Wzory Pism:

Apelacja od wyroku w sprawie ważności kadencji członka Rady Nadzorczej

Apelacja jest elementem sporu prawnego dotyczącego ustalenia trwania kadencji członka Rady Nadzorczej. Ma to duży wpływ na kompetencje decyzyjne w spółce.

Poznań, dnia 10 lutego 2017 roku
………………………………………………………………………………………………….
Apelacja
powoda od wyroku z dnia 12 listopada 2015 roku
………………………………………………………………………………………………….

w sprawie:

Wojciecha (...)

c/a

ABCD S.A.

Sygn. akt Sądu I instancji: XXXXX

Wartość przedmiotu zaskarżenia: x złotych
………………………………………………………………………………………………….

XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy
Sądu Okręgowego w Warszawie
ul. Czerniakowska 100
00-454 Warszawa

za pośrednictwem:

VIII Wydziału Gospodarczego
Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy
ul. Czerniakowska 100 a
00-454 Warszawa

………………………………………………………………………………………………….
Wnioski
………………………………………………………………………………………………….
W imieniu powoda, z powołaniem się na pełnomocnictwo w aktach sprawy, składam apelację od wyroku Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie z dnia 12 listopada 2015 roku, sygn. akt YYYYY, którym to Sąd oddalił powództwo powoda w całości oraz obciążył go kosztami procesu,

Wyrok zaskarżam w całości i wnoszę o:
………………………………………………………………………………………………….
I. zmianę zaskarżonego wyroku poprzez:
a) zmianę punktu 1 tego wyroku i zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kwoty x złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 1 września 2011 roku do dnia zapłaty,
b) zmianę punktu 2 i zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kosztów postępowania rozpoznawczego oraz postępowania wpadkowego tj. postępowania w przedmiocie rozpoznania zażalenia na odrzucenie pozwu, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego, według norm przepisanych,

ewentualnie wnoszę o:

II. uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania, gdyby Sąd II instancji z uwagi na wagę zarzutów oraz błąd na wstępnym etapie orzekania (tj. niezasadne przesądzenie, że powód nie sprawował funkcji członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 marca 2011 roku do dnia 18 sierpnia 2011) uznał, że nie rozpoznano istoty sprawy,

w każdym wypadku wnoszę o:

III. zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kosztów postępowania apelacyjnego, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego według norm przepisanych,

a nadto:

IV. na podstawie art. 381 kpc w zw. art. 368 pkt 4 kpc wnoszę o przeprowadzenie dowodów z: kserokopii aktu notarialnego z dnia 30 września 2011 roku rap. A Nr 0004, kserokopii dokumentu- wprowadzenia do sprawozdania finansowego ABCD S.A. za pierwsze półrocze 2010 roku, kserokopii uchwały nr XY, kserokopii aktu notarialnego z dnia 1 września 2010 roku rep. A nr. 0003, z powołaniem się na okoliczność, że powód nie mógł antycypować oceny Sądu a dotychczas niespornym było, że powód pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 marca 2011 roku do 18 sierpnia 2011 roku.
………………………………………………………………………………………………….
Zarzuty
………………………………………………………………………………………………….
Zaskarżonemu wyrokowi zarzucam:

