 

Żądanie

 

W imieniu skarżącej L.G., powołując się na załączone pełnomocnictwo do reprezentowania w tej sprawie, wnoszę odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 28 czerwca 2012 roku, znak (…), dotyczącej odmowy przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy.

 

Decyzję tę zaskarżam w całości i wnoszę o:

 

 1. uchylenie zaskarżonej decyzji i orzeczenie, że L.G. przysługuje prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

 

 1. przeprowadzenie rozprawy również pod nieobecność strony skarżącej,

 

 1. przeprowadzenie dowodów wskazanych w uzasadnieniu na okoliczności w nim powołane, w szczególności:

a)     powołanie biegłego z dziedziny psychiatrii, na okoliczność stwierdzenia czy stan zdrowia L.G. pozwala na podjęcie i wykonywanie stałej pracy, w szczególności czy nie stoi na przeszkodzie zespół lęku uogólnionego, depresja, ostra reakcja na stres połączone z zespołem wegetatywnym, na którą cierpi skarżąca,

b)    powołanie biegłego z dziedziny medycyny pracy, na okoliczność stwierdzenia czy stan zdrowia L.G. pozwala na podjęcie i wykonywanie stałej pracy, w szczególności czy nie stoi temu na przeszkodzie przewlekła choroba zwyrodnienia kręgosłupa z przewlekłymi zespołami korzeniowymi, rwa kulszowa, zespół bolesnego barku,

c)     zobowiązanie:

-         (…) s.c. w P., ul. (…), P.,

-         (…) Sp. z o.o., ul. (…)

-         Przedsiębiorstwa (…), ul. (…), U.

do przesłania dokumentacji medycznej z leczenia, jakie podjęła w tych placówkach odwołująca L.G.;

 

 1. zasądzenie od organu administracji na rzecz skarżącej zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego według norm przepisanych.

 

Zarzuty

 

Zaskarżonej decyzji zarzucam:

 1. naruszenie prawa procesowego art. 7 kpa w związku z art. 75 § 1 kpa oraz art. 77 § 1 kpa, polegające na przyjęciu przez organ, że stan zdrowia L.G. umożliwia jej podjęcie i wykonywanie pracy, gdzie tymczasem zapewnień odwołującej oraz okazanych na komisji lekarskiej zaświadczeń o stanie zdrowia skarżącej z (…) Sp. z o.o. oraz (…) s.c. wynika, że skarżąca nie jest zdolna do podjęcia stałej pracy zarobkowej;
 2. naruszenie prawa procesowego art. 10 §1 kpa w zw. z art. 61 §1 kpa i 77 § 1 kpa, polegającego na niezawiadomieniu strony o zakończeniu postępowania dowodowego i nie wyznaczeniu terminu zaznajomienia się z materiałem zebranym w sprawie, co uniemożliwiło L.G. złożenie dokumentacji medycznej z leczenia podjętego w prywatnej lecznicy (…) Sp. z o.o. w P., (…) s.c. w P. oraz informacji o przebytej rehabilitacji leczniczej w  (…), co doprowadziło do przyjęcia przez organ, że stan zdrowia L.G. pozwala na podjęcie przez nią stałej pracy zarobkowej, gdzie tymczasem z ww. dokumentów wydanych przez lekarza rodzinnego oraz lekarza psychologa, wynika że jej stan jest na tyle poważny, że nie pozwala jej na podjęcie stałej pracy.

 

Uzasadnienie

 

I. Streszczenie

Decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2012 roku jest błędna i nie powinna się ostać.

Organ swoje rozstrzygnięcie oparł wyłącznie na orzeczeniu lekarza orzecznika ZUS z dnia 26 czerwca 2012 roku. Pominął tym samym wszystkie inne okoliczności towarzyszące sprawie.

L.G. nie jest bowiem w stanie podjąć stałej zarobkowej pracy. Uniemożliwia jej to ciężki stan zdrowia, spowodowany przewlekłą chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa oraz depresją nawracającą połączoną z objawami nerwicy i problemami adaptacyjnymi.

Odwołująca podnosiła te okoliczności w toku postępowania. Pomimo tego organ je pominął, a przed wydaniem decyzji nie wezwał strony do zaznajomienia się z materiałem zebranym w sprawie, co uniemożliwiło jej przedłożenie dodatkowych dokumentów świadczących o złym stanie zdrowia.

