Wzory Pism:

Dział spadku a spółdzielcze prawo własnościowe

Wniosek o dział spadku z wyłączeniem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Poznań, dnia ………………………… roku


WNIOSEK
o dział spadku


w sprawie:

„A”
os. ……………………………
………………………………………

- wnioskodawczyni –

zast. przez adwokatów:
Tomasza Grzybkowskiego i Tomasza Guzka
Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski&Guzek
61-762 Poznań, ul. Dominikańska 3 

przy uczestnictwie:

1. „B”
Os. ………………………………
……………………………………

reprezentowanego przez opiekuna prawnego:
„A”
os. ……………………………
…………………………

2. „C”
Os. ……………………………
………………………………..

- uczestników postępowania -

wartość przedmiotu sporu:
……………………… złotych

III Wydział Cywilny
Sądu Rejonowego
w  Poznaniu 

W imieniu wnioskodawczyni, z powołaniem się na załączone pełnomocnictwo, wnoszę o:


I. przeprowadzenie działu spadku po …………………………, zmarłej w ……………… w dniu ……………………… roku, ostatnio stale zamieszkałej w …………………,

II. ustalenie, iż w skład spadku po ………………………, zmarłej w ……………… w dniu ……………………… roku, ostatnio stale zamieszkałej w ……………, nie wchodziło spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu położonego w ………………, przy Os. ………………………,

III. przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego lekarza psychiatry na okoliczność, iż w …………… roku w chwili zawarcia umowy darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego w ……………, przy Os. ……………………… ze spadkodawczynią, uczestnik postępowania ………………… znajdował się w stanie wyłączającym świadome powzięcie decyzji i wyrażenie woli,

IV. zwrócenie się do:
- Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka”, ul. Poznańska 15, 62-200 Gniezno,
- Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, Oddział Neurologiczny, ul Juraszów 7/19, 60-479 Poznań,
o przedłożenie historii choroby uczestnika postępowania …………………… ze szczególnym uwzględnieniem chorób przebytych w …………… roku,

ewentualnie o:

V. zniesienie wspólności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego w ……………, przy Os. …………….., o powierzchni …… m2,

VI. przeprowadzenie opinii biegłego z zakresu wyceny nieruchomości na okoliczność ustalenia wartości wskazanego wyżej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,

VII. przeprowadzenie dowodu z oględzin przedmiotowego lokalu na okoliczność ustalenia składu przedmiotowego lokalu,

a nadto o:

VIII. zobowiązanie uczestnika postępowania „C” do przedłożenia aktu notarialnego – umowy darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego w ……………, przy os. ……………………….. dokonanej przez uczestnika postępowania „B” na rzecz spadkodawczyni,

IX. przeprowadzenie dowodów wskazanych w uzasadnieniu wniosku na okoliczności w nim powołane,

X. ustanowienie kuratora dla uczestnika postępowania „B”.


Uzasadnienie

I.


Spadkodawczyni ………………………, ostatnio zamieszkała w …………………, zmarła w dniu …………………… roku.
Spadek po zmarłej nabyli: uczestnicy postępowania - mąż spadkodawczyni „C” w 8/16 części oraz ojciec spadkodawczyni „B” w 3/16 części oraz wnioskodawczyni - siostra spadkodawczyni „A” w 5/16 części.

Dowód: postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku z …………………… roku.


II.

W …… roku ojciec spadkodawczyni „B” darował spadkodawczyni spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu położonego w ……….., na Os. ……………… o powierzchni …… m2.

Dowód: 1. umowa darowizny – w posiadaniu uczestnika postępowania „C”,
2. przesłuchanie stron.

W …… roku, w chwili zawierania umowy darowizny „B” znajdował się w stanie wyłączającym świadome powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Co najmniej od ……………… roku chorował on na chorobę psychiczną – zespół psychoorganiczny otępienny i zaburzenia afektywne. W styczniu, marcu-kwietniu oraz w lipcu-sierpniu ……… roku wskutek choroby był trzykrotnie hospitalizowany w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie i Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu.

Dowód: 1. opinia biegłego lekarza wskazana w pkt. II petitum wniosku,
2. opinia lekarska z dnia …………………… roku
3. karta informacyjna z Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie,
4. karta informacyjna z dnia …………….roku,
5. karta informacyjna z dnia …………… roku,
6. karta informacyjna z dnia ……………roku,
7. przesłuchanie stron.

Umowa darowizny zawarta przez spadkodawczynię z „B” była nieważna. Podstawę ustalenia nieważności tej umowy stanowi norma prawna wynikająca z treści art. 82 kc. Mimo zatem, iż formalnie prawo to należało do spadkodawczyni, nie wchodzi ono w skład spadku.
Inne mienie wchodzące w skład majątku spadkowego po zmarłej …………………… jest wnioskodawczyni nieznane. Wnioskodawczyni wnosi o zobowiązanie uczestnika postępowania „C” do wskazania tych składników mienia.

Dowód: przesłuchanie stron.


III.

Na wypadek, gdyby w toku postępowania Sąd ustalił, iż w skład spadku po ……………………, zmarłej w ……………. w dniu ………………… roku, ostatnio stale zamieszkałej w ……………, wchodziło spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu położonego w ………………, przy os. ………………, wnioskodawczyni wnosi o zniesienie jego wspólności oraz przeprowadzenie wniosków dowodowych na okoliczność składu i wartości lokalu oraz spółdzielczego prawa do tego lokalu.


IV.

Wnioskodawczyni wnosi o ustanowienie dla uczestnika postępowania „B” kuratora do reprezentowania go w niniejszym postępowaniu.
„B” jest osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie. Jego opiekunem prawnym jest wnioskodawczyni.

Dowód: postanowienie Sądu Rejonowego w ………………… z dnia ……………… roku, sygn. akt ……………………….


V.

Wniosek o dział spadku oparty jest na normie prawnej wynikającej z art. 688 kpc w zw. z art. 211 kc.
Wniosek o ustalenie, iż w skład spadku po ………………………, zmarłej w ……………… w dniu …………………… roku, ostatnio stale zamieszkałej w ………………, nie wchodziło spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu położonego w …………………, przy Os. ………………… oparty jest na normie prawnej wynikającej z art. 688 kpc w zw. z art. 618 § 1 kpc. Jest to spór o prawo własności, który rozstrzyga Sąd w toku postępowania działowego.
Wniosek o zobowiązanie uczestnika postępowania „C” do złożenia w Sądzie dokumentu wskazanego w petitum wniosku oparty jest na normie prawnej wynikającej z art. 248 kpc w zw. z art. 13 § 2 kpc.
Właściwość Sądu Rejonowego w …………… w sprawie o dział spadku wynika z art. 628 kpc. Ostatnim miejscem zamieszkania zmarłej był ……………….
/adwokat Tomasz Grzybkowski, adwokat Tomasz Guzek/


Załączniki:
1. pełnomocnictwo,
2. postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku z …………. roku,
3. postanowienie z dnia ………………… roku,
4. opinia lekarska z dnia …………………… roku
5. karta informacyjna z Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie,
6. karta informacyjna z dnia ………………… roku,
7. karta informacyjna z dnia ……………………. roku,
8. karta informacyjna z dnia …………………… roku,
9. 3 odpisy wniosku z załącznikami.

 

 

Materiał archiwalny oparty o przepisy prawa obowiązujące w dniu jego sporządzenia. Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski Guzek Jackowski nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywane treści.