I. naruszenie przepisów postępowania mające istotny wpływ na wynik sprawy tj. art. 233 § 1 kpc poprzez dokonanie przez Sąd I- instancji sprzecznych ustaleń faktycznych z zebranym w sprawie materiałem dowodowym a przez to przyjęcie, że kadencja Rady Nadzorczej (powołanej w dniu 31 lipca 2007 roku) została zakończona w dniu 31 lipca 2010 roku w sytuacji gdy całość zebranego w sprawie materiału dowodowego tj. np. zeznania świadków Jacka (...), Krzysztofa (...), Tomasza (...) Agnieszki (...), Macieja (...), Jacka (...), przyznanie pozwanej w trybie art. 229 kpc złożone na etapie sprzeciwu od nakazu zapłaty, oświadczenie pozwanej spółki złożone w raporcie nr 0006 z dnia 19 sierpnia 2011 roku, wprowadzenie do sprawozdania finansowego ABCD S.A., uchwały spółki ABCD S.A., odpis pełny z KRS spółki, wskazują, że kadencja Rady Nadzorczej (powołanej w dniu 31 lipca 2007 roku) trwała aż do dnia 31 marca 2011 roku a mandat członków Rady Nadzorczej wygasł dopiero wraz z odbycia się Walnego Zgromadzenie Rady Nadzorczej w dniu 30 września 2011 roku, kiedy to zatwierdzono sprawozdanie finansowe spółki za rok 2010 oraz powołano nową Radę Nadzorczą, a pogląd prawny zgodnie z którym kadencja członów Rady Nadzorczej trwał do dnia 31 lipca 2010 roku służy wyłącznie pozbawieniu ochrony prawnej powoda, jak miało to miejsce już na wcześniejszym etapie procesu, kiedy to Sąd niezasadnie odrzucił pozew powoda mimo oczywistych braku podstaw ku temu,
II. naruszenie przepisów prawa materialnego tj. art. 386 w zw. z art. tj. 369 § 4ksh poprzez jego błędną wykładnię i uznanie, że mandat Wojciecha (...) jako członka Rady Nadzorczej wygasł w dniu 31 marca 2010 roku w sytuacji gdy prawidłowa wykładania przepisów prowadzi do wniosku, że mandat Wojciecha (...) jako członka Rady Nadzorczej kończył się w dniu 30 września 2011 roku tj. w dniu odbycia się Walnego Zgromadzenia na którym zatwierdzono sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy spółki (tj. rok 2010).
III. naruszenie przepisów postępowania mające istotny wpływ na wynik sprawy tj. art. 229 kpc przez jego niezastosowanie i uznanie, że Wojciech (...) nie pełnił funkcji członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 2 września 2010 roku do dnia 18 sierpnia 2011 roku w sytuacji gdy pozwana wielokrotnie, w tym już w odpowiedzi na pozew wyraźnie przyznała, że Wojciech (...) był członkiem Rady Nadzorczej w okresie od września 2010 do dnia 18 sierpnia 2011 roku.
………………………………………………………………………………………………….
Uzasadnienie
………………………………………………………………………………………………….
I. Streszczenie
II. Dotychczasowy przebieg postępowania
III. Błąd w ustaleniach faktycznych
IV. Błędna wykładnia art. 386 ksh w zw. z art. tj. 369 § 4 ksh
V. Inne uchybienia skutkujące koniecznością zmiany orzeczenia
VI. Relacja wniosków i zarzutów
VII. Uwagi ogólne
………………………………………………………………………………………………….
I. Streszczenie

