Wzory Pism:

Nieodpisany odpis pisma procesowego

Czy załączenie do pisma procesowego niepodpisanego odpisu tego pisma stanowi brak formalny?

Poznań, dnia … lipca 2006 roku

 

ZAŻALENIE

w sprawie upadłego:

J.P.

Sygn. akt (…)

wartość przedmiotu zaskarżenia:
… złotych


VII Wydział Gospodarczy
dla spraw upadłościowych i naprawczych
Sądu Rejonowego
ul. Grottgera 4
75-950 Koszalin


W imieniu wierzyciela B., z powołaniem się na pełnomocnictwo w aktach sprawy, wnoszę

zażalenie 

na postanowienie sędziego-komisarza z dnia 28 czerwca 2006 roku, w  sprawie (…)

Postanowienie to zaskarżam w całości i  wnoszę o:


- uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy do dalszego prowadzenia.


Zaskarżonemu postanowieniu zarzucam:


- naruszenie art. 242 Prawa upadłościowego i naprawczego w związku z art. 239 Prawa upadłościowego i naprawczego w związku z art. 126 k.p.c., poprzez przyjęcie, iż dołączenie do pisma procesowego niepodpisanego odpisu tego pisma stanowi jego brak formalny.Uzasadnienie 

I.

W dniu 22 maja 2006 roku wierzyciel złożył zgłoszenie wierzytelności w sprawie upadłego J. P.
Na mocy postanowienia sędziego-komisarza z dnia 24 maja 2006 roku nastąpił zwrot zgłoszenia wierzytelności w trybie art. 242 Prawa upadłościowego i naprawczego. W uzasadnieniu wskazano, iż zgłoszenie wierzytelności nie odpowiadało wymogom formalnych określonym w art. 239 Prawa upadłościowego i naprawczego, a mianowicie odpis zgłoszenia nie spełniał ogólnych wymogów pisma procesowego.
W dniu 27 czerwca 2006 roku wierzyciel ponownie dokonał zgłoszenia wierzytelności w sprawie upadłego J. P.

W dniu 28 czerwca 2006 roku sędzia-komisarz wydał postanowienie o  zwrocie zgłoszenia wierzytelności z uwagi na fakt, iż zgłoszenie wierzytelności nie odpowiada wymogom określonym w art. 239 Prawa upadłościowego i naprawczego, a mianowicie drugi egzemplarz zgłoszenia nie spełnia ogólnych wymogów pisma procesowego (brak podpisu).

Zaskarżone postanowienie jest błędne i winno zostać uchylone.


II.

Stanowisko sędziego-komisarza przedstawione w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia uznać należy za odosobnione.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego prezentowane jest w zasadzie jednomyślne stanowisko, zgodnie z którym odpis pisma procesowego nie musi być podpisany przez stronę lub jej pełnomocnika.
Zgodnie z art. 239 Prawa upadłościowego i naprawczego: „Zgłoszenia wierzytelności dokonuje się na piśmie w dwóch egzemplarzach”. W świetle art. 241 należy uznać, że drugi egzemplarz zgłoszenia jest w istocie jego odpisem1.

Z kolei, zgodnie z art. 126 §1 pkt 4 każde pismo procesowe winno zawierać podpis strony lub ustanowionego w sprawie pełnomocnika.

Z  analizy powyższych przepisów można wyprowadzić wniosek, iż ustawodawca konsekwentnie odróżnia oryginały pism procesowych od ich odpisów, przy czym konstytutywną cechą oryginałów pism procesowych jest ich podpisanie przez stronę lub ustanowionego pełnomocnika. Należy podkreślić, iż z chwilą podpisania odpisu, staje się on wtóropisem – który nie jest przewidziany w przepisach k.p.c.
Wskazany pogląd znajduje pełne oparcie w utrwalonej linii orzecznictwa Sądu Najwyższego wydanego na gruncie analizy tego, czy odpisy dołączone w odpowiedniej liczbie do pisma muszą zostać podpisane2. W postanowieniu z dnia 18 października 2002 roku  Sąd Najwyższy wprost wskazał iż odpisy pisma procesowego nie muszą być podpisane ani poświadczone za zgodność z oryginałem przez stronę, jej przedstawiciela lub pełnomocnika procesowego.

Z tych też powodów zażalenie jest oczywiście uzasadnione.


III.

Wysokość opłaty sądowej wynika z art. 75 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

 

 

 

/adwokat Tomasz Grzybkowski, adwokat Tomasz Guzek/

 


Załączniki:
1. 200,00 złotych opłaty sądowej,

2. dwa odpisy zażalenia.

 

Przypisy:

1 A. Jakubecki, F. Zedler, Prawo upadłościowe i naprawcze, Komentarze Zakamycza, Zakamycze 2003, str. 626.

2 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19.12.1967 roku, sygn. akt I CZ 111/67; postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12.1.1998 roku, sygn. akt I  PKN 471/97, OSNAPiUS nr 24/1998.

3 Sygn. akt V CKN 1830/00, opublikowane w OSNC 2004/1/9.

 

 

Materiał archiwalny oparty o przepisy prawa obowiązujące w dniu jego sporządzenia. Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski Guzek Jackowski nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywane treści.