Aktualności

Zmiany w opodatkowaniu i oskładkowaniu wynagrodzeń kierowców, duże oszczędności przewoźników

W ostatnich dniach wpłynął do Sejmu rządowy projekt ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym, zakładający między innymi niższy podatek dochodowy i obniżenie składek ZUS od wynagrodzeń kierowców. Projekt został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu.

Wskazuje się, że istotą ustawy ma być ujednolicenie stawki diety zagranicznej. Ulgi będą jednak dotyczyły wyłącznie przychodów osiąganych ze stosunku pracy oraz z umowy zlecenia.

Ustawa wprowadzi między innymi istotne zmiany w treści ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o czasie pracy kierowców w zakresie zasad wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe. Do ustawy o czasie pracy kierowców zostanie dodany art. 26g. Przepis stanowi o tym, że w przypadku kierowców wykonujących zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych, których miesięczny przychód jest wyższy niż przeciętne wynagrodzenie, w skład przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,  o której mowa w ustawie z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych nie wchodzi (między innymi) kwota stanowiąca równowartość 60 euro za każdy dzień pobytu poza granicami Polski.

 

Oznacza to, że w przypadku określonym powyższej, do podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne nie będzie się zaliczać kwota będąca równowartością 60 euro za każdy dzień pobytu poza granicami Polski. W praktyce oznacza to tyle, że po osiągnięciu przez kierowcę wynagrodzenia w wysokości przeciętnego wynagrodzenia brutto, pracodawca obniży wymiar składki na ubezpieczenie społeczne o 60 euro za każdy dzień pobytu kierowcy poza granicami Polski.

 

Równowartość 20 euro za każdy dzień pobytu kierowcy za granicą – tyle będzie wynosić kwota wolna od podatku PIT dla osób wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe.

Co więcej, całkowicie nieopodatkowany i niewliczany do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne ma być zwrot poniesionych przez kierowców:

  • kosztów noclegu (dotyczących regularnego tygodniowego okresu odpoczynku oraz dowolnego tygodniowego okresu odpoczynku trwającego ponad 45 godzin wykorzystywanego jako rekompensata za wcześniejsze skrócone tygodniowe okresy odpoczynku, które nie mogą być wykorzystywane w pojeździe),
  • kosztów podróży do miejsca rozpoczęcia międzynarodowego przewozu drogowego środkami transportu innymi niż pojazd będący w dyspozycji pracodawcy lub podmiotu, na rzecz którego kierowca wykonuje międzynarodowy przewóz drogowy,
  • innych niezbędnych udokumentowanych wydatków określonych lub uznanych przez pracodawcę lub podmiot, na rzecz którego kierowca wykonuje międzynarodowy przewóz drogowy.

 

Źródło: projekt ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym (druk sejmowy numer 3320)

(opracowali: adw. Beata Grygiel-Skrzypczak, apl. adw. Alan Dopieralski)