Sąd Rejonowy pomimo wszechstronnie zebranego w sprawie materiału dowodowego (dokumenty prywatne, zeznania świadków, odpis pełny z KRS pozwanej spółki, oświadczenia pozwanej spółki) błędnie ustalił stan faktyczny i w konsekwencji niezasadnie przyjął, iż mandat Wojciecha (...) jako członka Rady Nadzorczej wygasł w dniu 30 września 2010 roku, kiedy to zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 marca 2010 roku. Nadto Sąd I- instancji dokonał błędnej wykładni przepisów prawa materialnego art. 386 w zw. z art. tj. 369 § 4 ksh i w konsekwencji niezasadnie oddalił powództwo powoda.
Ostatnim pełnym rokiem obrotowym w którym Wojciech (...) pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej był rok trwający od 1 kwietnia 2010 roku do dnia 31 marca 2011 roku, a mandat członków Rady Nadzorczej wygasł dopiero w dniu 30 września 2011 roku kiedy to zatwierdzono sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowym i wybrano nową Radę Nadzorczą.
Fakt zasiadania powoda (w spornym okresie) w Radzie Nadzorczej spółki przyznała wielokrotnie również sama pozwana m. in. w sprzeciwie od nakazu zapłaty czy w raporcie bieżącym spółki z dnia 19 sierpnia 2011 roku czy też w uchwale 0005 z dnia 12 września 2012 roku, kiedy to udzieliła absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2011 roku do dnia 18 sierpnia 2011 roku. Jedyną (pierwotną) sporną kwestią pomiędzy stronami była kwestia ewentualnego wyrządzenia szkody przez powoda Wojciecha (...) spółce ABCD S.A.
Sąd I- instancji podjął szereg działań, które skutkować mają pozbawieniem ochrony prawnej powoda. Sytuacja ta miała miejscu już wcześniej kiedy to Sąd niezasadnie odrzucił pozew powoda.
………………………………………………………………………………………………….
II. Dotychczasowy przebieg postępowania
Pozwem z dnia 31 maja 2012 roku powód Wojciech (...) wniósł o zasadzenie na jego rzecz kwoty y złotych wraz z odsetkami ustawowymi z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej spółki ABCD S.A. w okresie pomiędzy od 1 marca 2011 roku do 18 sierpnia 2011 roku.
26 czerwca 2012 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy - Woli w Warszawie wydał nakaz zapłaty nakazując pozwanej zapłacić y złotych wraz z kosztami procesu bądź też wnieść w terminie 2 tygodni sprzeciw.
Sprzeciwem z dnia 16 czerwca 2012 roku pozwana zaskarżyła nakaz zapłaty podnosząc zarzut potrącenie z tytułu rzekomej szkody wyrządzonej przez powoda spółce ABCD S.A. Jednocześnie przyznała, iż powód zasiadał w Radzie Nadzorczej w spornym okresie. Również w toku procesu pełnomocnik pozwanej wielokrotnie podkreślał, iż Wojciech (...) był członkiem Rady Nadzorczej w okresie od 1 marca do 18 sierpnia 2011 roku.
Postanowieniem z dnia 24 stycznia 2013 roku próbując pozbawić ochrony prawnej powoda, Sąd Rejonowy odrzucił pozew. Na skutek zażalenia powoda, postanowieniem z dnia 24 kwietnia 2014 roku Sąd Okręgowy uchylił zaskarżone postanowienie.
Po ponad 5 latach procedowania, wyrokiem z dnia 12 listopada 2015 roku Sąd Rejonowy oddalił powództwo powoda uznając, iż mandat Wojciecha (...) wygasł w dniu 1 września 2010 roku wraz z odbyciem zgromadzenia na którym zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 marca 2010 roku.
………………………………………………………………………………………………….
III. Błąd w ustaleniach faktycznych
Po ponad 5 latach procedowania (w tym ustalania ewentualnie szkody wyrządzonej przez powoda spółce ABCD S.A) Sąd I- instancji doszedł do wniosku, że Wojciech (...) nie sprawował funkcji członka Rady Nadzorczej w okresie od marca do sierpnia 2011 roku. Wniosek ten jest całkowicie błędny i nie znajduje potwierdzenia w zgromadzonym materiale dowodowym.
Sąd I- instancji dokonał błędnych ustaleń stanu faktycznego i w konsekwencji błędnie uznał, iż powodowi nie należy się wynagrodzenia za zasiadanie w Radzie Nadzorczej.
Wszystkie dowody zgromadzone w sprawie tj. odpis pełny z KRS spółki, uchwały pozwanej spółki posiadające moc dokumentów urzędowych, oświadczenia spółki składane w raportach bieżących oraz sprawozdaniach finansowych, a także świadkowie: Jacek (...), Krzysztof (...), Tomasz J(...), Agnieszka (...), Maciej (...), Jacek (...) potwierdzili, iż Wojciech (...) sprawował funkcje członka Rady Nadzorczej w okresie od marca 2011 roku do 18 sierpnia 2011 roku a mandat członków Rady Nadzorczej wygasała dopiero w dniu 30 września 2011 roku, kiedy to zatwierdzono sprawozdanie finansowe spółki oraz wybrano nowych członków Rady Nadzorczej. Ponadto spółka w uchwale XX rok z dnia 18 września 2012 wprost potwierdziła, że Wojciech (...) był członkiem Rady Nadzorczej w spornym okresie (spółka udzieliła absolutorium z wykonywania przez powoda obowiązków w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 18 sierpnia 2011 roku).

