Wzory Pism:

Kontakty z dzieckiem

Wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem.

Poznań, dnia   ………………  roku


w sprawie:


…………… c/a ……………..Sygn. akt ……………………I Wydział Cywilny
Sądu Okręgowego
w  Poznaniu


W imieniu powoda, z powołaniem się na pełnomocnictwo złożone w aktach sprawy,
wnoszę o:

zabezpieczenie powództwa poprzez uregulowanie kontaktów powoda z małoletnią córką stron procesu – ……………. ur. dnia ………… 2007 roku: ustalenie spotkań powoda z małoletnią poza miejscem zamieszkania pozwanej, pod nadzorem i w obecności kuratora, w każdą sobotę w godzinach od 9.00 do 12.00.   

Uzasadnienie 

Kontakty powoda z małoletnią córką stron procesu – ………….., są utrudnione. Strony nie mogą dojść do porozumienia w tym przedmiocie. Pozwana odmawia powodowi umożliwienia spotkania z małoletnią. Nie zgadza się, aby powód zabierał małoletnią poza miejsce zamieszkania pozwanej: na spacery lub do swojego miejsca zamieszkania.


Dowód: oświadczenie powoda


Utrudniony kontakt małoletniej z ojcem – powodem – a w konsekwencji brak spotkań, jest sprzeczny z jej dobrem. Pozostawanie przez rodzica i dziecko w łączności, stanowi fundamentalny element życia rodzinnego1, a dla harmonijnego rozwoju dziecka konieczny jest kontakt z obojgiem rodziców2.  W przypadku, gdy kontakt jednego z rodziców z dzieckiem utrudniany jest przez drugiego rodzica – sprawującego bezpośrednią pieczę nad dzieckiem – państwo zobowiązane jest do podjęcia próby zbliżenia rodzica i dziecka, za pomocą adekwatnych i proporcjonalnych środków3. Orzeczenie sądu ustalające jedynie terminy spotkań rodzica z dzieckiem, w rzeczywistości może nie zostać wykonane. Wykonanie orzeczenia zależne jest jedynie od woli tego z rodziców, u którego znajduje się dziecko.
Obecna postawa pozwanej wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo odmawiania powodowi spotkań z małoletnią, nawet w przypadku prawomocnego orzeczenia sądu w tym przedmiocie. Sytuacja wymaga zastosowania środków mających na celu zapewnienie wykonania orzeczenia – pomoc funkcjonariuszy państwowych4. Funkcjonariuszem takim jest kurator5.(adwokat Tomasz Grzybkowski)


Załączniki:
1. oświadczenie powoda,
2. odpis pisma 

 

Przypisy:
1 co wynika z art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności –tak Europejski Trybunał Praw Człowieka min. w orzeczeniu z 16 września 1999 r., Affaire Buscemi c. Włochy, w: Prawa Ojców w orzecznictwie Strasburskim, red. T. Jasudowicz, Toruń 2008, str. 166 i n.
2 orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 5 grudnia 2002 r., w sprawie Hoppe v. Niemcy,  w: Prawa Ojców w orzecznictwie Strasburskim, red. T. Jasudowicz, Toruń 2008, str. 191 i n.
3 orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 29 lipca 2004 r.,, w sprawie Volesky c. Republika Czeska,  w: Prawa Ojców w orzecznictwie Strasburskim, red. T. Jasudowicz, Toruń 2008, str. 166 i n.
4 orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 23 czerwca 2005 r., w sprawie Zawadka v. Polska,  w: Prawa Ojców w orzecznictwie Strasburskim, red. T. Jasudowicz, Toruń 2008, str. 198 i n.
5 z art. 109 § 1 kro, wynika, że w przypadku zagrożenia dobra dziecka Sąd wyda stosowne zarządzenie

 

 

Materiał archiwalny oparty o przepisy prawa obowiązujące w dniu jego sporządzenia. Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski Guzek Jackowski nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywane treści.