Aktualności

Kara umowna w przedwstępnej umowie o pracę - niedopuszczalna

Sąd Rejonowy w Kartuzach wydał wyrok korzystny dla pracownika, od którego niedoszły pracodawca domagał się kary umownej wynikającej z umowy przedwstępnej. Sąd oddalił powództwo o zapłatę przeciwko klientowi naszej Kancelarii.

Sąd w całości podzielił argumentację specjalistów Kancelarii. Twierdzili oni, że o ile dopuszczalne jest zawieranie umów przedwstępnych w zakresie przyrzeczenia zawarcia umowy o pracę w trybie art. 389 § 1 kc (co potwierdza orzecznictwo w tym zakresie), to wpisanie do umowy przedwstępnej o pracy kary umownej obciążającej potencjalnego pracownika jest niedopuszczalne. 

W konsekwencji Sąd uznał, że zapisy umowne dotyczące kary umownej są nieważne, a powództwo niedoszłego pracodawcy naszego Klienta, jako niezasadne, zostało oddalone. 

Wyrok Sądu Rejonowego w Kartuzach jest prawomocny.