Dowód: kserokopia uchwały XX z dnia 12 września 2012 roku .

A. Prawidłowy stan faktyczny
Dnia 31 lipca 2007 roku spółka ABCD S.A. (działająca w ówczesnym czasie pod nazwą KN Spółka Akcyjna) podjęła uchwałę nr 6 w sprawie przejęcia jednolitego tekstu statutu spółki. Zgodnie z paragrafem 12 statutu kadencja Rady Nadzorczej miała być wspólna i trwać trzy lata (za wyjątkiem pierwszej kadencji Rady Nadzorczej rozpoczętej 1 października 2007 roku, w skład której weszli Karen (...), Włodzimierz (...), Paweł (...), Bolesław (...), Paul S. (...), których to kadencja trwała 1 rok).

Vide:
1. uchwała nr 6 w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu statutu spółki oraz tekst jednolity spółki, w aktach sprawy,
2. odpis pełny z KRS spółki, w aktach sprawy

Dnia 31 lipca 2007 roku ( tj. w dniu powzięcia uchwały o przyjęciu jednolitego tekstu statutu spółki) powzięto również uchwałę numer 8 na mocy której powołano Pawła (...) na 3 letnią kadencję członka Rady Nadzorczej. Paweł (...) powołany został na członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania roku obrachunkowego spółki.


Dowód:

Vide:
1. uchwała nr 8 z dnia 31 lipca 2007, w aktach sprawy,
2. raport bieżący nr 4321.

W momencie powzięcia uchwały w skład Rady Nadzorczej wchodzili również Teresa (...) oraz Jacek (...), Małgorzata (...), Wiesław (...).
Zatem na dzień 31 lipca 2007 roku skład Rady Nadzorczej wyglądał następująco (pięciu członków Rady Nadzorczej).

Paweł (...)
Teresa (...)
Jacek (...)
Małgorzata (...)
Jarosław (...)


Vide:
1. uchwała nr 0006 z dnia 31 lipca 2007 roku, w aktach sprawy,
2. odpis pełny z KRS spółki, w aktach sprawy.

Małgorzata (...), Jacek (...) oraz Teresa (...) pełnili rolę członka Rady Nadzorczej do maja 2008 roku. Powołanie Jarosława (...) okazało się zaś sprzeczne z art. 369 § 1 w zw. z art. 386 § 2 ksh.

Vide: odpis pełny z KRS spółki, w aktach sprawy.

Dnia 8 stycznia 2008 roku na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy powołano do Rady Nadzorczej Sławomira (...) oraz Szymona (…).

Vide:
1. raport bieżący 0000, 0000, w aktach sprawy,
2. odpis pełny z KRS spółki, w aktach sprawy.

Również w maju 2008 roku rezygnacje z funkcji członka rady nadzorczej złożył Paweł (...) oraz Sławomir (…).

Vide:
Odpis pełny z KRS spółki, w aktach sprawy

W związku z powyższym 26 maja 2008 roku powołano w skład Rady Nadzorczej Wojciecha (...), Andrzeja (...), Adama (...), Szymona (...).

Vide:
1. uchwały nr 0000 w aktach sprawy,
2. odpis pełny z KRS spółki, w aktach sprawy.

Na dzień 26 maja 2008 roku skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco (pięciu członków Rady Nadzorczej)

Szymon (...)
Wojciech (...)
Andrzej (...)
Adam (...)
Szymon (...)

Trzyletnia kadencja członków Rady Nadzorczej rozpoczęła się wraz z kadencją pierwszego członka nowo powołanej Rady tj. Pawła (...)w dniu 31 lipca 2007 roku i trwała przez 3 kolejne lata obrotowe tj. do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010.
22 kwietnia 2010 Szymona (...) oraz Andrzeja (...) odwołano ze składu Rady Nadzorczej. W ich miejsc powołano Tomasza (...) oraz Pawła (...).

Vide:
1. raport bieżący nr 0001, w aktach sprawy,
2. odpis pełny z KRS spółki, w aktach sprawy.

