Aktualności

Kolejne cztery umowy kredytu frankowego unieważnione

Mimo okresu wakacyjnego Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał kolejne korzystne wyroki w sprawach naszych klientów. We wszystkich przypadkach Sąd przychylił się do argumentacji o abuzywności klauzul indeksacyjnych zawartych w umowach kredytu.

Sąd Okręgowy w Poznaniu I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 3 czerwca 2022 roku w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu stwierdził nieważność umowy kredytu indeksowanego do waluty CHF z kwietnia 2008 roku.
Łączna korzyść klienta to około 350.000,00 złotych.

Sąd Okręgowy w Poznaniu XVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 25 lipca 2022 roku w sprawie przeciwko Santander Bank S.A. stwierdził nieważność umowy kredytu indeksowanego do waluty CHF z sierpnia 2008 roku.
Łączna korzyść klienta to ponad 250.000,00 złotych.


Sąd Okręgowy w Poznaniu XVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 18 lipca 2022 roku w sprawie przeciwko Santander Bank S.A. stwierdził nieważność dwóch umów kredytu indeksowanego do waluty CHF z lipca 2008 roku.
Postępowania zakończyło się w ciągu roku od złożenia pozwu w sądzie.
Łączna korzyść klientów to ponad 500.000,00 złotych.

We wszystkich sprawach Sąd Okręgowy w Poznaniu przychylił się do argumentacji o abuzywności klauzul indeksacyjnych zawartych w umowach kredytu.

Zdaniem Sądu jako działanie sprzeczne z dobrymi obyczajami, a w konsekwencji stanowiące rażące naruszenie interesów konsumenta, należy zakwalifikować niejednoznaczne opisanie w umowie mechanizmu waloryzacji kształtującego główne świadczenia stron, nadanie bankowi mocą umowy nieusprawiedliwionej przewagi polegającej na prawie jednostronnego, dowolnego kształtowania wysokości zobowiązań konsumenta oraz ukształtowanie i przedstawienie zapisów umowy w sposób uniemożliwiający pełne zrozumienie przez kredytobiorcę istoty i skutków umowy, jak również przerzucenie na powoda ryzyka kursowego i nie wyjaśnienie mu tego.
Wyeliminowanie klauzul indeksacyjnych i związanego z nimi ryzyka walutowego charakterystycznego dla podpisanej umowy jest równoznaczne z tak daleko idącym przekształceniem umowy, że należy ją uznać za umowę o odmiennej istocie i charakterze, choćby nadal chodziło tu tylko o inny podtyp czy wariant umowy kredytu – a to oznacza, że po wyeliminowaniu tego rodzaju klauzul utrzymanie umowy o charakterze zamierzonym przez strony nie jest możliwe. W konsekwencji należało uznać, że z uwagi na brak możliwości utrzymania w mocy umowy ze względu na występujące w niej klauzule abuzywne umowa była od samego początku nieważna.

Dziękując za okazane zaufanie przypominamy jednocześnie, że specjaliści naszej Kancelarii są do Państwa dyspozycji.