Aktualności

Unieważnienie umowy kredytu indeksowanego do waluty CHF zawartej z mBank S.A.

Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział XVIII Cywilny zasądził od mBanku S.A. na rzecz naszego klienta ponad 360.000,00 złotych oraz obciążył Bank kosztami procesu.

Sąd uznał, że zawarte w umowie klauzule indeksacyjne mają charakter niedozwolony, gdyż kształtują prawa i obowiązki konsumenta (kredytobiorcy) w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami oraz rażąco naruszają jego interesy. Zdaniem Sądu z powodu braku związania kredytobiorcy klauzulami indeksacyjnymi konieczne było stwierdzenie nieważności umowy kredytu.

W konsekwencji strony powinny zwrócić sobie to co na jej podstawie świadczyły. Powód od dnia zawarcia umowy do dnia wniesienia pozwu wpłacił na rzecz banku z tytułu rat kapitałowo – odsetkowych ponad 360.000,00 złotych. Sąd zasądził więc zwrot tej kwoty na rzecz kredytobiorcy. Wyrok zapadł 28 kwietnia 2022 r. w Sądzie Okręgowym w Poznaniu, wydz. XVIII Cywilnym.

To kolejna sprawa, w której nasza Kancelaria reprezentowała klienta banku, zmuszonego do podpisania niezgodnej z prawem umowy tzw. kredytu frankowego.