Szymon (...)
Wojciech (...)
Tomasz (...)
Adam (...)
Paweł (...)

W dniu 1 września 2010 Tomasz (...), Sławomir (...), Adam (...) oraz Szymon (...) złożyli rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, kadencja Rady Nadzorczej trwała zaś nadal.

Vide:
1. raport bieżący nr 0002 spółki, w aktach sprawy,
2. odpis pełny z KRS spółki, w aktach sprawy.

30 września 2010 do końca wspólnej 3- letniej kadencji Rady Nadzorczej rozpoczętej przez Pawła (...), powołano Jacka (...), Janusza (...), Macieja (...), Tomasza (...) oraz Jacka (...), którzy wspólnie wraz z Wojciechem (...) mieli pełnić funkcję członka Rady Nadzorczej do dnia odbycia się Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2010.

Dowód: kserokopia aktu notarialnego z dnia 1 września 2010 roku rep. A nr 0003,

Vide: odpis pełny z KRS spółki, w aktach sprawy.
Skład Rady Nadzorczej na dzień 1 września 2010 roku wyglądał następująco: (sześciu członków Rady Nadzorczej)
Jacek (...)
Wojciech (...)
Janusza (...)
Macieja (...)
Tomasza (...)
Jacka (...)

Dowód: kserokopia dokumentu- wprowadzenie do sprawozdania finansowego ABCD S.A. za pierwsze półrocze 2010 roku,

Vide: odpis pełny z KRS spółki, w aktach sprawy.

30 września 2011 roku wygasła kadencja członków Rady Nadzorczej w osobach: Jacka Piechota, Wojciecha (...), Janusza (...), Macieja (...), Tomasza (...), Jacka (...).

30 września 2011 wybrano nową Radę Nadzorczą na 3- letnią Kadencję. W jej skład weszli: Józef (...), Wiesław (...), Anna (...), Tadeusz (...), Ferrari (...), Józef (...) (sześciu członków Rady Nadzorczej). Jednocześnie w skład nowej rady nie powołano Wojciecha (...).

Skład Rady Nadzorczej na dzień 30 września 2011 roku, powołanej na 3- letnią kadencję przedstawiał się następująco:

Józef (...)
Wiesław (...)
Anna (...)
Tadeusz (...)
Ferrari (...)
Józef (...)

Dowód: kserokopii aktu notarialnego z dnia 30 września 2011 roku rap. A Nr 0004

Analiza wyżej wymienionych dokumentów a także treść zeznań wszystkich świadków, którzy potwierdzili fakt zasiadania Wojciecha (...) w Radzie Nadzorczej w okresie od marca 2011 roku do sierpnia 2011 roku, wyraźnie wskazuję, że Sąd I- instancji źle ustalił kadencję poszczególnych członków Rady Nadzorczej, w tym kadencję powoda.
Zgodnie z przyjętym poglądem w orzecznictwie „sprzeczność rozstrzygnięcia sądu z treścią zgromadzonego materiału dowodowego i dokonanych przez sąd ustaleń faktycznych ma miejsce wówczas, gdy rozstrzygnięcie sądu pierwszej instancji pozostaje w sprzeczności z istotnymi dla rozstrzygnięcia faktami, które sąd ustalił w toku postępowania albo gdy wyprowadził logicznie błędny wniosek z ustalonych przez siebie okoliczności, albo wreszcie gdy sąd przyjął stan faktyczny ustalony bez dostatecznej podstawy”1. Sytuacja taka ma miejsce w niniejszej sprawie.