 

II. Stan zdrowia

Stan zdrowia L.G. jest ciężki. Od wielu lat choruje na przewlekłe zwyrodnienie kręgosłupa. Skutkami tej choroby są przewlekłe objawy rwy kulszowej, zespół bolesnego barku oraz przewlekłe objawy korzeniowe.

Efektem tej choroby jest ciągle towarzyszący ból. Skarżąca ma problemy z poruszaniem się i wykonywaniem prostych czynności dnia codziennego. Wielokrotnie zmuszona jest korzystać z pomocy osób bliskich czy sąsiadów.

Okoliczności złego stanu zdrowia wielokrotnie potwierdzone zostały przez lekarza rodzinnego odwołującej B.K., specjalistę od chorób wewnętrznych.

 

Dowód:

 1. dokumentacja medyczna znajdująca się w prywatnej lecznicy (…) Sp. z o.o., ul. (…),
 2. opinia biegłego lekarza z dziedziny medycyny pracy,
 3. śwd. P.G., ul. (…), P.

 

Choroby, na które cierpi skarżąca, czynią ją niezdolną do podjęcia stałej i zarobkowej pracy. Nie może ona wykonywać pracy o charakterze fizycznym. Każdy bowiem ruch jest powodem bólu i cierpień odwołującej.

 

III. Kondycja psychiczna

Stan zdrowia L.G. pogarszają problemy psychologiczne, na które cierpi. Ma ona bowiem objawy nawracającej depresji spowodowane zespołem lęku uogólnionego. Skutkiem tego jest powstanie zespołu wegetatywnego u skarżącej. Objawia się to ciągłymi lękami, płaczem, silnymi zawrotami głowy, drżeniem rąk, kołataniem serca oraz ostrymi bólami żołądka.

 

Dowód:

 1. dokumentacja medyczna znajdująca się w (…) s.c. w P., ul. (…), P.,
 2. opinia biegłego lekarza psychiatry,
 3. śwd. P.G.

 

Odwołująca wielokrotnie kierowana była na rehabilitacje w ramach terapii indywidulanej i grupowej.

Podczas badań wykonanych w Przedsiębiorstwie (…) wykryto u niej trwałe zmiany organiczne w tkance mózgowej mającej wpływ na funkcje poznawcze i emocjonalne:

 

Dowód: dokumentacja medyczna znajdująca się w Przedsiębiorstwie (…), ul. (…), U.

 

Objawy towarzyszące chorobie, na którą cierpi skarżąca, skutkują zaburzeniami adaptacyjnymi. Nie jest w stanie ona skupić się na wykonywanej pracy i efektywnie podjąć nałożonych na nią obowiązków zawodowych.

Skutkiem tego jest niemożność podjęcia przez skarżącą pracy o charakterze umysłowym oraz fizycznym.

 

IV. Brak zawiadomienia

Organ nie powiadomił strony o zakończeniu postępowania. Nie wyznaczył terminu zaznajomienia się z aktami sprawy oraz do ewentualnego złożenia nowych wniosków dowodowych.

W te sposób organ uniemożliwił przedłożenia przez L.G. całości dokumentacji z leczenia, jakie podjęła w prywatnej lecznicy (…) Sp. z o.o. w P., (…) s.c. w P. oraz informacji o przebytej rehabilitacji leczniczej w  (…).

Wobec powyższego zebrany materiał w sprawie jest niekompletny i nie odpowiada zaistniałemu stanowi faktycznemu. Wskutek braku zawiadomienia i wydania decyzji w oparciu wyłącznie o orzeczenie lekarza orzecznika z ZUS, który nie dał wiary twierdzeniem i oświadczeniom odwołującej, organ wydał błędną decyzję, która nie może się ostać. Nie odpowiada ona stanowi faktycznemu sprawy, w szczególności stanowi zdrowia L.G.

 

V. Wnioski

Stan zdrowia skarżącej powoduje, iż odwołująca jest niezdolna do pracy w myśl przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych. Organ wskutek błędów proceduralnych nierzetelnie zebrał materiał dowodowy w sprawie. Wobec powyższego koniecznym jest uchylenie zaskarżonej decyzji i uznanie L.G. za niezdolną do wykonywania pracy i przyznanie jej prawa do renty.

 

Z uwagi na powyższe, wnoszę jak w petitum pisma.

 

 

 

dr Michał Jackowski

adwokat

 

Załącznik:

pełnomocnictwo

 

 

Materiał archiwalny oparty o przepisy prawa obowiązujące w dniu jego sporządzenia. Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski Guzek Jackowski nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywane treści.