Aktualności

Kolejna umowa kredytu indeksowanego do waluty CHF zawarta z GE Money Bank S.A. unieważniona

Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział XII Cywilny zasądził od Banku BPH S.A. (następcy prawnego GE Money Bank S.A.) na rzecz naszych klientów ponad 160.000 złotych oraz obciążył bank kosztami procesu.

Wyrok został wydany 18 maja 2022 r. na posiedzeniu niejawnym, więc motywy rozstrzygnięcia poznamy po doręczeniu uzasadnienia. Ponieważ Sąd uwzględnił powództwo, tj. zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę stanowiącą wpłacone na rzecz banku od dnia zawarcia umowy do dnia wytoczenia powództwa raty kapitałowo–odsetkowe domyślamy się, że podzielił stanowisko naszej Kancelarii. Sąd uznał, że umowa kredytu zawiera klauzule abuzywne bez których nie może dalej obowiązywać, a zatem konieczne jest stwierdzenie jej nieważności.