Dodatkowo podkreślenia wymaga fakt, że jeżeli kadencja Rady Nadzorczej kończyłaby się we wrześniu 2010 roku to Sławomir (...), Adam (...) oraz Szymon (...) nie składaliby 1 września 2010 rezygnacji z pełnienia funkcji albowiem ich kadencja wygasłaby w tym dniu z mocy prawa a spółka nie dokonywałaby wyboru nowych członków wyłącznie na 1- roczną kadencję (do dnia odbycia się Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2010). Spółka nie udzielałaby również absolutorium z wykonywania przez Wojciecha (...) obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2011 roku do dnia 18 sierpnia 2011 roku.
Powyższe uzasadnia podniesiony zarzut błędu w ustaleniach faktycznych.
………………………………………………………………………………………………….
IV. Błędna wykładnia art. 386 ksh w zw. z art. tj. 369 § 4 ksh
Niezależnie od podniesionego powyżej zarzutu błędu w ustaleniach faktycznych podkreślenia wymaga fakt, iż obie strony w początkowej fazie procesu zgodne twierdziły, iż Wojciech (...) pełnił rolę członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 marca 2011 roku do dnia 18 sierpnia 2011 roku. Sąd Rejonowy doszedł do wniosku odmiennego, zgodnie z którym mandat Wojciecha (...) wygasł w dniu 1 września 2010 roku, kiedy to odbyło się Walne Zgromadzenie podczas którego zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 marca 2010 roku. Założenie to jest niezasadne i wynika nie tylko z błędnego ustalenia stanu faktycznego ale i błędnej wykładni przepisu art. 386 w zw. z art. 369 § 4 ksh. Ostatnim rokiem obrachunkowym w którym Wojciech (...) sprawował mandat członka Rady Nadzorczej był okres od 1 kwietnia 2010 roku do dnia 31 marca 2011 roku, a mandat członków Rady Nadzorczej wygasał w dniu 30 września 2011 roku.

A. 3- letnia kadencja Rady Nadzorczej

W dniu 31 lipca 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę ustalając, iż trzyletnia kadencja członków Rady Nadzorczej będzie wspólna.

Pierwszym członkiem Rady Nadzorczej (wybrany na wspólną kadencję) został Paweł (...).
Paweł (...) powołany został na członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania roku obrachunkowego spółki tj. w dniu 31 lipca 2007 roku.

B. Ostatni rok obrotowy

Rok obrotowy określany jest w umowie lub statucie spółki (art. 9 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości). W przypadku braku szczególnej regulacji w statucie spółki, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości, rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych. W niniejszej sprawie rok obrotowy określony został w statucie spółki. Lata obrotowe spółki ABCD S.A w spornym okresie przedstawiają się następująco:

01.01.2007 31.12.2007
01.01.2008 31.12.2008
01.01.2009 31.03.2010
01.04.2010 31.03.2011
01.04.2011 31.03.2012

Również powód wraz z innymi osobami został powołany na członka Rady w czasie trwania roku obrachunkowego.

Zgodnie z przeważającym poglądem w doktrynie, który podziela również powód, kadencję oblicza się według pełnych lat obrotowych, a  więc okresu sprawowania funkcji w pierwszym roku, jeżeli nie odpowiada on pełnemu rokowi obrotowemu (powołanie w ciągu roku obrotowego), nie wlicza się do czasu trwania kadencji2. Pogląd, że kadencję oblicza się według pełnych lat obrotowych, przyjmuje także np. P. Pinior3. Pełnienie funkcji przez pełny rok obrotowy oznacza bowiem, że powołanie członka organu musi nastąpić w dniu poprzedzającym początek roku obrotowego, a mandat nie może wygasnąć przed upływem ostatniego dnia roku obrotowego4.

A zatem wspólna kadencja Rady Nadzorczej rozpoczęła się najwcześniej w dniu 1 stycznia 2008 roku i trwała przez kolejne 3 lata obrotowe. Było to niesporne, wszystkie organy spółki, w tym kluczowy organ Walne Zgromadzenie, przyjmowały, iż 1 września 2010 roku dokooptowano nowych członków Rady Nadzorczej do członków, których kadencja wygasała w dniu 31 marca 2011 roku.

Dowód: kserokopia aktu notarialnego z dnia 1 września 2010 roku rep. 0003.

C. Kadencja a mandat

W tym miejscu podkreślenia wymaga, iż pojęcie „kadencja” jest czym innym niż pojęcie „mandat”. Przez kadencja rozumie się czas pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej spółki, zaś mandat to umocowanie członka zarządu do pełnienia jego funkcji5. Rozróżnienie to ma znaczenie zwłaszcza w  kontekście niniejszej sprawy. W doktrynie spornym jest bowiem kwestia ustalenia momentu, w którym wygasają mandaty członków organów spółek.

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych, mandaty członków organów spółek kapitałowych wygasają albo wskutek wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności (śmierć, rezygnacja, odwołanie, a także z powodu przyczyn wskazanych w art. 18 ksh lub innych przepisach, które uniemożliwiają pełnienie funkcji – np. art. 387 ksh) albo wskutek upływu kadencji. W tym ostatnim przypadku art. 369 § 4 ksh (stosowany odpowiednio do członków organów nadzoru – art. 386 § 2 ksh) stanowi, iż mandat wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu. Norma art. 369 § 4 ksh ma charakter bezwzględnie wiążący.

Ostatnim pełnym rokiem obrotowy spółki w którym wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zakończyli kadencję był rok 2011 (31 marca 2011 roku). Walne Zgromadzenie zatwierdzające sprawozdanie finansowe za rok 2011 roku odbyło się w dniu 1 września 2011 roku. A zatem okres pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej (mandat) zakończył się wraz z odbyciem Walnego Zgromadzenia w dniu 30 września 2011 roku, a nie jak przyjął Sąd w dniu 1 września 2010 roku. Dlatego też to właśnie w tym dniu tj. 30 września 2011 roku dokonano wyboru NOWEJ Rady Nadzorczej, a skład której weszli: Józef (...), Wiesław (...), Anna (...), Tadeusz (...), Ferrari (...), Józef (...) (sześciu członków Rady Nadzorczej).

Podsumowując, Wojciech (...) pełnił rolę członka Rady Nadzorczej w okresie pomiędzy 1 marca 2011 do dnia 18 sierpnia 2011 roku i za ten okres należy się mu wynagrodzenia, którego nie uiściła pozwana spółka.

Ubocznie powód wskazuje, iż gdyby wykładania Sądu I- instancji była słuszna i kadencje członków Rady Nadzorczej zakończyłaby się w dniu 30 września 2010 roku to spółka nie dokopywałaby nowych członków Rady jak zrobiła to w dniu 30 września 2011 roku, lecz wybrałaby nową Radę.
………………………………………………………………………………………………….


V. Inne uchybienia skutkujące koniecznością zmiany orzeczenia – fakty przyznane


Sąd I- instancji nie wziął pod uwagę faktu, że pozwana wielokrotnie przyznała, iż powód w spornym okresie sprawował funkcje członka Rady Nadzorczej. Już w sprzeciwie od nakazu zapłat, pozwana stwierdziła, iż przyznaje, że powód w okresie od dnia 26 maja 2008 roku do dnia 18 sierpnia 2011 roku był członkiem Rady Nadzorczej.

Pozwana przyznała również, iż wypłaciła powodowi wynagrodzenie za okres od września 2010 roku do lutego 2011 roku, kiedy to według oceny Sądu I- Instancji powód nie był już członkiem Rady Nadzorczej.

W raporcie bieżącym nr 0007 z dnia 19 sierpnia 2011 roku sama pozwana poinformowała, iż w dniu 18 sierpnia 2011 roku Wojciech (...), pełniący funkcję członka Rady Nadzorczej spółki ABCD S.A. złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, a zatem po raz kolejny przyznała, że powód pełnił funkcje członka Rady Nadzorczej.

Pozwana przyznała również, iż wypłaciła wynagrodzenie innym członkom Rady Nadzorczej sprawującym funkcję w tożsamym okresie.

Pomimo wskazanych okoliczności Sąd dokonał odmiennej oceny zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku fakty przyznane nie wymagają dowodu i przyjmowane są jako element konstrukcji stanu faktycznego”6. Za fakty przyznane uznaje się fakty podawane przez jedną stronę i potwierdzone jako zgodne z prawdą przez stronę przeciwną w drodze wyraźnego oświadczenia wiedzy (przyznania) złożonego w każdym stadium postępowania bądź pisemnie bądź ustnie do protokołu. Przyznanie faktu sprowadza się zatem do oświadczenia wiedzy strony, że twierdzenie jej przeciwnika procesowego odpowiada rzeczywistości. Jest ono czynnością procesową jednostronną i jej adresatem jest organ rozstrzygający7. W orzecznictwie podkreśla się, że oświadczenie strony, które ma być podstawą ustalenia w trybie art. 229 k.p.c. należy odczytywać z uwzględnieniem kontekstu, w jakim zostało złożone oraz w połączeniu z całokształtem okoliczności sprawy i wyrażonego przez tę stronę stanowiska w sprawie.

Zatem skoro pozwana wielokrotnie podkreślała, że Wojciech (...) był członkiem Rady Nadzorczej do dnia 18 sierpnia 2011 roku to również i ona uznawała, że kadencja członków Rady Nadzorczej wygasa dopiero 30 września 2011 roku.

Zawiła konstrukcja prawna skonstruowana w końcowej fazie procesu przez drugiego pełnomocnika pozwanej, zgodnie z którą kadencja Wojciecha (...) wygasła już we wrześniu 2010 roku jest oczywiście sprzeczna z działaniami podejmowanymi przez samą pozwaną spółkę i jej stanowiskiem.

………………………………………………………………………………………………….
VI. Relacja wniosków i zarzutów
Pozwana w pierwszej kolejności konstruuje wniosek o wydanie wyroku reformatoryjnego. Jako wtórny pozwana konstruuje wniosek o wydanie rozstrzygnięcia kasatoryjnego z uwagi na fakt, że Sąd pomimo, ponad 3- letniego postępowania dowodowego i prawidłowo zebranego materiału dowodowego dokonał ich błędnej oceny. Rażąco błędne jest stanowisko Sądu zgodnie z którym Wojciech (...) nie pełnił funkcji członka Rady Nadzorczej w spornym okresie w sytuacji gdy zarówno świadkowie jak i wszystkie dokumenty potwierdzają, że Wojciech (...) pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej do września 2011 roku a działanie Sądu zmierza wyłącznie do pozbawienia ochrony prawnej powoda. Pogląd Sądu prowadzi do rażąco błędnej konkluzji, że Rada Nadzorcza przez ponad rok w ogóle nie miała Rady Nadzorczej.
………………………………………………………………………………………………….

VII. Uwagi ogólne
Zgodnie z art. 367 § 1 kpc, od wyroku sądu pierwszej instancji przysługuje apelacja do sądu drugiej instancji.
Wysokość opłaty sądowej ustalono na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.
o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
Mając na uwadze powyższe wnoszę jak w petitum.
………………………………………………………………………………………………….

/dr Michał Jackowski/
adwokat
………………………………………………………………………………………………….
Załączniki
1. dowód uiszczenia opłaty od apelacji w kwocie xy złotych,
2. kserokopii aktu notarialnego z dnia 30 września 2011 roku rap. A Nr 0004,
3. kserokopia dokumentu wprowadzenie do sprawozdania finansowego ABCD S.A. za pierwsze półrocze 2010 roku,
4. kserokopii uchwały nr XX,
5. kserokopii aktu notarialnego z dnia 1 września 2010 roku rep. A nr 0003,
6. dwa odpisy apelacji wraz z załącznikami.

………………………………………………………………………………………………….

1Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 2 lipca 2015 r. I AAAA
2M. Rodzynkiewicz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. VI zob. także W. Popiołek, w: J.A. Strzępka, Kodeks, 2003, s. 1096., J. Mizińska, Kiedy wygasa mandat członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, www.ghmw.pl
3(zob. P. Pinior, Wygaśnięcie mandatu członka zarządu spółki kapitałowej, Pr.Spółek 2008, nr 7-8, s. 2 i n.,
4M. Chomiuk, Wygaśnięcie mandatów organów spółek kapitałowych po upływie kadencji – spojrzenie praktyczne. Uwagi „de lege lata” i ” de lege ferenda”, MOP 2010/22
5J. Mizińska, Kiedy wygasa mandat członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, www.ghmw.pl
6Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 7 maja 2015 roku, 0008.
7Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 września 2014, 0009.